Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)Articol adaugat de: IOM Moldova

Articol adaugat de: IOM Moldova

Ro

Traducere Automata

Asistent de proiect, Management de caz, Judecăți (OIM Moldova)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Anunț de post vacant 2023-03

Deschis candidaților interni și externi

 

 Titlul poziției

:

Asistent de proiect, Management de caz, Judecăți

 Stație de taxe

:

Chișinău, Republica Moldova

 Clasificare

:

Personal general, grad categorie, G4, grila de salarizare a ONU

 Tipul de programare

:

Termen fix un an cu posibilitate de prelungire

 Data estimată de începere

:

ASAP

 Data închiderii

:

februarie 08, 2023

 

Înființată în 1951, OIM este cea mai importantă organizație interguvernamentală în domeniul migrației și colaborează îndeaproape cu partenerii guvernamentali, interguvernamentali și neguvernamentali. OIM este dedicată promovării migrației umane și ordonate în beneficiul tuturor. Aceasta face acest lucru prin furnizarea de servicii și consiliere guvernelor și migranților.

OIM este angajată într-un mediu divers și incluziv. Candidații bine calificați, în special femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV sunt încurajate în mod special să aplice.

Candidații interni și externi sunt eligibili pentru a aplica la acest post vacant. În sensul postului vacant, candidații interni sunt considerați candidați de prim rang.

 

Context:

Programul de admitere a refugiaților din Statele Unite (USRAP) funcționează la nivel mondial, cu scopul de a oferi oportunități de relocare pentru mii de persoane în fiecare an. OIM oferă o gamă largă de servicii și sprijin pentru USRAP, inclusiv, dar fără a se limita la, procesarea cazurilor, evaluări ale sănătății migrației, formare de orientare culturală, transport organizat și administrarea unui împrumut de călătorie și program de colectare. Departamentul operațiunilor și situațiilor de urgență (DOE), în special Divizia de relocare și mișcare (RMM), are responsabilitatea organizațională de a oferi îndrumare, supraveghere și îndrumare pentru sprijinul global al OIM pentru toate programele de relocare.

Sub supravegherea generală a coordonatorului de proiect, managementul de caz, RSC Eurasia, supravegherea directă a asociatului de proiect, managementul de caz, RSC Eurasia, precum și cu monitorizarea și îndrumarea punctului focal al proiectului, managementul de caz, RSC Eurasia, asistentul de proiect este responsabil pentru desfășurarea activităților de management de caz, cu următoarele atribuții și responsabilități:

Funcții / responsabilități de bază:

 1. Întreprindeți activități de gestionare a cazurilor într-o zonă sau zone atribuite, cum ar fi integritatea fișierelor, accesul la program, prescreening, echipa de teren, asistență pentru adjudecăți, planificare sau servicii de pre-plecare.
 2. Asistați la gestionarea eficientă și eficace a dosarelor de refugiați și a dosarelor medicale, inclusiv, dacă sunt atribuite, îndeplinirea unor sarcini precum crearea de noi dosare, distribuirea dosarelor, depunerea dosarelor returnate, urmărirea exactă și cuprinzătoare a fișierelor prin sistemul de urmărire a fișierelor, scanarea fișierelor și transformarea fișierelor de caz în pachete de călătorie.
 3. Să efectueze interviuri de completare a formularului pentru refugiați în scopul înregistrării informațiilor biografice, inclusiv, dacă este atribuit, completarea corectă a formularelor necesare, introducerea corectă a datelor în START și în alte baze de date, scanarea, fotocopierea, atașarea și depunerea documentelor, traducerea documentelor de bază și fotografierea solicitanților în conformitate cu procedurile standard de operare (PSO) stabilite.
 4. Asistați la organizarea și/sau programarea programărilor pentru refugiați, inclusiv, dacă sunt atribuite, rularea de rapoarte ad-hoc, introducerea datelor în orarele din START sau în altă bază de date, actualizarea orarelor, emiterea de notificări, vizitarea solicitanților în tabere și în alte locații pentru a transmite informații despre programare și/sau asistarea la logistica circuitului.
 5. Asistați la judecarea dosarelor de refugiați prin furnizarea, dacă este cazul, de interpretare în timpul interviurilor, servicii de introducere a datelor, sprijin logistic și asistență la notificarea rezultatelor către solicitanții de refugiați, după cum este necesar.
 6. Actualizați START cu informații biografice și alte informații sensibile, cum ar fi datele interviului, interviul și rezultatele amprentelor digitale ale serviciilor de cetățenie și imigrare din SUA (USCIS), datele medicale și preferințele privind locația de relocare și, dacă sunt atribuite, activați procese precum verificarea accesului la program, verificări de securitate sau asigurări, după cum este necesar.
 7. Să efectueze verificări de asigurare a calității fișierelor refugiaților și a datelor de caz în START, conform instrucțiunilor membrilor echipei de gestionare a cazurilor sau ale supraveghetorilor.
 8. Furnizați rapoarte periodice cu privire la activitatea desfășurată punctului focal al proiectului, managementului de caz și/sau supraveghetorilor și membrilor echipei.
 9. Efectuați călătorii de serviciu după cum este necesar pentru a participa la întâlniri sau cursuri de formare.
 10. Demonstrați o înțelegere solidă a USRAP, POS și START, precum și capacitatea de a rămâne profesioniști, imparțiali și imparțiali în timpul tuturor interacțiunilor cu solicitanții și colegii de refugiați.
 11. Menținerea și asigurarea confidențialității și integrității tuturor informațiilor legate de RSC prin implementarea procedurilor de control în conformitate cu standardele de conduită usrap și cu normele de protecție a datelor. Să alerteze conducerea punctului focal al proiectului sau a CSC cu privire la orice nerespectare a PSO sau a codurilor de conduită ale membrilor personalului CCR.
 12. Îndepliniți alte sarcini care pot fi atribuite.

Calificările și experiența necesare

Educație:

Este necesară absolvirea învățământului secundar.

Experiență:

Patru ani de experiență de lucru în învățământul secundar; sau doi ani de experiență de lucru cu diplomă de licență.

Aptitudini:

 • Cunostinte temeinice de limba engleza;
 • Atenție la detalii și capacitatea de organizare;
 • Abilități excelente de calculator - Word, Excel și Internet;
 • Abilități interpersonale și de comunicare puternice;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune cu supraveghere minimă.

Limbi:

Cunostinte temeinice de engleza, romana si rusa.

