Concurs de selectare a unui cercetător / unei cercetătoare /echipe de cercetători

TERMENI DE REFERINȚĂ
Selectarea unui cercetător / unei cercetătoare /echipă de cercetători

pentru analiza problemelor cu care se confruntă adolescenții LGBT din Republica Moldova

I.INTRODUCERE

Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M” a fost fondat la 8 mai 1998 și este una dintre cele mai vechi organizaţii neguvernamentale care promovează în mod activ drepturile comunităţii LGBT (lesbiene, gay, persoane bisexuale și transgen) în Republica Moldova. Pe toată perioada activităţii sale, GENDERDOC-M a realizat mai mult de cincizeci de proiecte de toate dimensiunile. Ele au fost orientate spre soluţionarea obiectivelor strategice ale organizaţiei în diferite perioade ale dezvoltării sale. Atingerea rezultatelor s-a efectuat prin informarea societăţii despre orientarea sexuală și identitatea de gen, prin activitatea de lobby pentru interesele și drepturile LGBT în structurile de stat și în organizaţiile internaţionale, prevenirea HIV/SIDA și a ITS (infecţii cu transmitere sexuală), promovarea unui mod sănătos de viaţă, organizarea activităţilor sociale și culturale, acordarea de consultaţii psihologice și juridice (persoanelor transgen, gay-ilor seropozitivi, gay-ilor în etate, apropiaţilor persoanelor din comunitatea LGBT), lucrul cu grupurile profesionale (psihologi, sociologi, jurnaliști, poliţiști, lucrători medicali) ș.a.

Misiunea Centrului de Informaţii „GENDERDOC-M” este crearea unui mediu legislativ, juridic și social favorabil pentru lesbiene, gay, persoane bisexuale și transgen, prin dezvoltarea comunității LGBT, prin informarea, promovarea drepturilor, acordarea serviciilor și extinderea capacităților organizaționale.

Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii din întreaga lume. Prin intermediul proiectelor sale, Terre des hommes ajută în fiecare an peste patru milioane de copii și membri ai familiilor lor în mai mult de patruzeci de țări.Terre des hommes (Tdh) activează în Republica Moldova începând cu anul 2004. Înregistrată în calitate de Fundație locală, Tdh Moldova întrunește o echipă de profesioniști din domeniul protecției copilului, traineri, manageri de proiecte, specialiști în comunicare, monitorizare și evaluare, drept, finanțe și administrare. Tdh Moldova lucrează pentru a reduce vulnerabilitatea copiilor afectați de migrație și a îmbunătăți protecția lor; pentru a ameliora accesul copiilor la drepturile lor în sistemul justiției juvenile, promovând o abordare restaurativă; pentru a fortifica capacitatea instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și susținerea copiilor, familiilor și comunităților. Programele organizației sunt orientate spre asigurarea ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi afectează.

 II.SPECIFICUL PROBLEMEI ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII

Pentru copii, identificarea sau perceperea ca LGBT+, este încă una dintre cauzele majore ale agresiunii în școală, respingerea din partea familiilor lor, stigmatizarea și excluderea în cadrul comunității. În plus, lipsa de înțelegere a problemei complexe în rândul publicului larg și al autorităților publice face ca copiii și tinerii LGBT + care intră în contact cu sistemul de protecție a copilului să fie extrem de expuși victimizării ulterioare. Fără a aduce atingere recunoașterii largi în normele și standardele internaționale a libertății de violență și discriminare și a obligației care decurge asupra statelor, orientarea sexuală, expresia de gen, identitatea de gen și caracteristicile de sex (SOGIESC) nu se află încă în centrul factorilor de decizie politică și al profesioniștilor care lucrează cu copiii. O prevalență generală a narațiunilor de stereotipuri despre populația largă LGBT+ împiedică înțelegerea și acceptarea familiilor, profesorilor, membrilor comunității, educatorilor, ofițerilor de poliție și serviciilor sociale despre realitățile trăite ale persoanelor LGBT+ și despre nevoile specifice ale copiilor LGBT+ la care fiecare răspuns ar trebui să fie adaptate.

Adolescenții LGBT+ sunt deosebit de invizibili în societatea moldovenească - care poate fi deja caracterizată printr-un grad ridicat de stigmatizare și ură față de persoanele LGBT+ în general. Tinerii din adolescența deja dificilă trec printr-o cale dificilă de conștientizare de sine și acceptare, precum și corelarea acestor cunoștințe despre ei înșiși cu realitatea homofobă, bifobă și transfobă în care trăiesc.

Adolescenții LGBT+ se confruntă cu hărțuirea în școli, unde nu pot solicita ajutor psihologilor școlari sau asistenților sociali, de teamă că identitatea lor nu va fi dezvăluită, și deseori profesorii înșiși sunt portavocele homofobiei, bifobiei și transfobiei, repetând stereotipuri și prejudecăți susținute în societate de politicieni, biserica și mass-media. Adolescenții LGBT+ se găsesc în izolare socială, de teama agresiunii și violenței și deseori încearcă să-și ascundă identitatea, de teama de a nu fi „respinși”, prin urmare, de multe ori nu raportează cazuri de violență fizică, psihologică sau sexuală.

