U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching ProgramRo

Traducere Automata

Ambasada SUA anunță apelul pentru cererile pentru Programul de predare a limbii engleze

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

Secția de Diplomație Publică a Ambasadei SUA în Republica Moldova lucrează la construirea înțelegerii reciproce între moldoveni și americani. Facem acest lucru prin sprijinul instruirii în limba engleză. Fondurile noastre de programare în limba engleză sprijină comunitatea de limbă engleză din Moldova. Învățarea limbii engleze pentru moldoveni este o cale spre emanciparea economică și o poartă către o apreciere pentru cultura și valorile americane.

Oferim granturi pentru programe și activități care susțin programe în limba engleză. Granturile variază, în general, de la $ 15,000 la $ 50,000.

Această oportunitate de finanțare este autorizată prin Legea privind asistența externă din 1961.

Priorități strategice și obiective ale programului

Regiunea prioritară:  N/A

Temele strategice prioritare pentru exercițiul financiar 2023 sunt:

 1. Diversitate, echitate, incluziune și accesibilitate (DEIA)
 2. Sprijinirea vocilor independente
 3. Împărtășirea valorilor americane

Încurajăm propunerile inovatoare și creative care depășesc doar învățarea limbilor străine și folosesc limba engleză ca mijloc de susținere a temelor menționate mai sus. O atenție deosebită va fi acordată proiectelor care implică participanți pe ambele maluri ale Nistrului.

Obiectivele programului:

 • Construirea și promovarea înțelegerii reciproce între moldoveni și americani prin susținerea instruirii în limba engleză
 • Consolidarea predării și învățării limbii engleze în Moldova
 • Promovarea culturii americane în Moldova

Participanți și audiențe:

Ambasada SUA salută proiectele care au o abordare echilibrată de gen și includ minoritățile și alte grupuri marginalizate în activitățile lor, acolo unde este posibil, și ținând cont de temele strategice prioritare. De asemenea, organizațiile solicitante sunt încurajate să ajungă la audiențe pe ambele maluri ale Nistrului.

 

FEDERAL AWARD INFORMAȚII:

Durata perioadei de performanță: 24 luni

Numărul de premii anticipate: 2-4 premii (în funcție de sume)

Sume de premiere: premiile pot varia de la un minim de 20.000 dolari la un maxim de 50.000 dolari

Total de finanțare disponibile: 90.000 dolari

Data de începere anticipată a programului: 15 mai 2023

Solicitanți eligibili

Următoarele organizații sunt eligibile pentru a aplica:

 • ONG-urile non-profit din Moldova
 • ONG-uri internaționale non-profit care vor colabora cu un ONG din Moldova sau vor aduce beneficii publicului moldovean
 • Instituțiile publice din Republica Moldova

Secțiunea diplomație publică își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare privind solicitanții care nu au experiență anterioară în administrarea premiilor federale de granturi, iar acești solicitanți pot face obiectul unei finanțări limitate pe bază de pilot.

 

Click aici pentru mai multe informații

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

The Public Diplomacy Section of the U.S. Embassy in the Republic of Moldova works to build mutual understanding between Moldovans and Americans. We do this through support of English-language instruction. Our English-language programming funds support the English-language community in Moldova. Learning English for Moldovans is a route to economic empowerment and a gateway to an appreciation for American culture and values.

We offer grants for programs and activities that support English-language programs. Grants generally range from $15,000 to $50,000.

This funding opportunity is authorized by the Foreign Assistance Act of 1961.

Strategic Priorities and Program Goals

Priority Region: N/A

Strategic Priority Themes for the 2023 financial year are:

 1. Diversity, Equity, Inclusion, and Accessibility (DEIA)
 2. Supporting Independent Voices
 3. Sharing American Values

We encourage innovative and creative proposals that go beyond just language-learning and use English as a medium to support the aforementioned themes. Special consideration will be given to projects that involve participants on both banks of the Nistru river.

Program Objectives:

 • To build and promote mutual understanding between Moldovans and Americans through support of English-language instruction
 • To strengthen English teaching and learning in Moldova
 • To promote American Culture in Moldova

Participants and Audiences:

The U.S. Embassy welcomes projects that have a balanced gender approach and include minorities and other marginalized groups in their activities, where possible, and keeping in mind the strategic priority themes. Applicant organizations are also encouraged to reach audiences on both banks of the Nistru river.

