FAO: Programme Assistant positionRo

Traducere Automata

FAO: Postul de asistent de program

FAO: Programme Assistant position

FAO lansează un apel de exprimare a interesului din partea candidaților calificați pentru postul de asistent de program pentru a asista FAO Moldova în probleme administrative și operaționale și pentru a face parte din echipa de operațiuni pe teren.

 

Loc:

Chișinău, Republica Moldova

Termenul limită de depunere a candidaturilor:

19 ianuarie 2023

Trimitere la proiect:

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură

Durata estimată a atribuirii:

1 an (3 luni de perioadă de probă)

Fond

Setarea organizațională

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) este o organizație interguvernamentală cu peste 194 de țări membre. Încă de la înființarea sa, FAO a depus eforturi pentru a atenua sărăcia și foametea prin promovarea dezvoltării agricole, îmbunătățirea nutriției și urmărirea securității alimentare - definită ca accesul tuturor oamenilor în orice moment la alimentele de care au nevoie pentru o viață activă și sănătoasă. Scopul principal al Reprezentanței FAO în Moldova este de a sprijini dezvoltarea sectorului agroalimentar prin programe și proiecte de asistență pentru dezvoltare. Începând cu anul 2022, FAO Moldova implementează, de asemenea, un program de urgență privind sprijinirea micilor fermieri și a gospodăriilor din mediul rural în vederea atenuării efectelor negative ale multiplelor crize. FAO oferă asistență Republicii Moldova pe baza Cadrului de programare de țară care constă din trei  domenii prioritare (i) creșterea competitivității sectorului agricol (ii) promovarea agriculturii durabile și a dezvoltării rurale (iii) gestionarea resurselor naturale și gestionarea riscurilor de dezastre.

Sarcini și responsabilități:

Asistentul de program va avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Oferirea de sprijin responsabilului cu operațiunile/BH pe proiecte, de la idee până la închiderea proiectelor;
 • Asistarea în gestionarea întregului ciclu de proiect, de la intrările de conducte în FPMIS, la aprobare și supraveghere;
 • Efectuați maparea tranzacțiilor, inițierea plăților, asistați la revizuirile bugetare;
 • Contribuie la organizarea misiunilor, atelierelor de lucru, instruirilor;
 • Pregateste intalnirile grupului operativ de proiect si asigura secretariatul acestor intalniri;
 • menținerea instrumentelor și mecanismelor de monitorizare eficace și eficientă a bugetelor programelor și proiectelor, inclusiv revizuirea și monitorizarea bugetului proiectelor și pregătirea cererilor și revizuirilor, după cum este necesar; menține și avertizează cu privire la cheltuielile și resursele bugetare; revizuiește listele de tranzacții ale proiectelor în vederea identificării erorilor în contabilitate în raport cu liniile bugetare;
 • Asigura calitatea completa si a calitatii datelor si documentatiei in sistemele corporative FAO (GRMS, FPMIS, etc.) pentru toate proiectele/activitatile operationale atribuite;
 • Suport în traducerea documentelor și a altor materiale în limba engleză, dacă este necesar;
 • Asistarea in gestionarea proiectului prin monitorizarea si evidenta contabila a cheltuielilor de birou, administrare generala, infiintarea sistemului de evidenta si arhivare, mentenanta sistemului de inventariere si alte sarcini conexe managementului biroului;
 • Cooperarea strânsă cu Ministerul Agriculturii și cu alți parteneri naționali relevanți în vederea realizării obiectivelor proiectelor
 • Sprijinirea AFAO în managementul administrativ al Reprezentanței FAO în Moldova.
 • Îndeplinirea oricăror alte sarcini considerate necesare pentru realizarea cu succes a acestor proiecte și a altor priorități FAO Moldova.

