AdTrade_Concurs de Granturi : Dezvoltarea Capacităților organizațiilor de suport în afaceri și a competențelor lor în domeniul Advocacy / Развитие потенциала в области поддержки и адвокаси Организаций поддержки предпринимательства / Development of supportPerioada post pandemică, combinată cu criza regională provocată de războiul din Ucraina, a influențat grav sectorul ÎMMM-urilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. Factorii principali care au afectat activitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii  au fost: scăderea cererii pentru produse și servicii, accesul limitat la piețele vecine și la materii prime, întreruperea lanțului de aprovizionare/ și distribuție.

Majoritatea ÎMMM-urilor nu pot să-și exprime pozițiile și să-și promoveze interesele în rândul factorilor de decizie politică. Organizațiile de suport în afaceri (OSA-urile) oferă un mediu favorabil pentru stabilirea unui dialog între sectorul public și privat, cu scopul de a întreprinde acțiuni colective menite să abordeze problemele cu care se confruntă ÎMMM-urile și, în cele din urmă, să îmbunătățească mediul de afaceri în contextul pandemiei și crizei regionale. De asemenea, OSA-urile oferă o oportunitate enormă de comunicare între membri și alte părți interesate, schimb de cunoștințe, cooperare privind lanțurile valorice, asocierea și dezvoltare a exporturilor comune.

În cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”, (AdTrade), implementat de către PNUD, cu ajutorul financiar al Suediei și al Marii Britanii, se lansează concursul de granturi care are scopul de a dezvolta capacitățile instituționale ale OSA-urilor pentru a promova interesele sectorului ÎMMM în vederea unui mediu de afaceri mai bun pe ambele maluri ale râului Nistru. De asemenea, inițiativa se va baza pe transferul de cunoștințe și competențe între ambele maluri ale râului, prin stabilirea de parteneriate între asociațiile de afaceri de pe ambele maluri, astfel încât să se facă schimb de cunoștințe și expertiză în ceea ce privește sprijinul pentru dezvoltarea competențelor în domeniul advocacy.

Organizațiile interesate vor prezenta un pachet de documente, care va include:

 • Formularul de aplicare și bugetul proiectului, completate în limba română, rusă sau engleză.
 • Copia certificatului de înregistrare pentru a dovedi că partenerii sunt persoane juridice înregistrate.
 • Copie a statutului ambelor organizații partenere.
 • Acordul de parteneriat, semnat de toate organizațiile de sprijinire a afacerilor, în care se stipulează rolul fiecărui partener.
 • CV-urile personalului de bază care va fi implicat în implementarea proiectului. CV-urile experților care urmează să fie contractați și consimțământul scris al acestora privind participarea în cadrul proiectului.

Formularul de aplicare și ghidul aplicantului sunt postate pe site-ul PNUD în Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2635/.  Aceste documente pot fi obținute și prin transmiterea unei solicitări către dl Roman Țurcan la următoarea adresă de e-mail: roman.turcan@undp.org

Dosarul de aplicare la concurs va fi transmis în format electronic prin e-mail la adresele elena.veselovscaia@undp.org și roman.turcan@undp.org înainte de data limită de 31 martie 2023, ora 23:59. Subiectul mesajului: EOI/ Advocacy.

Cererile de aplicare transmise prin orice alte mijloace vor fi respinse. Dosarele incomplete sau cele prezentate după termenul limită stabilit nu vor fi examinate. Cele transmise prin e-mail nu trebuie să depășească 20 MB. Cererile mai mari de 20 MB vor fi împărțite în mai multe mesaje, iar în subiectul fiecărui mesaj, pe lângă „EOI/ Advocacy”, trebuie să se indice „partea x din y”, așa cum s-a menționat mai sus.

Pot fi solicitate clarificări cu privire la aplicare la adresele elena.veselovscaia@undp.org sau roman.turcan@undp.org.

Pentru potențialii aplicanți vor fi organizate două sesiuni de informare:

17 martie , ora 11.00 (limba rusă) link pentru înregistrare

17 martie , ora 14.00 (limba română) pentru înregistrare

Link pentru înregistrare https://forms.gle/fCmHmDYagMPzYi8w9

***

Период после пандемии, в сочетании с региональным кризисом, вызванным войной в Украине, значительно повлиял на сектор ММСП на обоих берегах реки Днестр. Основными факторами, влияющими на работу компаний, стали сокращение спроса на продукцию и услуги, ограничение соседних рынков, ограниченный доступ к сырью или сбои в поставок и цепочках распределения.

Большинство ММСП не могут самостоятельно выражать свою позицию и отстаивать свои интересы перед государственными органами. Организации по поддержке бизнеса (ОПБ) создают благоприятную среду для налаживания диалога между частным и государственным секторами, цель которого - принятие коллективных мер, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются ММСП, и, в конечном счете, на улучшение деловой среды в контексте пандемии. Кроме того, ОПБ предоставляют прекрасную возможность для налаживания связей между своими членами и другими заинтересованными сторонами, обмена знаниями, сотрудничества в рамках цепочек создания стоимости и совместного экспорта.  