 

FEDERAL AWARD INFORMATION:

Length of performance period: 24 months

Number of awards anticipated: 2-4 awards (dependent on amounts)

Award amounts: awards may range from a minimum of $20,000 to a maximum of $50,000

Total available funding: $90,000

Anticipated program start date: May 15, 2023

Eligible Applicants

The following organizations are eligible to apply:

 • Moldovan non-profit NGOs
 • International non-profit NGOs which will partner with a Moldovan NGO or benefit the Moldovan audience
 • Moldovan public institutions

The Public Diplomacy Section reserves the right to request additional background information on applicants that do not have previous experience administering federal grant awards, and these applicants may be subject to limited funding on a pilot basis.

 

Click here for more information

Ua

Traducere Automata

Посольство США оголошує конкурс на участь у програмі викладання англійської мови

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

Відділ публічної дипломатії Посольства США в Республіці Молдова працює над побудовою взаєморозуміння між молдаванами та американцями. Ми робимо це завдяки підтримці англомовного навчання. Наші англомовні фонди програмування підтримують англомовну спільноту в Молдові. Вивчення англійської мови для молдаван - це шлях до розширення економічних можливостей та ворота до вдячності за американську культуру та цінності.

Ми пропонуємо гранти на програми та заходи, що підтримують англомовні програми. Гранти зазвичай варіюються від 15,000 50,000 до XNUMX XNUMX доларів.

Ця можливість фінансування дозволена Законом про іноземну допомогу 1961 року.

Стратегічні пріоритети та програмні цілі

Пріоритетний регіон:  Н/Д

Стратегічними пріоритетними темами на 2023 фінансовий рік є:

 1. Різноманітність, справедливість, інклюзія та доступність (DEIA)
 2. Підтримка незалежних голосів
 3. Поділяємо американські цінності

Ми заохочуємо інноваційні та творчі пропозиції, які виходять за рамки простого вивчення мови та використовують англійську мову як засіб підтримки вищезазначених тем. Окрему увагу буде приділено проектам, в яких беруть участь учасники на обох берегах річки Ністру.

Цілі програми:

 • Розбудова та сприяння взаєморозумінню між молдованами та американцями через підтримку англомовного навчання
 • Посилити викладання та вивчення англійської мови в Молдові
 • Популяризувати американську культуру в Молдові

Учасники та аудиторії:

Посольство США вітає проекти, які мають збалансований гендерний підхід та включають меншини та інші маргіналізовані групи у свою діяльність, де це можливо, та пам'ятаючи про стратегічні пріоритетні теми. Організаціям-заявникам також рекомендується охопити аудиторію на обох берегах річки Ністру.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФЕДЕРАЛЬНУ ПРЕМІЮ:

Тривалість виконання: 24 місяці

Кількість очікуваних нагород: 2-4 нагороди (залежно від сум)

Суми нагород: нагороди можуть коливатися від мінімум 20,000 50,000 до XNUMX XNUMX доларів США

Загальна сума доступного фінансування: $90,000

Очікувана дата старту програми: 15 травня 2023 року

Прийнятні заявники

Подати заявку мають право такі організації:

 • Молдовські некомерційні НУО
 • Міжнародні некомерційні НУО, які співпрацюватимуть з молдовською НУО або принесуть користь молдовській аудиторії
 • Державні установи Молдови

Секція публічної дипломатії залишає за собою право запитувати додаткову довідкову інформацію про заявників, які не мають попереднього досвіду адміністрування федеральних грантових нагород, і ці заявники можуть бути піддані обмеженому фінансуванню на пілотній основі.

 

Натисніть тут для отримання додаткової інформації

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Посолството на САЩ обяви покана за кандидатстване за програма за преподаване на английски език

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

Отделът за публична дипломация на посолството на САЩ в Република Молдова работи за изграждане на взаимно разбирателство между молдовци и американци. Ние правим това чрез подкрепа на обучение по английски език. Нашите фондове за програмиране на английски език подкрепят англоезичната общност в Молдова. Изучаването на английски език за молдовците е път към икономическо овластяване и врата към оценяване на американската култура и ценности.

Предлагаме безвъзмездна помощ за програми и дейности, които подпомагат англоезични програми. Грантовете обикновено варират от $ 15,000 до $ 50,000.

Тази възможност за финансиране е разрешена от Закона за чуждестранна помощ от 1961 г.

Стратегически приоритети и програмни цели

Приоритетен регион:  Н/Д

Стратегически приоритетни теми за финансовата 2023 година са:

 1. Разнообразие, справедливост, приобщаване и достъпност (DEIA)
 2. Подкрепа за независими гласове
 3. Споделяне на американските ценности

Ние насърчаваме иновативни и творчески предложения, които надхвърлят само изучаването на езици и използват английски като средство за подкрепа на гореспоменатите теми. Специално внимание ще бъде отделено на проекти, които включват участници на двата бряга на река Нистру.