Competențe necesare

Candidatul de succes este de așteptat să demonstreze următoarele valori și competențe:

Valori - toți membrii personalului OIM trebuie să respecte și să demonstreze aceste trei valori:

 • Incluziunea și respectul pentru diversitate: respectă și promovează diferențele individuale și culturale; încurajează diversitatea și incluziunea ori de câte ori este posibil.
 • Integritate și transparență: menține standarde etice ridicate și acționează într-o manieră conformă cu principiile/regulile organizaționale și standardele de conduită.
 • Profesionalism: demonstrează capacitatea de a lucra într-un mod compus, competent și angajat și exercită o judecată atentă în a face față provocărilor de zi cu zi.

Competențe de bază – indicatori comportamentali (Nivel 1)

 • Lucrul în echipă: dezvoltă și promovează o colaborare eficientă în cadrul și între unități pentru a atinge obiectivele comune și pentru a optimiza rezultatele.
 • Furnizarea de rezultate produce și oferă rezultate de calitate într-un mod orientat spre servicii și în timp util; este orientat spre acțiune și se angajează să obțină rezultate convenite.
 • Gestionarea și schimbul de cunoștințe caută în mod continuu să învețe, să împărtășească cunoștințe și să inoveze.
 • Responsabilitate: își asumă responsabilitatea pentru realizarea priorităților Organizației și își asumă responsabilitatea pentru acțiunile proprii și munca delegată.
 • Comunicare: încurajează și contribuie la o comunicare clară și deschisă; explică aspecte complexe într-un mod informativ, inspirațional și motivațional.

Altele__________

Orice ofertă făcută candidatului în legătură cu acest anunț de post vacant este condiționată de confirmarea finanțării.

Internele organizației și candidații NMS vor fi considerați candidați de prim rang. Acest post vacant este, de asemenea, deschis candidaților de nivelul doi.

Programarea va fi condiționată de certificarea faptului că candidatul este apt din punct de vedere medical pentru programare, acreditare, orice cerințe de rezidență sau viză, autorizații de securitate și o certificare COVID valabilă.

Vor fi luați în considerare numai candidații care locuiesc fie în țara stației de serviciu, fie dintr-o locație dintr-o țară vecină care se află la o distanță de navetă a stației de serviciu. În toate cazurile, o condiție prealabilă pentru ocuparea postului este șederea legală în țara stației de serviciu sau în țara vecină situată la distanță de navetă și permisul de muncă, după caz.

Cum se aplică:

Solicitanții interesați sunt invitați să trimită https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls și scrisoare de intenție în limba engleză pentru: hrchisinau@iom.int

Vă rugăm să indicați poziția pentru care aplicați și codul de referință în linia de subiect a mesajului.

Data limită pentru depunerea candidaturilor este 08 februarie 2023.

Pentru ca o cerere să fie considerată valabilă, OIM acceptă numai cererile completate în mod corespunzător.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Perioada de postare:

În perioada 25.01.2023 - 08.02.2023

En

Articol Original

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Vacancy Notice 2023-03

Open to Internal and External Candidates

 

 Position Title

:

Project Assistant, Case Management, Adjudications

 Duty Station

:

Chisinau, Moldova

 Classification

:

General Staff, Category Grade, G4, UN Salary Scale

 Type of Appointment

:

Fixed-Term one year with possibility of extension

 Estimated Start Date

:

ASAP

 Closing Date 

:

February 08, 2023

 

Established in 1951, IOM is the leading inter-governmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, and non-governmental partners. IOM is dedicated to promoting humane and orderly migration for the benefit of all. It does so by providing services and advice to governments and migrants.

IOM is committed to a diverse and inclusive environment. Well qualified candidates, particularly women, persons with disabilities, Roma and other ethnic or religious minorities, persons living with HIV are particularly encouraged to apply.

Internal and external candidates are eligible to apply to this vacancy. For the purpose of the vacancy, internal candidates are considered as first-tier candidates.

 

Context:

The United States Refugee Admissions Program (USRAP) operates world-wide with a target of providing resettlement opportunities to thousands of individuals each year. IOM provides a range of services and support to the USRAP including, but not limited to, case processing, migration health assessments, cultural orientation training, organized transportation and administration of a travel loan and collections program. The Department of Operations and Emergencies (DOE), specifically the Resettlement and Movement Division (RMM), has the organizational responsibility to provide direction, oversight and guidance to IOM’s global support to all resettlement programs.

Under the general supervision of the Project Coordinator, Case Management, RSC Eurasia, the direct supervision of the Project Associate, Case Management, RSC Eurasia, and with monitoring and guidance from the Project Focal Point, Case Management, RSC Eurasia, the Project Assistant is responsible for undertaking case management activities, with the following duties and responsibilities:

Core Functions / Responsibilities:

 1. Undertake case management activities in an assigned area or areas, such as file integrity, program access, prescreening, field team, adjudications support, scheduling or pre-departure services.
 2. Assist in the efficient and effective management of refugee case files and medical records, including, if assigned, undertaking such duties as creating new case files, distributing case files, filing returned files, keeping accurate and comprehensive track of files through the file tracking system, scanning files and transforming case files into travel packets.
 3. Undertake refugee form fill interviews for the purposes of recording biographical information, including, if assigned, accurately completing necessary forms, correctly entering data into START and other databases, scanning, photocopying, attaching and filing documents, translating basic documents, and photographing applicants in accordance with established Standard Operating Procedures (SOPs).
 4. Assist with the organization and/or scheduling of refugee appointments, including, if assigned, running ad hoc reports, entering data into schedules in START or another database, updating schedules, issuing notifications, visiting applicants in camps and other locations to relay appointment information, and/or assisting with circuit ride logistics.
 5. Assist with the adjudication of refugee case files by providing, if assigned, interpretation during interviews, data entry services, logistical support and assisting with the notification of results to refugee applicants as needed.
 6. Update START with biographical and other sensitive information such as interview dates, US Citizenship and Immigration Services (USCIS) interview and fingerprint results, medical data and resettlement location preferences, and, if assigned, activate processes such as program access verification, security checks or assurances as required.
 7. Undertake quality assurance checks of refugee files and case data in START as directed by Case Management team members or supervisors.
 8. Provide regular reports on work being accomplished to the Project Focal Point, Case Management, and/or supervisors and team members.
 9. Undertake duty travel as needed to participate in meetings or training.
 10. Demonstrate a solid understanding of the USRAP, SOPs and START, as well as the ability to remain professional, impartial and unbiased during all interactions with refugee applicants and colleagues.
 11. Maintain and ensure the confidentiality and integrity of all RSC-related information by implementing control procedures in line with USRAP standards of conduct and data protection rules. Alert the Project Focal Point or RSC management of any non-compliance to SOPs or codes of conduct by RSC staff members.
 12. Perform such other duties as may be assigned.

