BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobileRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Obiectivele postului sunt:

Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare; în special în ceea ce privește evaluarea bunurilor mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale, elaborarea propunerilor urmare a constatărilor și neajunsurilor depistate în cadrul controalelor efectuate asupra activității băncilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență suplimentară în domeniul solicitat de minim 2 ani. 

 •        Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul evaluării bunurilor mobile/imobile.
 •        Cunoștințe profesionale – un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;
 •        Cunoaşterea principiilor de evaluare a bunurilor imobile și mobile;
 •        Cunoaşterea principiilor cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate, va constitui un avantaj;
 •        Cunoașterea limbii engleze, la nivel, cel puțin, intermediar (citit/scris/vorbit);
 •        Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Deținerea certificatului de calificare/competență în domeniul evaluării bunurilor va constitui un avantaj.

2) Competențe comportamentale:

 •        Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 •        Capacitatea de a comunica oral și în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile și recomandările;

   Principalele atribuții funcționale:

  1)     Evaluează bunurile mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale în cadrul controalelor pe teren;

  2)     Participa la efectuarea controalelor complexe şi tematice a activității băncilor legate cu supravegherea bancară.

  3)     Identifică bunurile gajate (imobile/mobile) a căror evaluare efectuată nu este obiectivă, respectiv informează despre aceasta șeful echipei de control în vederea luării măsurilor la aceasta;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este:  29 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

 •        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 •        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

BIBLIOGRAFIA

 •        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 •        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 •        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
 •        Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26.06.2008;
 •        Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.04.2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert responsible for risk assessment related to movable/immovable property

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

The objectives of the job are:

Participation in on-site inspections on banks' activity, as well as on their compliance with the requirements of the legislation in force; especially with regard to the evaluation of movable and immovable assets pledged by debtors of commercial banks, the elaboration of proposals following the findings and shortcomings detected during the controls carried out on the banks' activity, in accordance with the provisions of the legislation in force.

Mandatory minimum requirements:

1) Studies and experience:

Higher education graduated with a bachelor's examination in the field of economics with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova); For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated; In the case of a rating lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has additional experience in the requested field of at least 2 years. 

 •        Professional experience of at least 3 years in the field of valuation of movable / immovable property.
 •        Professional knowledge – a high level of professional knowledge, regularly updated;
 •        Knowledge of the principles of real estate and movable property valuation;
 •        Knowledge of the principles regarding the performance of control at licensed banks will be an advantage;
 •        Knowledge of English, at least intermediate level (read/written/spoken);
 •        Knowledge of computer program operation: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Holding the certificate of qualification / competence in the field of asset valuation will be an advantage.

2) Behavioral skills:

 •        Orderly thinking, tact and skill in working with people, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems – very good development;
 •        The ability to communicate orally and in writing, to be able to clearly and concisely present the findings, conclusions and recommendations;

   The main functional tasks:

  1)     Evaluates the movable and immovable assets pledged by the debtors of commercial banks during the on-site inspections;

  2)     Participate in carrying out complex and thematic controls of the activity of banks related to banking supervision.

  3)     Identifies the pledged assets (immovable/movable) whose valuation is not objective, respectively informs about it the head of the control team in order to take measures to it;

The deadline for submitting CVs is:  January 29, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

THEME

 •        Regulating the organization and functioning of the National Bank of Moldova;
 •        The legal framework of the banking activity in the Republic of Moldova;

BIBLIOGRAPHY

 •        Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 •        Law on banks' activity nr. 202 from 06.10.2017;
 •        Regulation on the framework for the management of the bank's activity approved by the Executive Board of the NBM  no.146 of 7 June 2017;
 •        Law on mortgage no.142 from 26.06.2008;
 •        Law on evaluation activity no.989 from 18.04.2002.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale responsabile della valutazione dei rischi relativi ai beni mobili/immobili

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Gli obiettivi del lavoro sono:

Partecipazione a ispezioni in loco sull'attività delle banche, nonché sulla loro conformità ai requisiti della normativa vigente; in particolare per quanto riguarda la valutazione dei beni mobili e immobili costituiti in pegno dai debitori delle banche commerciali, l'elaborazione di proposte a seguito degli accertamenti e delle carenze rilevate durante i controlli effettuati sull'attività delle banche, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Requisiti minimi obbligatori:

1) Studi ed esperienze:

L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea nel campo dell'economia con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova); Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione; Nel caso di una valutazione inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha un'esperienza aggiuntiva nel campo richiesto di almeno 2 anni. 

 •        Esperienza professionale di almeno 3 anni nel campo della valutazione di beni mobili/immobili.
 •        Conoscenza professionale – un alto livello di conoscenza professionale, regolarmente aggiornato;
 •        Conoscenza dei principi della valutazione immobiliare e dei beni mobili;
 •        La conoscenza dei principi relativi all'esecuzione del controllo presso le banche autorizzate sarà un vantaggio;
 •        Conoscenza della lingua inglese, almeno livello intermedio (letto/scritto/parlato);
 •        Conoscenza del funzionamento dei programmi informatici: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Possedere il certificato di qualifica / competenza nel campo della valutazione patrimoniale sarà un vantaggio.