Cerințe minime

 • Diplomă universitară sau echivalentă în domeniul Relațiilor Internaționale, Economie cu accent pe Managementul de Proiect, Administrație Publică sau alt domeniu conex
 • Un minim de 3 ani de experiență profesională în administrarea și managementul proiectelor sau în orice alt domeniu administrativ conex.
 • Experienta anterioara cu proiecte/organizatii internationale reprezinta un avantaj
 • Cunoașterea sistemului ONU în Moldova reprezintă un atu.
 • Fluență în engleză orală și scrisă, română și rusă.
 • Excelente abilitati de comunicare orala si scrisa
 • Competență în software-ul standard de calculator

CUM SĂ APLICI

Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți CV-ul cu toate detaliile relevante însoțite de o scrisoare de motivație la FAO-Moldova@fao.org inclusiv, menționând în linia de subiect a e-mailului poziția pe care doriți să o aplicați. Doar candidații selectați vor fi contactați.

En

Articol Original

FAO: Programme Assistant position

FAO: Programme Assistant position

FAO is launching a call for expression of interest from qualified candidates for Programme Assistant position to assist FAO Moldova in administrative and operational issues and be part of the Field Operations Team.

 

Location:

Chisinau, Moldova

Application Deadline:

19 January 2023

Reference to the project:

Food and Agriculture Organization of United Nations

Expected Duration of Assignment:

1 year (3 months of probation period)

Background

Organizational Setting

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is an intergovernmental organization with more than 194 member nations. Since its inception, FAO has worked to alleviate poverty and hunger by promoting agricultural development, improved nutrition and the pursuit of food security - defined as the access of all people at all times to the food they need for an active and healthy life. The main aim of FAO Representation in Moldova is to support the development of the agrifood sector through development assistance programmes and projects. Since 2022 FAO Moldova is also implementing an emergency programme on supporting smallholder farmers and rural households to mitigate the negative effects of multiple crisis. FAO is delivering its assistance to Moldova based on the Country Programming Framework consisting from three  priority areas (i) increasing competitiveness of the agriculture sector (ii) fostering sustainable agriculture and rural development (iii) management of natural resources and disaster risk management.

Tasks and responsibilities:

The Programme Assistant will have the following task and responsibilities:

 • Provide support to Operations Officer/BH on projects from idea to closure of projects;
 • Assist in management of the whole Project Cycle from pipeline entries in FPMIS, to approval and oversights;
 • Perform transaction mapping, initiating payments, assist in Budget Revisions;
 • Contribute to the organization of missions, workshops, trainings;
 • Prepares project task force meetings and ensure the secretariat of such meetings;
 • Maintain tools and mechanisms for effective and efficient monitoring of programme and project budgets, including reviews and monitors project budget and prepare requests and revisions as required; maintains and alerts about budget expenditures and resources; reviews project transaction listings with a view to identifying errors in accounting against budget lines;
 • Ensures the complete and quality of data and documentation in the FAO corporate systems (GRMS, FPMIS, etc.) for all assigned operational field projects/activities;
 • Support in translation of documents and other materials in English, if needed;
 • Assist in the management of the project through monitoring and book-keeping of office expenditures, general administration, set up of filing and archive system, maintenance of inventory system, and other related office management tasks;
 • Cooperate closely with the Ministry of Agriculture and other relevant national partners in achieving the objectives of the projects
 • Support the AFAO in administrative management of the FAO Representation in Moldova.
 • Perform any other duties deemed necessary for the successful execution of these projects and other FAO Moldova priorities.

Minimum Requirements

 • University degree or equivalent in the field of International Relations, Economics with focus on Project Management, Public Administration, or another related field
 • A minimum of 3 years of professional experience in project administration and management, or any other related administrative field.
 • Previous experience with international projects/organizations is an advantage
 • Knowledge of the UN system in Moldova represents an asset.
 • Fluency in oral and written English, Romanian and Russian.
 • Excellent oral and written communication skills
 • Proficiency in standard computer software

HOW TO APPLY

To apply, please send your CV with all relevant details accompanied by a motivation letter to FAO-Moldova@fao.org by inclusive, mentioning in the subject line of the email the position you wish to apply. Only shortlisted candidates will be contacted.

It

Traducere Automata

FAO: posizione di assistente di programma

FAO: Programme Assistant position

La FAO sta lanciando un invito a manifestare interesse da parte di candidati qualificati per la posizione di Assistente di Programma per assistere la FAO Moldova nelle questioni amministrative e operative e far parte del Field Operations Team.