Required Qualifications and Experience

Education:

Completed secondary education required.

Experience:

Four years of working experience with secondary education; or two years of working experience with Bachelor’s degree.

Skills:

 • Thorough knowledge of English;
 • Attention to detail and ability to organize;
 • Excellent computer skills - Word, Excel and Internet;
 • Strong interpersonal and communication skills;
 • Ability to work under pressure with minimum supervision.

Languages:

Thorough knowledge of English, Romanian and Russian.

Required Competencies

The successful candidate is expected to demonstrate the following values and competencies:

Values - all IOM staff members must abide by and demonstrate these three values:

 • Inclusion and respect for diversity: respects and promotes individual and cultural differences; encourages diversity and inclusion wherever possible.
 • Integrity and transparency: maintains high ethical standards and acts in a manner consistent with organizational principles/rules and standards of conduct.
 • Professionalism: demonstrates ability to work in a composed, competent and committed manner and exercises careful judgment in meeting day-to-day challenges.

Core Competencies – behavioural indicators (Level 1)

 • Teamwork: develops and promotes effective collaboration within and across units to achieve shared goals and optimize results.
 • Delivering results produces and delivers quality results in a service-oriented and timely manner; is action oriented and committed to achieving agreed outcomes.
 • Managing and sharing knowledge continuously seeks to learn, share knowledge and innovate.
 • Accountability: takes ownership for achieving the Organization’s priorities and assumes responsibility for own action and delegated work.
 • Communication: encourages and contributes to clear and open communication; explains complex matters in an informative, inspiring and motivational way.

Other

Any offer made to the candidate in relation to this vacancy notice is subject to funding confirmation.

Internals of the Organization and NMS candidates will be considered as first-tier candidates. This vacancy is also open to second-tier candidates.

Appointment will be subject to certification that the candidate is medically fit for appointment, accreditation, any residency or visa requirements, security clearances, and a valid COVID certification.

Only candidates residing in either the country of the duty station or from a location in a neighbouring country that is within commuting distance of the duty station will be considered. In all cases, a prerequisite for taking up the position is legal residency in the country of the duty station, or in the neighbouring country located within commuting distance, and work permit, as applicable.

How to apply:

Interested applicants are invited to send the https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls and cover letter in English to: hrchisinau@iom.int

Please, indicate the position you are applying for and reference code in the subject line of your message.

Closing date for applications is 08 February 2023.

In order for an application to be considered valid, IOM only accepts the applications duly completed.

Only shortlisted candidates will be contacted.

Posting period:

From 25.01.2023 to 08.02.2023

It

Traducere Automata

Assistente di progetto, Case Management, Sentenze (IOM Moldova)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Avviso di posto vacante 2023-03

Aperto a candidati interni ed esterni

 

 Titolo della posizione

:

Assistente di progetto, Case Management, Sentenze

 Stazione di servizio

:

Chisinau, Moldavia

 Classificazione

:

Stato maggiore, categoria grado, G4, scala salariale delle Nazioni Unite

 Tipo di appuntamento

:

Durata fissa di un anno con possibilità di estensione

 Data di inizio stimata

:

Al più presto

 Data di chiusura

:

8 febbraio 2023

 

Fondata nel 1951, l'OIM è la principale organizzazione intergovernativa nel campo della migrazione e lavora a stretto contatto con partner governativi, intergovernativi e non governativi. L'OIM si impegna a promuovere una migrazione umana e ordinata a beneficio di tutti. Lo fa fornendo servizi e consulenza ai governi e ai migranti.

L'OIM si impegna per un ambiente diversificato e inclusivo. I candidati ben qualificati, in particolare le donne, le persone con disabilità, i Rom e altre minoranze etniche o religiose, le persone che vivono con l'HIV sono particolarmente incoraggiati a candidarsi.

I candidati interni ed esterni possono candidarsi a questo posto vacante. Ai fini del posto vacante, i candidati interni sono considerati candidati di primo livello.

 

Contesto:

Il Programma di ammissione dei rifugiati degli Stati Uniti (USRAP) opera in tutto il mondo con l'obiettivo di fornire opportunità di reinsediamento a migliaia di persone ogni anno. L'OIM fornisce una gamma di servizi e supporto all'USRAP tra cui, ma non solo, l'elaborazione dei casi, le valutazioni della salute della migrazione, la formazione sull'orientamento culturale, il trasporto organizzato e l'amministrazione di un programma di prestiti e riscossioni di viaggio. Il Dipartimento delle Operazioni e delle Emergenze (DOE), in particolare la Divisione Reinsediamento e Movimento (RMM), ha la responsabilità organizzativa di fornire direzione, supervisione e guida al supporto globale dell'OIM a tutti i programmi di reinsediamento.

Sotto la supervisione generale del coordinatore del progetto, Case Management, RSC Eurasia, la supervisione diretta del Project Associate, Case Management, RSC Eurasia, e con il monitoraggio e la guida del Project Focal Point, Case Management, RSC Eurasia, l'assistente di progetto è responsabile delle attività di gestione dei casi, con i seguenti compiti e responsabilità:

Funzioni / Responsabilità principali:

 1. Intraprendere attività di gestione dei casi in un'area o aree assegnate, come l'integrità dei file, l'accesso al programma, il prescreening, il team sul campo, il supporto alle aggiudicazioni, la pianificazione o i servizi pre-partenza.
 2. Assistere nella gestione efficiente ed efficace dei fascicoli dei casi di rifugiati e delle cartelle cliniche, incluso, se assegnato, l'assunzione di compiti come la creazione di nuovi fascicoli di casi, la distribuzione di fascicoli di casi, l'archiviazione di file restituiti, la tenuta di una traccia accurata e completa dei file attraverso il sistema di tracciamento dei file, la scansione dei file e la trasformazione dei file dei casi in pacchetti di viaggio.
 3. Effettuare colloqui di compilazione dei moduli per rifugiati allo scopo di registrare informazioni biografiche, tra cui, se assegnato, compilare accuratamente i moduli necessari, inserire correttamente i dati in START e in altri database, scansionare, fotocopiare, allegare e archiviare documenti, tradurre documenti di base e fotografare i richiedenti in conformità con le procedure operative standard stabilite (SOP).
 4. Assistere nell'organizzazione e / o nella pianificazione degli appuntamenti per i rifugiati, incluso, se assegnato, l'esecuzione di rapporti ad hoc, l'inserimento di dati negli orari in START o in un altro database, l'aggiornamento degli orari, l'emissione di notifiche, la visita dei candidati nei campi e in altri luoghi per trasmettere informazioni sugli appuntamenti e / o l'assistenza con la logistica del circuito.
 5. Assistere nell'aggiudicazione dei fascicoli dei casi di rifugiati fornendo, se assegnato, l'interpretazione durante i colloqui, servizi di inserimento dati, supporto logistico e assistenza nella notifica dei risultati ai richiedenti rifugiati, se necessario.
 6. Aggiorna START con informazioni biografiche e altre informazioni sensibili come le date delle interviste, i risultati delle interviste e delle impronte digitali dei servizi di cittadinanza e immigrazione degli Stati Uniti (USCIS), i dati medici e le preferenze sulla posizione di reinsediamento e, se assegnato, attiva processi come la verifica dell'accesso al programma, i controlli di sicurezza o le garanzie come richiesto.
 7. Effettuare controlli di garanzia della qualità dei file dei rifugiati e dei dati dei casi in START come indicato dai membri del team di gestione dei casi o dai supervisori.
 8. Fornire rapporti regolari sul lavoro svolto al punto focale del progetto, alla gestione dei casi e / o ai supervisori e ai membri del team.
 9. Effettuare viaggi di servizio se necessario per partecipare a riunioni o corsi di formazione.
 10. Dimostrare una solida comprensione dell'USRAP, delle SOP e dello START, nonché la capacità di rimanere professionali, imparziali e imparziali durante tutte le interazioni con i richiedenti asilo e i colleghi.
 11. Mantenere e garantire la riservatezza e l'integrità di tutte le informazioni relative alla RSC implementando procedure di controllo in linea con gli standard di condotta USRAP e le norme sulla protezione dei dati. Avvisare il punto focale del progetto o la direzione RSC di qualsiasi non conformità alle SOP o ai codici di condotta da parte dei membri dello staff RSC.
 12. Svolgere tutti gli altri compiti che possono essere assegnati.

Qualifiche ed esperienza richieste

Educazione:

È richiesta un'istruzione secondaria completata.

Esperienza:

Quattro anni di esperienza lavorativa con l'istruzione secondaria; o due anni di esperienza lavorativa con laurea triennale.

Abilità:

 • Conoscenza approfondita della lingua inglese;
 • Cura dei dettagli e capacità di organizzazione;
 • Ottime competenze informatiche - Word, Excel e Internet;
 • Forti capacità relazionali e comunicative;
 • Capacità di lavorare sotto pressione con una supervisione minima.

Lingue:

Conoscenza approfondita di inglese, rumeno e russo.

Competenze richieste

Ci si aspetta che il candidato prescelto dimostri i seguenti valori e competenze:

Valori - tutti i membri dello staff dell'OIM devono rispettare e dimostrare questi tre valori:

 • Inclusione e rispetto delle diversità: rispetta e promuove le differenze individuali e culturali; incoraggia la diversità e l'inclusione ove possibile.
 • Integrità e trasparenza: mantiene elevati standard etici e agisce in modo coerente con i principi/regole organizzative e gli standard di condotta.
 • Professionalità: dimostra capacità di lavorare in modo composto, competente e impegnato ed esercita un attento giudizio nell'affrontare le sfide quotidiane.

Competenze chiave – indicatori comportamentali (Livello 1)

 • Lavoro di squadra: sviluppa e promuove una collaborazione efficace all'interno e tra le unità per raggiungere obiettivi condivisi e ottimizzare i risultati.
 • Fornire risultati produce e fornisce risultati di qualità in modo orientato al servizio e tempestivo; è orientato all'azione e impegnato a raggiungere risultati concordati.
 • La gestione e la condivisione della conoscenza cerca continuamente di imparare, condividere conoscenze e innovare.
 • Responsabilità: assume la responsabilità di raggiungere le priorità dell'Organizzazione e si assume la responsabilità della propria azione e del lavoro delegato.
 • Comunicazione: incoraggia e contribuisce a una comunicazione chiara e aperta; spiega questioni complesse in modo informativo, stimolante e motivazionale.

Altro

Qualsiasi offerta fatta al candidato in relazione al presente avviso di posto vacante è soggetta a conferma del finanziamento.

Gli interni dell'Organizzazione e i candidati NMS saranno considerati candidati di primo livello. Questo posto vacante è aperto anche ai candidati di secondo livello.

L'appuntamento sarà soggetto alla certificazione che il candidato è idoneo dal punto di vista medico per l'appuntamento, l'accreditamento, qualsiasi requisito di residenza o visto, i nulla osta di sicurezza e una certificazione COVID valida.

Saranno presi in considerazione solo i candidati residenti nel paese della stazione di servizio o da una località in un paese limitrofo che si trova a breve distanza dalla stazione di servizio. In tutti i casi, un prerequisito per assumere la posizione è la residenza legale nel paese della stazione di servizio, o nel paese limitrofo, situato entro la distanza di pendolarismo, e il permesso di lavoro, a seconda dei casi.

Come candidarsi:

I candidati interessati sono invitati a inviare il https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls e lettera di presentazione in inglese a: hrchisinau@iom.int

Si prega di indicare la posizione per cui si sta facendo domanda e il codice di riferimento nella riga dell'oggetto del messaggio.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l'8 febbraio 2023.

Affinché una domanda sia considerata valida, l'OIM accetta solo le domande debitamente compilate.

Saranno contattati solo i candidati preselezionati.

Periodo di pubblicazione:

Dal 25.01.2023 al 08.02.2023

Ua

Traducere Automata

Асистент проекту, управління справами, судові рішення (МОМ Молдова)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Повідомлення про вакансію 2023-03

Відкритий для внутрішніх та зовнішніх кандидатів

 

 Посада

:

Асистент проекту, управління справами, судові рішення

 Місце служби

:

Кишинів, Молдова

 Класифікація

:

Генеральний штаб, категорія класу, G4, шкала заробітної плати ООН

 Тип призначення

:

Строковий термін на один рік з можливістю продовження

 Орієнтовна дата початку

:

ЯКНАЙШВИДШЕ

 Дата закриття

:

Лютого 08, 2023

 

Заснована в 1951 році, МОМ є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції та тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими та неурядовими партнерами. МОМ прагне сприяти гуманній та впорядкованій міграції на благо всіх. Він робить це, надаючи послуги та консультації урядам та мігрантам.

МОМ прагне до різноманітного та інклюзивного середовища. Особливо заохочуються до подання заявки добре кваліфіковані кандидати, особливо жінки, особи з інвалідністю, роми та інші етнічні чи релігійні меншини, особи, які живуть з ВІЛ.

Внутрішні та зовнішні кандидати мають право подати заявку на цю вакансію. Для цілей вакансії внутрішні кандидати розглядаються як кандидати першого рівня.

 

Контексті:

Американська програма прийому біженців (USRAP) діє у всьому світі з метою надання можливостей переселення тисячам людей щороку. МОМ надає широкий спектр послуг та підтримку USRAP, включаючи, але не обмежуючись цим, обробку справ, оцінку стану здоров'я мігрантів, навчання культурній орієнтації, організований транспорт та адміністрування програми туристичної позики та збору. Департамент операцій та надзвичайних ситуацій (DOE), зокрема Відділ переселення та переміщення (RMM), несе організаційну відповідальність за надання вказівок, нагляду та керівництва глобальною підтримкою МОМ для всіх програм переселення.

Під загальним наглядом координатора проекту, управління справами, RSC Eurasia, безпосереднім наглядом співробітника проекту, управління справами, RSC Eurasia, а також під моніторингом та керівництвом координатора проекту, управління справами, RSC Eurasia, помічник проекту відповідає за здійснення діяльності з управління справами, з наступними обов'язками та відповідальністю:

Основні функції / обов'язки:

 1. Здійснювати операції з управління справами у визначеній області або областях, такі як цілісність файлів, доступ до програм, попередній скринінг, польова команда, підтримка судових рішень, планування або послуги перед відправленням.
 2. Сприяти ефективному та ефективному управлінню матеріалами справ біженців та медичними записами, включаючи, якщо на них покладено, виконання таких обов'язків, як створення нових матеріалів справи, розповсюдження матеріалів справи, подання повернених файлів, точне та всебічне відстеження файлів через систему відстеження файлів, сканування файлів та перетворення матеріалів справи в туристичні пакети.
 3. Зобов'язуються заповнювати анкети біженців з метою запису біографічної інформації, включаючи, якщо вони призначені, точне заповнення необхідних форм, правильне внесення даних до START та інших баз даних, сканування, ксерокопіювання, прикріплення та подання документів, переклад основних документів та фотографування заявників відповідно до встановлених Стандартних операційних процедур (СОП).
 4. Допомагати в організації та/або плануванні зустрічей з біженцями, включаючи, якщо це призначено, ведення спеціальних звітів, внесення даних до розкладів у START або іншій базі даних, оновлення розкладів, видачу сповіщень, відвідування заявників у таборах та інших місцях для передачі інформації про зустрічі та / або допомогу в логістиці окружних поїздок.
 5. Допомагайте у вирішенні матеріалів справи біженців, надаючи, якщо це призначено, інтерпретацію під час інтерв'ю, послуги з введення даних, матеріально-технічну підтримку та допомагаючи з повідомленням про результати заявникам-біженцям за потреби.
 6. Оновіть START з біографічною та іншою конфіденційною інформацією, такою як дати співбесіди, результати інтерв'ю та відбитків пальців Служби громадянства та імміграції США (USCIS), медичні дані та налаштування місця переселення, а також, якщо це призначено, активуйте такі процеси, як перевірка доступу до програми, перевірки безпеки або запевнення, якщо це необхідно.
 7. Проведіть перевірку забезпечення якості файлів біженців та даних про справи в START за вказівкою членів команди або керівників Case Management.
 8. Надавати регулярні звіти про виконану роботу координаційному центру проекту, управлінню справами та / або керівникам і членам команди.
 9. Здійснювати чергові поїздки в міру необхідності для участі в зборах або тренінгах.
 10. Продемонструйте міцне розуміння USRAP, SOP та START, а також здатність залишатися професійними, неупередженими та неупередженими під час усіх взаємодій із заявниками та колегами-біженцями.
 11. Підтримувати та забезпечувати конфіденційність та цілісність усієї інформації, пов'язаної з RSC, шляхом впровадження процедур контролю відповідно до стандартів поведінки USRAP та правил захисту даних. Попередьте координаційний центр проекту або керівництво RSC про будь-яке недотримання СОП або кодексів поведінки співробітниками RSC.
 12. Виконувати інші обов'язки, які можуть бути покладені.

Необхідна кваліфікація та досвід

Освіта:

Необхідна повна середня освіта.

Досвід:

Чотирирічний досвід роботи з середньою освітою; або два роки досвіду роботи зі ступенем бакалавра.

Навички:

 • Досконале знання англійської мови;
 • Увага до деталей і вміння організовувати;
 • Відмінне володіння комп'ютером - Word, Excel і Інтернет;
 • Сильні міжособистісні та комунікативні навички;
 • Можливість роботи під тиском з мінімальним наглядом.

Мови:

Досконале знання англійської, румунської та російської мов.

необхідні компетенції

Очікується, що успішний кандидат продемонструє наступні цінності та компетенції:

Цінності - всі співробітники МОМ повинні дотримуватися і демонструвати ці три цінності:

 • Інклюзія та повага до різноманітності: поважає та сприяє індивідуальним та культурним відмінностям; заохочує різноманітність та інклюзію, де це можливо.
 • Доброчесність та прозорість: підтримує високі етичні стандарти та діє відповідно до організаційних принципів/правил та стандартів поведінки.
 • Професіоналізм: демонструє здатність працювати в складеній, компетентній та відданій справі та виявляє ретельне судження у вирішенні повсякденних завдань.

Основні компетенції – поведінкові показники (рівень 1)

 • Командна робота: розвиває та сприяє ефективній співпраці всередині та між підрозділами для досягнення спільних цілей та оптимізації результатів.
 • Досягнення результатів дає та забезпечує якісні результати в сервіс-орієнтованому та своєчасному порядку; орієнтований на дії і відданий досягненню узгоджених результатів.
 • Управління та обмін знаннями постійно прагне вчитися, обмінюватися знаннями та впроваджувати інновації.
 • Підзвітність: бере на себе відповідальність за досягнення пріоритетів Організації та бере на себе відповідальність за власні дії та делеговану роботу.
 • Комунікація: заохочує і сприяє чіткому і відкритому спілкуванню; пояснює складні питання інформативно, надихаюче та мотиваційно.

Інше __________

Будь-яка пропозиція, зроблена кандидату щодо цього повідомлення про вакансію, підлягає підтвердженню фінансуванням.

Внутрішні органи Організації та кандидати на НМС будуть розглядатися як кандидати першого рівня. Ця вакансія також відкрита для кандидатів другого рівня.

Призначення буде підлягати сертифікації того, що кандидат медично придатний для призначення, акредитації, будь-яких вимог до проживання або візи, дозволів на безпеку та дійсної сертифікації COVID.

Розглядатимуться лише кандидати, які проживають або в країні місця служби, або з місця розташування в сусідній країні, що знаходиться на відстані від місця служби. У всіх випадках обов'язковою умовою для зайняття посади є законне проживання в країні місця служби або в сусідній країні, розташованій на відстані поїздки, і дозвіл на роботу, залежно від обставин.

Як застосовувати:

Зацікавленим заявникам пропонується відправити https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls та супровідний лист англійською мовою до: hrchisinau@iom.int

Будь ласка, вкажіть посаду, на яку ви претендуєте, та довідковий код у темі вашого повідомлення.

Кінцевий термін подання заявок: 08 лютого 2023 року.

Для того, щоб заявка вважалася дійсною, МОМ приймає лише належним чином заповнені заявки.

Зв'язуватимуться лише з кандидатами, які потрапили до шорт-листа.

Період проводки:

З 25.01.2023 по 08.02.2023

Bg

Traducere Automata

Асистент по проекта, управление на дела, съдебни решения (МОМ Молдова)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Обявление за вакантно място 2023-03

Отворени за вътрешни и външни кандидати

 

 Заглавие на позицията

:

Асистент по проекта, управление на дела, решения

 Дежурна станция

:

Кишинев, Молдова

 Класификация

:

Генерален щаб, категория степен, G4, скала на заплатите на ООН

 Вид на назначението

:

Срочен срок една година с възможност за удължаване

 Очаквана начална дата

:

Възможно най-скоро

 Дата на приключване

:

февруари 08, 2023

 

Създадена през 1951 г., МОМ е водещата междуправителствена организация в областта на миграцията и работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и организирана миграция в полза на всички. Това се постига чрез предоставяне на услуги и съвети на правителства и мигранти.

МОМ се ангажира с разнообразна и приобщаваща среда. Особено се насърчават да кандидатстват добре квалифицирани кандидати, особено жени, хора с увреждания, роми и други етнически или религиозни малцинства, лица, живеещи с ХИВ.

Вътрешни и външни кандидати имат право да кандидатстват за това свободно работно място. За целите на вакантното място вътрешните кандидати се считат за кандидати от първо ниво.

 

Контекста:

Програмата за прием на бежанци в САЩ (USRAP) работи по целия свят с цел предоставяне на възможности за презаселване на хиляди хора всяка година. МОМ предоставя набор от услуги и подкрепа на USRAP, включително, но не само, обработка на случаи, оценки на здравето на миграцията, обучение за културна ориентация, организиран транспорт и администриране на програма за заем за пътуване и колекции. Отделът за операции и извънредни ситуации (DOE), по-специално отделът за презаселване и движение (RMM), има организационната отговорност да предоставя насоки, надзор и насоки за глобалната подкрепа на МОМ за всички програми за презаселване.

Под общия надзор на координатора на проекта, управлението на случаите, RSC Eurasia, прекия надзор на асоциирания проект, управлението на случаите, RSC Eurasia и с мониторинг и насоки от фокусното звено на проекта, управлението на случаите, RSC Eurasia, асистентът по проекта отговаря за предприемането на дейности по управление на случаи, със следните задължения и отговорности:

Основни функции / отговорности:

 1. Предприемане на дейности за управление на случаи в определена област или области, като например целостта на файла, достъп до програмата, предварителен скрининг, полеви екип, подкрепа на отсъждания, планиране или услуги преди заминаване.
 2. Съдейства за ефикасното и ефективно управление на досиетата и медицинските досиета на бежанците, включително, ако е възложено, поемане на такива задължения като създаване на нови досиета, разпространение на досиета, подаване на върнати файлове, поддържане на точна и изчерпателна следа на файловете чрез системата за проследяване на файлове, сканиране на файлове и трансформиране на досиетата в пакети за пътуване.
 3. Провеждане на интервюта за попълване на формуляри за бежанци с цел записване на биографична информация, включително, ако е определено, точно попълване на необходимите формуляри, правилно въвеждане на данни в СТАРТ и други бази данни, сканиране, фотокопиране, прикачване и подаване на документи, превод на основни документи и фотографиране на кандидати в съответствие с установените стандартни оперативни процедури (СОП).
 4. Съдействие при организирането и/или насрочването на назначения на бежанци, включително, ако е назначено, провеждане на ad hoc отчети, въвеждане на данни в графици в START или друга база данни, актуализиране на графици, издаване на уведомления, посещение на кандидати в лагери и други места за предаване на информация за срещи и / или подпомагане на логистиката на колоезденето.
 5. Съдейства при произнасянето по досиетата на бежанците, като предоставя, ако е назначено, устен превод по време на интервюта, услуги за въвеждане на данни, логистична подкрепа и съдействие при съобщаването на резултатите на кандидатите за бежанци, ако е необходимо.
 6. Актуализирайте START с биографична и друга чувствителна информация, като дати на интервю, интервю за американско гражданство и имиграционни услуги (USCIS) и резултати от пръстови отпечатъци, медицински данни и предпочитания за местоположение за презаселване и, ако им бъде възложено, активирайте процеси като проверка на достъпа до програмата, проверки за сигурност или уверения, както се изисква.
 7. Извършване на проверки за осигуряване на качеството на досиетата на бежанците и данните за случаите в START, както е указано от членовете на екипа за управление на случаите или надзорниците.
 8. Предоставяйте редовни доклади за извършената работа на фокусната точка на проекта, управлението на случаите и / или надзорниците и членовете на екипа.
 9. Предприемане на дежурни пътувания, ако е необходимо, за да участват в срещи или обучение.
 10. Демонстрирайте солидно разбиране за USRAP, SOPs и START, както и способността да останете професионални, безпристрастни и безпристрастни по време на всички взаимодействия с кандидатите и колегите бежанци.
 11. Поддържане и гарантиране на поверителността и целостта на цялата информация, свързана с RSC, чрез прилагане на процедури за контрол в съответствие със стандартите за поведение на USRAP и правилата за защита на данните. Предупреждавайте фокусното звено на проекта или ръководството на RSC за всяко неспазване на СОП или кодекси за поведение от страна на членовете на персонала на RSC.
 12. Изпълнява такива други задължения, каквито могат да бъдат възложени.