Цели на програмата:

 • Да се изгради и насърчи взаимното разбирателство между молдовци и американци чрез подкрепа на обучението по английски език
 • Укрепване на преподаването и изучаването на английски език в Молдова
 • Насърчаване на американската култура в Молдова

Участници и аудитории:

Посолството на САЩ приветства проекти, които имат балансиран подход по отношение на пола и включват малцинства и други маргинализирани групи в своите дейности, където е възможно, и като се имат предвид стратегическите приоритетни теми. Кандидатстващите организации също се насърчават да достигнат до публиката на двата бряга на река Нистру.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЕДЕРАЛНАТА НАГРАДА:

Продължителност на периода на изпълнение: 24 месеца

Брой на очакваните награди: 2-4 награди (в зависимост от сумите)

Суми на наградите: наградите могат да варират от минимум $ 20,000 до максимум $ 50,000

Общо налично финансиране: $ 90,000

Очаквана начална дата на програмата: 15 май 2023 г.

Допустими кандидати

Следните организации имат право да кандидатстват:

 • Молдовски неправителствени организации с нестопанска цел
 • Международни неправителствени организации с нестопанска цел, които ще си партнират с молдовска неправителствена организация или ще бъдат от полза за молдовската аудитория
 • Молдовски публични институции

Отделът за публична дипломация си запазва правото да поиска допълнителна основна информация за кандидатите, които нямат предишен опит в администрирането на федерални награди за безвъзмездни средства, и тези кандидати могат да бъдат обект на ограничено финансиране на пилотна основа.

 

Кликнете тук за повече информация

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Посольство США объявляет прием заявок на участие в программе обучения английскому языку

U.S. Embassy announces call for applications for English Teaching Program

Отдел общественной дипломатии Посольства США в Республике Молдова работает над построением взаимопонимания между молдаванами и американцами. Мы делаем это благодаря поддержке англоязычного обучения. Наши фонды англоязычного программирования поддерживают англоязычное сообщество в Молдове. Изучение английского языка для молдаван - это путь к расширению экономических возможностей и ворота к пониманию американской культуры и ценностей.

Мы предлагаем гранты для программ и мероприятий, которые поддерживают англоязычные программы. Гранты обычно варьируются от 15 000 до 50 000 долларов.

Такая возможность финансирования предусмотрена Законом об иностранной помощи 1961 года.

Стратегические приоритеты и программные цели

Приоритетный регион:  Н/Д

Стратегическими приоритетными темами на 2023 финансовый год являются:

 1. Разнообразие, справедливость, инклюзивность и доступность (DEIA)
 2. Поддержка независимых голосов
 3. Разделяя американские ценности

Мы поощряем инновационные и творческие предложения, которые выходят за рамки просто изучения языка и используют английский язык в качестве среды для поддержки вышеупомянутых тем. Особое внимание будет уделено проектам, в которых участвуют участники на обоих берегах Днестра.

Цели программы:

 • Строить и развивать взаимопонимание между молдаванами и американцами через поддержку обучения английскому языку
 • Усилить преподавание и изучение английского языка в Молдове
 • Продвигать американскую культуру в Молдове

Участники и аудитория:

Посольство США приветствует проекты, которые имеют сбалансированный гендерный подход и включают меньшинства и другие маргинализированные группы в свою деятельность, где это возможно, и с учетом стратегических приоритетных тем. Организациям-заявителям также рекомендуется охватить аудиторию на обоих берегах Днестра.

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАДАХ:

Продолжительность периода исполнения: 24 месяца

Число ожидаемых премий: 2-4 премии (в зависимости от сумм)

Суммы премий: премии могут варьироваться от минимум 20 000 до максимум 50 000 долларов США

Общий объем имеющегося финансирования: 90 000 долл.

Ожидаемая дата начала программы: 15 мая 2023 года

Правомочные заявители

Следующие организации имеют право подать заявку:

 • Молдавские некоммерческие НПО
 • Международные некоммерческие НПО, которые будут сотрудничать с молдавской НПО или приносить пользу молдавской аудитории
 • Государственные учреждения Республики Молдова

Секция общественной дипломатии оставляет за собой право запрашивать дополнительную справочную информацию о заявителях, которые не имеют предыдущего опыта администрирования федеральных грантов, и эти заявители могут подвергаться ограниченному финансированию на экспериментальной основе.

 

Нажмите здесь для получения дополнительной информации

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: Stelian Rusu