DCPDC angajează asistent social în cadrul Serviciului de asistență parentală profesionistăDirecția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de asistent social/asistentă socială (4 unități) în cadrul Serviciului de asistență parentală profesionistă

Scopul general al funcției:

Asigură protecția temporară a copilului aflat în situație de risc, socializarea și (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial; respectarea legislației în vigoare, cunoașterea și aplicarea cadrului legal și normativ din domeniul protecției copilului, inclusiv a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de asistență parentală profesionistă.

Sarcinile de bază:

 • Asigurarea unui plasament sigur, adecvat necesităților individuale de bunăstare a copilului,
 • Respectarea cadrului legal și normativ privind protecția drepturilor copilului, precum și a metodologiei Serviciului de APP;
 • Evaluarea necesităților copilului și familiei acestuia, împreună cu asistentul social comunitar, și întocmirea raportului;
 • Potrivirea copilului propus pentru plasament cu asistentul parental profesionist și membrii familiei acestuia cu: organizarea ședințelor de potrivire, întocmirea raportului de potrivire, care este prezentat la ședința CMPCD, precum și plasamentul copilului în familia asistentului parental profesionist;
 • Întocmirea, implementarea și revizuirea PIA a copilului;
 • Oferirea suportului pentru menținerea relațiilor copilului cu familia biologică sau extinsă și cu persoanele importante pentru copil;
 • Monitorizarea plasamentului în vederea asigurării bunăstării copilului de către asistentul parental profesionist; revederea plasamentului copilului;
 • Oferirea suportului în pregătirea copilului pentru reintegrare în familia biologică sau plasamentul în familia extinsă în conlucrare cu asistentul social comunitar;
 • Conlucrarea cu autoritățile tutelare locale, echipele multidisciplinare în vederea evaluării situației copilului și familiei acestuia pentru stabilirea necesităților copilului, reintegrării copilului în familia biologică sau extinsă, perfectarea dosarului pentru definirea statutului copilului, schimbarea formei de protecție a copilului; conlucrarea cu instituțiile de sănătate, de învățământ școlar/preșcolar pentru integrarea copilului aflat în plasament în instituțiile educaționale;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor cu privire la copilul aflat în plasament și a documentației cu privire la serviciu.

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale sau psihologiei.

Vechimea în muncă: 3 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

1. CV-ul;

2. Scrisoare de motivare, explicand interesul manifestat față de poziția dată.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 30.09.2022, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.