Instruiri despre managementul voluntarilor și platforma voluntar.md pentru organizațiile neguvernamentale din Bălți și CahulRo

Articol Original

Instruiri despre managementul voluntarilor și platforma voluntar.md pentru organizațiile neguvernamentale din Bălți și Cahul

IMG

 
AO „Primăria Mea”, în parteneriat cu Inițiativa „Moldova pentru Pace”, invită organizațiile neguvernamentale din Bălți și Cahul la o serie de instruiri practice despre managementul voluntarilor și utilizarea platformei voluntar.md.

Participanții vor învăța despre cum pot fi recrutați și motivați voluntarii; instrumente de comunicare și evidență; responsabilitățile și drepturile voluntarilor; responsabilitățile organizațiilor față de voluntari etc. Organizațiile vor fi instruite cum să utilizeze eficient platforma voluntar.md și instrumentele digitale de comunicare și lucru cu persoanele care vor să se implice. Organizațiile interesate vor fi asistate la planificarea și organizarea unei activități cu implicarea voluntarilor. 

Primele sesiuni vor avea loc pe 24-25 februarie (Bălți) și 3-4 martie (Cahul). Înainte de sesiuni, organizațiile selectate vor discuta online cu formatorii despre experiența anterioară de implicare a voluntarilor în activitățile organizației și așteptările de la sesiuni.

Pentru a aplica, completați acest formular până la 25 ianuarie 2023. Pentru întrebări, ne puteți contacta la primariamea@gmail.com sau la numărul de telefon 060212112.

*** 

AO „Primăria Mea” este axată pe monitorizarea administrației publice locale din municipiul Chișinău, cercetarea problemelor urbane și implicarea cetățenilor în organizarea comunității. Suntem o organizație non-profit și non-politică care promovează participarea democratică a cetățenilor și politicienilor la procesul local de luare a deciziilor. Din februarie 2022, AO „Primăria Mea” este implicată în efortul societății pentru a asista persoanele refugiate din Ucraina, în cadrul inițiativei „Moldova pentru Pace”.

„Moldova pentru Pace” (MPP) este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență refugiatelor și refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina. De la începutul războiului, MPP a soluționat zeci de mii de cereri de ajutor de la persoane refugiate prin intermediul platformei dopomoha.md și a interacționat cu peste 3000 de voluntari care au contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Inițiativa continuă să implice voluntari prin intermediul platformei voluntar.md.

*** 

Această activitate are loc în cadrul proiectului „Improve and promote voluntar.md platform” implementat de AO „Primăria Mea” pentru Inițiativa „Moldova pentru Pace”, fiind posibilă datorită sprijinului generos al poporului american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și nu reflectă în mod necesar punctele de vedere ale USAID Moldova sau ale Guvernul Statelor Unite.

En

Traducere Automata

Trainings on volunteer management and voluntar.md platform for non-governmental organizations in Balti and Cahul

IMG

 

 


AO "My City Hall", in partnership with the "Moldova for Peace" Initiative, invites non-governmental organizations from Balti and Cahul to a series of practical trainings on the management of volunteers and the use of the voluntar.md platform.

Participants will learn about how volunteers can be recruited and motivated; communication and record-keeping tools; the responsibilities and rights of volunteers; responsibilities of organizations towards volunteers, etc. Organizations will be trained on how to effectively use the voluntar.md platform and digital communication tools and working with people who want to get involved. Interested organizations will be assisted in the planning and organization of an activity with the involvement of volunteers. 

The first sessions will take place on February 24-25 (Balti) and March 3-4 (Cahul). Before the sessions, the selected organizations will discuss online with the trainers about the previous experience of involving volunteers in the organization's activities and the expectations from the sessions.

To apply, fill out the form by January 25, 2023. For questions, you can contact us at primariamea@gmail.com or at the 060212112 phone number.

 

AO "My City Hall" is focused on monitoring the local public administration in Chisinau, researching urban issues and involving citizens in community organization. We are a non-profit and non-political organization that promotes the democratic participation of citizens and politicians in the local decision-making process. Since February 2022, ngo "My City Hall" is involved in the society's effort to assist refugees from Ukraine, within the "Moldova for Peace" initiative.

Moldova for Peace (MPP) is a civic initiative created to provide assistance to refugees and refugees following the Russian invasion of Ukraine. Since the beginning of the war, the MPP has solved tens of thousands of requests for help from refugees through the dopomoha.md platform and interacted with over 3000 volunteers who have contributed to the efforts to manage the migration flow in the neighboring country. The initiative continues to involve volunteers through the voluntar.md platform.

 

This activity takes place within the "Improve and promote voluntar.md platform" project implemented by AO "My City Hall" for the Moldova for Peace Initiative, being possible due to the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID) and does not necessarily reflect the views of USAID Moldova or the Government of the United States.

