Centrul de Intervenție Precoce "Voinicel" lansează concurs de selecție a unei companii de Audit

Distribuie prietenilor:A.O. Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” solicită oferte comerciale pentru servicii de audit organizațional

 

Cadrul general

Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” reprezintă o asociație obștească non-profit, constituită în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.2639 la data de 27 mai 2003, cod fiscal 1011620006041, reprezentată prin Dna Daniela Bordeianu, director executiv.

Misiunea Centrului este de a contribui la o dezvoltare armonioasă a copilului și la îmbunătățirea calității vieții familiei prin furnizarea serviciilor de Intervenție Timpurie în Copilătie ( ITC) de calitate. Inițiativele AO CIP „Voinicel” urmăresc incluziunea și acceptarea copiilor cu tulburări de dezvoltare în instituțiile educaționale, implementarea unor noi sisteme educaționale pentru specialiștii din intervenția timpurie precum și dezvoltarea unei noi generații de specialiști care ar spori calitatea vieții copiilor cu dizabilități și familiilor acestora pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Activitatea A.O. Centrul de Intervenție Precoce „Voinicel” este finanțată din diverse surse interne și externe, prin contracte de grant. Conform politicilor și procedurilor de activitate ale Asociației privind managementul granturilor, inclusiv prevederilor contractelor de grant semnate cu donatorii interni și externi, Asociația inițiază efectuarea auditului granturilor de către auditori licențiați.

Ținând cont de acestea, Asociația dorește să contracteze o companie de audit care să presteze servicii în scopul auditării granturilor pentru perioada de gestiune an 2019 parțial și an 2020 integral, precum și auditul Situațiilor Financiare aferent perioadei de gestiune an 2020. Auditul va fi efectuat în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate și Standardele Internaționale de Audit.

Bugetele granturilor care urmează a fi auditate variază între 23000 EURO – 100000 EURO și pot fi pentru o durata de 10-17 luni. Cheltuielile standard prevăzute in bugetele granturilor includ: salarii, cheltuieli de oficiu, organizarea seminarelor, ședințelor de instruire, conferințe, etc.

Scopul auditului

Auditul rapoartelor financiare prezentate de Asociație finanțatorilor și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu înregistrările contabile ale finanțatorului de grant și cerințele contractului de grant semnat între acesta și Asociație. Pentru exprimarea   unei opinii asupra rapoartelor financiare de granturi, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special. Raportul auditorului trebuie să conțină opinia acestuia clar exprimată în formă scrisă.

 

Sarcina tehnică

 • Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale finanțatorilor, inclusiv cu înregistrările contabile și corelează cu activitățile executate în cadrul proiectelor.
 • Verificarea aplicabilității legislației în vigoare în procesul administrării grantului, inclusiv legislației fiscale (calcule și plăți salarii, onorarii, servicii, servicii locațiune, tranzacții de import etc.). Numărul și volumul testelor aplicate va fi bazat pe analiza de risc și aceasta va fi descris în raport.
 • Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea granturilor se efectuează adecvat, dacă veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor granturilor.
 • Verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea granturilor în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant.

Compania de audit va lucra nemijlocit cu managementul organizațiilor beneficiare de grant, la sediul Asociației, și va raporta în termenele agreate în prealabil.

Raportul de audit

Adițional la cerințele sus-menționate, raportul trebuie să conțină următoarele:

 • Detalii privind metodologia de audit și scopul auditului.
 • -Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (detalii) și de către auditor calificat și licențiat.
 • Semnătura auditorului responsabil și să includă numele, prenumele și poziția auditorului, nu doar numele companiei.
 • Concluziile auditorului privind auditul efectuat.
 • -Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate. Recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților.

Raportul de audit va fi prezentat în 3 exemplare, 1 în limba română și 2 în limba engleză.    

 

Pentru ca ofertele să fie examinate acestea vor include în mod obligatoriu următoarele:

 1. Informaţia generală despre companie
  1. Denumirea companiei de audit;
  2. Numele, prenumele conducătorului organizaţiei și a echipei implicate în audit. CV-urile persoanelor implicate;
  3. Informaţia de contact, inclusiv adresa, telefoane, fax, e-mail, pagină web;
  4. Copia licenţei pentru prestarea serviciilor de audit;
  5. Experiența companiei pe piață, în special cu organizațiile necomerciale și internaționale;
  6. Lista clienților;
  7. Confirmare privind posibilitatea de a efectua controlul de audit la sediul Asociației;
  8. Alte informații relevante.
 2. Oferta financiară

Oferta financiară va include oferta de preț și criteriile generale de estimare a serviciilor de audit pentru condițiile sus-menționate. Inclusiv, compania de audit va include în ofertă termenele de realizare a auditului (în zile lucrătoare, de la începutul auditului până la emiterea raportului final).

 

Criterii de selecție

-Experiența companiei de auditare a proiectelor, organizațiilor neguvernamentale,

-Oferta de preț,

-Termene de realizare.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 26 noiembrie 2020.

Oferta cu mențiunea în subiectul mesajului „Audit organizațional” - se va expedia la adresele electronice voinicel@usmf.md și danielabordeianu.voinicel@gmail.com sau se va depune personal la sediul Asociației: str. Drumul Taberei 2A, mun. Chişinău.

Pentru întrebări: Ana Harea, contabil-șef, pe adresa e-mail: voinicel.cont@gmail.com sau la numărul de telefon: +37369385219

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.