ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / specialistă principală în Secția recepționare cereri, autorizare plăți și verificare pe terenADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / specialistă principală în Secția recepționare cereri, autorizare plăți și verificare pe teren

Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Specialist principal / specialistă principală în Secția recepționare cereri, autorizare plăți și verificare pe teren

(cod ocupație 242226)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția) cu sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023.

 2. Specialist principal/ specialistă principală în Secția recepționare cereri, autorizare plăți și verificare pe teren realizează sarcini de complexitate înaltă, interdependente, în domeniul asigurării fermierilor cu tehnică agricolă și echipamente și încasarea ratelor scadente pentru bunurile procurate.

 3. Specialistul principal/ specialista principală în Secția recepționare cereri, autorizare plăți și verificare pe teren îndeplinește următoarele sarcini:
 • Elaboreză acte/documente în procesul de încheiere și executare a contractelor de vânzare-cumpărare în rate a tehnicii agricole și/sau echipamentelor, inclusiiv retragere a bunurilor;
 • Urmărește executarea obligațiilor cumpărătorului (Beneficiarului) în baza contractului de vânzare-cumpărare în rate și elaborează actele aferente acestora;
 • Elaborează notificări/somații către cumpărătorii (beneficiarii) aflați în întârziere de plată;
 • Elaborează scrisori, note informative, rapoarte operative în legătură cu monitorizarea executării contractelor de vânzare-cumpărare în rate;
 • Elaborează contracte de fidejusiune, depozitare, preluare de datorie în legătură cu monitorizarea executării contractului de vânzare-cumpărare în rate;
 • Verifică în teren prin deplasarea la sediul beneficiarului şi/sau la locul amplasării tehnicii agricole și/ sau echipamentelor pentru inspectarea acesteia şi efectuarea analizei situaţiei de-facto, inclusiv a stării bunurilor proprietatea Agenției;
 • Soluționează sarcini delegate de către conducerea Agenției.
 1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare de licență în domeniul juridic/economic / financiar/ marketing;
 • Deține experiență profesională (vechime în muncă) dovedită de cel puțin 2 ani în domeniul juridic/economic / financiar/ marketing dobândită după obținerea diplomei de licență;
 • Dispune de abilități avansate de utilizare a computerului;
 • Deține competențe lingvistice: cunoașterea limbii române;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul tehno-redactării documentelor oficiale, abilități bune de comunicare și argumentare, de analiză și sinteză, de elaborare a documentelor oficiale;
 • Pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată.

 2. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa cristina.hristoforov@adma.gov.md. Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr. 124/ 2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere. Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 12 iulie  2024, ora 15:00.