 

Ubicazione:

Chisinau, Moldavia

Scadenza per la presentazione delle domande:

giovedì, 19 gennaio 2023

Riferimento al progetto:

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Durata prevista dell'incarico:

1 anno (3 mesi di periodo di prova)

Sfondo

Impostazione organizzativa

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è un'organizzazione intergovernativa con oltre 194 nazioni membri. Fin dalla sua nascita, la FAO ha lavorato per alleviare la povertà e la fame promuovendo lo sviluppo agricolo, una migliore nutrizione e il perseguimento della sicurezza alimentare - definita come l'accesso di tutte le persone in ogni momento al cibo di cui hanno bisogno per una vita attiva e sana. L'obiettivo principale della Rappresentanza della FAO in Moldavia è sostenere lo sviluppo del settore agroalimentare attraverso programmi e progetti di assistenza allo sviluppo. Dal 2022 la FAO Moldova sta anche attuando un programma di emergenza per sostenere i piccoli agricoltori e le famiglie rurali per mitigare gli effetti negativi delle crisi multiple. La FAO sta fornendo la sua assistenza alla Moldavia sulla base del Quadro di Programmazione Paese che consiste in tre  aree prioritarie (i) aumentare la competitività del settore agricolo, (ii) promuovere l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale (iii) gestione delle risorse naturali e gestione del rischio di catastrofi.

Compiti e responsabilità:

L'assistente di programma avrà i seguenti compiti e responsabilità:

 • Fornire supporto all'Operations Officer/BH sui progetti dall'idea alla chiusura dei progetti;
 • Assistere nella gestione dell'intero ciclo del progetto, dalle voci della pipeline in FPMIS, all'approvazione e alla supervisione;
 • Eseguire la mappatura delle transazioni, avviare pagamenti, assistere nelle revisioni del budget;
 • Contribuire all'organizzazione di missioni, workshop, corsi di formazione;
 • prepara le riunioni della task force di progetto e assicura la segreteria di tali riunioni;
 • Mantenere strumenti e meccanismi per un monitoraggio efficace ed efficiente dei budget dei programmi e dei progetti, comprese le revisioni e il monitoraggio del budget del progetto e preparare le richieste e le revisioni come richiesto; mantiene e avvisa le spese e le risorse di bilancio; esamina gli elenchi delle transazioni di progetto al fine di identificare errori nella contabilità rispetto alle linee di bilancio;
 • Assicura la completezza e la qualità dei dati e della documentazione nei sistemi aziendali della FAO (GRMS, FPMIS, ecc.) per tutti i progetti/attività operative sul campo assegnati;
 • Supporto nella traduzione di documenti e altri materiali in inglese, se necessario;
 • Assistere nella gestione del progetto attraverso il monitoraggio e la contabilità delle spese d'ufficio, l'amministrazione generale, l'istituzione di un sistema di archiviazione e archiviazione, la manutenzione del sistema di inventario e altre attività di gestione dell'ufficio correlate;
 • Cooperare strettamente con il Ministero dell'Agricoltura e altri partner nazionali pertinenti nel raggiungimento degli obiettivi dei progetti
 • Sostenere l'AFAO nella gestione amministrativa della Rappresentanza della FAO in Moldova.
 • Svolgere qualsiasi altro compito ritenuto necessario per la corretta esecuzione di questi progetti e di altre priorità della FAO Moldova.

Requisiti minimi

 • Laurea o equivalente nel campo delle relazioni internazionali, economia con particolare attenzione alla gestione dei progetti, alla pubblica amministrazione o ad un altro campo correlato
 • Un minimo di 3 anni di esperienza professionale nell'amministrazione e gestione di progetti, o in qualsiasi altro campo amministrativo correlato.
 • L'esperienza precedente con progetti / organizzazioni internazionali è un vantaggio
 • La conoscenza del sistema delle Nazioni Unite in Moldavia rappresenta una risorsa.
 • Ottima conoscenza orale e scritta dell'inglese, del rumeno e del russo.
 • Eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta
 • Competenza nel software standard per computer

COME CANDIDARSI

Per candidarsi, si prega di inviare il proprio CV con tutti i dettagli pertinenti accompagnati da una lettera di motivazione a FAO-Moldova@fao.org includendo, menzionando nella riga dell'oggetto dell'e-mail la posizione che si desidera applicare. Saranno contattati solo i candidati preselezionati.

