Strategia Națională de Mediu – viziunea noastră cu privire la starea mediului peste 10 ani

altAnul acesta ne bucură cu multe schimbări esențiale, atât de mult așteptate, în domeniul reglementării politicii de mediu din țară. Astfel, unul dintre cele mai importante documente din domeniu, care se află în procest  de elaborare, este Strategia Națională de Mediu pentru anii 2012-2022.

Strategia Națională de Mediu este viziunea noastră, a întregii societății, cu privire la starea mediului pe care dorim  să o vedem și să o trăim peste următorii 10 ani. Bineînțeles, că poate fi un document sortit să adune praf pe polițele ministeriale, dacă nu ne vom implica cu toții la implementarea ei și la solicitarea unei atitudini responsabile față de mediul în care trăim, atât din partea autorităților, din partea agenților economici, cît și din partea cetățenilor țării noastre. Dar, până la etapa de implementare, responsabilitatea noastră, în primul rând ca și cetățeni, vine de a contribui la procesul de elaborare al acestui document strategic, fiindcă strategiile pornesc de la situația reală actuală și sunt completate cu viziunile noastre referitor la cum vedem țara noastră peste zece ani.

Astfel, fiind la etapa elaborării primului proiect al Strategiei Naționale de Mediu pentru 2012-2022, Centrul Național de Mediu, în colaborare cu Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale, a inițiat procesul de consultări publice regionale, organizat în perioada 25-27 iulie 2011 în localitățile Chișinău, Cimișlia și Bălți. Scopul seminarelor a constat în examinarea proiectului Strategiei, obiectivelor generale de promovare a principiilor dezvoltării durabile și creșterii economice verzi, discutarea integrării cerințelor de mediu în dezvoltarea social-economică a țării la nivel național și local, stabilirea obiectivelor sectoriale și indicatorilor în domeniul mediului, discutarea rolului autorităților publice locale și a partenerilor locali, a asociațiilor obștești, în elaborarea, promovarea și implementarea strategiei. Aceste evenimente au reunit, în cele trei localități, circa 125 de reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regionale, Consiliilor Raionale, Primăriilor, Inspecțiilor Ecologice și Asociațiilor Obștești, care au contribuit, prin recomandările propunțate, la îmbunătățirea conținutului Strategiei.

Domnul Gheorghe ȘALARU, Ministru al Mediului, a deschis lucrările seminarelor la Chișinău și Cimișlia, subliniind semnificația evenimentului dat în contextul acțiunilor globale și regionale de promovare a dezvoltării durabile și dezvoltării economice verzi. Dumnealui a indicat, că elaborarea proiectului Strategiei Naționale de Mediu a Republicii Moldova pentru perioada anilor 2012-2022 ne va da răspuns la cîteva întrebări importante: Ce rezultate concrete în domeniul mediului dorim să atingem în următorii 10 ani? Ce priorități și performante în dezvoltarea social-economică a țării putem atinge real în această perioadă, ele fiind strîns legate de atingerea obiectivelor în domeniul mediului? Cum, prin integrarea cerințelor moderne de protecție a mediului în toate ramurile economiei naționale putem facilita dezvoltarea lor continuă, majora competitivitatea, îmbunătăți imaginea țării? Care este rolul și responsabilitățile administrației publice locale în elaborarea și implementarea acțiunilor de protecție a mediului, incluse în strategie?

În prezentarea sa, Doamna Maria Nagornîi, șeful Direcției analiză, monitorizare și evaluarea politicilor, secretarul Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea Strategiei, a indicat necesitatea elaborării și obiectivele strategiei și a informat participanții despre termenii planificați în procesul elaborării proiectului strategiei. Dna Nagornîi a adus exemplul Estoniei, țară membru al UE, în care au fost elaborate Strategia Dezvoltării  Durabile al Estoniei – Estonia XXI, Strategia Națională de Mediu pînă în anul 2030; Planul de Acțiuni de mediu pe 5 ani și Planurile sectoriale în domeniul mediului, care reies din Strategia Națională.

Doamna Rodica Iordanov, consultant, a prezentat detaliat măsurile propuse pentrualt atingerea obiectivelor inter- și trans-sectoriale în domeniul mediului. Astfel, obiectivele au fost indicate în domeniile schimbării climei, biodiversității și restabilirii resurselor naturale, resurselor de apă, aerului atmosferic, deșeurilor și substanțelor chimice periculoase, mediului și sănătății, agriculturii și mediului, mediului și infrastructurii transporturilor, mediului și planificării spațiale, mediului și industriei, mediului și energeticii. Pentru fiecare component sectorial a fost prezentate domeniile prioritare, recomandările, legate de integrarea cerințelor de mediu în activitățile ramurale. Aceste priorități și obiective vor sta la baza formulării compartimentelor corespunzătoare din strategie. Vor fi identificate prioritățile în dezvoltarea social-economică pentru perioada viitoare, la care se vor ajusta obiectivele strategiei. Au fost prezentate și obligațiunile și responsabilitățile APL de nivelul unu și doi în domeniul protecției mediului.

