Instruire ”Solul - baza agriculturii și grădinăritului”Ro

Articol Original

Instruire ”Solul - baza agriculturii și grădinăritului”

EcoVisio invită pe toți care au contact cu solul fie în grădina proprie sau pe terenurile agricole la instruirea Solul – baza agriculturii și grădinăritului, pe data de 04 Februarie 2023, Chișinău.  

Solul este bunul de bază a fermierului și grădinarului. Degradarea solului este una din provocările de bază în Republlica Moldova, iar experții noștri vă vor ajuta să îi faceți față acestei provocări pe termen lung.  Cunoașterea tipurilor de sol din cadrul fermei, alături de aplicarea bunelor practici de pregătire și cultivare a terenurilor agricole și grădinilor, conduc atât la creșterea cantitativă și calitativă a recoltei, cât la restabilirea ecosistemelor.

Împreună cu trainerii vom discuta despre cum restabilim echilibrul între sol și ecosistem pentru a avea un impact minim asupra mediului, pentru a maximiza roada și pentru a ne adapta la ravagiile făcute de schimbările climatice. 

Participarea gratuită, cu înscriere obligatorie. Numărul de locuri este limitat.

Înscriere pe acest link până pe data de 23 ianuarie inclusiv: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Experți la sesiune:

Boris Boincean, Doctorul habilitat în ştiinţe agricole, profesorul cercetător şi expertul în agricultura durabilă, directorul Institutului  Selecția.

Irina Burcă are o  grădină modernă prin aplicarea metodelor ecologice și lucrarea minima asupra solului.

Alexei Micu, fermier care practică agricultura ecologică certificată național și internațional pe o suprafață de 500 ha din 2015.

 

Pentru informații adăugătoare, scrieți la lilia@ecovisio.org 21

 

 

En

Traducere Automata

Training "Soil - the basis of agriculture and gardening"

EcoVisio invites all who have contact with the soil either in their own garden or on agricultural land to the training Soil – the basis of agriculture and gardening, on February 4, 2023, Chisinau.  

Soil is the basic asset of the farmer and gardener. Soil degradation is one of the basic challenges in the Republic of Moldova, and our experts will help you face this challenge in the long run.  Knowledge of the types of soil on the farm, along with the application of good practices of preparation and cultivation of agricultural land and gardens, leads to both quantitative and qualitative growth of the harvest, but to the restoration of ecosystems.

Together with the trainers we will discuss how to restore the balance between soil and ecosystem to have minimal environmental impact, maximize fruit and adapt to the ravages of climate change. 

Free participation, with mandatory registration. The number of seats is limited.

Registration on this link until January 17 inclusive: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Experts at the session:

Boris Boincean, Doctor habilitat in agricultural sciences, researcher professor and expert in sustainable agriculture, director of the  Selection Institute.

Irina Burca has a  modern garden by applying ecological methods and minimal work on the soil.

Alexei Micu, a farmer who practices nationally and internationally certified organic agriculture on an area of 500 ha since 2015.

 

For additional information, write to lilia@ecovisio.org 21

 

 

It

Traducere Automata

Formazione "Suolo - la base dell'agricoltura e del giardinaggio"

EcoVisio invita tutti coloro che hanno contatto con il suolo nel proprio giardino o su terreni agricoli alla formazione Suolo – la base dell'agricoltura e del giardinaggio, il 4 febbraio 2023, Chisinau.  

Il suolo è la risorsa fondamentale dell'agricoltore e del giardiniere. Il degrado del suolo è una delle sfide fondamentali nella Repubblica di Moldova e i nostri esperti ti aiuteranno ad affrontare questa sfida a lungo termine.  La conoscenza dei tipi di terreno in azienda, insieme all'applicazione di buone pratiche di preparazione e coltivazione di terreni agricoli e giardini, porta alla crescita sia quantitativa che qualitativa del raccolto, ma al ripristino degli ecosistemi.

Insieme ai formatori discuteremo di come ripristinare l'equilibrio tra suolo ed ecosistema per avere il minimo impatto ambientale, massimizzare i frutti e adattarsi alle devastazioni dei cambiamenti climatici. 

Partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria. Il numero di posti è limitato.

Iscrizioni a questo link fino al 17 gennaio compreso: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Esperti presenti alla sessione:

Boris Boincean, Dottore abilitato in scienze agrarie, ricercatore ed esperto in agricoltura sostenibile, direttore dell'Istituto  di selezione.

Irina Burca ha un giardino moderno applicando metodi ecologici e un  lavoro minimo sul terreno.

Alexei Micu, un agricoltore che pratica agricoltura biologica certificata a livello nazionale e internazionale su una superficie di 500 ettari dal 2015.

