HelpAge Moldova selectează 2 consultanți/te să elaboreze un Raport de analiză a Codului familiei și legislației conexeHelpAge Moldova selectează 2 consultanți/te să elaboreze un Raport de analiză a Codului familiei și legislației conexe

Servicii solicitate: Consultanță pentru elaborarea unui raport de analiză a Codului familiei și a legislației conexe, cu accent pe rolul și responsabilitățile familiei la îngrijirea persoanelor în etate, prin prisma drepturilor omului

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestării servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: iulie - octombrie 2024 (consultant(ă) – 18 zile și consultant(ă)/jurist(ă) – 10 zile)

Context

În perioada februarie 2023 – decembrie 2024, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2024, HelpAge Moldova își propune să analizeze Codul familiei și legislația conexă, cu accent pe rolul și responsabilitățile familiei la îngrijirea persoanelor în etate, din perspectiva drepturilor omului. Abordarea acestui subiect ne va permite să identificăm dacă există prevederi clare și mecanisme de asigurare a necesităților de îngrijire a persoanelor în etate din partea familiei, care este contextul familiei și drepturile/obligațiunile lor, să identificăm lacune în legislație, cadrul normativ ce urmează a fi modificat/ajustat conform rigorilor internaționale și să prevenim marginalizarea şi excluziunea socială a vârstnicilor atât la nivel național, cât și la nivel local. Cu o pondere în creștere a persoanelor în etate în total populație (25,2% la 01.01.2024, datele BNS) cererea de servicii de îngrijire este și ea în creștere, iar sistemul socio-medical nu a reușit să dezvolte serviciile necesare, în special cele comunitare.    

Sarcinile juristului / juristei

Sarcina: Analiza Codului familiei și a legislației conexe, cu accent pe rolul și responsabilitățile familiei la îngrijirea persoanelor în etate, prin prisma drepturilor omului (10 zile de consultanță)

 • Cartografierea actelor normative și legislative în domeniul protecției sociale și asistenței sociale, după cum urmează: Codul Familiei; Legea nr. 547/2003 cu privire la asistența socială; Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale și alte legi relevante domeniului (Constituția RM 1/1994; Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității; Legea nr. 5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați ș.a)
 • Analiza cadrului normativ menționat supra cu constatări privind prevederi care clarifică rolurile de îngrijire, prevederi inconsistente sau insuficient reglementate și prevederi care limitează direct drepturile vârstnicilor și sunt discriminatorii, fie încalcă drepturile îngrijitorilor/membrilor de familie;
 • Analiza legislației în domeniu prin prisma rigorilor dreptului internațional și formularea îmbunătățirilor legislative pe care Moldova se angajează să le realizeze în următorii ani, în contextul acestei analize;
 • Efectuarea analizei comparative cu țările Uniunii Europene cu privire la persoanele (îngrijitori formali/informali) care îngrijesc de vârstnici și care este procedura juridică de desemnare a acestora. Care este rolul statului și al îngrijitorului, responsabilitatea vizavi de costurile de îngrijire. Ce servicii de protecție și suport sunt oferite îngrijitorilor formali/informali, inclusiv membri ai familiei;
 • Cooperarea și coordonarea analizei în proces de elaborare cu consultantul care va redacta/ajusta/compila Raportul final și echipa de proiect;
 • Participarea la ședințe de lucru cu părțile interesate, membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă și echipa de proiect privind consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public.

Termenii de implementare și livrabilele pentru Sarcina 1:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Analiza informației și studierea documentației de bază

Iulie

1

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Cartografierea actelor normative și legislative în domeniul protecției sociale și asistenței sociale prin prisma legislației internaționale, cu accent pe îngrijirea persoanelor în etate

Iulie

6

Draft Raport de analiză

Realizarea studiului comparativ cu țările UE

(parte a Raportului final)

Iulie –

august

1,5

Studiu comparativ cu țările UE

Cooperarea și coordonarea analizei în proces de elaborare cu consultantul care va redacta/ajusta/compila Raportul final și echipa de Proiect;

Iulie – august

0,5

Document cu notițe din timpul ședințelor

Consultarea raportului cu părțile interesate

Septembrie

0,5

Document cu notițe din timpul ședințelor

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Septembrie-octombrie

0,5

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final de analiză

Raport de consultanță

*planul de lucru va fi actualizat de comun acord cu consultanții

Sarcinile consultantului / consultantei

Sarcina: Elaborarea unui raport de analiză a Codului familiei și a legislației conexe, cu accent pe rolul și responsabilitățile familiei la îngrijirea persoanelor în etate, prin prisma drepturilor omului (18 zile de consultanță)

