UCIPE - Specialist aspecte socialeUCIPE - Specialist aspecte sociale

1.      Context general

Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova” (în continuare - Proiect) este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.

Principala categorie de beneficiari ai Proiectului vor fi instituțiile publice, și anume instituțiile „guvernamentale” de importanță națională (cele de menire socială, precum sunt spitalele republicane/ de interes național) și instituțiile publice (de importanță socială) de importanță locală/ municipală (grădinițe, școli, spitale municipale și raionale).

Obiectivele specifice ale Proiectului constau în îmbunătățirea indicatorilor de performanță energetică a clădirilor, axându-se pe îmbunătățirea/ reabilitarea anvelopei clădirilor, sistemelor interioare de încălzire, ventilare și aer condiționat, implementarea sistemelor de iluminat, distribuția energiei termice, valorificarea surselor de energie regenerabilă, îmbunătățirea confortului interior al clădirilor, reducerea emisiilor de CO2, astfel atenuând impactul asupra schimbărilor climatice. Totodată, la necesitate, va fi luată în considerare și implementarea lucrărilor de îmbunătățire a stării tehnice a clădirilor și a condițiilor de exploatare, cum ar fi lucrări de consolidare a clădirilor, lucrări de finisare interioară, instalarea sistemelor de alarmă de incendiu și de securitate, asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale, lucrări de amenajare exterioară.

În scopul realizării Proiectului, Republica Moldova a contractat un împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), un alt împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și urmează să semneze un Acord de grant cu BEI în valoare de 12 400 000 Euro, grant oferit din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene.

Supravegherea generală și implementarea Proiectului este în responsabilitatea Ministerului Energiei (MEn). Proiectul va fi implementat prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE), responsabilă pentru aspectele fiduciare ale Proiectului și Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). UCIPE și AEE vor forma Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), constituită prin ordinul MIDR nr. 139 din 09 august 2022.

Durata de implementare a Proiectului este de 5 ani (2022 – 2027).

2.      Obiectiv

Obiectivul îndeplinirii obligațiilor de muncă este de a asigura organizarea și îndeplinirea în timp util a tuturor activităților aferente aspectelor sociale în cadrul Proiectului, implementat de Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), în conformitate cu Contractul de finanțare BEI, Acordul de împrumut BERD și Acordul de grant BEI.

3.      Domeniu de activitate, sarcini și livrabile preconizate

Specialistul în aspecte Sociale este responsabil pentru evaluarea și monitorizarea impactului social, a riscurilor, oportunităților și promovarea aspectelor de sustenabilitate socială. În același timp, Specialistul este responsabil pentru gestionarea impactului social la nivel de Proiect, pentru a aborda problemele de sustenabilitate și salvgardare socială.

Responsabilități specifice funcției, fără însă a se limita doar la acestea:

-        Gestionarea aspectelor sociale din cadrul Proiectului în conformitate cu standardele Finanțatorilor (ESP2019 BERD), legile și reglementările naționale în vigoare;

-        Colaborare cu echipa de Proiect în revizuirea/actualizarea și aprobarea documentelor Proiectului - aferente aspectelor sociale pentru a asigura respectarea politicilor de salvgardare ale Finanțatorilor;

-        Efectuarea unei analize ample a cadrului național legislativ, de reglementare și administrativ cu privire la aspectele sociale, inclusiv implicarea părților interesate, cu accent pe cerințele care se vor aplica la implementarea Proiectului;

-        Colaborare cu echipa de asistență tehnică (AT) selectată pentru consultanță și suport la implementarea Proiectului;

-        Colaborare cu echipa de supraveghere tehnică angajată în cadrul Proiectului;

-        Colaborare cu Administrația Publică Centrală și Locală (APC/APL), stabilirea unor relații eficiente de colaborare cu autoritățile centrale și locale și alte instituții relevante pentru a asigura respectarea executării cerințelor Finanțatorilor, a normelor și standardelor naționale;

-        Colaborarea cu echipele de implementare ale beneficiarilor, contractorilor, consultanților pentru a asigura că activitățile acestora, aferente aspectelor sociale ale Proiectului – la toate etapele de implementare, sunt în concordanță cu termenii contractuali și cerințele Finanțatorilor;

-        Revizuirea Planurilor de Management Social și de Mediu elaborate de către Contractori (inclusiv a Procedurii de Gestionare a Muncii);

-        Monitorizarea implementării Planului de Management Social și de Mediu, Planului de Implicare a Părților Interesate și elaborarea rapoartelor periodice către Finanțatori;

-        Elaborarea rapoartelor anuale privind aspectele sociale în conformitate cu cerințele și formatul Finanțatorilor;

-        Acordarea suportului necesar Specialistului Monitorizare, Evaluare și Raportare în elaborarea rapoartelor trimestriale și anuale, în particular la capitolul aspectelor sociale;

-        Elaborarea capitolului cu privire la aspectele sociale pentru documentele de licitație și Cererile de Ofertă (CdO);

-        Acordarea suportului necesar în evaluarea ofertelor de licitație, în particular în ceea ce privește aspectele sociale;

-        Participarea în cadrul Misiunilor de lucru ale Finanțatorilor, acordarea suportului necesar în organizarea ședințelor, discuțiilor și deplasărilor, la necesitate;

-        Desfășurarea vizitelor regulate la obiecte, împreună cu alți Specialiști UIP de profil;

-        Elaborarea și difuzarea materialelor informaționale aferente aspectelor sociale pe durata implementării Proiectului;

-        Structurarea și arhivarea documentației aferente aspectelor sociale din cadrul Proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele Finanțatorilor și Guvernului Republicii Moldova și a regulamentului intern UCIPE.

4.      Calificări necesare

-        Specialistul în aspecte Sociale care va fi responsabil pentru activitățile menționate mai sus, va întruni următoarele calificări:

-        Studii universitare în domeniul social sau alt domeniu relevant (științe sociale, sociologie, economie, sau alte domenii conexe);

-        Experiență profesională relevantă de cel puțin 5 ani în realizarea/monitorizarea evaluării impactului social, atenuarea/gestionarea impactului social, comunicare și experiență în domeniul aspectelor sociale, în particular, aspecte de salvgardare socială;

-        Cunoașterea reglementărilor/politicilor Instituțiilor Financiare Internaționale (BERD/BEI/BM) cu privire la riscurile sociale, evaluarea și gestionarea impactului, ar constitui un avantaj;

-        Cunoașterea legislației naționale în domeniul politicilor sociale;

-        Experiență practică în monitorizarea implementării Planului de Management Social și de Mediu, Planului Acțiunilor de Mediu și Sociale, Planului de Implicare a Părților Interesate, Procedurii de Gestionare a Muncii, Mecanismului de Soluționare a Reclamațiilor etc.;

-        Cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;

-        Abilități de lucru la calculator, cunoașterea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc) și Internet;

-        Disponibilitatea de a participa în deplasări de monitorizare;

-        Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;

-        Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;

-        Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv și este capabil să facă față deficiențelor/situațiilor de criză.

5.      Cerințe de raportare și prezentare a livrabilelor

Specialistul în aspecte Sociale va raporta către Coordonatorul de Proiect/Directorul UCIPE.

Specialistul în aspecte Sociale va elabora și transmite Coordonatorului de Proiect/Directorul UCIPE rapoarte interne, iar către Finanțatori rapoartele specifice privind aspectele sociale aferente Proiectului, la fel, Specialistul va îndeplini oricare alte activități la solicitarea Coordonatorului de Proiect/Directorul UCIPE în conformitate cu prevederile acordurilor legale dintre Republica Moldova și Finanțatorii Proiectului.

Rapoartele/livrabilele vor fi elaborate în limba engleză sau română, conform necesității/solicitării, în format electronic sau pe suport hârtie.

6.      Aportul Angajatorului

UCIPE va oferi Salariatului un loc de muncă în birou echipat corespunzător, computer și echipamente de birou, facilități de comunicare (inclusiv acces la Internet), consumabile și articole de papetărie necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Salariatul va beneficia de suport continuu din partea UCIPE în realizarea responsabilităților atribuite. Salariatul va avea acces la documentele interne necesare, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de aplicare este 21 iunie 2024.

Vor fi contactați doar candidații care vor întruni cerințele specifice funcției, în conformitate cu termenii de referință.