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a lilia@ecovisio.org 21

 

 

Ua

Traducere Automata

Тренінг «Грунт - основа землеробства і садівництва»

EcoVisio запрошує всіх, хто має контакт із ґрунтом або на власному городі, або на сільськогосподарських угіддях, на навчання Ґрунт – основа землеробства та садівництва, 4 лютого 2023 року, м. Кишинів.   

Грунт - основне надбання фермера і садівника. Деградація ґрунтів є однією з основних проблем у Республіці Молдова, і наші експерти допоможуть вам впоратися з цим викликом у довгостроковій перспективі.  Знання типів ґрунтів у господарстві, поряд із застосуванням належної практики підготовки та обробітку сільськогосподарських угідь і садів, призводить як до кількісного, так і до якісного зростання врожаю, але до відновлення екосистем.

Разом з тренерами ми обговоримо, як відновити баланс між ґрунтом та екосистемою, щоб мати мінімальний вплив на навколишнє середовище, максимізувати фрукти та адаптуватися до руйнівних наслідків зміни клімату. 

Участь безкоштовна, з обов'язковою реєстрацією. Кількість місць обмежена.

Реєстрація за цим посиланням до 17 січня включно: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Експерти сесії:

Борис Буансеан, Доктор габілітатів з сільськогосподарських наук, професор-дослідник та експерт зі сталого сільського господарства, директор Селекційного  інституту.

Ірина Бурка має  сучасний сад із застосуванням екологічних методів і мінімальною роботою над грунтом.

Олексій Міку, фермер, який практикує сертифіковане на національному та міжнародному рівні органічне сільське господарство на площі 500 га з 2015 року.

 

Для отримання додаткової інформації напишіть в lilia@ecovisio.org 21

 

 

Bg

Traducere Automata

Обучение "Почвата - основата на земеделието и градинарството"

ЕкоВизио кани всички, които имат контакт с почвата или в собствената си градина, или на земеделска земя, на обучението Почва – основа на земеделието и градинарството, на 4 февруари 2023 г., Кишинев.  

Почвата е основният актив на земеделския производител и градинаря. Деградацията на почвата е едно от основните предизвикателства в Република Молдова и нашите експерти ще ви помогнат да се справите с това предизвикателство в дългосрочен план.  Познаването на видовете почви в стопанството, заедно с прилагането на добри практики за подготовка и обработка на земеделски земи и градини, води както до количествен, така и до качествен растеж на реколтата, но за възстановяване на екосистемите.

Заедно с обучителите ще обсъдим как да възстановим баланса между почвата и екосистемата, за да имаме минимално въздействие върху околната среда, да увеличим максимално плодовете и да се адаптираме към опустошенията на изменението на климата. 

Безплатно участие, със задължителна регистрация. Броят на местата е ограничен.

Регистрация на този линк до 17 януари включително: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Експерти по време на сесията:

Борис Боинчан, Доктор хабилитат в областта на селскостопанските науки, изследовател професор и експерт по устойчиво земеделие, директор на Института за  подбор.

Ирина Бурка разполага с  модерна градина чрез прилагане на екологични методи и минимална работа върху почвата.

Алексей Мику , земеделски производител, който практикува национално и международно сертифицирано биологично земеделие на площ от 500 хектара от 2015 г. насам.

 

За допълнителна информация пишете на lilia@ecovisio.org 21

 

 

Ru

Traducere Automata

Тренинг «Почва – основа сельского хозяйства и садоводства»

EcoVisio приглашает всех, кто контактирует с почвой либо в собственном саду , либо на сельскохозяйственных землях, на обучение Почва – основа сельского хозяйства и садоводства, 4 февраля 2023 года, Кишинев.  

Почва является основным активом фермера и садовода. Деградация почв является одной из основных проблем в Республике Молдова, и наши эксперты помогут вам справиться с этой проблемой в долгосрочной перспективе.  Знание типов почв на ферме, наряду с применением передовых практик подготовки и обработки сельскохозяйственных земель и садов, приводит как к количественному, так и к качественному росту урожая, но к восстановлению экосистем.

Вместе с тренерами мы обсудим, как восстановить баланс между почвой и экосистемой, чтобы иметь минимальное воздействие на окружающую среду, максимизировать плоды и адаптироваться к разрушительным последствиям изменения климата. 

Бесплатное участие, с обязательной регистрацией. Количество мест ограничено.

Регистрация по этой ссылке до 17 января включительно: https://bit.ly/instruire-sol 

 

Эксперты на сессии:

Борис Буинчан, Доктор хабилитат в области сельскохозяйственных наук, профессор-исследователь и эксперт в области устойчивого сельского хозяйства, директор Селекционного  института.

Ирина Бурка имеет современный  сад, применяя экологические методы и минимальную работу над почвой.

Алексей Мику, фермер, который с 2015 года занимается органическим сельским хозяйством, сертифицированным на национальном и международном уровнях, на площади 500 га.

 

Для получения дополнительной информации пишите в lilia@ecovisio.org 21