Ua

Traducere Automata

ФАО: Посада асистента програми

FAO: Programme Assistant position

ФАО оголошує конкурс на висловлення зацікавленості з боку кваліфікованих кандидатів на посаду асистента програми, щоб допомогти ФАО Молдова в адміністративних та операційних питаннях та стати частиною Групи польових операцій.

 

Мі́сце:

Кишинів, Молдова

Кінцевий термін подачі заявок:

19 січня 2023

Посилання на проект:

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН

Очікувана тривалість завдання:

1 рік (3 місяці випробувального терміну)

Тло

Організаційна настройка

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) є міжурядовою організацією, що налічує понад 194 країни-члени. З моменту свого створення ФАО працювала над полегшенням бідності та голоду, сприяючи розвитку сільського господарства, покращенню харчування та прагненню до продовольчої безпеки - визначається як доступ усіх людей у будь-який час до їжі, необхідної для активного та здорового життя. Основною метою представництва ФАО в Молдові є підтримка розвитку агропродовольчого сектору через програми та проекти допомоги в розвитку. З 2022 року ФАО в Молдові також реалізує надзвичайну програму підтримки дрібних фермерів та сільських домогосподарств для пом'якшення негативних наслідків численних криз. ФАО надає свою допомогу Молдові на основі Рамкової програми країн, що складається з трьох  пріоритетних напрямків (i) підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору (ii) сприяння сталому сільському господарству та розвитку сільських територій (iii) управління природними ресурсами та управління ризиками стихійних лих.

Завдання та обов'язки:

Програмний асистент матиме такі завдання та обов'язки:

 • Надавати підтримку операційному директору / BH в проектах від ідеї до закриття проектів;
 • Допомога в управлінні всім циклом проекту від записів трубопроводів у FPMIS до затвердження та нагляду;
 • Виконувати картографування транзакцій, ініціювати платежі, допомагати у перегляді бюджету;
 • Сприяти організації місій, семінарів, тренінгів;
 • Готує засідання робочої групи проекту та забезпечує секретаріат таких засідань;
 • Підтримувати інструменти та механізми для ефективного та результативного моніторингу бюджетів програм та проектів, включаючи перегляд та моніторинг бюджету проекту, а також підготовку запитів та переглядів за потреби; веде та попереджає про видатки та ресурси бюджету; розглядає перелік операцій проекту з метою виявлення помилок у бухгалтерському обліку по бюджетних лініях;
 • Забезпечує повну та якість даних та документації в корпоративних системах ФАО (GRMS, FPMIS тощо) для всіх призначених операційних польових проектів/заходів;
 • Супровід перекладу документів та інших матеріалів англійською мовою, якщо це необхідно;
 • Допомога в управлінні проектом шляхом моніторингу та ведення бухгалтерського обліку офісних витрат, загального адміністрування, створення системи подачі та архівування, ведення системи інвентаризації та інших пов'язаних з цим завдань управління офісом;
 • Тісно співпрацювати з Міністерством сільського господарства та іншими відповідними національними партнерами у досягненні цілей проектів
 • Підтримка АФАО в адміністративному управлінні Представництвом ФАО в Молдові.
 • Виконувати будь-які інші обов'язки, які вважаються необхідними для успішного виконання цих проектів та інших пріоритетів ФАО в Молдові.

Мінімальні вимоги

 • Вища освіта або еквівалент у галузі міжнародних відносин, економіки з акцентом на управління проектами, державне управління або іншу суміжну галузь
 • Мінімум 3 роки професійного досвіду в адмініструванні та управлінні проектами або будь-якій іншій суміжній адміністративній сфері.
 • Попередній досвід роботи з міжнародними проектами/організаціями є перевагою
 • Знання системи ООН в Молдові є перевагою.
 • Вільне володіння усною та письмовою англійською, румунською та російською мовами.
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування
 • Володіння стандартним комп'ютерним програмним забезпеченням

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ

Щоб подати заявку, будь ласка, надішліть своє резюме з усіма відповідними деталями разом із мотиваційним листом на адресу FAO-Moldova@fao.org шляхом включення, згадуючи в темі листа посаду, яку ви хочете подати. Зв'язуватимуться лише з кандидатами, які потрапили до шорт-листа.

