Challenger recrutează participanți pentru ediția a 9-a!Ro

Articol Original

Challenger recrutează participanți pentru ediția a 9-a!

Școala de gândire critică „Challenger” este un program cu durata de un an, dedicat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, ce activează în diverse domenii. Programul pregătește tinerii să analizeze critic problemele societății, să propună și să dezbată soluții pentru problemele cu care se confruntă. 

Programul se va desfășura în trei etape:

 1. Identificarea problemelor prioritare din comunitate; 
 2. Elaborarea și dezbaterea soluțiilor; 
 3. Consultarea și negocierea strategiilor propuse. 

Pe parcursul tuturor etapelor, echipele sunt ghidate de un mentor. 

În prezent, Challenger numără opt ediții a programului în limba română și una în limba rusă, sute de absolvenți ai Școlii de Gândire Critică „Challenger” și peste o sută de tineri - membri activi ai comunității Challenger Plus, care activează în diferite domenii: instituții de stat, organizații internaționale, ONG-uri și business. Mai mult, absolvenții programului deja au fondat 4 organizații de succes: Primăria Mea, De Facto, Guvernul Meu, Comunitatea Plus.

Cine poate aplica?

Studenții și tinerii profesioniști, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu sau fără experiență în astfel de programe. Candidații pot reprezenta orice domeniu de activitate profesională: politică, afaceri, știință sau artă. Însă, aceștia trebuie să demonstreze calități de lider, care își doresc o creștere profesională și personală și să obțină cunoștințe noi. 

Doritorii de a participa în cadrul programului sunt încurajați să completeze formularul de aplicare, până pe 25 ianuarie. Aplicanții selectați vor fi informați individual până la data de 31.01.2023 la adresa de e-mail indicată în aplicare. Pentru mai multe detalii, accesează www.challenger.md, pagina de Facebook sau ne poți lăsa un e-mail la challenger.moldova@gmail.com

Programul CHALLENGER este organizat de către Institutul Național Democratic din SUA, reprezentanța în Moldova. NDI este o organizație neguvernamentală, neafiliată politic și non-profit, care, mai bine de trei decenii, susține instituțiile și practicile democratice în întreaga lume. Din 2003, în Moldova, programul NDI contribuie la promovarea responsabilizării guvernării prin creșterea participării cetățenilor în procesele politice și în viața comunitară.

En

Traducere Automata

Challenger is recruiting participants for the 9th edition!

The "Challenger" School of Critical Thinking is a one-year program dedicated to young people between the ages of 18 and 35, working in various fields. The program prepares young people to critically analyze the problems of society, to propose and debate solutions to the problems they face. 

The program will take place in three stages:

 1. Identifying priority issues in the community; 
 2. Elaboration and debate of solutions; 
 3. Consultation and negotiation of the proposed strategies. 

Throughout all stages, the teams are guided by a mentor. 

Currently, Challenger counts eight editions of the program in Romanian and one in Russian, hundreds of graduates of the School of Critical Thinking "Challenger" and over a hundred young people - active members of the Challenger Plus community, who work in different fields: state institutions, international organizations, NGOs and business. Moreover, the graduates of the program have already founded 4 successful organizations: My City Hall, De Facto, My Government, Community Plus.

Who can apply?

Students and young professionals, aged between 18 and 35, with or without experience in such programs. Candidates can represent any field of professional activity: politics, business, science or art. However, they must demonstrate leadership qualities that want professional and personal growth and gain new knowledge. 

Those wishing to participate in the programme are encouraged to complete the application form by 25 January. The selected applicants will be informed individually by 31.01.2023 at the e-mail address indicated in the application. For more details, visit www.challenger.md, Facebook page or you can leave us an email at challenger.moldova@gmail.comtags. 

The CHALLENGER program is organized by the U.S. National Democratic Institute, representative office in Moldova. NDI is a non-governmental, politically unaffiliated and non-profit organization that, for more than three decades, has been supporting democratic institutions and practices around the world. Since 2003, in Moldova, the NDI program contributes to promoting the empowerment of governance by increasing the participation of citizens in political processes and community life.

It

Traducere Automata

Challenger recluta partecipanti per la 9° edizione!

La "Challenger" School of Critical Thinking è un programma di un anno dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 ei 35 anni, che lavorano in vari campi. Il programma prepara i giovani ad analizzare criticamente i problemi della società, a proporre e discutere soluzioni ai problemi che devono affrontare. 

