Specialist, direcția Planificare Operațională în cadrul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și LocalăScopul general al funcției vacante: Participarea la elaborarea/conceperea diverselor documente operaţionale pentru activitatea ONDRL, acordarea asistenței și consultanţei beneficiarilor în procesul de identificare, elaborare şi implementare a proiect a reprezentanţilor APL de nivel I şi altor instituţii comunitare în vederea obţinerii surselor financiare din FNDRL sau alte surse de finanțare;

Sarcinile de bază ale funcției:

 1. Acordă asistență beneficiarilor în procesul de identificare, elaborare şi implementare a proiectelor;
 2. Acordă consultanţă reprezentanţilor APL de nivel I şi altor instituţii comunitare în vederea obţinerii surselor financiare din FNDRL sau alte surse de finanțare;
 3. Colaborează cu reprezentanţii APL de nivel II responsabili de atragerea investiţiilor în scopul mobilizării mai eficiente a potenţialilor beneficiari de investiţii;
 4. Evaluează propunerile de proiect depuse la ONDRL;
 5. Menţine comunicarea şi legătura constantă cu toţi beneficiarii proiectelor finanţate din FNDRL sau alte surse de finanțare în vederea îndeplinirii obligaţiunilor şi responsabilităţilor sale în procesul de implementare a proiectelor;
 6. Participă la elaborarea/conceperea diverselor documente operaţionale pentru activitatea ONDRL;
 7. Gestionează şi actualizează permanent baza de date privind mersul implementării proiectelor;
 8. Exercită alte sarcini prevăzute în fișa postului.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 6. nu i-a fost încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

Cerințe specifice pentru participarea la concurs:

Studii: superioare, de licență în domeniul juridic sau echivalente în domeniul științelor umanitare.

Experiență: minim 3 ani de experiență profesională în domeniu similar.

Cunoștințe:

 • cunoaşterea actelor normative în domeniile de competentă ale ONDRL (construcții);
 • posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Abilități/atitudini: capacităţi organizatorice înalte, abilităţi bune de comunicare, deprinderi de a lucra în echipă, nivel înalt de responsabilitate, punctualitate, iniţiativă, cunoaşterea bună a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. CV-ul;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă (dacă este), certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 5. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante (Anexa 1);
 6. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (Anexa 2);
 7. Cel puțin 1 persoană de referință care poate valida experiența profesională

 Salariul pe funcție: 14 000 lei

Modalitatea de depunere a documentelor:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa:office@ondrl.gov.md
 2. Personal, la sediul I.P. „Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală” din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.124, etajul 3, anticamera

Data limită de depunere a documentelor: 24.05.2023.

Bibliografia concursului:

 • Hotărârea Guvernului nr.271 din 20.04.2022 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală;
 • Legea nr.721 -XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcții
 • Legea nr.163 din 09 iulie  2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
 • Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 Cu privire la asigurarea calității construcţiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25 iunie 1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții,  modificată prin Hotărârea Guvernului  nr. 861 din 31 iulie 2006
 • Hotărârea Guvernului nr.  285 din 23 mai 1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

Telefon anticameră: 022-279-121;

email:office@ondrl.gov.md