It

Traducere Automata

Corsi di formazione sulla gestione dei volontari e sulla piattaforma voluntar.md per le organizzazioni non governative a Balti e Cahul

IMG

 

 


AO "My City Hall", in collaborazione con l'iniziativa "Moldova for Peace", invita le organizzazioni non governative di Balti e Cahul a una serie di corsi di formazione pratica sulla gestione dei volontari e sull'uso della piattaforma voluntar.md.

I partecipanti impareranno come i volontari possono essere reclutati e motivati; strumenti di comunicazione e tenuta dei registri; le responsabilità e i diritti dei volontari; responsabilità delle organizzazioni nei confronti dei volontari, ecc. Le organizzazioni saranno formate su come utilizzare efficacemente la piattaforma voluntar.md e gli strumenti di comunicazione digitale e lavorare con le persone che vogliono essere coinvolte. Le organizzazioni interessate saranno assistite nella pianificazione e organizzazione di un'attività con il coinvolgimento di volontari. 

Le prime sessioni si svolgeranno il 24-25 febbraio (Balti) e il 3-4 marzo (Cahul). Prima delle sessioni, le organizzazioni selezionate discuteranno online con i formatori della precedente esperienza di coinvolgimento dei volontari nelle attività dell'organizzazione e delle aspettative delle sessioni.

Per candidarsi, compila il modulo entro il 25 gennaio 2023. Per domande, puoi contattarci all'indirizzo primariamea@gmail.com o al numero di telefono 060212112.

 

AO "My City Hall" si concentra sul monitoraggio dell'amministrazione pubblica locale a Chisinau, sulla ricerca di questioni urbane e sul coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione della comunità. Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro e apolitica che promuove la partecipazione democratica dei cittadini e dei politici al processo decisionale locale. Dal febbraio 2022, l'ong "My City Hall" è coinvolta nello sforzo della società per assistere i rifugiati dall'Ucraina, nell'ambito dell'iniziativa "Moldova for Peace".

Moldova for Peace (MPP) è un'iniziativa civica creata per fornire assistenza ai rifugiati e ai rifugiati in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Dall'inizio della guerra, il MPP ha risolto decine di migliaia di richieste di aiuto da parte dei rifugiati attraverso la piattaforma dopomoha.md e ha interagito con oltre 3000 volontari che hanno contribuito agli sforzi per gestire il flusso migratorio nel paese vicino. L'iniziativa continua a coinvolgere i volontari attraverso la piattaforma voluntar.md.

 

Questa attività si svolge nell'ambito del progetto "Migliorare e promuovere voluntar.md piattaforma" implementato da AO "My City Hall" per l'iniziativa Moldova for Peace, essendo possibile grazie al generoso sostegno del popolo americano attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e non riflette necessariamente le opinioni di USAID Moldova o del governo degli Stati Uniti.

Ua

Traducere Automata

Тренінги з волонтерського менеджменту та voluntar.md платформи для неурядових організацій у Балті та Кагулі

IMG

 

 


АТ «Моя мерія» у партнерстві з ініціативою «Молдова за мир» запрошує неурядові організації з Балті та Кагулу на серію практичних тренінгів з управління волонтерами та використання платформи voluntar.md.

Учасники дізнаються про те, як можна набрати та мотивувати волонтерів; засоби зв'язку та ведення обліку; обов'язки і права волонтерів; обов'язки організацій перед волонтерами тощо. Організації пройдуть навчання щодо ефективного використання платформи voluntar.md та цифрових комунікаційних інструментів та роботи з людьми, які хочуть долучитися. Зацікавленим організаціям буде надана допомога в плануванні та організації діяльності із залученням волонтерів. 

Перші сесії відбудуться 24-25 лютого (Балті) та 3-4 березня (Кагул). Перед сесіями відібрані організації обговорять онлайн з тренерами попередній досвід залучення волонтерів до діяльності організації та очікування від сесій.

Щоб подати заявку, заповніть форму до 25 січня 2023 року. З питань ви можете зв'язатися з нами за адресою primariamea@gmail.com або за номером телефону 060212112.

 

АТ «Моя ратуша» орієнтоване на моніторинг місцевої публічної адміністрації в Кишиневі, дослідження міської проблематики та залучення громадян до організації громади. Ми є неприбутковою та неполітичною організацією, яка сприяє демократичній участі громадян та політиків у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. З лютого 2022 року ГО «Моя ратуша» долучається до зусиль суспільства з надання допомоги біженцям з України в рамках ініціативи «Молдова за мир».

Молдова за мир (MPP) – це громадська ініціатива, створена для надання допомоги біженцям та біженцям після російського вторгнення в Україну. З початку війни МПЗ вирішила десятки тисяч запитів про допомогу біженців через платформу dopomoha.md і взаємодіяла з понад 3000 волонтерами, які зробили свій внесок у зусилля з управління міграційним потоком в сусідній країні. Ініціатива продовжує залучати волонтерів через платформу voluntar.md.

 

Ця діяльність відбувається в рамках проекту «Покращення та просування платформи voluntar.md», що реалізується АТ «Моя мерія» для ініціативи «Молдова за мир», що є можливою завдяки щедрій підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та не обов'язково відображає погляди USAID Молдови чи уряду США.