O altă problemă acută pentru adolescenții LGBT+ este respingerea în familie, violența (fizică, psihologică și economică) care vine de la părinți și rude. Mulți adolescenți sunt nevoiți să suporte violența domestică, iar cei care nu pot rezista presiunii nu au posibilitatea de a obține protecție, un loc unde să trăiască, pentru o viață decentă. O cercetare complexă „Biserică și statul” inițiată de Fundația Soros Moldova și desfășurată din august până în octombrie 2016 arată că 84% dintre respondenți nu ar accepta homosexualii să locuiască în Moldova și 97% nu ar accepta ca homosexualii să facă parte din familiile lor.


Lesbienele, gay-ii, bisexualii și persoanele trans sunt o parte integrantă a societăţii noastre cu drepturi și libertăţi egale cu ceilalţi cetăţeni. Cu toate acestea, drepturile acestei categorii de cetățeni continuă să fie încălcate în Republica Moldova.

Unul din obiectivele principale ale Centrului de Informaţii GENDERDOC-M este să contribuie la schimbarea percepției societății a persoanelor LGBT și să contribuie la bunăstarea și egalitatea lor în drepturi. Pentru aceasta este nevoie de o cercetare, care ar arăta care sunt problemele cu care se confruntă adolescenții LGBT+, pe baza cărora se vor stabili direcțiile de lucru și acțiunile necesare pentru a rezolva și preveni aceste probleme..


În scopul asigurării transparenței, anunțăm competiție deschisă pentru selectarea unui/unei cercetător/cercetătoare/echipă de cercetători (în continuare prestator de servicii) pentru analiza problemelor cu care se confruntă adolescenții LGBT din Republica Moldova

Obiectivele cercetării:

Prestatorul de servicii va efectua o analiza a problemelor cu care se confruntă adolescenții LGBT din Republica Moldova.

Cercetarea va fi una calitativă și va cuprinde cel puțin 5 interviuri, 3 focus grupuri, inclusiv, sistematizarea datelor ȋn Word, Excel și elaborarea raportului-sinteză.


III.RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI DE SERVICII

 • Elaborarea metodologiei de cercetare
 • Elaborarea instrumentelor calitative de colectare a datelor și consultarea acestora cu
 • Colectarea datelor
 • Procesarea şi analiza datelor, inclusiv prezentarea datelor
 • Elaborarea raportului-sinteză în baza interviurilor și focus grupurilor realizate

IV. PROCEDURA DE EVALUARE:

Prestatorul de servicii va fi selectat în concordanță cu Termenii de Referință în cauză și procedurile interne ale Centrului de informații „GENDERDOC-M” și Terre des hommes, în baza următoarelor criterii:

 • Experiență în realizarea studiilor și a cercetărilor în domeniu sau domenii similare (experiență minimă de 5 ani);
 • Experiență dovedită în proiectarea evaluărilor, realizarea cercetărilor calitative inclusiv a interviurilor aprofundate, organizarea focus-grupurilor, colectarea şi prelucrarea datelor, munca analitică și de raportare (5 ani minim).
 • Abilităţi de comunicare şi aptitudini de relaţionare interpersonale necesare
 • Disponibilitatea de a realiza sarcina până la 31 octombrie.

În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Nu vor fi eligibile:
*Întreprinderile care se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare;
*Întreprinderile/instituțiile care nu întrunesc criteriile de eligibilitate indicate în prezentul Termen de Referință.

Centrul de Informații ”GENDERDOC-M” și Terre des hommes își rezervă dreptul de a anunța un concurs repetat, în cazul în care Prestatorul de servicii selectat nu va reuși să implementeze planul de acțiuni al Cercetării.


Rezultatele preselecției vor fi anunțate până în data de 5 septembrie 2021.

 

VI. DOCUMENTELE DE PARTICIPARE:
Pentru participare la concurs, solicitanții vor prezenta următoarele documente:

 1. Descriere succintă a metodologiei de cercetare, cu specificarea riscurilor și limitărilor metodologiei propuse
 2. CV-ul organizației/persoanei fizice care să includă cercetările realizate;
 3. Copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii și copia de pe extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice în cazul în care aplicantul este o persoană juridică
 4. Oferta financiară pentru toate etapele realizării cercetării
 5. Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.

 

VIII: CONDIȚIILE DE PREZENTARE A PACHETULUI DE DOCUMENTE:
Propunerile companiilor interesate vor fi expediate Directoarei executive a Centrului de Informații GENDERDOC-M, Anastasia Danilova, la următoarea adresă electronică: anastasia.danilova@gdm.md și pe adresa mda.office@tdh.ch până la data de 31 august 2021

Vă rugăm să rețineți că doar candidații preselectați vor fi contactați. Ofertele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.


*** Tdh și GENDERDOC-M

 oferă oportunități egale pentru toate persoanele calificate indiferent de religie, vârstă, statut marital, stare de sănătate sau gen. ***


Politica de protecție a copiilor:

Procedura de recrutare a Terre des hommes se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția față de toate formele de violență împotriva copilului în cadrul proiectelor şi activităților noastre, precum și în afara organizației. Terre des hommes are o politică de protecție a copilului; iar candidatul selectat va semna o declarație prin care se va angaja să respecte această politică.

Totodată, candidatul/a selectat/ă se va angaja să respecte toate politicile interne ale Terre des hommes.

Articol adaugat de: Angelica Frolov