Il programma si svolgerà in tre fasi:

 1. Identificare le questioni prioritarie nella comunità; 
 2. Elaborazione e dibattito di soluzioni; 
 3. Consultazione e negoziazione delle strategie proposte. 

In tutte le fasi, i team sono guidati da un mentore. 

Attualmente, Challenger conta otto edizioni del programma in rumeno e una in russo, centinaia di laureati della School of Critical Thinking "Challenger" e oltre un centinaio di giovani - membri attivi della comunità Challenger Plus, che lavorano in diversi campi: istituzioni statali, organizzazioni internazionali, ONG e imprese. Inoltre, i laureati del programma hanno già fondato 4 organizzazioni di successo: My City Hall, De Facto, My Government, Community Plus.

Chi può candidarsi?

Studenti e giovani professionisti, di età compresa tra 18 e 35 anni, con o senza esperienza in tali programmi. I candidati possono rappresentare qualsiasi campo di attività professionale: politica, affari, scienza o arte. Tuttavia, devono dimostrare qualità di leadership che vogliono la crescita professionale e personale e acquisire nuove conoscenze. 

Coloro che desiderano partecipare al programma sono invitati a compilare il modulo di domanda entro il 25 gennaio. I candidati selezionati saranno informati individualmente entro il 31.01.2023 all'indirizzo e-mail indicato nella domanda. Per maggiori dettagli, visita www.challenger.md, la pagina Facebook o puoi lasciarci un'email all'indirizzo challenger.moldova@gmail.comTag. 

Il programma CHALLENGER è organizzato dal National Democratic Institute degli Stati Uniti, ufficio di rappresentanza in Moldavia. NDI è un'organizzazione non governativa, politicamente non affiliata e senza scopo di lucro che, da oltre tre decenni, sostiene istituzioni e pratiche democratiche in tutto il mondo. Dal 2003, in Moldavia, il programma NDI contribuisce a promuovere l'empowerment della governance aumentando la partecipazione dei cittadini ai processi politici e alla vita comunitaria.

Ua

Traducere Automata

Challenger набирає учасників для 9-го видання!

Школа критичного мислення «Челленджер» – це однорічна програма, присвячена молоді віком від 18 до 35 років, які працюють у різних сферах. Програма готує молодих людей до критичного аналізу проблем суспільства, до пропозиції та обговорення рішень проблем, з якими вони стикаються. 

Програма проходитиме у три етапи:

 1. Визначення пріоритетних питань у громаді; 
 2. Розробка та обговорення рішень; 
 3. Консультації та обговорення запропонованих стратегій. 

Протягом усіх етапів команди орієнтуються на наставника. 

В даний час Челленджер нараховує вісім видань програми румунською мовою і одне - російською, сотні випускників Школи критичного мислення «Челленджер» і більше сотні молодих людей - активних членів спільноти «Челленджер Плюс», які працюють в різних сферах: державних установах, міжнародних організаціях, громадських організаціях і бізнесі. Більш того, випускники програми вже заснували 4 успішні організації: « Моя мерія», «Де-факто», « Мій уряд», «Громада плюс».

Хто може подати заявку?

Студенти та молоді спеціалісти віком від 18 до 35 років, які мають або без досвіду роботи в таких програмах. Кандидати можуть представляти будь-яку сферу професійної діяльності: політику, бізнес, науку або мистецтво. Однак вони повинні демонструвати лідерські якості, які бажають професійного та особистісного зростання і отримання нових знань. 

Бажаючим взяти участь у програмі рекомендується заповнити аплікаційну форму до 25 січня. Відібрані претенденти будуть проінформовані в індивідуальному порядку до 31.01.2023 року на електронну адресу, вказану в заявці. Для отримання більш детальної інформації відвідайте www.challenger.md, сторінку Facebook або ви можете залишити нам електронний лист за адресою challenger.moldova@gmail.comМітки. 

Програма CHALLENGER організована Національним демократичним інститутом США, представництвом у Молдові. НДІ є неурядовою, політично не пов'язаною та некомерційною організацією, яка вже понад три десятиліття підтримує демократичні інститути та практики у всьому світі. З 2003 року в Молдові програма НДІ сприяє розширенню прав і можливостей управління шляхом збільшення участі громадян у політичних процесах і житті громади.