Bg

Traducere Automata

Обучения по управление на доброволци и voluntar.md платформа за неправителствени организации в Балти и Кахул

IMG

 

 


АО "Моето кметство", в партньорство с инициативата "Молдова за мир", кани неправителствени организации от Балти и Кахул на поредица от практически обучения по управление на доброволци и използване на voluntar.md платформа.

Участниците ще се запознаят как доброволците могат да бъдат набирани и мотивирани; инструменти за комуникация и водене на отчетност; отговорностите и правата на доброволците; отговорности на организациите към доброволците и др. Организациите ще бъдат обучени как ефективно да използват платформата voluntar.md и инструментите за цифрова комуникация и да работят с хора, които искат да се включат. Заинтересованите организации ще бъдат подпомагани при планирането и организирането на дейност с участието на доброволци. 

Първите сесии ще се проведат на 24-25 февруари (Балти ) и 3-4 март (Cahul). Преди сесиите избраните организации ще обсъдят онлайн с обучителите предишния опит от включването на доброволци в дейностите на организацията и очакванията от сесиите.

За да кандидатствате, попълнете формуляра до 25 януари 2023 г. За въпроси, можете да се свържете с нас на primariamea@gmail.com или на 060212112 телефонен номер.

 

AO "My City Hall" е фокусирана върху мониторинга на местната публична администрация в Кишинев, изследване на градските проблеми и включване на гражданите в организацията на общността. Ние сме организация с нестопанска цел и неполитическа организация, която насърчава демократичното участие на гражданите и политиците в местния процес на вземане на решения. От февруари 2022 г. неправителствената организация "Моето кметство" участва в усилията на обществото да подпомага бежанците от Украйна, в рамките на инициативата "Молдова за мир".

Молдова за мир (MPP) е гражданска инициатива, създадена за оказване на помощ на бежанци и бежанци след руската инвазия в Украйна. От началото на войната МПП е решила десетки хиляди молби за помощ от бежанци чрез платформата dopomoha.md и е взаимодействала с над 3000 доброволци, допринесли за усилията за управление на миграционния поток в съседната страна. Инициативата продължава да включва доброволци чрез платформата voluntar.md.

 

Тази дейност се осъществява в рамките на проекта "Подобряване и популяризиране на voluntar.md платформа", изпълняван от AO "My City Hall" за инициативата "Молдова за мир", който е възможен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез Американската агенция за международно развитие (USAID) и не отразява непременно възгледите на USAID Молдова или правителството на Съединените щати.

Ru

Traducere Automata

Тренинги по вопросам управления волонтерами и voluntar.md платформы для неправительственных организаций в Бельцах и Кагуле

IMG

 

 


АО «Моя мэрия» в партнерстве с Инициативой «Молдова за мир» приглашает неправительственные организации из Бельц и Кагула на серию практических тренингов по управлению волонтерами и использованию voluntar.md платформы.

Участники узнают о том, как можно набирать и мотивировать добровольцев; средства связи и учета; обязанности и права добровольцев; обязанности организаций по отношению к волонтерам и т.д. Организации будут обучены тому, как эффективно использовать voluntar.md платформу и инструменты цифровой коммуникации и работать с людьми, которые хотят участвовать. Заинтересованным организациям будет оказана помощь в планировании и организации деятельности с привлечением волонтеров. 

Первые сессии состоятся 24-25 февраля (Бельцы) и 3-4 марта (Кагул). Перед сессиями отобранные организации обсудят в режиме онлайн с тренерами предыдущий опыт вовлечения добровольцев в деятельность организации и ожидания от сессий.

Чтобы подать заявку, заполните форму до 25 января 2023 года. По всем вопросам Вы можете связаться с нами по адресу primariamea@gmail.com или по 060212112 номеру телефона.

 

АО «Моя ратуша» сосредоточено на мониторинге местной публичной администрации в Кишиневе, исследовании городских проблем и вовлечении граждан в общественную организацию. Мы являемся некоммерческой и неполитической организацией, которая способствует демократическому участию граждан и политиков в процессе принятия решений на местном уровне. С февраля 2022 года общественная организация «Моя мэрия» участвует в усилиях общества по оказанию помощи беженцам из Украины в рамках инициативы «Молдова за мир».

«Молдова за мир» (MPP) — гражданская инициатива, созданная для оказания помощи беженцам и беженцам после российского вторжения в Украину. С начала войны МПП решил десятки тысяч просьб о помощи от беженцев через платформу dopomoha.md и пообщался с более чем 3000 волонтерами, которые внесли свой вклад в усилия по управлению миграционным потоком в соседней стране. В рамках этой инициативы по-прежнему участвуют добровольцы через платформу voluntar.md.

 

Эта деятельность осуществляется в рамках проекта «Улучшение и продвижение voluntar.md платформы», реализуемого АО «Моя мэрия» для инициативы «Молдова за мир», что возможно благодаря щедрой поддержке американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID) и не обязательно отражает взгляды USAID Moldova или правительства Соединенных Штатов.