La 10 ani de activitate CRJM lansează bursă de merit pentru studenții/tele din MoldovaRo

La 10 ani de activitate CRJM lansează bursă de merit pentru studenții/tele din Moldova

BursaLa împlinirea a 10 ani de activitate, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) își propune să susțină studenții/tele care promovează valorile democratice, sunt dedicați/te activismului civic și au obținut rezultate excepționale la studii. Vrem să susținem tinerii/ele pentru că ei /ele sunt viitori/are lideri/e și promotori/are ai schimbării spre bine în țară!

În acest context CRJM anunță lansarea concursului pentru Bursa de merit CRJM, ediția 2020-2021.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE BURSEI:

Bursa este menită să susțină tinerii/ele talentați/ate și activi/e civic din Republica Moldova, care doresc să exceleze și să-și dezvolte în continuare abilitățile profesionale și angajamentul civic în comunitatea lor.

Bursa este oferită în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea organizației” implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de Suedia.

VALOAREA BURSEI:

Bursa CRJM are valoarea de 1 500 lei lunar, plătită timp de 12 luni, începând cu ianuarie 2021. Pe lângă componenta financiară, bursa include și participarea la o serie de instruiri și evenimente destinate formării profesionale în domeniul dreptului, organizate de CRJM și desfășurarea stagiului de practică în cadrul CRJM pentru o perioadă de 30 de zile.

CINE POATE PARTICIPA?

Bursa de merit CRJM este destinată studenților/telor ciclului I (anul de studii: II,III,IV) și II de studii (licență și masterat), care îndeplinesc următoarele criterii:

 • sunt cetățeni/e ai Republicii Moldova;
 • sunt studenți/te ai unei universități din Republica Moldova, ciclul licență (anul de studii: II,III,IV) și/sau masterat, frecvență la zi;
 • au rezultate academice înalte (nota medie generală nu mai mică de 8.5 pentru anul de studii precedent – 2019-2020);
 • împărtășesc valorile CRJM și SIDA;
 • demonstrează prin exemple practice experiență de activism civic și implicare.

ÎNSCRIEREA ȘI SELECȚIA:

Candidaţii/tele vor fi evaluaţi/te în două etape: prima etapă – în baza dosarului, iar candidaţii/tele aprobați/te la prima etapă vor fi invitaţi/te la interviu.

Dosarul complet urmează a fi transmis prin intermediul poștei electronice până la 11 decembrie 2020 la adresa application@crjm.org.

Dosarul va fi considerat complet dacă conține toate documentele de mai jos:

 • Curriculum Vitae actualizat, care menționează cele mai relevante activități curriculare și extra-curriculare, domeniile de interes și abilitățile deținute;
 • Copia unui act care confirmă statutul de student/ă înmatriculat/ă la una dintre universitățile din Republica Moldova (secția zi);
 • Copia unui act care demonstrează reușita academică universitară pentru anul precedent – 2019-2020;
 • Înregistrarea unui video de maxim 3 minute, în care candidatul/a va explica ce merite și realizări îl fac eligibil/ă pentru această bursă și cum planifică sau deja se implică în dezvoltarea comunității lui/ei. Videoul poate fi încărcat pe platforma Youtube (unlisted) pentru acces exclusiv doar comisiei de selecție;
 • Link la conturile de pe rețelele sociale ale candidatului: Facebook, Instagram, OK, etc.

Nu sunt eligibili pentru Bursa de merit CRJM:

 • studenții/tele din anul I de studii, ciclul de studii licență.
 • studenții/tele care își urmează în prezent studiile la una dintre universitățile de peste hotarele Republicii Moldova;
 • studenții/tele care dețin deja o altă bursă de merit.

Anunțarea câștigătorului/arei va fi efectuată în format public. Prin participarea la concursul Bursa de merit CRJM ediția 2020-2021, câștigătorul/area concursului dă acordul că numele, prenumele, și imaginea sa vor fi făcute publice.

En

At 10 years of activity, LRCM launches a merit scholarship for moldovan students

BursaAt the celebration of 10 years of activity, the Center for Legal Resources of Moldova (LRCM) aims to support students who promote democratic values, are dedicated to civic activism and have achieved exceptional results in studies. We want to support young people because they are future leaders and promoters of change for the better in the country!

In this context, LRCM announces the launch of the contest for the LRCM Merit Scholarship, the 2020-2021 edition.

PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE SCHOLARSHIP:

The scholarship is meant to support talented and civically active young people from the Republic of Moldova, who want to excel and further develop their professional skills and civic engagement in their community.

