Termen extins: People in Need Moldova lansează apelul de selectare a propunerilor de proiecte regionaleRo

Articol Original

Termen extins: People in Need Moldova lansează apelul de selectare a propunerilor de proiecte regionale

Scurtă descriere a proiectului

Scopul proiectului PLACE (Protecție, suport Legal, Cazare/Acomodare, Coordonare și Educație) este de a garanta accesul la servicii multisectoriale care să ofere refugiaților și cetățenilor vulnerabili din Republica Moldova sprijinul necesar pentru a-și susține și reconstrui viața, susținând, în același timp, autoritățile și OSC-urile locale în capacitatea de a se pregăti, și, eventual, de a răspunde unui nou val de refugiați.

În cadrul proiectului vizat, People in Need, în cooperare cu partenerii locali, va oferi servicii de sprijin psihosocial (PSS), inclusiv consiliere individuală și de grup, refugiaților și, într-o măsură mai mică, membrilor socio-vulnerabili ai comunității gazdă. Aceste servicii vor fi oferite de psihologi și consilieri calificați, cu accent specific pe intervenția în situații de criză, confruntarea cu probleme critice de viață, tulburări asociate cu evenimente și experiențe traumatice, cum ar fi TSPT (Tulburare de stres post-traumatic) și alte tulburări de adaptare posterioare tulburărilor legate de traumele psiho-emoționale. În plus, instructorii vor fi instruiți să ofere asistență nespecializată psiho-socială (PSS) pentru a facilita sesiuni de grup pentru femei, copii și alte grupuri vulnerabile marginalizate.

De asemenea, activitățile vor avea ca scop consolidarea capacității copiilor de a face față situațiilor stresante, în mod special, în situații de urgență/relocare. Acestea vor include sesiuni de terapie de grup, consiliere individuală în caz de traumă adaptată pentru acest grup specific de vârstă, activități pentru copii structurate conform necesităților.

Pe cine căutăm:

Ne propunem să selectăm cel puțin 2 OSC-uri stabile din următoarele raioane din nordul Republicii Moldova:  Ocnița, Briceni, Edineț, Dondușeni.

OSC-urile pot fi active în domenii care includ, dar nu se limitează la:

 • Furnizarea de servicii de suport psiho-social (PSS) (sesiuni individuale, terapii de grup);
 • Furnizarea de asistență juridică;
 • Promovarea integrării/incluziunii refugiaților ucraineni în comunitățile gazdă.

Cererile din partea întreprinderilor private, a comunităților religioase sau politice, a autorităților publice sau a organizațiilor conexe nu sunt eligibile în cadrul acestui apel, deoarece acesta este destinat actorilor societății civile care nu au legătură cu instituții mari.

Mai multe despre OSC-urile relevante:

 • OSC de nivel mediu și/sau OSC stabil/experimentat (cu experiență în gestionarea unor bugete de peste 20.000 EUR pe an).
 • Capacitate operațională de a furniza servicii PSS în următoarele raioane: Ocnița, Briceni, Edineț, Dondușeni.

Durata implementării: Februarie 2023 – Noiembrie 2023

Bugetul preconizat: 60.000 EUR

Date și termeni specifici:

 • Lansarea Apelului de grant: 19 decembrie 2022.
 • Termenul limită pentru depunerea cererilor inițiale: 8 ianuarie 2023.
 • Comisia de evaluare cu privire la preselectarea candidaților: până la 16 ianuarie 2023.
 • Interviuri cu candidații preselectați: 17-20 ianuarie 2023.
 • Decizia finală și contractarea: 30 ianuarie 2023.

Criterii de evaluare:

Criterii 

 Score (%) 

Înțelegerea nevoilor, a contextului social și a problemelor beneficiarilor țintă (refugiați și populație locală afectată de război).

40

Experiență în furnizarea de servicii psiho-sociale pentru populația locală și refugiați.

20

Dosare financiare care evidențiază o gestiune financiară de înaltă calitate a diferitelor fonduri ale donatorilor.

