ADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativăADMA anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativă

Instituția Publică „Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii” anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Contabil / Contabilă în Secția financiar administrativă

(cod ocupație 241106)

 1. Instituția Publică „AGENȚIA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA AGRICULTURII” (Agenția), sediul juridic mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD – 2023.

 2. Contabil / Contabilă în cadrul Secției financiar administrativă ține evidența contabilă a Agenției.

 3. Contabil / Contabilă în cadrul Secției financiar administrativă îndeplinește următoarele sarcini:
 • Perfectarea documentelor primare;
 • Urmărirea primirii în termen a extraselor din conturile curente în monedă națională și verificarea documentelor anexate;
 • Contabilizarea creanțelor aferente decontărilor cu beneficiarii Agenției pentru tehnica agricolă și /echipamente, în baza contractelor de vânzare-cumpărare în rate și facturilor semnate;
 • Stingerea creanțelor conform destinației plăților din ordinele de plată executate de beneficiari, iar în cazul lipsei înscrierilor sau informației eronate – conform documentelor relevante prezentate de beneficiari;
 • Evidența analitică a creanțelor aferente decontărilor cu beneficiarii Agenției pentru tehnica agricolă, care se ține separat pentru fiecare debitor, contract, obiect al contractului;
 • Contabilizarea avansurilor primite de la beneficiarii Agenției pentru tehnica agricolă și/echipamente;
 • Perfectarea și avizarea actelor de verificare a decontărilor reciproce cu furnizorii și beneficiarii Agenției;
 • Verificarea documentelor justificative de intrare și perfectarea, semnarea documentelor justificative de dare în exploatare, de schimb, de decontare-casare, pentru materialele din gestiune;
 1. Cerințe minime obligatorii față de candidat:
 • Deține cetățenia Republicii Moldova sau deține dreptul de a munci pe teritoriul Republicii Moldova;
 • Deține studii superioare în domeniul finanțe/ contabilitate;
 • Deține experiență profesională în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • Deține cunoștințe de operare a programului 1C versiunea 8.3;
 • Dispune de abilități avansate de utilizare a computerului;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Pe durata activității la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale. 
 1. Tip de angajare: perioadă nedeterminată.

 2. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • Cererea de participare la concursul pentru ocuparea funcției vacante conform modelului (link);
 • Curriculumul vitae (CV);
 • Copia buletinului de identitate: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
 • Documente ce atestă experiența profesională: copia carnetului de muncă (după caz) și certificatul/ certificatele cu privire la munca în cadrul unităților precedente, în care urmează să se indice specialitatea, calificarea, funcţia, durata muncii;
 • Declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că, pe durata activităţii la locurile de muncă precedente, nu a încălcat prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Modalitatea de depunere a documentelor: Candidaţii depun documentele personal/ prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 18, MD-2023 sau e-mail la adresa cristina.hristoforov@adma.gov.md. Actele depuse prin email vor fi semnate electronic corespunzător Legii nr. 124/ 2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere. Dosarul de participare la concurs, împreună cu documentele de suport indicate mai sus, trebuie semnate  și transmise până la data de 14 iunie 2024 ora 17:00.