The scholarship is offered within the project "Institutional support for the development of the organization" implemented by the Center for Legal Resources of Moldova and funded by Sweden.

VALUE OF THE STOCK EXCHANGE:

The LRCM stock exchange has the value of 1,500 lei per month, paid for 12 months, starting with January 2021. In addition to the financial component, the scholarship also includes participation in a series of trainings and events for professional training in the field of law, organized by LRCM and the conduct of the internship within LRCM for a period of 30 days.

WHO CAN PARTICIPATE?

The LRCM merit scholarship is intended for students of cycle I (year of study: II, III, IV) and II of studies (bachelor and master), who meet the following criteria:

 • are citizens of the Republic of Moldova;
 • are students of a University of the Republic of Moldova, bachelor's cycle (year of study: II, III, IV) and / or master, full-time attendance;
 • have high academic results (general average grade not less than 8.5 for the previous academic year – 2019-2020);
 • share the values of LRCM and AIDS;
 • demonstrates through practical examples the experience of civic activism and involvement.

REGISTRATION AND SELECTION:

The candidates/tele will be evaluated in two stages: the first stage – based on the file, and the candidates/tele approved at the first stage will be invited to the interview.

The complete file is to be sent by e-mail by December 11, 2020 to the address application@crjm.org.

The file will be considered complete if it contains all the documents below:

 • Updated curriculum vitae, which mentions the most relevant curricular and extra-curricular activities, the areas of interest and the skills held;
 • Copy of a document confirming the status of student enrolled at one of the universities of the Republic of Moldova (day section);
 • Copy of an act demonstrating the academic success of the university for the previous year – 2019-2020;
 • Recording a video of maximum 3 minutes, in which the candidate will explain what merits and achievements make him/her eligible for this scholarship and how he/she plans or already gets involved in the development of his/her community. The video can be uploaded to the Youtube platform (unlisted) for exclusive access only to the selection committee;
 • Link to the candidate's social media accounts: Facebook, Instagram, OK, etc.

The following are not eligible for the LRCM Merit Scholarship:

 • students/tele in the first year of studies, bachelor's degree cycle.
 • students who are currently studying at one of the universities abroad of the Republic of Moldova;
 • students/tele who already hold another merit scholarship.

The announcement of the winner will be made in public format. By participating in the LRCM Merit Scholarship contest, the 2020-2021 edition, the winner of the contest agrees that his name, surname, and image will be made public.

Ua

На 10 років діяльності LRCM запускає стипендію за заслуги для молдовських студентів

BursaНа святкуванні 10-річної діяльності Центр правових ресурсів Молдови (LRCM) має на меті підтримати студентів, які пропагують демократичні цінності, віддані громадській активності та досягли виняткових результатів у навчанні. Ми хочемо підтримати молодь, адже вона є майбутніми лідерами та промоутерами змін на краще в країні!

У цьому контексті LRCM оголошує про початок конкурсу на стипендію LRCM Merit Scholarship, видання 2020-2021 років.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТИПЕНДІЇ:

Стипендія призначена для підтримки талановитих та громадянсько активних молодих людей з Республіки Молдова, які хочуть досягти успіху та надалі розвивати свої професійні навички та громадянську активність у своїй громаді.

Стипендія пропонується в рамках проекту «Інституційна підтримка розвитку організації», що реалізується Центром правових ресурсів Молдови та фінансується Швецією.

ВАРТІСТЬ ФОНДОВОЇ БІРЖІ:

Фондова біржа LRCM має вартість 1,500 леїв на місяць, оплачується протягом 12 місяців, починаючи з січня 2021 року. Окрім фінансової складової, стипендія також включає участь у серії тренінгів та заходів з професійної підготовки у сфері права, організованих LRCM та проведення стажування в рамках LRCM терміном на 30 днів.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ?

Стипендія за заслуги LRCM призначена для студентів I циклу (рік навчання: II, III, IV) та II строків (бакалавр та магістр), які відповідають таким критеріям:

 • є громадянами Республіки Молдова;
 • є студентами Університету Республіки Молдова, бакалаврського циклу (рік навчання: II, III, IV) та/або магістра, денна форма навчання;
 • мати високі академічні результати (загальний середній бал не менше 8,5 за попередній навчальний рік – 2019-2020);
 • поділяють цінності LRCM та СНІДу;
 • демонструє на практичних прикладах досвід громадської активності та залученості.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИБІР:

Кандидати /теле будуть оцінюватися в два етапи: перший етап – на основі файлу, а кандидати/теле, затверджені на першому етапі, будуть запрошені на співбесіду.