20

Interes și motivație pentru a sprijini refugiații și populația locală, pentru a obține schimbări și rezultate concrete.

20 

Data limită de depunere a cererii:

Cererea cu modelul de buget completat din Anexa 1 și Anexa 2 Istoricul proiectelor implementate trebuie trimisă până la data de 8 ianuarie 2023, la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net

Titlul mesajului: Ref. PLACE 2023

Vă rugăm să trimiteți întrebările dumneavoastră cu privire la apel până la data de 6 ianuarie 2023, la următoarea adresă: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom

En

Traducere Automata

Extended term: People in Need Moldova launches call for selection of proposals for regional projects

Brief description of the project

The aim of the PLACE project (Protection, Legal Support, Accommodation, Coordination and Education) is to guarantee access to multisectoral services that provide refugees and vulnerable citizens in the Republic of Moldova with the necessary support to support and rebuild their lives, while supporting local authorities and CSOs in their ability to prepare, and possibly to respond to a new wave of refugees.

Under the project, People in Need, in cooperation with local partners, will provide psychosocial support services (PSS), including individual and group counselling, to refugees and, to a lesser extent, to socio-vulnerable members of the host community. These services will be provided by qualified psychologists and counselors with a specific focus on crisis intervention, dealing with critical life problems, disorders associated with traumatic events and experiences such as PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) and other post-traumatic adaptation disorders related to psycho-emotional trauma. In addition, instructors will be trained to provide non-specialized psychosocial assistance (PSS) to facilitate group sessions for women, children and other marginalized vulnerable groups.

The activities will also aim to strengthen children's capacity to cope with stressful situations, especially in emergency/resettlement situations. These will include group therapy sessions, individual counseling in case of trauma adapted for this specific age group, activities for children structured as needed.

Whom we are looking for:

We intend to select at least 2 stable CSOs from the following districts in the north of the Republic of Moldova:  Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

CSOs may be active in areas that include, but are not limited to:

 • Providing psycho-social support services (PSS) (individual sessions, group therapies);
 • Providing legal aid;
 • Promote the integration/inclusion of Ukrainian refugees in host communities.

Applications from private companies, religious or political communities, public authorities or related organisations are not eligible under this call, as it is intended for civil society actors not linked to large institutions.

More on relevant CSOs:

 • Medium-level CSOs and/or stable/experienced CSOs (with experience in managing budgets of over EUR 20,000 per year).
 • Operational capacity to provide PSS services in the following districts: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Duration of implementation: February 2023 – November 2023

Expected budget: 60.000 EUR

Specific data and terms:

 • Launch of the Grant Call: December 19, 2022.
 • Deadline for submitting initial applications: 8 January 2023.
 • Selection board on the pre-selection of candidates: by 16 January 2023.
 • Interviews with shortlisted candidates: 17-20 January 2023.
 • Final decision and contracting: January 30, 2023.

Assessment criteria:

Criteria 

 Score (%) 

Understanding the needs, social context and problems of the target beneficiaries (refugees and local population affected by the war).

40

Experience in providing psychosocial services for the local population and refugees.

20

Financial files highlighting high-quality financial management of the various donor funds.

20

Interest and motivation to support refugees and the local population, to achieve concrete changes and results.

8 p.m. 

Deadline for submission of applications:

Application with the budget model completed from Annex 1 and Annex 2 History of the implemented projects must be sent by 8 January 2023, to the e-mail address: concurs.moldova@peopleinneed.net

Message title: Ref. PLACE 2023

Please send your questions on the call by 6 January 2023 to the following address: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom

It

Traducere Automata

Proroga del mandato: People in Need Moldova lancia un invito a presentare proposte per progetti regionali

Breve descrizione del progetto

L'obiettivo del progetto PLACE (Protection, Legal Support, Accommodation, Coordination and Education) è garantire l'accesso a servizi multisettoriali che forniscano ai rifugiati e ai cittadini vulnerabili nella Repubblica di Moldova il supporto necessario per sostenere e ricostruire le loro vite, sostenendo al contempo le autorità locali e le OSC nella loro capacità di prepararsi e possibilmente di rispondere a una nuova ondata di rifugiati.

