Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unei experte/ unui expert sau unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrare unui curs de orientare vocațională/profesională în domeniul abilitării economiceCentrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unei experte/ unui expert sau unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrare unui curs de orientare vocațională/profesională în domeniul abilitării economice

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor”(în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică și abilitare economică.

În perioada octombrie 2023 –februarie 2026, Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “ Susținerea eforturilor multi-sectoriale de prevenire a violenței împotriva femeilor, prin acordarea unor servicii cuprinzătoare de asistență supraviețuitoarelor, inclusiv prin intermediul programelor de abilitare economică”   în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale cu susținerea UN Women si sprijinul financiar al Suediei.

Scopului Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin  implementare a 5 programe de  scară mică de abilitare economică în  Soroca, Hîncești, Telenești,  și Ștefan-Vodă  și mun. Bălți

Obiectiv

Selectarea unei expertei / unui expert sau unui grup de experte/ți pentru elaborarea suportului de curs și livrare de instruiri în domeniul orientării profesionale și ghidării în carieră cu scop de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen. Persoanele selectate vor activa sub supravegherea şi în strânsă colaborare cu managementul CDF.

Responsabilități

 1. Elaborarea design-ului unui curs de instruire și al agendei de instruire pentru 5 zile ( 8 ore cu prezență fizică per zi) în 5 raioane: Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă, care să răspundă la nevoile specifice de orientare profesională a grupului țintă și prestatorilor de serviicii implicați nemijlocit în procesul de abilitare economică;
 2. Coordonarea activităților de elaborare a suportului de curs și livrare de cursuri de instruire de 5 zile în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate ale proiectului;
 3. Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 4. Livrarea a cinci cursuri de instruire cu durata de 5 zile pentru grupul țintă (femei victime ale violenței în familie), inclusiv pentru reprezentanți din 5 raioane Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan-Vodă; (Cursul de instruire va fi livrat în limba: română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către organizatori);
 5. Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

Nr.

Livrabil

MaterialeCantitatea

Termen de livrare

1.

Elaborarea și prezentarea conceptului, a programului de instruire și a instrumentelor de lucru (Suport de curs)

-Draft preliminar ;

-Draft final;

01 Martie 2024

31 Martie 2024

2.

-Agenda de instruire;

-Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);

- Agenda, materiale distribuite;

31 Martie 2024

3.

-Realizarea a 5 instruiri ;

-Raport de activitate ;

- Liste ale participanților, chestionare;

- Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare;

aprilie-decembie 2024

 

Calificări și abilități

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă și /sau master în domeniu de referință;
 1. Minim 5 ani experiență în calitate de formator/trainer în organizarea atelierelor practice și participative orientate spre dezvoltarea abilităților;
 2. Abilități demonstrate de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 3. Minim 5 ani experiență de lucru cu organizațiile non-guvernamentale, publice sau organizații internaționale în domeniul egalității de gen, violenței în bază de gen sau domenii interconexe.
 1. Cunoașterea legislației în domeniul ocupării forței de muncă, egalității de gen, prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, violenței în familie.
 2. Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, și punctualitate.
 4. Abilități în utilizarea calculatorului, Microsoft Word, Excel, Power Point, etc.
 5. Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română, rusă și engleză.

Dosarul de aplicare va include:

 • Descriere succintă a conceptul programului de formare, care descrie subiectele ce urmează a fi acoperite și instrumentele, care vor fi utilizate pentru ca procesul să fie participativ și să răspundă necesităților grupului țintă;
 • CV-ul (trebuie să indice clar experiența formatorilor în domeniul vizat de instruire);
 • Oferta financiară (onorariul net) per zi de muncă în MDL (lei moldovenești). În cazul persoanelor juridice, oferta financiară va fi prezentantă în MDL la cota zero TVA.
 • Cel puţin o referinţă care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului, să facă referire la instruiri anterioare desfășurate pe subiecte similare.

Criterii de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;
 • Experiența relevantă în domeniul solicitat;
 • Relevanța cu domeniul sarcinii;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

 Aspecte organizaționale

Contractantul va lucra în afara oficiului CDF în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate lunar/trimestrial (cu indicare numărului de zile lucrate).

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 9  februarie  2024, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs expertă/expert  sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

 

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md

Numai candidații selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.