BNM anunță concurs pentru postul vacant de contabil principal responsabil de operațiunile de logisticăBNM anunță concurs pentru postul vacant de contabil principal responsabil de operațiunile de logistică

Atribuțiile secției: Calcularea remunerațiilor salariaților BNM; asigurarea efectuării decontărilor cu bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală; înregistrarea operaţiunilor privind delegarea, pregătirea și perfecționarea personalului BNM; întocmirea şi prezentarea după destinaţie a rapoartelor şi dărilor de seamă statistice perfectate în cadrul secției; efectuarea şi înregistrarea sistematică în evidenţa contabilă a operaţiunilor patrimoniale privind: achiziţionarea imobilizărilor corporale și necorporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, materialelor consumabile, stocurilor, amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, serviciile contractate și prestate BNM, executarea lucrărilor.

Obiectivele postului: Participarea la perfectarea şi realizarea tuturor operațiunilor de logistică aferente achiziționării imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, bunurilor materiale, stocurilor, uzurii (amortizării), prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, formării şi diminuării provizionului pentru deprecierea stocurilor în conformitate cu Planul de conturi al BNM, precum și alte activități conexe acestora.

Contabilul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

- eficienţă sporită;

- cadrului legal în vigoare, inclusiv SIRF;

- dezvoltare profesională continuă;

- creşterea calităţii activităţii.

Cerințe minime obligatorii:

Studii superioare în domeniul evidenţei contabile, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare  ( aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi intrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani (se va adăuga adiţional 2 ani de experienţă la cerinţa minim obligatorie privind experienţa indicată la p.2). Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. 

 1. Experienţă de minim 1 an în domeniul evidenței contabile;
 2. Cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile și evidenţei fiscale;
 3. Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine;
 5. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență;
 6. Adaptarea sporită la modificările operate în derularea activității atît la nivel operațional, cît și la nivel de sistem informațional;
 7. Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Înregistrarea sistematică în conturile analitice bilanţiere şi extrabilanţiere, conform Planului de conturi al BNM, prevederilor SIRF şi politicilor contabile ale BNM, a operaţiunilor economice și financiare privind achiziționarea imobilizărilor corporale și necorporale obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, bunurilor materiale, stocurilor, uzurii (amortizării), prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor;
 2. Întocmirea rapoartelor statistice aferente patrimoniului şi prezentarea acestora după destinaţie;
 3. Participarea la examinarea proiectelor organele de stat ale Republicii Moldova, în vederea expunerii obiecţiilor şi propunerilor pe marginea acestora, în aspecte ce țin de atribuțiile funcției.
 4. Participarea la seminare organizate de alte instituții în aspecte ce țin de activitatea Secției, perfecționarea sistematică a nivelului personal de calificare al activităţii profesionale.
 5. Participarea la elaborarea caietelor de sarcini privind automatizarea operațiunilor Secției și realizarea acțiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informațional de evidență contabilă.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 25 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului:Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015);
 2. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice;
 4. HG nr.638 din 26.08.2020 privind achizițiile publice de lucrări;
 5. Ordinul nr.60 din 29.05.2012 al MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea
 6. HG nr.704 din 27.12.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.
 7. Ordinul nr.118 din 28.08.2017 al MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind copmpletarea acestuia.
 8. Ordinul MF nr.24/36 din 25.03.1998 cu privire la aprobarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special;
 9. Codul Fiscal al RM

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0