Проект «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра» (AdTrade), внедряемый ПРООН при финансовой поддержке Швеции и Великобритании, объявляет конкурс грантов, направленный на развитие институционального потенциала ОПБ для защиты интересов частного сектора в целях улучшения деловой среды на обоих берегах Днестра. Данная инициатива также опирается на обмен знаниями и навыков путем установления партнерских отношений между бизнес-ассоциациями с обоих берегов в целях развития организации в области адвокаси и продвижении интересов бизнесс сообществ.

Заинтересованные организации должны представить пакет документов, включающий в себя:

 • Заявка на финансирование, подписанная организациями-партнеры (Приложение №1),
 • Бюджет проекта, подписаннй организациями-партнеры (Приложение №2),
 • Копия свидетельства о регистрации и копия Устава для каждой партнерской организации,
 • Соглашение о партнерстве подписанное всеми членами консорциума
 • Резюме ключевых сотрудников и экспертов, которые будут участвовать в реализации проекта.

Форма заявки на финансорование и Руководство для Заявителя размещены на вебсайте ПРООН в Молдове https://sc.undp.md/tnddetails2/2635/. Эти документы можно запросить, направив запрос господину Роману Цуркан по следующему адресу электронной почты: roman.turcan@undp.org

Заявка отправляется в электронном формате по электронной почте, по адресу elena.veselovscaia@undp.org и roman.turcan@undp.org., до крайнего срока – 31 марта 2023 года, 23:59. Тема сообщения: EOI/ Advocacy.

Заявки, отправленные любым другим способом, отклоняются. Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются. Объем заявок, поданных по электронной почте, не должен превышать 20 МБ. Приложения размером более 20 МБ должны быть разделены на несколько сообщений, и в теме каждого сообщения, помимо “EOI/BSO/Advocacy”, как указано выше, необходимо указать "часть x из y".

Разъяснения относительно заявки можно запросить у elena.veselovscaia@undp.org или roman.turcan@undp.org.

Также для потенциальных заявителей будут организованы две информационные сессии:

17 марта , 11.00 (на русском языке)

17 марта, 14.00 (на румынском языке)

Ссылка для регистрации https://forms.gle/fCmHmDYagMPzYi8w9

***

Post-pandemic period combined to regional crisis caused by the war in Ukraine severely influenced MSMEs sector from both banks of Nistru river. The main factors affecting the work of companies have been the decrease in demand for products and services, restricted neighbouring markets, limited access to raw materials or supply and distribution chains disruptions.

Most of MSMEs cannot express their positions and promote their interests among policy makers. Business support organizations (BSOs) offer a propitious environment for building private-public dialog aiming at taking collective action aiming at addressing problems MSMEs face and ultimately improving the business environment in the pandemic context. Also, BSOs offer a great opportunity for networking among members and other stakeholders, knowledge exchange, cooperation on value chains and joint exports development.

The Advanced Cross-River Capacities for Trade Project (AdTrade) implemented by UNDP with the financial assistance of Sweden and UK, launches a Grants competition aiming at developing the BSOs institutional capacities for advocating the interests of the private sector for an improved business environment on both banks of Nistru river. The initiative would also rely on cross-river transfer of knowledge and skills through establishing partnerships between business associations from both riverbanks with a view to share knowledge and expertise on support and advocacy.

Interested organizations shall submit a package of documents, which include the:

 • Application Form and the project Budget, filled in Romanian or Russian or English.
 • Copy of the registration certificate to prove that the partners are registered legal entities.
 • Copy of the Statute of both partner organizations.
 • Partnership agreement, signed by all Business Support Organizations, envisaging the role of each partner.
 • CVs of key staff and experts to be involved in project’s implementation and their written consent to participate in the project.

The Application Form and Applicant’s Guidelines are posted on the UNDP in Moldova website https://sc.undp.md/tnddetails2/2635/. These documents can also be received by sending a request to Mr. Roman Turcan at the following e-mail: roman.turcan@undp.org

The Application will be sent in electronic format via email at the following addresses: elena.veselovscaia@undp.org and cc roman.turcan@undp.org, before the deadline 31 of March 2023,23.59. Message subject: EOI/ Advocacy. 

The applications sent via any other means shall be rejected. The incomplete applications or those submitted after the set deadline shall not be reviewed. The applications submitted via email shall not exceed 20 MB. The applications over 20 MB shall be divided into several messages and the subject of every message should indicated “part x of y” besides “EOI/ Advocacy”, as mentioned above.

Clarifications regarding the application may be requested from elena.veselovscaia@undp.org or  roman.turcan@undp.org.

Please note that 2 information sessions are going to be organized for potential applicants:

17 of March 2023, 11.00 (Russian language)

17 of March 2023, 14.00 (Romanian language)

Registration link https://forms.gle/fCmHmDYagMPzYi8w9

Articol adaugat de: Alina Rosca
Alte articole de la acest autor: