Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!Ro

Articol Original

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Dezvoltă competențele digitale pentru a putea lucra online, de acasă! Aplică la „Incubatorul de talente” și dobândește competențele necesare pentru a putea obține unul dintre cele mai solicitate joburi de pe piața actuală a muncii. În cadrul programului, participantele vor beneficia de cursuri gratuite, evenimente și sesiuni de mentorat în domeniile: Social Media Manager, Graphic Design, Web Design și Software Tester. Aplică pe link, până la 3 Februarie 2023.

În cadrul Incubatorului vor fi selectate 100 de fete și femei din regiunile Comrat și Bălți, care la finalizarea cursurilor vor avea competențele digitale necesare, pentru a putea lucra online,  prin intermediul platformelor internaționale pentru freelanceri.

Care sunt etapele cursului?

Programul include mai multe cursuri și sesiuni individuale de mentorat, adaptate nevoilor femeilor și care să le pregătească pentru provocările muncii în mediul digital. Cursul este structurat în 3 etape:

 • Etapa I - conferința de formare profesională, la care vot participa 100-200 de femei. În această etapă, participantele vor afla despre noile tendințe în domeniul muncii și vor fi îndrumate să își pregătească portofoliul profesional pe platformele online, să elaboreze un CV de calitate, să își mențină pagina pe rețelele sociale și platformele de angajare pentru profesioniștii independenți.
 • Etapa II - curs practic gratuit pentru dezvoltarea abilităților necesare pentru 3 profesii online: management social media, design grafic/web și testare software. Astfel, timp de 3 luni, participantele vor fi instruite în cadrul unor cursuri de dezvoltare și abilitare pentru a învăța practici de lucru într-un mediu digital. Cursurile se vor desfășura în format hibrid cu sesiuni online și offline.
 • Etapa III - sesiune practică sub forma unui mentorat asistat pentru participante. Fetele vor fi ghidate de un mentor pentru a-și pregăti portofoliile, pentru a se înregistra pe platformele internaționale, care oferă locuri de muncă la distanță și un program flexibil.

Care sunt condițiile de participare?

Pentru a te înscrie la „Incubatorul de talente”, participantele trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să aibă 18 ani
 • Să locuiască în municipiul Bălți sau regiunea Găgăuzia
 • Să cunoască limba engleză la un nivel mediu
 • Să aibă un computer cu acces la internet, acasă sau să aibă disponibilitatea de accesa unul la sediile Women hub din Bălți sau Comrat
 • Să aibă cunoștințe de bază în folosirea calculatorului.

După completarea formularului de înregistrare, fetele și femeile vor participa la o conferință online de orientare și formare profesională, iar ulterior vor trebui să îndeplinească anumite sarcini practice pentru a se putea califica la program.

Cursurile fac parte din proiectul „Incubatorul de Talente” lansat în toamna anului 2022, cu sprijinul financiar al SlovakAid, implementat de IHUB în parteneriat cu EMA – Agenția de Dezvoltare și Mobilitate, Universitatea Tehnică din Moldova și ESET.

Învață să lucrezi într-un domeniu plin de oportunități! Aplică aici

En

Traducere Automata

Talent incubator – online courses for women in the north and south of the country. Apply now!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Develop your digital skills to be able to work online, from home! Apply to the "Talent Incubator" and acquire the necessary skills to be able to get one of the most requested jobs on the current labor market. Within the program, the participants will benefit from free courses, events and mentoring sessions in the fields of Social Media Manager, Graphic Design, Web Design and Software Tester. Apply on the link, until February 3, 2023.

Within the Incubator, 100 girls and women from Comrat and Balti regions will be selected, who, at the end of the courses, will have the necessary digital skills, in order to be able to work online,  through international platforms for freelancers.

What are the stages of the course?

The programme includes several courses and individual mentoring sessions, tailored to the needs of women and preparing them for the challenges of working in the digital environment. The course is structured in 3 stages:

 • Phase I - the vocational training conference, which is attended by 100-200 women. At this stage, the participants will learn about the new trends in the field of work and will be guided to prepare their professional portfolio on online platforms, to develop a quality CV, to maintain their page on social networks and employment platforms for independent professionals.
 • Stage II - practically free course for developing the necessary skills for 3 online professions: social media management, graphic/web design and software testing. Thus, for 3 months, the participants will be trained in development and empowerment courses to learn working practices in a digital environment. The courses will be held in hybrid format with online and offline sessions.
 • Stage III - practical session in the form of an assisted mentoring for the participants. The girls will be guided by a mentor to prepare their portfolios, to register on international platforms, which offer remote jobs and a flexible schedule.