Nell'ambito del progetto, People in Need, in collaborazione con partner locali, fornirà servizi di supporto psicosociale (PSS), compresa la consulenza individuale e di gruppo, ai rifugiati e, in misura minore, ai membri socio-vulnerabili della comunità ospitante. Questi servizi saranno forniti da psicologi e consulenti qualificati con un focus specifico sull'intervento di crisi, affrontando problemi critici della vita, disturbi associati a eventi traumatici ed esperienze come PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) e altri disturbi di adattamento post-traumatico legati a traumi psico-emotivi. Inoltre, gli istruttori saranno formati per fornire assistenza psicosociale non specializzata (PSS) per facilitare sessioni di gruppo per donne, bambini e altri gruppi vulnerabili emarginati.

Le attività mireranno inoltre a rafforzare la capacità dei minori di far fronte a situazioni stressanti, soprattutto in situazioni di emergenza/reinsediamento. Questi includeranno sessioni di terapia di gruppo, consulenza individuale in caso di trauma adattato a questa specifica fascia di età, attività per bambini strutturate secondo necessità.

Chi stiamo cercando:

Intendiamo selezionare almeno 2 OSC stabili dai seguenti distretti nel nord della Repubblica di Moldova:  Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Le organizzazioni della società civile possono essere attive in aree che includono, ma non sono limitate a:

 • Fornire servizi di supporto psico-sociale (PSS) (sessioni individuali, terapie di gruppo);
 • fornire assistenza legale;
 • Promuovere l'integrazione/inclusione dei rifugiati ucraini nelle comunità ospitanti.

Le candidature di imprese private, comunità religiose o politiche, autorità pubbliche o organizzazioni collegate non sono ammissibili nell'ambito del presente invito, in quanto è destinato ad attori della società civile non legati a grandi istituzioni.

Per saperne di più sulle organizzazioni della società civile pertinenti:

 • OSC di medio livello e/o OSC stabili/esperte (con esperienza nella gestione di bilanci superiori a 20 000 EUR all'anno).
 • Capacità operativa di fornire servizi PSS nei seguenti distretti: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Durata dell'attuazione: Febbraio 2023 – Novembre 2023

Budget previsto: 60.000 EUR

Dati e termini specifici:

 • Lancio del bando di sovvenzione: 19 dicembre 2022.
 • Termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali: 8 gennaio 2023.
 • Commissione giudicatrice sulla preselezione dei candidati: entro il 16 gennaio 2023.
 • Colloqui con i candidati preselezionati: 17-20 gennaio 2023.
 • Decisione finale e stipula del contratto: 30 gennaio 2023.

Criteri di valutazione:

Criteri 

 Punteggio (%) 

Comprendere i bisogni, il contesto sociale e i problemi dei beneficiari target (rifugiati e popolazione locale colpita dalla guerra).

40

Esperienza nella fornitura di servizi psicosociali per la popolazione locale e i rifugiati.

20

Dossier finanziari che evidenziano la gestione finanziaria di alta qualità dei vari fondi donatori.

20

Interesse e motivazione a sostenere i rifugiati e la popolazione locale, per ottenere cambiamenti e risultati concreti.

Ore 20 

Termine per la presentazione delle candidature:

Applicazione con il modello di budget completato dall'allegato 1 e dall'allegato 2 Storia dei progetti implementati dovrà essere inviato entro l'8 gennaio 2023, all'indirizzo e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net

Titolo del messaggio: Rif. PLACE 2023

Si prega di inviare le vostre domande sul bando entro il 6 gennaio 2023 al seguente indirizzo: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom

Ua

Traducere Automata

Продовжений термін: People in Need Moldova оголошує конкурс на відбір пропозицій для регіональних проектів

Короткий опис проекту

Метою проекту PLACE (Захист, Юридична підтримка, Проживання, Координація та Освіта) є гарантування доступу до багатосекторальних послуг, які надають біженцям та вразливим громадянам у Республіці Молдова необхідну підтримку для підтримки та відновлення їхнього життя, одночасно підтримуючи місцеві органи влади та ОГС у їх здатності підготуватися та, можливо, відреагувати на нову хвилю біженців.

В рамках проекту «Люди в біді» у співпраці з місцевими партнерами надаватиме послуги психосоціальної підтримки (PSS), включаючи індивідуальні та групові консультації, біженцям та, меншою мірою, соціально-вразливим членам приймаючої громади. Ці послуги будуть надаватися кваліфікованими психологами та консультантами з особливим акцентом на кризове втручання, вирішення критичних життєвих проблем, розладів, пов'язаних з травматичними подіями та досвідом, таких як ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) та інші посттравматичні розлади адаптації, пов'язані з психоемоційною травмою. Крім того, інструктори будуть навчені надавати неспеціалізовану психосоціальну допомогу (PSS) для полегшення групових занять для жінок, дітей та інших маргіналізованих вразливих груп.

Заходи також будуть спрямовані на зміцнення здатності дітей справлятися зі стресовими ситуаціями, особливо в надзвичайних ситуаціях / ситуаціях переселення. Вони включатимуть сеанси групової терапії, індивідуальні консультації у випадку травми, адаптовані для цієї конкретної вікової групи, заходи для дітей, структуровані за потреби.

Кого ми шукаємо:

Ми маємо намір відібрати щонайменше 2 стабільні ОГС з наступних районів на півночі Республіки Молдова:  Окніта, Бріцені, Едінет, Дондусені.

ОГС можуть бути активними у таких сферах, які включають, але не обмежуються ними:

 • Надання послуг психосоціальної підтримки (ПСС) (індивідуальні заняття, групова терапія);
 • Надання правової допомоги;
 • Сприяти інтеграції/включенню українських біженців до приймаючих громад.

Заявки від приватних компаній, релігійних або політичних громад, органів державної влади або пов'язаних з ними організацій не допускаються відповідно до цього заклику, оскільки він призначений для суб'єктів громадянського суспільства, не пов'язаних з великими установами.

Більше про профільні ОГС:

 • ОГС середнього рівня та/або стабільні/досвідчені ОГС (з досвідом управління бюджетами понад 20 000 євро на рік).
 • Операційна спроможність надавати послуги ПСС в наступних районах: Окніта, Брісені, Едінет, Дондусені.

Тривалість впровадження: Лютий 2023 – листопад 2023

Очікуваний бюджет : 60.000 EUR

Конкретні дані та терміни:

 • Запуск конкурсу грантів : 19 грудня 2022 року.
 • Кінцевий термін подання первинних заявок: 8 січня 2023 року.
 • Конкурсна комісія з попереднього відбору кандидатів: до 16 січня 2023 року.
 • Співбесіди з кандидатами, які увійшли до шорт-листа: 17-20 січня 2023 року.
 • Остаточне рішення та укладання контракту: 30 січня 2023 року.

Критерії оцінки:

Критерії 

 Оцінка (%) 

Розуміння потреб, соціального контексту та проблем цільових бенефіціарів (біженців та місцевого населення, яке постраждало від війни).

40

Досвід надання психосоціальних послуг місцевому населенню та біженцям.

20

Фінансові файли, що висвітлюють якісне фінансове управління різними донорськими фондами.

20

Зацікавленість та мотивація підтримувати біженців та місцеве населення, досягати конкретних змін та результатів.

20:00 

Кінцевий термін подачі заявок:

Заява з бюджетною моделлю, заповненою з Додатку 1 та Додатку 2 Історія реалізованих проектів необхідно надіслати до 8 січня 2023 року на електронну адресу: concurs.moldova@peopleinneed.net

Назва повідомлення: Посилання МІСЦЕ 2023

Будь ласка, надсилайте свої запитання під час дзвінка до 6 січня 2023 року за адресою: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom

Bg

Traducere Automata

Удължен срок: Хора в нужда Молдова стартира покана за подбор на предложения за регионални проекти

Кратко описание на проекта

Целта на проекта PLACE (Защита, правна подкрепа, настаняване, координация и образование) е да гарантира достъп до многосекторни услуги, които предоставят на бежанците и уязвимите граждани в Република Молдова необходимата подкрепа за подкрепа и възстановяване на живота им, като същевременно подкрепя местните власти и гражданските организации в способността им да се подготвят и евентуално да реагират на нова вълна от бежанци.

В рамките на проекта "Хора в нужда", в сътрудничество с местни партньори, ще предоставя услуги за психосоциална подкрепа (PSS), включително индивидуално и групово консултиране, на бежанци и в по-малка степен на социално-уязвими членове на приемащата общност. Тези услуги ще бъдат предоставени от квалифицирани психолози и съветници със специален фокус върху кризисната интервенция, справянето с критични житейски проблеми, разстройства, свързани с травматични събития и преживявания като ПТСР (посттравматично стресово разстройство) и други посттравматични адаптационни разстройства, свързани с психо-емоционална травма. Освен това инструкторите ще бъдат обучени да предоставят неспециализирана психосоциална помощ (PSS) за улесняване на груповите сесии за жени, деца и други маргинализирани уязвими групи.

Дейностите ще имат за цел също така да укрепят капацитета на децата да се справят със стресови ситуации, особено в ситуации на извънредна ситуация/презаселване. Те ще включват групови терапевтични сесии, индивидуално консултиране в случай на травма, адаптирано за тази конкретна възрастова група, дейности за деца, структурирани според нуждите.

Кого търсим:

Възнамеряваме да изберем поне 2 стабилни неправителствени организации от следните области в северната част на Република Молдова:  Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

ОГО могат да извършват дейност в области, които включват, но не се ограничават до:

 • Предоставяне на услуги за психо-социална подкрепа (PSS) (индивидуални сесии, групови терапии);
 • Предоставяне на правна помощ;
 • Насърчаване на интеграцията/включването на украинските бежанци в приемащите общности.

Заявления от частни дружества, религиозни или политически общности, публични органи или свързани организации не са допустими по настоящата покана, тъй като тя е предназначена за участници от гражданското общество, които не са свързани с големи институции.

Повече за съответните ОГО:

 • ОГО на средно ниво и/или стабилни/опитни ОГО (с опит в управлението на бюджети от над 20 000 евро годишно).
 • Оперативен капацитет за предоставяне на PSS услуги в следните области: Ocnita, Briceni, Edinet, Donduseni.

Продължителност на изпълнението: февруари 2023 – ноември 2023

Очакван бюджет: 60.000 EUR

Специфични данни и термини:

 • Стартиране на поканата за отпускане на безвъзмездни средства : 19 декември 2022 г.
 • Краен срок за подаване на първоначалните заявления: 8 януари 2023 г.
 • Конкурсна комисия за предварителния подбор на кандидатите: до 16 януари 2023 г.
 • Интервюта с избрани кандидати: 17-20 януари 2023 г.
 • Окончателно решение и сключване на договор: 30 януари 2023 г.

Критерии за оценка:

Критерии 

 Резултат (%) 

Разбиране на нуждите, социалния контекст и проблемите на целевите бенефициенти (бежанци и местно население, засегнати от войната).

40

Опит в предоставянето на психосоциални услуги за местното население и бежанците.

20

Финансови файлове, подчертаващи висококачественото финансово управление на различните донорски фондове.

20

Интерес и мотивация за подкрепа на бежанците и местното население, за постигане на конкретни промени и резултати.

20:00 ч. 

Краен срок за подаване на заявленията:

Кандидатстване с бюджетния образец, попълнен от Приложение 1 и Приложение 2 История на реализираните проекти трябва да бъдат изпратени до 8 януари 2023 г. на e-mail адрес: concurs.moldova@peopleinneed.net

Заглавие на съобщението: Реф. МЯСТО 2023

Моля, изпратете въпросите си по поканата до 6 януари 2023 г. на следния адрес: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom

Ru

Traducere Automata

Продлен срок: Люди в беде Молдова объявляет конкурс по отбору предложений по региональным проектам

Краткое описание проекта

Целью проекта PLACE (защита, правовая поддержка, размещение, координация и образование) является обеспечение доступа к многосекторальным услугам, которые предоставляют беженцам и уязвимым гражданам в Республике Молдова необходимую поддержку для поддержки и восстановления их жизни, поддерживая при этом местные органы власти и ОГО в их способности подготовиться и, возможно, реагировать на новую волну беженцев.