2) Abilità comportamentali:

 •        Pensiero ordinato, tatto e abilità nel lavorare con le persone, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali - ottimo sviluppo;
 •        La capacità di comunicare oralmente e per iscritto, per essere in grado di presentare in modo chiaro e conciso i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni;

   I principali compiti funzionali:

  1)     valuta i beni mobili e immobili dati in pegno dai debitori delle banche commerciali durante le ispezioni in loco;

  2)     Partecipare allo svolgimento di controlli complessi e tematici dell'attività delle banche relative alla vigilanza bancaria.

  3) identifica i beni dati in pegno (immobili/mobili)     la cui valutazione non è oggettiva, ne informa rispettivamente il capo del team di controllo al fine di adottare misure nei suoi confronti;

La scadenza per l'invio dei CV è:  29 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

TEMA

 •        Regolare l'organizzazione e il funzionamento della Banca Nazionale della Moldavia;
 •        il quadro giuridico dell'attività bancaria nella Repubblica di Moldova;

BIBLIOGRAFIA

 •        Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 •        Legge sull'attività delle banche nr. 202 dal 06.10.2017;
 •        Regolamento relativo al quadro di riferimento per la gestione dell'attività della banca approvato dal Consiglio Direttivo della NBM  n. 146 del 7 giugno 2017;
 •        Legge sull'ipoteca n.142 del 26.06.2008;
 •        Legge sull'attività di valutazione n.989 del 18.04.2002.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення посади головного експерта, відповідального за оцінку ризиків, пов'язаних з рухомим/нерухомим майном

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Завданнями роботи є:

Участь у виїзних перевірках діяльності банків, а також з питань їх відповідності вимогам чинного законодавства; особливо щодо оцінки рухомого та нерухомого майна, переданого в заставу боржниками комерційних банків, опрацювання пропозицій за результатами висновків та недоліків, виявлених під час здійснення контролю за діяльністю банків, відповідно до положень чинного законодавства.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1) Навчання та досвід:

Вища освіта, що випускається з іспитом на бакалавра в галузі економіки із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище (застосовується для навчання, отриманого в Республіці Молдова); Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах; У разі рейтингу, нижчого за оцінку 8, умова вважається виконаною, якщо кандидат має додатковий стаж роботи в запитуваній сфері не менше 2 років. 

 •        Досвід роботи за фахом не менше 3 років у сфері оцінки рухомого/нерухомого майна.
 •        Професійні знання – високий рівень професійних знань, регулярно оновлюються;
 •        Знання принципів оцінки нерухомого та рухомого майна;
 •        Знання принципів щодо здійснення контролю в ліцензованих банках буде перевагою;
 •        Знання англійської мови, не нижче середнього рівня (читання/письмо/розмовна);
 •        Знання роботи комп'ютерних програм: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Наявність сертифіката кваліфікації / компетентності в сфері оцінки активів буде перевагою.

2) Поведінкові навички:

 •        Впорядковане мислення, тактовність і вміння працювати з людьми, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання – дуже хороший розвиток;
 •        Уміння спілкуватися усно і письмово, вміти чітко і лаконічно викладати висновки, висновки і рекомендації;

   Основні функціональні завдання:

  1)     Оцінює рухоме та нерухоме майно, передане в заставу боржниками комерційних банків під час проведення виїзних перевірок;

  2)     Брати участь у проведенні комплексного та тематичного контролю діяльності банків, пов'язаних з банківським наглядом.

  3)     ідентифікує заставлене майно (нерухоме/рухоме), оцінка якого не є об'єктивною, відповідно повідомляє про це керівника контрольної групи з метою вжиття заходів до нього;

Кінцевий термін подання резюме  : 29 січня 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

ТЕМА

 •        Регулювання організації та функціонування Національного банку Молдови;
 •        Правові засади банківської діяльності в Республіці Молдова;

БІБЛІОГРАФІЯ

 •        Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 •        Закон про діяльність банків нр. 202 від 06.10.2017;
 •        Положення про засади управління діяльністю банку, затверджене Правлінням НБМ  No146 від 7 червня 2017 року;
 •        Закон про іпотеку No142 від 26.06.2008;
 •        Закон про оціночну діяльність No989 від 18.04.2002р.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, отговарящ за оценка на риска, свързан с движимо/недвижимо имущество

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Целите на работата са:

Участие в проверки на място на дейността на банките, както и на съответствието им с изискванията на действащото законодателство; особено по отношение на оценката на движими и недвижими активи, заложени от длъжници на търговски банки, изготвяне на предложения след констатациите и недостатъците, установени по време на контрола, извършван върху дейността на банките, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Задължителни минимални изисквания:

1) Проучвания и опит:

Висше образование, завършило с бакалавърски изпит в областта на икономиката с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова); За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения; В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има допълнителен опит в исканата област от най-малко 2 години. 

 •        Професионален опит от най-малко 3 години в областта на оценката на движимо/недвижимо имущество.
 •        Професионални знания – високо ниво на професионални знания, редовно актуализирани;
 •        Познаване на принципите на оценяване на недвижими имоти и движими вещи;
 •        Познаването на принципите по отношение на осъществяването на контрол в лицензираните банки ще бъде предимство;
 •        Владеене на английски език, най-малко средно ниво (четене/писмено/говоримо);
 •        Познания за работата на компютърната програма: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Притежаването на сертификат за квалификация/компетентност в областта на оценката на активите ще бъде предимство.

2) Поведенчески умения:

 •        Подредено мислене, такт и умение за работа с хора, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми – много добро развитие;
 •        Способност за устна и писмена комуникация, за да може ясно и кратко да представи констатациите, заключенията и препоръките;

   Основните функционални задачи:

  1)     оценява движимите и недвижимите активи, заложени от длъжниците на търговските банки по време на проверките на място;

  2)     Участва в извършването на комплексни и тематични проверки на дейността на банките, свързани с банковия надзор.

  3)     Идентифицира заложените активи (недвижими/движими), чиято оценка не е обективна, съответно уведомява за това ръководителя на контролния екип, за да предприеме мерки към него;

Крайният срок за подаване на автобиографии е:  29 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

ТЕМА

 •        Регулира организацията и функционирането на Националната банка на Молдова;
 •        Правната рамка на банковата дейност в Република Молдова;

БИБЛИОГРАФИЯ

 •        Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 •        Закон за дейността на банките nr. 202 от 06.10.2017 г.;
 •        Наредба за рамката за управление на дейността на банката, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ  No 146 от 7 юни 2017 г.;
 •        Закон за ипотеките No 142 от 26.06.2008 г.;
 •        Закон за оценителна дейност No 989 от 18.04.2002 г.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, ответственного за оценку рисков, связанных с движимым/недвижимым имуществом

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Целями работы являются:

Участие в выездных проверках деятельности банков, а также на их соответствие требованиям действующего законодательства; особенно в части оценки движимого и недвижимого имущества, заложенного должниками коммерческих банков, выработки предложений по итогам выводов и недостатков, выявленных в ходе проверок деятельности банков, в соответствии с положениями действующего законодательства.

Обязательные минимальные требования:

1) Учеба и опыт:

Высшее образование окончили с экзаменом бакалавра в области экономики с общей средней за годы обучения 8 и выше (применимо для обучения, полученного в Республике Молдова); Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях; В случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет дополнительный опыт работы в запрашиваемой области не менее 2 лет. 

 •        Профессиональный опыт работы не менее 3 лет в области оценки движимого/недвижимого имущества.
 •        Профессиональные знания – высокий уровень профессиональных знаний, регулярно обновляемых;
 •        Знание принципов оценки недвижимости и движимого имущества;
 •        Знание принципов, касающихся осуществления контроля в лицензированных банках, будет преимуществом;
 •        Знание английского языка, как минимум среднего уровня (чтение/письмо/разговорная);
 •        Знание работы компьютерных программ: Word, Excel, PowerPoint, Интернет;

-         Наличие сертификата квалификации/компетентности в области оценки активов будет преимуществом.

2) Поведенческие навыки:

 •        Упорядоченное мышление, такт и умение работать с людьми, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, приспособляемость к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи – очень хорошее развитие;
 •        Умение общаться устно и письменно, уметь четко и лаконично излагать выводы, заключения и рекомендации;

   Основные функциональные задачи:

  1)     оценивает движимое и недвижимое имущество, заложенное должниками коммерческих банков, в ходе выездных проверок;

  2)     Участвовать в осуществлении комплексного и тематического контроля деятельности банков, связанной с банковским надзором.

  3)     выявляет заложенные активы (недвижимое/движимое), оценка которых не является объективной, соответственно информирует об этом руководителя контрольной группы в целях принятия мер к нему;

Крайний срок подачи резюме:  29 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

ТЕМА

 •        Регулирование организации и функционирования Национального банка Молдовы;
 •        Правовая основа банковской деятельности в Республике Молдова;

БИБЛИОГРАФИЯ

 •        Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 •        Закон о деятельности банков No 202 от 06.10.2017;
 •        Положение об основах управления деятельностью банка, утвержденное Правлением НБМ  No146 от 7 июня 2017 года;
 •        Закон об ипотеке No142 от 26.06.2008;
 •        Закон об оценочной деятельности No989 от 18.04.2002г.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram