Specificul acordării serviciilor asociației obșteștiFiecare organizație necomercială are nevoie de servicii care nu pot fi prestate de angajații acesteia. În astfel de condiții de obicei se apelează la presoane din afară. În cele ce urmează vom vorbi despre formalizarea relațiilor dintre ONG și persoanele care oferă diverse servicii acestora.

Reieșind din activitățile care urmează a fi desfășurate, pot fi utilazate diverse forme de relații – contractul de prestare a serviciilor, angajarea la serviciu pe o perioadă determinată sau nedeterminată, prestarea serivciilor în baza patentei de întreprinzător.

Și dacă prestarea serviciilor în baza contractului respectiv nu incumba neclarități, atunci ultimele două modalități necesită o analiză mai detaliată.

Patenta

În conformitate cu art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93-XIV din 15.07.1998, patenta de întreprinzător este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Titular (destinator) al patentei de întreprinzător poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate de exerciţiu (care a împlinit vârsta de 18 ani), orice cetăţean străin sau apatrid (persoana care nu are nici cetăţenia Republicii Moldova si nici cetăţenia unui alt stat), care locuieşte permanent în Republica Moldova si are dreptul sa desfăşoare activitate de întreprinzător, care a declarat despre intenţia sa de a procura patenta si corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate.

Genurile de activitate care pot fi practicate în baza patentei de întreprinzător sunt specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr.93 din 15.07.1998, ţinând cont de ultimele modificările efectuate ulterior. Deţinătorul patentei de întreprinzător nu poate sa transmită patenta unei alte persoane, deoarece aceasta este valabila doar pentru titularul ei si nu poate fi transmisa altei persoane fizice.

În privința achitării serviciilor urmează a menționa că în cazul în care plățile se efectuiază pentru serviciile prestate de către titularii patentei de întreprinzător, din aceste plati nu se va retine 5% din suma ce urmează a fi achitată pentru aceste servicii. Drept temei pentru neretinerea impozitului din plățile efectuate în folosul deţinătorului de patentă servește patenta de înreprinzator pentru desfășurarea activității în domeniul serviciilor pentru care se efectuiază plata, (cu condiția că patenta de întreprinzător este valabilă, adică cu termenul valabilității neexpirat) și aplicabilă (serviciul prestat coincide cu genul de activitate din patenta de întreprinzător). În acest scop, deţinătorul patentei de întreprinzător trebue sa prezinte persoanei, careia i-a fost prestat serviciul, copia patentei de întreprinzător. (Cap. III pct. 10 din Anexa 3 la Hotarîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, art.3 alin. 3 al Legii cu privire la patenta de întreprinzător).

Trebuie să reținem că în taxa  pentru  patenta de întreprinzător se includ asa impozite si taxe, precum: impozitul  pe  venit,  taxele pentru resursele naturale, taxa pentru unitatile comerciale si/sau unitatile de deservire sociala, taxa pentru amenajarea  teritoriului. Celelalte impozite, taxe si încasari neincluse în taxa pentru patenta se achita de catre deţinătorul patentei de întreprinzător în baza principiilor generale, adica reiesind din prevederile legislatiei fiscale pentru fiecare tip de impozit, taxa si încasare în parte. Contributiile de asigurare sociala de stat nu se includ în taxa pentru patenta de întreprinzător. Deţinătorii patentei de întreprinzător achita personal contributia de asigurare sociala de stat la casele teritoriale de asigurari sociale.

Potrivit pct. 45 din Hotarîrea Guvernului privind carnetul de munca nr.1449 din 24.12.2007 pentru titularii patentei de întreprinzător, înscrierea în carnetul de munca se efectuiaza de catre organul fiscal care a eliberat patenta.

 

Contractul de muncă

Potrivit art. 1 din Codul muncii, angajator se consideră persoana juridică (unitatea) sau persoana fizică care angajează salariaţi în bază de contract individual de muncă încheiat conform prevederilor respectivului cod, iar salariat este recunoscută persoana fizică care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă se încheie în forma scrisă își produce efectele din ziua semnării. Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durata nedeterminată. Contractul individual de muncă poate fi incheiat și pe o durată determinată, ce nu depășește 5 ani (art.55 Codul Muncii).

Angajatorul este obligat sa preavizeze salariatul, prin ordin (dispozitie, decizie, hotarire), sub semnatura, despre intentia sa de a desface contractul individual de munca incheiat pe o durata nedeterminata sau determinata, in condițiile art.86 Codul Muncii. In perioadele de preavizare salariatului i se acorda cel putin o zi libera pe saptamina, cu mentinerea salariului mediu, pentru cautarea unui alt loc de munca.

Pentru angajat, angajatorul urmează să achite: asigurarea socială și medicală obligatorie, cît și alte plăți care reese din conținutul relațiilor de muncă. De asemenea urmează a ține seama de faptul că în condițiile unui contract de muncă, carnetele de muncă se întocmesc în mod obligatoriu pentru toţi salariaţii care au lucrat cel puţin 5 zile în cadrul unităţii.

În consecință, fiecare organizație e liberă de a-și alege modul de formalizare a relațiilor cu prestatorii de servicii, dar am sugera să țină seama de cele relatate anterior.