Bg

Traducere Automata

Чалънджър набира участници за 9-то издание!

Училището за критично мислене "Чалънджър" е едногодишна програма, посветена на младите хора на възраст между 18 и 35 години, работещи в различни области. Програмата подготвя младите хора да анализират критично проблемите на обществото, да предлагат и дебатират решения на проблемите, пред които са изправени. 

Програмата ще се проведе на три етапа:

 1. Идентифициране на приоритетни въпроси в общността; 
 2. Разработване и обсъждане на решения; 
 3. Консултации и договаряне на предложените стратегии. 

През всички етапи екипите се ръководят от ментор. 

В момента "Чалънджър" наброява осем издания на програмата на румънски език и едно на руски език, стотици възпитаници на Училището за критично мислене "Чалънджър" и над сто младежи - активни членове на общността "Чалънджър плюс", които работят в различни сфери: държавни институции, международни организации, неправителствени организации и бизнес. Освен това завършилите програмата вече са основали 4 успешни организации: My City Hall, De Facto, My Government, Community Plus.

Кой може да кандидатства?

Студенти и млади специалисти, на възраст между 18 и 35 години, със или без опит в такива програми. Кандидатите могат да представляват всяка област на професионална дейност: политика, бизнес, наука или изкуство. Те обаче трябва да демонстрират лидерски качества, които искат професионално и личностно израстване и да придобият нови знания. 

Желаещите да участват в програмата се насърчават да попълнят формуляра за кандидатстване до 25 януари. Избраните кандидати ще бъдат информирани индивидуално до 31.01.2023 г. на посочения в заявлението електронен адрес. За повече подробности посетете www.challenger.md, Facebook страница или можете да ни оставите имейл на адрес challenger.moldova@gmail.comетикети. 

Програмата CHALLENGER се организира от Националния демократичен институт на САЩ, представителство в Молдова. NDI е неправителствена, политически несвързана и нестопанска организация, която повече от три десетилетия подкрепя демократичните институции и практики по целия свят. От 2003 г. в Молдова програмата NDI допринася за насърчаване на овластяването на управлението чрез увеличаване на участието на гражданите в политическите процеси и обществения живот.

Ru

Traducere Automata

Challenger набирает участников для 9-го издания!

Школа критического мышления «Challenger» - это годичная программа, посвященная молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, работающим в различных областях. Программа готовит молодых людей к критическому анализу проблем общества, к предложению и обсуждению решений проблем, с которыми они сталкиваются. 

Программа будет проходить в три этапа:

 1. Определение приоритетных вопросов в сообществе; 
 2. Выработка и обсуждение решений; 
 3. Консультации и согласование предлагаемых стратегий. 

На протяжении всех этапов командами руководит наставник. 

В настоящее время Challenger насчитывает восемь выпусков программы на румынском языке и одно на русском языке, сотни выпускников Школы критического мышления «Challenger» и более ста молодых людей – активных членов сообщества Challenger Plus, которые работают в разных сферах: государственных учреждениях, международных организациях, НПО и бизнесе. Более того, выпускники программы уже основали 4 успешные организации: My City Hall, De Facto, My Government, Community Plus.

Кто может подать заявку?

Студенты и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие или не имеющие опыта работы в таких программах. Кандидаты могут представлять любую сферу профессиональной деятельности: политику, бизнес, науку или искусство. Однако они должны демонстрировать лидерские качества, которые хотят профессионального и личностного роста и получения новых знаний. 

Желающим принять участие в программе предлагается заполнить заявку до 25 января. Отобранные заявители будут проинформированы индивидуально до 31.01.2023 по адресу электронной почты, указанному в заявке. Для получения более подробной информации посетите www.challenger.md, страницу Facebook или вы можете оставить нам электронное письмо по адресу challenger.moldova@gmail.comТеги. 

Программа CHALLENGER организована Национальным демократическим институтом США, представительством в Молдове. NDI является неправительственной, политически неаффилированной и некоммерческой организацией, которая на протяжении более трех десятилетий поддерживает демократические институты и практику во всем мире. С 2003 года в Молдове программа NDI способствует расширению прав и возможностей управления путем расширения участия граждан в политических процессах и общественной жизни.

Articol adaugat de: Ana Podoleanu

telegram