В рамках этого проекта организация «Люди в беде» в сотрудничестве с местными партнерами будет оказывать психосоциальную поддержку (ПСС), включая индивидуальное и групповое консультирование, беженцам и, в меньшей степени, социально уязвимым членам принимающей общины. Эти услуги будут предоставляться квалифицированными психологами и консультантами с особым акцентом на кризисное вмешательство, решение критических жизненных проблем, расстройств, связанных с травматическими событиями и переживаниями, такими как ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) и другие посттравматические адаптационные расстройства, связанные с психоэмоциональной травмой. Кроме того, инструкторы будут подготовлены для оказания неспециализированной психосоциальной помощи (ПСС) в целях содействия проведению групповых занятий для женщин, детей и других маргинализированных уязвимых групп.

Эти мероприятия будут также направлены на укрепление потенциала детей в плане преодоления стрессовых ситуаций, особенно в чрезвычайных ситуациях/ситуациях переселения. Они будут включать в себя сеансы групповой терапии, индивидуальное консультирование в случае травмы, адаптированное для этой конкретной возрастной группы, мероприятия для детей, структурированные по мере необходимости.

Кого мы ищем:

Мы намерены отобрать не менее 2 стабильных ОГО из следующих районов на севере Республики Молдова:  Окница, Бричень, Единец, Дондушень.

ОГО могут быть активны в областях, которые включают, но не ограничиваются следующим:

 • Предоставление услуг психосоциальной поддержки (PSS) (индивидуальные сеансы, групповая терапия);
 • Оказание правовой помощи;
 • Содействовать интеграции/включению украинских беженцев в принимающие общины.

Заявки от частных компаний, религиозных или политических общин, государственных органов или связанных с ними организаций не имеют права на этот призыв, поскольку он предназначен для субъектов гражданского общества, не связанных с крупными учреждениями.

Подробнее о соответствующих ОГО:

 • ОГО среднего уровня и/или стабильные/опытные ОГО (с опытом управления бюджетами более 20 000 евро в год).
 • Оперативный потенциал для предоставления услуг ПСС в следующих округах: Окница, Бричень, Единец, Дондусени.

Продолжительность реализации: Февраль 2023 – Ноябрь 2023

Ожидаемый бюджет: 60.000 EUR

Конкретные данные и условия:

 • Запуск грантового конкурса: 19 декабря 2022 года.
 • Крайний срок подачи первичных заявок: 8 января 2023 года.
 • Отборочная комиссия по предварительному отбору кандидатов: до 16 января 2023 года.
 • Собеседования с кандидатами, вошедшими в шорт-лист: 17-20 января 2023 года.
 • Окончательное решение и заключение контракта: 30 января 2023 года.

Критерии оценки:

Критерии 

 Оценка (%) 

Понимание потребностей, социального контекста и проблем целевых бенефициаров (беженцев и местного населения, пострадавшего от войны).

40

Опыт оказания психосоциальных услуг местному населению и беженцам.

20

Финансовые файлы, подчеркивающие высокое качество финансового управления различными фондами доноров.

20

Заинтересованность и мотивация к поддержке беженцев и местного населения, к достижению конкретных изменений и результатов.

8 часов вечера 

Крайний срок подачи заявок:

Заявка с бюджетной моделью, заполненная из Приложения 1 и Приложения 2 История реализованных проектов должны быть отправлены до 8 января 2023 года на адрес электронной почты: concurs.moldova@peopleinneed.net

Название сообщения: Ref. PLACE 2023

Пожалуйста, присылайте свои вопросы по телефону до 6 января 2023 года по следующему адресу: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Rom