Повний файл має бути надісланий електронною поштою до 11 грудня 2020 року на адресу application@crjm.org.

Файл буде вважатися повним, якщо в ньому будуть вказані всі нижченаведені документи:

 • Оновлена автобіографія, в якій згадуються найбільш актуальні навчальні та позакласні заходи, сфери інтересів та навички, що проводяться;
 • Копія документа, що підтверджує статус студента, зарахованого до одного з університетів Республіки Молдова (денна секція);
 • Копія акта, що свідчить про успішність університету за попередній рік – 2019-2020 роки;
 • Запис відео тривалістю не більше 3 хвилин, в якому кандидат пояснить, які заслуги та досягнення роблять його/її право на цю стипендію та як він/вона планує або вже бере участь у розвитку своєї громади. Відео може бути завантажено на платформу Youtube (не внесено до списку) для ексклюзивного доступу тільки до приймальної комісії;
 • Посилання на акаунти кандидата в соціальних мережах: Facebook, Instagram, OK і т.д.

Наступні не мають права на стипендію за заслуги LRCM:

 • студентів/теле на першому курсі, бакалаврському циклі.
 • студенти, які в даний час навчаються в одному з університетів за кордоном Республіки Молдова;
 • студенти/теле, які вже мають ще одну стипендію за заслуги.

Оголошення переможця буде зроблено у публічному форматі. Беручи участь у конкурсі стипендій LRCM Merit Scholarship, виданні 2020-2021 років, переможець конкурсу погоджується з тим, що його ім'я, прізвище та зображення будуть оприлюднені.

Bg

На 10 години дейност, LRCM стартира стипендия за заслуги за молдовски студенти

BursaНа честването на 10 години дейност Центърът за правни ресурси на Молдова (LRCM) има за цел да подкрепи студенти, които популяризират демократичните ценности, посветени са на гражданския активизъм и са постигнали изключителни резултати в проучванията. Искаме да подкрепим младите хора, защото те са бъдещи лидери и популяризатори на промяната към по-добро в страната!

В този контекст LRCM обявява старта на конкурса за стипендия за заслуги на LRCM, изданието 2020-2021.

ЦЕЛ И ЦЕЛИ НА СТИПЕНДИЯТА:

Стипендията има за цел да подкрепи талантливи и граждански активни млади хора от Република Молдова, които искат да се отличат и да продължат да развиват своите професионални умения и гражданска ангажираност в своята общност.

Стипендията се предлага в рамките на проект "Институционална подкрепа за развитие на организацията", изпълняван от Центъра за правни ресурси на Молдова и финансиран от Швеция.

СТОЙНОСТ НА ФОНДОВАТА БОРСА:

Фондовата борса LRCM има стойност от 1500 леи на месец, изплащани за 12 месеца, считано от януари 2021 г. Освен финансовия компонент, стипендията включва и участие в поредица от обучения и събития за професионално обучение в областта на правото, организирани от LRCM и провеждането на стажа в рамките на LRCM за период от 30 дни.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Стипендията за заслуги на LRCM е предназначена за студенти от цикъл I (година на обучение: II, III, IV) и II на обучение (бакалавър и магистър), които отговарят на следните критерии:

 • са граждани на Република Молдова;
 • са студенти от Университета на Република Молдова, бакалавърски цикъл (година на обучение: II, III, IV) и / или магистър, редовно обучение;
 • имат високи академични резултати (общ среден успех не по-малък от 8,5 за предходната учебна година – 2019-2020 г.);
 • споделят стойностите на LRCM и СПИН;
 • демонстрира чрез практически примери опита на гражданския активизъм и участие.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДБОР:

Кандидатите/телето ще бъдат оценявани на два етапа: първият етап – въз основа на досието, а кандидатите/телеодобрените на първия етап ще бъдат поканени на интервюто.

Пълният файл трябва да бъде изпратен по електронна поща до 11 декември 2020 г. на адрес application@crjm.org.

Файлът ще се счита за пълен, ако съдържа всички документи по-долу:

 • Актуализирана автобиография, в която се посочват най-важните учебни и извънкласни дейности, областите на интерес и притежаваните умения;
 • Копие от документ, потвърждаващ статута на студент, записан в един от университетите на Република Молдова (дневен раздел);
 • Копие от акт, демонстриращ академичния успех на университета за предходната година – 2019-2020 г.;
 • Записване на видео с максимум 3 минути, в което кандидатът ще обясни какви заслуги и постижения го правят допустим за тази стипендия и как планира или вече се включва в развитието на своята общност. Видеото може да бъде качено в платформата Youtube (unlisted) за изключителен достъп само до селекционната комисия;
 • Линк към профилите на кандидата в социалните мрежи: Facebook, Instagram, OK и др.