What are the conditions for participation?

In order to register for the "Talent Incubator", participants must meet the following criteria:

 • Be 18 years old
 • To live in Balti municipality or Gagauzia region
 • To know English at an average level
 • Have a computer with internet access, at home or have the availability to access one at the Women hub offices in Balti or Comrat
 • To have basic knowledge in computer use.

After completing the registration form, girls and women will participate in an online conference on career guidance and training, and then they will have to perform certain practical tasks in order to qualify for the program.

The courses are part of the "Talent Incubator" project launched in the autumn of 2022, with the financial support of SlovakAid, implemented by IHUB in partnership with EMA – Development and Mobility Agency, Technical University of Moldova and ESET.

Learn to work in a field full of opportunities! Apply here

It

Traducere Automata

Incubatore di talenti – corsi online per donne nel nord e nel sud del paese. Candidati ora!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Sviluppa le tue competenze digitali per poter lavorare online, da casa! Candidarsi al "Talent Incubator" e acquisire le competenze necessarie per poter ottenere uno dei lavori più richiesti sull'attuale mercato del lavoro. All'interno del programma, i partecipanti beneficeranno di corsi gratuiti, eventi e sessioni di mentoring nei settori di Social Media Manager, Graphic Design, Web Design e Software Tester. Applicare sul link, fino al 3 febbraio 2023.

All'interno dell'Incubatore saranno selezionate 100 ragazze e donne provenienti dalle regioni di Comrat e Balti, che, al termine dei corsi, avranno le competenze digitali necessarie, per poter lavorare online,  attraverso piattaforme internazionali per liberi professionisti.

Quali sono le fasi del corso?

Il programma comprende diversi corsi e sessioni di mentoring individuali, adattati alle esigenze delle donne e preparandole alle sfide del lavoro nell'ambiente digitale. Il corso è strutturato in 3 fasi:

 • Fase I - la conferenza sulla formazione professionale, a cui partecipano 100-200 donne. In questa fase, i partecipanti conosceranno le nuove tendenze nel campo del lavoro e saranno guidati a preparare il loro portfolio professionale su piattaforme online, a sviluppare un CV di qualità, a mantenere la loro pagina sui social network e sulle piattaforme di lavoro per professionisti indipendenti.
 • Stage II - corso praticamente gratuito per sviluppare le competenze necessarie per 3 professioni online: social media management, graphic / web design e software testing. Pertanto, per 3 mesi, i partecipanti saranno formati in corsi di sviluppo e empowerment per apprendere pratiche di lavoro in un ambiente digitale. I corsi si svolgeranno in formato ibrido con sessioni online e offline.
 • Fase III - sessione pratica sotto forma di mentoring assistito per i partecipanti. Le ragazze saranno guidate da un mentore per preparare i loro portafogli, per registrarsi su piattaforme internazionali, che offrono lavori remoti e un orario flessibile.

Quali sono le condizioni di partecipazione?

Per iscriversi al "Talent Incubator", i partecipanti devono soddisfare i seguenti criteri:

 • Avere 18 anni
 • Vivere nel comune di Balti o nella regione della Gagauzia
 • Conoscere l'inglese a livello medio
 • Avere un computer con accesso a Internet, a casa o avere la disponibilità di accedervi presso gli uffici dell'hub Women a Balti o Comrat
 • Avere conoscenze di base nell'uso del computer.

Dopo aver completato il modulo di registrazione, le ragazze e le donne parteciperanno a una conferenza online sull'orientamento professionale e la formazione, e quindi dovranno svolgere determinati compiti pratici per qualificarsi per il programma.

I corsi fanno parte del progetto "Talent Incubator" lanciato nell'autunno del 2022, con il sostegno finanziario di SlovakAid, implementato da IHUB in partnership con EMA – Development and Mobility Agency, Technical University of Moldova ed ESET.

Impara a lavorare in un campo pieno di opportunità! Candidati qui

Ua

Traducere Automata

Інкубатор талантів – онлайн-курси для жінок півночі та півдня країни. Подайте заявку зараз!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Розвивайте свої цифрові навички, щоб мати можливість працювати онлайн, з дому! Подайте заявку в «Інкубатор талантів» і придбайте необхідні навички, щоб мати можливість отримати одну з найбільш затребуваних вакансій на сучасному ринку праці. В рамках програми учасники отримають користь від безкоштовних курсів, заходів та менторських сесій у сферах менеджера соціальних мереж, графічного дизайну, веб-дизайну та тестувальника програмного забезпечення. Подати заявку за посиланням, до 3 лютого 2023 року.