Bg

Traducere Automata

ФАО: Асистент по програмата позиция

FAO: Programme Assistant position

ФАО отправя покана за изразяване на интерес от квалифицирани кандидати за позиция програмен асистент, за да подпомогне ФАО Молдова по административни и оперативни въпроси и да бъде част от екипа за полеви операции.

 

Място:

Кишинев, Молдова

Краен срок за кандидатстване:

19 януари 2023

Препратка към проекта:

Организация по прехрана и земеделие на ООН

Очаквана продължителност на възлагането:

1 година (3 месеца изпитателен срок)

Фон

Организационна настройка

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) е междуправителствена организация с повече от 194 държави-членки. От самото си създаване ФАО работи за облекчаване на бедността и глада чрез насърчаване на развитието на селското стопанство, подобряване на храненето и стремеж към продоволствена сигурност - дефинирана като достъп на всички хора по всяко време до храната, от която се нуждаят за активен и здравословен живот. Основната цел на представителството на ФАО в Молдова е да подкрепя развитието на хранително-вкусовия сектор чрез програми и проекти за подпомагане на развитието. От 2022 г. ФАО Молдова изпълнява и спешна програма за подпомагане на дребните земеделски стопани и селските домакинства за смекчаване на отрицателните последици от множество кризи. ФАО предоставя помощта си на Молдова въз основа на рамката за програмиране на страната, състояща се от три  приоритетни области (i) повишаване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор (ii) насърчаване на устойчивото земеделие и развитието на селските райони (iii) управление на природните ресурси и управление на риска от бедствия.

Задачи и отговорности:

Програмният асистент ще има следните задачи и отговорности:

 • Предоставяне на подкрепа на оперативния служител / BH за проекти от идеята до приключването на проекти;
 • Подпомагане на управлението на целия проектен цикъл от влизането на тръбопроводи в FPMIS до одобрение и надзор;
 • Извършване на картографиране на транзакции, иницииране на плащания, съдействие при ревизии на бюджета;
 • Допринася за организирането на мисии, семинари, обучения;
 • Подготвя заседанията на работната група по проекта и осигурява секретариата на тези срещи;
 • Поддържане на инструменти и механизми за ефективно и ефикасно наблюдение на бюджетите на програмите и проектите, включително преглед и наблюдение на бюджета на проекта и изготвяне на искания и ревизии, ако е необходимо; поддържа и алармира за бюджетни разходи и ресурси; преглежда списъците с транзакции по проекти с оглед идентифициране на грешки при счетоводното отчитане спрямо бюджетните редове;
 • Осигурява пълното и качеството на данните и документацията в корпоративните системи на ФАО (GRMS, FPMIS и др.) за всички възложени оперативни полеви проекти/дейности;
 • Съдействие при превод на документи и други материали на английски език, ако е необходимо;
 • Съдейства за управлението на проекта чрез мониторинг и счетоводство на офис разходите, обща администрация, създаване на файлова и архивна система, поддържане на инвентарната система и други свързани с тях задачи по управление на офиса;
 • Тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и други заинтересовани национални партньори за постигане на целите на проектите
 • Подпомагане на AFAO в административното управление на представителството на ФАО в Молдова.
 • Изпълнява всякакви други задължения, считани за необходими за успешното изпълнение на тези проекти и други приоритети на ФАО Молдова.

Минимални изисквания

 • Университетска степен или еквивалент в областта на международните отношения, икономиката с акцент върху управлението на проекти, публичната администрация или друга свързана с тях област
 • Минимум 3 години професионален опит в администрирането и управлението на проекти или всяка друга свързана административна област.
 • Предишен опит с международни проекти/организации е предимство
 • Познаването на системата на ООН в Молдова представлява предимство.
 • Владеене на устен и писмен английски, румънски и руски език.
 • Отлични устни и писмени комуникационни умения
 • Владеене на стандартен компютърен софтуер

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиографията си с всички съответни подробности, придружени от мотивационно писмо до FAO-Moldova@fao.org чрез включване, споменаване в полето за тема на имейла на позицията, която искате да приложите. Ще бъде осъществен контакт само с одобрените кандидати.