Следните не отговарят на условията за стипендия за заслуги на LRCM:

 • студенти / теле през първата година на обучение, бакалавърски цикъл степен.
 • студенти, които в момента учат в един от университетите в чужбина на Република Молдова;
 • студенти / теле, които вече притежават друга стипендия за заслуги.

Обявяването на победителя ще бъде направено в публичен формат. С участието си в конкурса за стипендии за заслуги на LRCM, изданието за 2020-2021 г., победителят в конкурса се съгласява, че неговото име, фамилия и образ ще бъдат оповестени публично.

Ru

За 10 лет деятельности LRCM запускает стипендию за заслуги для молдавских студентов

BursaНа праздновании 10-летия деятельности Центр правовых ресурсов Молдовы (LRCM) стремится поддержать студентов, которые продвигают демократические ценности, посвящены гражданскому активизму и достигли исключительных результатов в учебе. Мы хотим поддержать молодых людей, потому что они являются будущими лидерами и пропагандистами перемен к лучшему в стране!

В этом контексте LRCM объявляет о начале конкурса на стипендию LRCM Merit Scholarship, издание 2020-2021 годов.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТИПЕНДИИ:

Стипендия предназначена для поддержки талантливых и граждански активных молодых людей из Республики Молдова, которые хотят преуспеть и развивать свои профессиональные навыки и гражданскую активность в своем сообществе.

Стипендия предлагается в рамках проекта «Институциональная поддержка развития организации», реализуемого Центром правовых ресурсов Молдовы и финансируемого Швецией.

СТОИМОСТЬ БИРЖИ:

Фондовая биржа LRCM имеет стоимость 1 500 леев в месяц, выплачиваемую за 12 месяцев, начиная с января 2021 года. Помимо финансовой составляющей, стипендия также включает в себя участие в серии тренингов и мероприятий по профессиональной подготовке в области права, организованных ЛРКМ и проведение стажировки в рамках ЛРКМ сроком на 30 дней.

КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Стипендия за заслуги LRCM предназначена для студентов I цикла (год обучения: II, III, IV) и II обучения (бакалавр и магистр), которые соответствуют следующим критериям:

 • являются гражданами Республики Молдова;
 • являются студентами Университета Республики Молдова, бакалаврского цикла (год обучения: II, III, IV) и/или магистратуры, дневная продолжительность обучения;
 • иметь высокие академические результаты (общий средний балл не менее 8,5 за предыдущий учебный год – 2019-2020);
 • разделяют ценности ЛРКМ и СПИДа;
 • демонстрирует на практических примерах опыт гражданской активности и вовлеченности.

РЕГИСТРАЦИЯ И ОТБОР:

Кандидаты/теле будут оцениваться в два этапа: первый этап – на основании досье, а кандидаты/теле, утвержденные на первом этапе, будут приглашены на собеседование.

Полный файл должен быть отправлен по электронной почте до 11 декабря 2020 года по адресу application@crjm.org.

Файл будет считаться полным, если он содержит все документы ниже:

 • Обновленная биографическая справка, в которой упоминаются наиболее актуальные учебные и внеклассные мероприятия, области интересов и имеющиеся навыки;
 • Копия документа, подтверждающего статус студента, обучающегося в одном из университетов Республики Молдова (дневная секция);
 • Копия акта, демонстрирующего академические успехи университета за предыдущий год – 2019-2020;
 • Запись видео продолжительностью не более 3 минут, в котором кандидат объяснит, какие заслуги и достижения дают ему право на эту стипендию и как он планирует или уже участвует в развитии своего сообщества. Видео может быть загружено на платформу Youtube (не включено в список) для эксклюзивного доступа только отборочной комиссии;
 • Ссылка на аккаунты кандидата в социальных сетях: Facebook, Instagram, OK и т.д.

Следующие лица не имеют права на получение стипендии LRCM Merit Scholarship:

 • студенты/теле на первом курсе обучения, бакалаврский цикл.
 • студенты, которые в настоящее время обучаются в одном из университетов за рубежом Республики Молдова;
 • студенты/теле, которые уже имеют еще одну стипендию за заслуги.

Объявление победителя будет сделано в публичном формате. Участвуя в конкурсе LRCM Merit Scholarship, выпуске 2020-2021 годов, победитель конкурса соглашается с тем, что его имя, фамилия и изображение будут обнародованы.