Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, Direcția financiar-administrativă

Scopul general al funcției: Asigurarea evidenței contabile a aparatului central al Ministerului și raportarea financiară în conformitate cu prevederile Legii contabilității și altor acte normative, ce reglementează domeniul respectiv.

 

Sarcinile de bază:

 • Ținerea evidenței contabile a aparatului central al Ministerului, inclusiv a veniturilor, cheltuielilor, datoriilor, activelor nefinanciare și financiare;
 • Asigurarea înregistrărilor contabile, efectuarea tranzacțiilor financiare și evidența decontărilor cu operatorii economici și titularii de avans;
 • Analiza executării bugetului Ministerului, elaborarea rapoartelor financiare privind executarea bugetului și altor forme de raportare;
 • Recepționarea, analizarea și generalizarea rapoartelor financiare ale autorităților/ instituțiilor din subordinea Ministerului;
 • Examinarea, elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul de competență;
 • Acordarea suportului metodologic autorităților/ instituțiilor publice din subordinea Ministerului privind evidența contabilă, raportarea financiară, aplicarea planului de conturi și participarea la dezvoltarea sistemului de control intern managerial al subdiviziunii.

Cerințele specifice:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilitate, economie, finanțe;
 • cunoașterea programului de evidență contabilă 1C;
 • cursuri de dezvoltare profesională în evidenţa contabilă.

Experienţă profesională:  2 ani de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografie:

Legea contabilității nr.113/2007;  

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Ordinul ministrului finanțelor nr.60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea;

Ordinul ministrului finanțelor nr.208/2015 privind Clasificația bugetară;

Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor;

Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă