Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectareea unei companii sociologice în vederea elaborării studiului sociologic „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată, asistență psihologică, socială și abilitare economică.

În anul 2015, CDF a realizat pentru prima dată Studiul „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova”, care a oferit o imagine holistică despre viața bărbaților și femeilor, atitudinile, comportamentele și percepțiile bărbaţilor şi femeilor cu privire la egalitatea de gen. Realizarea cercetării a permis colectarea unor date reprezentative la nivel național care servesc până în prezent drept referință pentru monitorizarea schimbarilor în atitudinea și comportamentul femeilor și bărbaților, ca rezultat al implementării politicilor, programelor și altor intervenții întru promovarea egalității de gen.

În anul 2023, CDF și-a propus realizarea unui studiu repetat în baza metodologiei IMAGES (International Men and Gender Equality Survey), care să ofere date relevante privind tendințele de schimbare a relaţiilor de gen măsurate anterior. Totodată, pentru a înțelege cum a evoluat nivelul egalității de gen în Moldova de la lansarea primului IMAGES, anterior desfășurării studiului urmează a  fi efectuată o analiză, care va cartografia principalele rezultate la nivel de legislație și politici, va identifica inițiative semnificative realizate de autoritățile publice, ONG-uri,  partenerii de dezvoltare în 4 arii  vizate: violența în bază de gen; sănătate reproductivă; politici familiale; rolul și implicarea bărbaților în viața de familie, și implicarea bărbaților în creșterea și educația copiilor. În rezultatul exercițiului de cartografiere vor fi identificate intervențiile de succes care au obținut un impact în domeniile menționate, care pot fi replicate și extinse la nivel de țară. Rezultatele exercițiului de analiză și cartografiere, vor oferi un punct de plecare pentru realizarea studiului repetat ”Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”.

AO ”Centrul de Drept al Femeilor” (CDF) anunţă concurs de oferte pentru selectarea unei instituții specializate pentru elaborarea Studiului  „Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024”, inclusiv exercițiul de cartografiere a unor inițiative de impact, care au produs schimbări în domeniul egalității de gen.

 

1. Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului constă în selectarea unei instituții sociologice care să desfășoare un studiu sociologic în baza metodologiei IMAGES (International Men and Gender Equality Survey), care va permite evaluarea atitudinii și practicilor bărbaților și femeilor din Republica Moldova față de egalitatea de gen, în scopul de a informa, conduce și monitoriza dezvoltarea politicilor întru promovarea egalității de gen prin implicarea femeilor și bărbaților .

La fel, compania selectată, va realiza exercițiului de cartografiere a unor inițiative de impact, care au produs schimbări ce ţin de egalitatea de gen în ariile vizate.

2. Contextul și obiectivul studiului:

Deşi de jure legislaţia Republicii Moldova garantează femeilor acelaşi acces ca şi bărbaţilor la  procesul politic, serviciile sociale, asistenţă medicală, educaţie, muncă, îngrijirea copiilor, accesul la justiţie, în realitate există foarte multe probleme. În Republica Moldova femeile şi bărbaţii nu au aceleaşi roluri, resurse, nevoi şi interese și nu participă în mod egal la luarea deciziilor. În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de dezvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progresele cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sunt lente. Probleme structurale ce afectează disproporțional femeile şi bărbaţii încă mai persistă: deși nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale a înregistrat anumite schimbări, femeile au continuat să fie discriminate pe piața muncii, femeile sunt supra-reprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei, inclusiv continuă să îngrijească disproporțional de mult de copii, cu implicarea minimă a taților, aceste realități fiind determinate de politici publice și societate.

Statisticele demonstrează că numărul victimelor violenţei domestice continuă să crească. Datele Studiului OSCE relevă faptul că, în Republica Moldova circa 73% de femei au fost supuse cel puțin unei forme de violență din partea partenerului intim la un moment dat în viață. Violența psihologică constituie cea mai răspândită formă de violență - 71%, fiind urmată de cea fizică - 33%, ceea ce este mult peste media UE. Studiul OSCE a constatat că în Republica Moldova violența în familie este un fenomen frecvent, iar impactul violenței poate fi grav și de lungă durată. Peste jumătate (55%) din femeile din Republica Moldova, de patru ori mai mult decât în UE (14%), consideră violența în familie drept o chestiune privată care trebuie soluționată în cadrul familiei. Aceste stereotipuri și prejudecăți întărite de prieteni, rude, reprezentanți ai diferitor autorități, perpetuate de instituții religioase, determină femeile să sufere în tăcere.

Responsabilitățile de îngrijire reprezintă o barieră semnificativă pentru împuternicirea femeilor din Moldova. Datele din mai multe studii și analize din ultimul deceniu arată că, pentru o parte semnificativă a femeilor din Moldova, responsabilitățile de îngrijire le-au împiedicat sau le-au descurajat să participe activ în viața economică, politică și civică. Aceste îngrijorări s-au acutizat în perioada pandemiei COVID - 19. Situația este mult mai dificilă pentru persoanele care sunt implicate în îngrijirea pe termen lung a membrilor de familie – majoritatea dintre acestea fiind femei.

Decalajul de gen în salarizare este în continuare destul de semnificativ. Unele date arată  că salariul femeilor este în medie cu 25% mai mic decât al bărbaților. Segregarea ocupațională verticală este un factor care contribuie la diferența de salarizare. În anumite sectoare economice, precum educația, sănătatea, industria de îmbrăcăminte, ponderea femeilor este de peste 70% din salariați, ceea ce înseamnă că femeile ar trebui să fie prezente în toate structurile ierarhice (atât de execuție, cât și de conducere) și să existe un echilibru în ceea ce privește remunerarea.

FAZA I: Realizarea exercițiului de cartografiere a unor inițiative de impact, care au produs schimbări ce ţin de egalitatea de gen în ariile vizate.

 1. Să efectueze o analiză, care va cartografia  principalele rezultate la nivel de legislație și politici, inclusiv identificarea unor intervenții semnificative realizate de autoritățile publice, ONG-uri, parteneri de dezvoltare, sau de către sectorul privat  în  4 arii  vizate:  violența în bază de gen; sănătate reproductivă; politici familiale; rolul și implicarea bărbațului în viața de familie și implicarea bărbaților în creșterea și educația copiilor.

FAZA II : Realizarea studiului sociologic în baza metodologiei IMAGES

Studiul  își propune următoarele obiective:

 1. Să evalueze atitudinile și practicile curente ale bărbaților din Moldova pe un număr larg de probleme legate de egalitatea de gen, inclusiv implicarea taților în îngrijirea copiilor (timpul petrecut în îngrijirea copiilor și altor persoane dependente din gospodărie), aplicarea violenței în relațiile intime și relațiile sexuale (forme de violență fizică, sexuală și psihologică), echilibrul dintre viața profesională și de familie, folosirea serviciilor de sănătate, negocierea/ comunicarea în cuplu privind mărimea familiei, relațiile sexuale, etc.,
 2. Să compare aceste rezultate cu atitudinile și practicile femeilor asupra acelorași probleme;
 3. Să evalueze cunoștințele bărbaților și atitudinile față de politicile care au drept obiectiv promovarea egalității de gen și să exploreze pe cât posibil ideile bărbaților referitor la politici și schimbările necesare în politicile existente care să le permită să fie mai implicați în domeniu; și
 4. Să exploreze factori care pot explica variații în comportamentul bărbaților în viața lor de familie și relațiile intime, inclusiv experiențe de copilărie legate de violență, norme egalitatea de gen din familie, stres, migrație, șomaj, etc.
 5. Să compare indicatorii similari obținuți în cadrul primului Studiu ”Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova” 2015 cu datele obținute în cadrul Studiului repetat.