Ru

Traducere Automata

ФАО: должность помощника по программам

FAO: Programme Assistant position

ФАО обращается с призывом к выражению заинтересованности квалифицированных кандидатов на должность помощника по программам для оказания помощи ФАО Молдове в административных и оперативных вопросах и в качестве части Группы полевых операций.

 

Местоположение:

Кишинев, Молдова

Крайний срок подачи заявок:

19 января 2023

Ссылка на проект:

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Ожидаемая продолжительность задания:

1 год (3 месяца испытательного срока)

Фон

Организационная настройка

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) является межправительственной организацией, насчитывающей более 194 государств-членов. С момента своего создания ФАО работает над сокращением масштабов нищеты и голода путем содействия развитию сельского хозяйства, улучшению питания и обеспечению продовольственной безопасности, определяемой как доступ всех людей в любое время к продовольствию, необходимому им для активной и здоровой жизни. Основной целью Представительства ФАО в Молдове является поддержка развития агропродовольственного сектора посредством программ и проектов помощи в целях развития. С 2022 года ФАО Молдова также реализует чрезвычайную программу по поддержке мелких фермеров и сельских домохозяйств для смягчения негативных последствий многочисленных кризисов. ФАО оказывает свою помощь Молдове на основе Страновых программных рамок, состоящих из трех  приоритетных областей(i) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора(ii) содействие устойчивому развитию сельского хозяйства и сельских районов(iii) управление природными ресурсами и управление рисками стихийных бедствий.

Задачи и обязанности:

Помощник по программам будет выполнять следующие задачи и обязанности:

 • оказывать поддержку сотруднику по операциям/БГ по проектам от идеи до закрытия проектов;
 • Оказание помощи в управлении всем проектным циклом от ввода трубопровода в FPMIS до утверждения и надзора;
 • Осуществлять картографирование транзакций, инициировать платежи, помогать в пересмотре бюджета;
 • Способствовать организации миссий, семинаров, тренингов;
 • готовит совещания целевых групп по проектам и обеспечивает секретариат таких совещаний;
 • поддерживать инструменты и механизмы для эффективного и действенного контроля за исполнением бюджетов по программам и проектам, включая обзоры и контроль за исполнением бюджета по проектам и подготовку просьб и изменений по мере необходимости; ведет и предупреждает о бюджетных расходах и ресурсах; анализирует перечни операций по проектам в целях выявления ошибок в учете по бюджетным статьям;
 • Обеспечивает полноту и качество данных и документации в корпоративных системах ФАО (GRMS, FPMIS и т.д.
 • Сопровождение перевода документов и других материалов на английский язык, при необходимости;
 • Оказание помощи в управлении проектом посредством контроля и учета канцелярских расходов, общего административного управления, создания системы регистрации и архивирования, ведения системы инвентаризации и выполнения других соответствующих задач по управлению отделением;
 • Тесно сотрудничать с Министерством сельского хозяйства и другими соответствующими национальными партнерами в достижении целей проектов
 • Поддержка АФАО в административном управлении Представительством ФАО в Молдове.
 • Выполнять любые другие обязанности, которые считаются необходимыми для успешной реализации этих проектов и других приоритетов ФАО в Молдове.

Минимальные требования

 • Высшее образование или эквивалент в области международных отношений, экономики с акцентом на управление проектами, государственное управление или другую смежную область
 • Минимум 3 года профессионального опыта в администрировании и управлении проектами или в любой другой смежной административной области.
 • Предыдущий опыт работы с международными проектами/организациями является преимуществом
 • Знание системы ООН в Молдове является преимуществом.
 • Свободное владение устным и письменным английским, румынским и русским языками.
 • Отличные устные и письменные навыки общения
 • Владение стандартным компьютерным программным обеспечением

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Чтобы подать заявку, пожалуйста, отправьте свое резюме со всеми соответствующими деталями, сопровождаемым мотивационным письмом по адресу FAO-Moldova@fao.org включительно, указав в строке темы письма должность, на которую вы хотите претендовать. Будут связываться только с кандидатами, включенными в шорт-лист.

telegram