В рамках Інкубатора буде відібрано 100 дівчат і жінок з регіонів Комрат і Балті, які після закінчення курсів матимуть необхідні цифрові навички, щоб мати можливість працювати онлайн,  через міжнародні платформи для фрілансерів.

Які етапи курсу?

Програма включає в себе кілька курсів та індивідуальних менторських сесій, адаптованих до потреб жінок та підготовки їх до викликів роботи в цифровому середовищі. Курс структурований у 3 етапи:

 • І фаза - конференція професійної підготовки, в якій беруть участь 100-200 жінок. На цьому етапі учасники дізнаються про нові тенденції у сфері роботи та будуть спрямовані на підготовку свого професійного портфоліо на онлайн-платформах, розробку якісного резюме, підтримку своєї сторінки в соціальних мережах та платформах працевлаштування незалежних фахівців.
 • II етап - практично безкоштовний курс для розвитку необхідних навичок для 3 онлайн-професій: управління соціальними мережами, графічний/веб-дизайн та тестування програмного забезпечення. Таким чином, протягом 3 місяців учасники проходитимуть навчання на курсах з розвитку та розширення прав і можливостей для вивчення робочих практик у цифровому середовищі. Курси проходитимуть у гібридному форматі з онлайн та офлайн сесіями.
 • ІІІ етап – практичне заняття у формі асистованого наставництва для учасників. Дівчата будуть орієнтуватися на ментора для підготовки своїх портфоліо, для реєстрації на міжнародних платформах, які пропонують віддалені робочі місця і гнучкий графік.

Які умови участі?

Для того, щоб зареєструватися в «Інкубаторі талантів», учасники повинні відповідати наступним критеріям:

 • Бути 18 років
 • Жити в муніципалітеті Балті або регіоні Гагаузія
 • Знати англійську мову на середньому рівні
 • Майте вдома комп'ютер з доступом до Інтернету або майте доступ до нього в офісах жіночого хабу в Балті або Комраті
 • Мати базові знання у використанні комп'ютера.

Після заповнення реєстраційної форми дівчата та жінки візьмуть участь в онлайн-конференції з профорієнтації та навчання, а потім їм доведеться виконати певні практичні завдання, щоб претендувати на програму.

Курси є частиною проєкту «Інкубатор талантів», запущеного восени 2022 року за фінансової підтримки SlovakAid, що реалізується IHUB у партнерстві з EMA – Агентством розвитку та мобільності, Технічним університетом Молдови та ESET.

Навчіться працювати в сфері, повній можливостей! Застосувати тут

Bg

Traducere Automata

Инкубатор за таланти – онлайн курсове за жени в северната и южната част на страната. Кандидатствайте сега!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Развийте дигиталните си умения, за да можете да работите онлайн, от вкъщи! Кандидатствайте в "Инкубатора за таланти" и придобийте необходимите умения, за да можете да получите една от най-търсените работни места на текущия пазар на труда. В рамките на програмата участниците ще се възползват от безплатни курсове, събития и менторски сесии в областите Social Media Manager, Graphic Design, Web Design и Software Tester. Кандидатствайте на линка, до 3 февруари 2023 г.

В рамките на инкубатора ще бъдат избрани 100 момичета и жени от регионите Комрат и Балти, които в края на курсовете ще имат необходимите цифрови умения, за да могат да работят онлайн,  чрез международни платформи за фрийлансъри.

Какви са етапите на курса?

Програмата включва няколко курса и индивидуални менторски сесии, съобразени с нуждите на жените и подготвящи ги за предизвикателствата на работата в дигитална среда. Курсът е структуриран в 3 етапа:

 • Фаза I - конференцията за професионално обучение, в която участват 100-200 жени. На този етап участниците ще се запознаят с новите тенденции в сферата на работа и ще бъдат напътствани да подготвят професионалното си портфолио в онлайн платформи, да разработят качествена автобиография, да поддържат страницата си в социалните мрежи и платформите за заетост на независими професионалисти.
 • Етап II - практически безплатен курс за развиване на необходимите умения за 3 онлайн професии: управление на социални медии, графичен / уеб дизайн и тестване на софтуер. Така в продължение на 3 месеца участниците ще бъдат обучени в курсове за развитие и овластяване, за да научат работни практики в дигитална среда. Курсовете ще се провеждат в хибриден формат с онлайн и офлайн сесии.
 • Етап III - практическа сесия под формата на асистирано наставничество за участниците. Момичетата ще се ръководят от ментор, който да подготви портфолиото им, да се регистрира в международни платформи, които предлагат дистанционни работни места и гъвкав график.

Какви са условията за участие?

За да се регистрират за "Инкубатора за таланти", участниците трябва да отговарят на следните критерии:

 • Да е на 18 години
 • Да живееш в община Балти или регион Гагаузия
 • Да знаеш английски на средно ниво
 • Имате компютър с достъп до интернет, у дома или имате възможност за достъп до такъв в офисите на женския център в Балти или Comrat
 • Да има основни познания в използването на компютър.

След попълване на регистрационната форма, момичетата и жените ще участват в онлайн конференция за кариерно ориентиране и обучение, а след това ще трябва да изпълнят определени практически задачи, за да се класират за програмата.

Курсовете са част от стартиралия през есента на 2022 г. проект "Инкубатор за таланти" с финансовата подкрепа на SlovakAid, изпълняван от IHUB в партньорство с EMA – Агенция за развитие и мобилност, Технически университет на Молдова и ESET.

Научете се да работите в област, пълна с възможности! Кандидатствай тук

Ru

Traducere Automata

Инкубатор талантов – онлайн-курсы для женщин севера и юга страны. Подайте заявку прямо сейчас!

Incubatorul de talente – cursuri online pentru femeile din nordul și sudul țării. Aplică acum!

Развивайте свои цифровые навыки, чтобы иметь возможность работать онлайн, из дома! Подайте заявку в «Инкубатор талантов» и приобретите необходимые навыки, чтобы иметь возможность получить одну из самых востребованных рабочих мест на современном рынке труда. В рамках программы участники получат бесплатные курсы, мероприятия и менторские сессии в области social Media Manager, Graphic Design, Web Design и Software Tester. Подать заявку по ссылке, до 3 февраля 2023 года.

В рамках Инкубатора будут отобраны 100 девушек и женщин из регионов Комрат и Бельцы, которые по окончании курсов будут обладать необходимыми цифровыми навыками, чтобы иметь возможность работать онлайн,  через международные платформы для фрилансеров.

Каковы этапы курса?

Программа включает в себя несколько курсов и индивидуальных сессий наставничества, адаптированных к потребностям женщин и готовящих их к вызовам работы в цифровой среде. Курс состоит из 3 этапов:

 • Этап I - конференция по профессиональной подготовке, в которой принимают участие 100-200 женщин. На этом этапе участники узнают о новых тенденциях в сфере работы и получат рекомендации по подготовке своего профессионального портфолио на онлайн-платформах, разработке качественного резюме, ведению своей страницы в социальных сетях и платформах трудоустройства для независимых специалистов.
 • II этап - практически бесплатный курс по развитию необходимых навыков для 3 онлайн-профессий: управление социальными сетями, графический/веб-дизайн и тестирование программного обеспечения. Таким образом, в течение 3 месяцев участники будут обучаться на курсах развития и расширения прав и возможностей для изучения рабочих практик в цифровой среде. Курсы будут проходить в гибридном формате с онлайн и оффлайн сессиями.
 • III этап - практическая сессия в форме ассистированного наставничества для участников. Девушки будут под руководством наставника готовить свои портфолио, регистрироваться на международных площадках, которые предлагают удаленную работу и гибкий график.

Каковы условия участия?

Для того, чтобы зарегистрироваться в «Инкубаторе талантов», участники должны соответствовать следующим критериям:

 • Быть 18-летним
 • Жить в Бельцком муниципалитете или Гагаузском районе
 • Знать английский язык на среднем уровне
 • Иметь компьютер с доступом в Интернет, дома или иметь доступ к нему в офисах Женского центра в Бельцах или Комрате
 • Иметь базовые знания в области использования компьютера.

После заполнения регистрационной формы девушки и женщины примут участие в онлайн-конференции по профориентации и обучению, а затем им придется выполнить определенные практические задания, чтобы претендовать на программу.

Курсы являются частью проекта «Инкубатор талантов», запущенного осенью 2022 года при финансовой поддержке SlovakAid, реализуемого IHUB в партнерстве с EMA – Агентством развития и мобильности, Техническим университетом Молдовы и ESET.

Научитесь работать в области, полной возможностей! Подать заявку можно здесь