3. Structura ofertei:

 1. Metodologie de realizare a exercițiului de cartografiere a principalelor rezultate la nivel de legislație și politici publice inclusiv, a unor intervenții semnificative realizate de autorități publice, ONG-uri, parteneri de dezvoltare, sau sectorul privat care s-au produs în perioada 2015-2023 în 4 arii  vizate va fi elaborată de către instituția sociologică în conformitate cu parametrii și instrumentele descrise.
 2. Metodologia va fi elaborată de către instituția sociologică în conformitate cu parametrii și instrumentele descrise în Îndrumarul pentru aplicarea IMAGES (Anexa I), în coordonare cu grupul de experți ai Centrului de Drept al Femeilor. Colectarea datelor va începe după ajustarea și aprobarea metodologiei de către Centrul de Drept al Femeilor.
 3. Studiul va genera date calitative și cantitative, segregate în bază de gen vârstă, reședință, nivel de studii, stare civilă, statut ocupațional, pe un eșantion reprezentativ de țară, minimum 1500 bărbați (vârste 18-59) și 500 femei (18-59), cu excepția regiunii transnistrene.
 4. Instrumente de cercetare sugerate – chestionarul IMAGES ajustat și focus grupuri.

4. Produse şi servicii:

Faza I :Realizarea exercițiului de cartografiere a unor inițiative de impact, care au produs schimbări ce ţin de egalitatea de gen în ariile vizate

 1. Desck research. Analiza studiilor realizate în Moldova în domeniul egalității de gen în paralel cu analiza legislației la acest capitol
 2. Realizarea discuțiilor focus grup în baza subiectelor studiului calitativ identificate.
 3. Elaborarea raportului în baza datelor.
 4. Prezentarea rezultatelor exercițiului de cartografiere în cadrul unui atelier de 2 zile cu implicarea parților interesate.
 5. Elaborarea raportului final în baza analizei informației colectate .

Faza II: Realizarea studiului sociologic în baza metodologiei IMAGES

 1. Definitivarea scopului și obiectivelor cercetării și estimarea valorii informaționale obținute prin cercetare.
 2. Desck research. Analiza studiilor realizate în Moldova în domeniul egalității de gen în paralel cu analiza legislației la acest capitol.
 3. Definitivarea instrumentelor/chestionarelor, eliminare întrebărilor care nu corespund contextului R. Moldova, adaptarea unor întrebări, inclusiv introducerea unor întrebări suplimentare, după caz.
 4. Testarea chestionarelor în teren și introducerea schimbărilor.
 5. Desfășurarea cercetării în teren.
 6. Elaborarea raportului în baza datelor cantitative/analiza și interpretarea datelor.
 7. Realizarea discuțiilor focus grup în baza subiectelor studiului calitativ identificate.
 8. Elaborarea raportului final în baza analizei informației colectate prin metode calitative și cantitative în limbile română/engleză.

Termeni de realizare: Octombrie 2023 –Octombrie 2024

5. Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului:

 • Cel puţin 5 ani de experienţă în organizarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional.
 • Experienţă anterioară în efectuarea cercetărilor în domeniul egalității de gen.
 • Experienţă anterioară în analiza datelor calitative şi elaborarea rapoartelor.
 • Experţi de calificare înaltă cu experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice calitative. (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
 • Reţea naţională dezvoltată de intervievatori calificaţi.

6. Cerinţe faţă de oferta financiară:

Oferta financiară va fi indicată în dolari SUA (TVA 0%) și va face referință la toate costurile necesare pentru executarea lucrării date.

 

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 24 septembrie  2023, ora 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs pentru selectarea unei companii sociologice pentru desfășurarea Studiului  ”Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova 2024” , sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău.

Informații suplimentare le puteți solicita în scris la email-ul: concurs@cdf.md.

Pentru mai multe informații despre Centrul de Drept al Femeilor, vă rugăm să accesați www.cdf.md