Concurs de angajare pentru funcția de specialist superior, domeniul comunicare și relații publiceScopul:

Elaborarea şi implementarea strategiei şi politicilor de marketing. Realizarea politicii IP ODA în domeniul promovării sectorului ÎMM prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă.

 

Sarcini de bază:

• elaborează și implementează politica de comunicare și de marketing agreată şi măsoară eficienţa acesteia;

• identifică soluții optime de promovare a instituției și a programelor pe care le implementează;

• implementează și monitorizează strategii pe termen scurt şi mediu de promovare a site-urilor generate de IP ODA;

• asigură creşterea vizibilităţii instituţiei pe piaţa națională și internațională, identifică şi propune noi metode, analizează și gestionează datele aferente domeniului de activitate;

• elaborează conceptul şi machetele pentru toate tipurile de materiale promoționale și informative, creare banere/cartonașe pentru rețele de socializare;

• contribuie la menţinerea website-ului organizației, a business portalului și a altor mijloace de informare utilizate, monitorizează presa și opinia publică vizavi de informația difuzată de instituție;

• participă la organizarea evenimentelor de presă cu participarea reprezentanților instituției.

 

Tip de angajare:

Perioadă determinată.

 

Condițiile de participare la concurs:

- deține cetățenia Republicii Moldova;

- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are studiile superioare/licență finalizate.

- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs:

Studii: – superioare de licență sau echivalente în domeniul relaţii publice, jurnalism, marketing, master în economie, management, finanţe.

Cunoașterea limbilor de comunicare internațională:

- engleza, la nivel de comunicare;

- altă limbă, constituie un avantaj.

Experiență: vechime în muncă în domeniul aferent minim 3 ani;

 

Cunoştinţe profesionale:

- cunoașterea actelor normative în domeniul activității de antreprenoriat, hotărîrile de Guvern şi regulamentele de funcţionare a Programelor din gestiune, regulamentul cu privire la crearea IP ODA;

- Regulile privind compoziţia (structura, conţinutul) şi stilul articolelor, adresărilor, discursurilor în public;

- metodele de culegere şi prelucrare a informaţiei cu utilizarea tehnologiilor informaţionale moderne etc

- cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, internet, intranet, Canva, Ilustrator, Photoshop, Video editare.

 

Abilități:

- abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare și control;

- tendința spre dezvoltarea profesională continuă;

- capacitate de comunicare şi negociere;

- spirit de observație;

- capacitate de lucru în echipă;

- inteligență;

- flexibilitate în gândire;

- capacitate de planificare şi organizare a timpului de muncă şi respectare a termenilor.

 

Atitudini/comportamente:

a) integritate, devotament și loialitate față de instituție;

b) disciplină, punctualitate, conștiinciozitate, curaj și capacitate de a-și asuma răspunderi;

c) discreție, perseverență, politețe;

d) ținută și comportament echilibrat;

e) spirit de inițiativă;

f) echilibru emoțional și stabilitate comportamentală;

g) orientare spre rezultat.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare;

- Documente ce atestă experiența profesională;

- Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Bibliografia concursului:

- Legea Nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

- Legea Nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi;

- Hotărârea Guvernului Nr. 538/2007 cu privire la crearea Organizaţiei pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

- Legea presei nr.243/1994;

- Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;

- Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;

- Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional

 

Termen de aplicare: 11 august 2022, ora 17:00.

 

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: hr@oda.md, office@oda.md.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

• E-mail: hr@oda.md, office@oda.md

• Poștă: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

• Personal: Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012