Необходими квалификации и опит

Образование:

Необходимо е завършено средно образование.

Опит:

Четири години трудов стаж със средно образование; или две години трудов стаж с бакалавърска степен.

Умения:

 • Задълбочени познания по английски език;
 • Внимание към детайла и способност за организиране;
 • Отлични компютърни умения - Word, Excel и Интернет;
 • Силни междуличностни и комуникативни умения;
 • Способност за работа под налягане с минимален надзор.

Езици:

Задълбочени познания по английски, румънски и руски език.

Необходими компетенции

От успешния кандидат се очаква да демонстрира следните ценности и компетенции:

Ценности - всички членове на персонала на МОМ трябва да спазват и демонстрират тези три ценности:

 • Приобщаване и зачитане на многообразието: зачита и насърчава индивидуалните и културните различия; насърчава многообразието и приобщаването, когато това е възможно.
 • Почтеност и прозрачност: поддържа високи етични стандарти и действа по начин, съответстващ на организационните принципи/правила и стандарти на поведение.
 • Професионализъм: демонстрира способност за работа по композиран, компетентен и ангажиран начин и упражнява внимателна преценка при посрещане на ежедневните предизвикателства.

Основни компетенции – поведенчески показатели (ниво 1)

 • Работа в екип: развива и насърчава ефективното сътрудничество в рамките на и между звената за постигане на споделени цели и оптимизиране на резултатите.
 • Постигането на резултати води и осигурява качествени резултати по ориентиран към услугите и навременен начин; е ориентирана към действия и ангажирана с постигането на договорени резултати.
 • Управлението и споделянето на знания непрекъснато се стреми да учи, споделя знания и иновации.
 • Отчетност: поема отговорност за постигане на приоритетите на организацията и поема отговорност за собствените си действия и делегирана работа.
 • Комуникация: насърчава и допринася за ясна и открита комуникация; обяснява сложните въпроси по информативен, вдъхновяващ и мотивационен начин.

Други __________

Всяка оферта, направена на кандидата във връзка с това обявление за свободна длъжност, подлежи на потвърждение за финансиране.

Вътрешните органи на организацията и кандидатите на НДСВ ще се считат за кандидати от първо ниво. Това вакантно място е отворено и за кандидати от второ ниво.

Назначаването ще подлежи на удостоверяване, че кандидатът е медицински годен за назначаване, акредитация, всякакви изисквания за пребиваване или виза, разрешения за сигурност и валиден сертификат за COVID.

Ще бъдат разглеждани само кандидати, пребиваващи или в държавата на дежурната станция, или от място в съседна държава, което е на разстояние до работното място от дежурната станция. Във всички случаи предпоставка за заемане на длъжността е законното пребиваване в държавата на дежурната станция или в съседната държава, разположена на разстояние за пътуване, и разрешението за работа, както е приложимо.

Как да кандидатствате:

Заинтересованите кандидати се приканват да изпратят https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls и мотивационно писмо на английски език на: hrchisinau@iom.int

Моля, посочете позицията, за която кандидатствате, и референтния код в полето за тема на вашето съобщение.

Крайният срок за кандидатстване е 08 февруари 2023 г.

За да може дадено заявление да се счита за валидно, МОМ приема само надлежно попълнените заявления.

Ще бъде осъществен контакт само с одобрените кандидати.

Период на осчетоводяване:

От 25.01.2023 г. до 08.02.2023 г.

Ru

Traducere Automata

Ассистент проекта, Ведение дел, Судебные решения (МОМ Молдова)

Project Assistant, Case Management, Adjudications (IOM Moldova)

Уведомление о вакансии 2023-03

Открыт для внутренних и внешних кандидатов

 

 Название должности

:

Ассистент проекта, Управление делами, Судебные решения

 Место службы

:

Кишинев, Молдова

 Классификация

:

Генеральный штаб, класс категории, ОО-4, шкала окладов ООН

 Тип назначения

:

Срочный срок один год с возможностью продления

 Предполагаемая дата начала

:

Как можно скорее

 Дата закрытия

:

Февраль 08, 2023

 

Основанная в 1951 году, МОМ является ведущей межправительственной организацией в области миграции и тесно сотрудничает с правительственными, межправительственными и неправительственными партнерами. МОМ стремится содействовать гуманной и упорядоченной миграции на благо всех. Он делает это, предоставляя услуги и консультации правительствам и мигрантам.

МОМ привержена разнообразной и инклюзивной среде. Особенно рекомендуется подавать заявки высококвалифицированным кандидатам, особенно женщинам, инвалидам, рома и другим этническим или религиозным меньшинствам, лицам, живущим с ВИЧ.

Внутренние и внешние кандидаты имеют право подать заявку на эту вакансию. Для целей вакансии внутренние кандидаты рассматриваются в качестве кандидатов первого уровня.

 

Контекст:

Программа приема беженцев Соединенных Штатов (USRAP) действует по всему миру с целью предоставления возможностей переселения тысячам людей каждый год. МОМ предоставляет комплекс услуг и поддержки USRAP, включая, но не ограничиваясь, обработкой случаев, оценкой состояния здоровья мигрантов, обучением культурной ориентации, организованной транспортировкой и администрированием программы кредитования и сбора туристических услуг. Департамент операций и чрезвычайных ситуаций (DOE), в частности Отдел переселения и передвижения (RMM), несет организационную ответственность за обеспечение руководства, надзора и руководства глобальной поддержкой МОМ всех программ переселения.

Под общим руководством Координатора проекта, Кейс-менеджмент, RSC Евразия, под непосредственным руководством Партнера по проекту, Case Management, RSC Eurasia, а также под мониторингом и руководством со стороны Координатора проекта, Кейс-менеджмента, RSC Eurasia, Помощник проекта отвечает за проведение мероприятий по управлению делами со следующими обязанностями и ответственностью:

Основные функции / обязанности:

 1. Осуществлять деятельность по управлению делами в назначенной области или областях, таких как целостность файлов, доступ к программе, предварительный скрининг, полевая команда, поддержка судебных решений, планирование или услуги перед отъездом.
 2. Оказание помощи в эффективном и действенном управлении делами беженцев и медицинской документацией, включая, если они назначены, выполнение таких обязанностей, как создание новых дел, распространение досье дел, подача возвращенных дел, ведение точного и всестороннего отслеживания файлов через систему отслеживания файлов, сканирование файлов и преобразование дел в пакеты поездок.
 3. Проводить собеседования с беженцами в целях записи биографической информации, в том числе, если она назначена, точного заполнения необходимых форм, правильного ввода данных в START и другие базы данных, сканирования, фотокопирования, прикрепления и подачи документов, перевода основных документов и фотографирования заявителей в соответствии с установленными стандартными оперативными процедурами (СОП).
 4. Оказание помощи в организации и/или планировании встреч с беженцами, включая, если это назначено, ведение специальных отчетов, внесение данных в расписания в START или другую базу данных, обновление расписаний, выдачу уведомлений, посещение заявителей в лагерях и других местах для передачи информации о назначении и/ или оказание помощи в логистике поездок по трассе.
 5. Оказание помощи в вынесении решений по делам беженцев путем обеспечения, если это назначено, устного перевода во время собеседований, услуг по вводу данных, материально-технической поддержки и оказания помощи в уведомлении о результатах заявителям на получение статуса беженца по мере необходимости.
 6. Обновите START биографическую и другую конфиденциальную информацию, такую как даты собеседования, интервью Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и результаты отпечатков пальцев, медицинские данные и предпочтения в отношении места переселения, и, если это назначено, активируйте такие процессы, как проверка доступа к программе, проверка безопасности или гарантии по мере необходимости.
 7. Проводить проверки качества досье беженцев и данных о делах в START по указанию членов команды по управлению делами или руководителей.
 8. Регулярно предоставлять отчеты о проделанной работе координатору проекта, управлению делами и/или руководителям и членам команды.
 9. Совершайте служебные поездки по мере необходимости для участия в совещаниях или тренингах.
 10. Продемонстрировать глубокое понимание USRAP, СОП и START, а также способность оставаться профессиональным, беспристрастным и непредвзятым во время всех взаимодействий с заявителями беженцев и коллегами.
 11. Поддерживать и обеспечивать конфиденциальность и целостность всей информации, связанной с RSC, путем внедрения процедур контроля в соответствии со стандартами поведения USRAP и правилами защиты данных. Предупреждать координатора проекта или руководство RSC о любом несоблюдении СОП или кодексов поведения сотрудниками RSC.
 12. Выполнять такие другие обязанности, которые могут быть возложены.

Требуемая квалификация и опыт

Образование:

Требуется законченное среднее образование.

Опыт:

Четырехлетний опыт работы со средним образованием; или два года опыта работы со степенью бакалавра.

Навыки:

 • Доскональное знание английского языка;
 • Внимание к деталям и умение организовывать;
 • Отличные навыки работы с компьютером - Word, Excel и Интернет;
 • Сильные межличностные и коммуникативные навыки;
 • Способность работать под давлением с минимальным контролем.

Языки:

Доскональное знание английского, румынского и русского языков.

Необходимые компетенции

Ожидается, что успешный кандидат продемонстрирует следующие ценности и компетенции:

Ценности - все сотрудники МОМ должны соблюдать и демонстрировать эти три ценности:

 • Инклюзивность и уважение разнообразия: уважение и поощрение индивидуальных и культурных различий; поощряет разнообразие и инклюзивность везде, где это возможно.
 • Честность и прозрачность: поддерживает высокие этические стандарты и действует в соответствии с организационными принципами/правилами и стандартами поведения.
 • Профессионализм: демонстрирует способность работать в собранной, компетентной и целеустремленной манере и проявляет тщательное суждение в решении повседневных задач.

Основные компетенции – поведенческие показатели (Уровень 1)

 • Командная работа: развивает и продвигает эффективное сотрудничество внутри подразделений и между ними для достижения общих целей и оптимизации результатов.
 • Достижение результатов дает и обеспечивает качественные результаты ориентированным на обслуживание и своевременным образом; ориентирована на конкретные действия и привержена достижению согласованных результатов.
 • Управление и обмен знаниями постоянно стремится учиться, обмениваться знаниями и внедрять инновации.
 • Подотчетность: берет на себя ответственность за достижение приоритетов Организации и берет на себя ответственность за собственные действия и делегированную работу.
 • Коммуникация: поощряет и способствует четкому и открытому общению; объясняет сложные вопросы в информативной, вдохновляющей и мотивационной форме.

Другое__________

Любое предложение, сделанное кандидату в связи с этим уведомлением о вакансии, подлежит подтверждению финансирования.

Внутренние сотрудники Организации и кандидаты НМС будут рассматриваться в качестве кандидатов первого уровня. Эта вакансия также открыта для кандидатов второго уровня.

Назначение будет подлежать сертификации того, что кандидат с медицинской точки зрения годен для назначения, аккредитации, любых требований к проживанию или визе, допусков к безопасности и действительной сертификации COVID.

Будут рассматриваться только кандидаты, проживающие либо в стране места службы, либо из места в соседней стране, которое находится в пределах досягаемости от места службы. Во всех случаях обязательным условием для занятия этой должности является законное проживание в стране места службы или в соседней стране, расположенной в пределах досягаемости, и разрешение на работу, в зависимости от обстоятельств.

Как подать заявку:

Заинтересованным заявителям предлагается прислать https://civic.md/userfiles/attachments/14191/IOM_Personal_History_Form.xls и сопроводительное письмо на английском языке: hrchisinau@iom.int

Пожалуйста, укажите должность, на которую Вы претендуете, и справочный код в строке темы Вашего сообщения.

Последний день подачи заявок - 08 февраля 2023 года.

Для того, чтобы заявление считалось действительным, МОМ принимает только должным образом заполненные заявки.

Будут связываться только с кандидатами, включенными в шорт-лист.

Период проводки:

С 25.01.2023 по 08.02.2023

telegram