 • Studierea documentelor de proiect și a studiilor și cercetărilor relevante domeniului (desk research);
 • Elaborarea și consultarea cu echipa de proiect a metodologiei de colectare și analiză a datelor/informației privind intervenția propusă;
 • Analiza situației actuale[1] privind accesul persoanelor în etate la protecția socială ( inclusiv, serviciile sociale și asistența socială); analiza responsabilității statului în raport cu rolul familiei privind necesitățile de îngrijire și asistența persoanelor în vârstă. Analiza situației îngrijitorilor formali și informali și stabilirea oportunităților de intervenție pentru asigurarea nevoilor de asistență pentru persoana îngrijită și pentru îngrijitor;
 • Analiza situației existențe cu privire la serviciile de suport destinate îngrijitorilor informali ai persoanelor vârstnice cu nevoie de îngrijire de lungă durată;
 • Analiza drepturilor persoanei în vârstă îngrijită și a îngrijitorului, asigurarea calității îngrijirii și a vieții în siguranță, prevenirea abuzului și a neglijenței și răspunsul în astfel de cazuri, parcursul referirii persoanei în etate în acest context.
 • Analiza comparativă a modelelor de bună practică privind serviciile de suport dezvoltate la nivelul țărilor Europene, cu scopul de a sprijini îngrijitorii informali ai persoanelor în etate;
 • Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate (prima rundă de consultări): membrii Platformei ÎA, juristul (consultantul pe analiza legislației) și echipa de proiect pentru consultarea inițiativei și sistematizarea propunerilor;
 • Analiza legislației în domeniu prin prisma rigorilor dreptului internațional și angajamentelor asumate de către Republica Moldova, în acest sens, trasarea măsurilor a fi întreprinse pentru următoarea perioadă în scopul îmbunătățirii și alinierii legislației;
 • Includerea a 3 studii de caz care să analizeze situația îngrijitorilor și accesul lor la servicii de suport;
 • Conform necesitaților metodologiei de cercetare pot fi considerate interviuri cu specialiști, îngrijitori și persoane in etate;
 • Elaborarea/Compilarea și prezentarea draft-ului zero de raport de analiză echipei de proiect, cu accent pe constatări și recomandări (consultare internă);
 • Participarea la consultarea draft-ului de raport cu părțile interesate și ajustarea documentului conform observațiilor/comentariilor (prima rundă de consultări);
 • Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul unui eveniment public (a doua rundă de consultări).

[1] Notă: Se recomandă respectarea prevederilor pentru standardele de calitate, conținutul și procesul analizei de impact, prevăzute de Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin HG nr. 23 din 18-01-2019, care poate fi consultată pe următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119960&lang=ro

Termenii de implementare și livrabilele:

Planul de lucru

Perioada de realizare

Nr. de zile

Livrabile

Elaborarea metodologiei de colectare și analiză a informației și studierea documentației de bază

Iulie

1

Metodologie elaborată

Instrumente de lucru definitivate

Plan de lucru actualizat

Analiza situației actuale privind accesul persoanelor în etate la serviciile sociale și asistența socială și necesitatea abordării îngrijitorilor formali și informali

Iulie

3

Draft Raport de analiză

Analiza comparativă cu țările UE cu privire la serviciile-suport dezvoltate pentru vârstnici (parte a Raportului final)

Iulie –

 august

2

Studiu comparativ cu țările UE

Participarea la ședințele de lucru cu părțile interesate pentru a documenta propunerile (prima rundă de consultări)

Iulie –

august

1

Document cu notițe din timpul ședințelor

Elaborarea/Compilarea draft-ului raportului

August

9

Draft raport

Consultarea raportului cu părțile interesate (a doua rundă de consultări, la necesitate)

Septembrie

1

Document cu notițe din timpul ședințelor/

Sinteza propunerilor și recomandărilor

Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public

Septembrie - octombrie

1

Sumarul și prezentarea (în formatul agreat) al raportului

Raport final

Raport de consultanță

       

*Planul de lucru va fi actualizat de comun acord cu consultanții.

*Consultanții vor realiza sarcinile în strânsă colaborare cu echipa proiectului, membrii Platformei, reprezentanții autorităților publice centrale și locale, la necesitate.

*Persoanele interesate pot aplica în comun sau separat pe domeniu de interes.

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul dreptului național și internațional, științelor socio-umane sau alte studii relevante domeniului;
 • Cunoștințe avansate privind metodologia abordării prin prisma drepturilor omului;
 • Cunoașterea situației din țară și a domeniilor privind drepturile persoanelor în etate, protecția socială a persoanelor vârstnice, măsurile Guvernului privind promovarea îmbătrânirii active și sănătoase;
 • Experiență profesională în domeniul elaborării, implementării, monitorizării și evaluării implementării actelor normative/politicilor publice naționale și locale;
 • Experiență în colaborarea cu OSC va prezenta un avantaj, dar și colaborarea cu autorități publice și instituții de stat;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități excelente de analiză, documentare și scriere, cu oferirea dovezilor realizării celor mai recente lucrări, la solicitare.

Conținutul dosarului de aplicare a candidaților

 • CV-ul actualizat cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile, sau atașamente;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net, cu detalierea cheltuielilor pe tipuri de costuri);
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, rapoarte de monitorizare/fezabilitate/audit pentru implementarea politicilor publice/actelor normative).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs consultant  analiza Codul Familiei”, până la data de 24 iunie 2024, inclusiv. Pentru întrebări: Diana Malașevschi, mob.+373 69005956, email: diana.malasevschi@helpage.md.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate, ofertei financiare, descrierii viziunii sarcinii.