Domnul Andrei Isac, consultant, a prezentat Indicatorii în domeniu, propuși petru monitorizarea performanțelor implementării strategiei, cu referință la Indicatorii ODM, CEE ONU și cei al UE în domeniu. Au fost  prezentați indicatorii de mediu pentru Planul de activitate a Guvernului 2011-2014, propuși indicatori pentru domeniile aprovizionare cu apă și canalizare, managementul deșeurilor, transport, silvicultură, energetică, protecția stratului de ozon, poluanți organici persistenți etc.

Doamna Iuliana Cantaragiu, Expert proiecte, Centrul Național de Mediu, a prezentat posibilitățile de colaborare între asociațiile obștești de mediu, administrația publică locală și inspecțiile ecologice, în scopul elaborării și implementării proiectelor de mediu, depistarea și soluționarea cazurilor de încălcări și respectare a legislașiei, elaborarea Planurilor Locale de acțiuni de mediu, conștientizare, informare și educație ecologică a populației.

altÎn urma discuțiilor inițiate în cadrul evenimentelor au fost formulate un șir de recomandări cu privire la conținutul strategiei și cu privire la fortificarea colaborării între asociațiile obștești și autoritățile locale pentru implementarea prevederilor strategiei și a legislației de mediu în ansamblu. Astfel, dintre cele mai importante recomandări, am menționa:

 • Promovarea elaborării Planurilor Locale de Acțiuni de Mediu la nivel de raioane și localități, ca instrumente pentru implementarea prevederilor Strategiei, mobilizarea resurselor și atragerea finanțării;
 • Înaintarea propunerii de includere în statele personalului Consiliilor raionale a unui specialist în domeniul protecției mediului, desemnarea Direcției și a vicepreședintelui Consiliului raional, responsabil de problemele de mediu;
 • Includerea măsurilor de dezvoltare social, economic și ecologic justificate, pentru promovarea dezvoltării durabile (în agricultură, industrie, comerț, energetică, servicii);
 • Promovarea gestionării integrate a resurselor de apă, cu accentul atît pe calitatea, cît și pe cantitatea resurselor de apă; protecția și reabilitarea rîurilor mici;
 • Restabilirea fîșiilor de protecție a terenurilor agricole și a rîurilor mici;
 • Extinderea spațiilor împădurite pe terenurile degradate, erodate, cu pericol de alunecări, din primării;
 • Soluționarea în mod prioritar a problemei pesticidelor învechite și a depozitelor abandonate, remedierea locurilor contaminate;
 • Promovarea utilizării transportului auto hybrid, prin acordarea facilităților fiscale la importul în țară și la vânzare;
 • Extinderea sistemelor de colectare separată a deșeurilor reciclabile, regionalizarea sistemelor de colectare a deșeurilor menajere, lichidarea gunoiștilor neconforme și reducerea considerabilă a numărului de gunoiști autorizat pe regiune și raion;
 • Antrenarea asociațiilor obștești de mediu în depistarea și semnalarea cazurilor dealt poluare sau încălcare a legislației de mediu, în colaborare cu APL și inspecțiile ecologice;
 • Utilizarea potențialului ONG-urilor în elaborarea, promovarea și implementarea proiectelor în domeniu;
 • Antrenarea asociațiilor obștești în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor la nivel de regiuni, raioane și primării, în monitorizarea realizării proiectelor.

Proiectul Strategiei Naționale de Mediu pentru 2012-2022 poate fi găsit pe site-ul Ministerului Mediului la adresa: http://www.mediu.gov.md/md/elaborare/ și este deschis spre comentare pe adresa r.iordanov@mkt.vox.md.

Aceste evenimente au fost organizate în cadrul proiectului “Promovarea dezvoltării durabile a Moldovei prin apărarea dreptului la un mediu sănătos”, implementat de Centrul Național de Mediu, grație susținerii generoase a poporului american, prin prisma Programului de Granturi pentru Democrație al Ambasadei SUA din Republica Moldova, și a poporului lituanian, prin prisma Programului de Grantului al Ambasadei Republicii Lituania în Chișinău.

Aceste evenimente sunt finanțate de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA și cofinanțate de Ambasada Lituaniei în Chișinău. Opiniile, constatările și concluziile prezentate și discutate în cadrul evenimentelor aparțin autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA și pe cele ale Ambasadei Lituaniei.


Initiative Democratice