Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Scopul general al funcției: Analiza situației și a problemelor din domeniile de muncă și protecție socială, elaborarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice naționale în aceste domenii şi, după caz, intersectoriale şi sectoriale, şi oferirea asistenței metodologică subdiviziunilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în procesul de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor inițiate şi implementate de către acestea.

Sarcinile de bază:

 • Coordonarea acțiunilor referitoare la elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, elaborarea, raportarea asupra Cadrului de Buget pe Termen Mediu (CBTM) şi corelarea politicilor elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;
 • Acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor Ministerului în procesul de elaborare a documentelor de politici privind implementarea Acordului de Asociere și Agendei de Asociere a Republicii Moldova cu UE;
 • Elaborarea rapoartelor privind realizarea măsurilor din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, utilizînd platforma de raportare;
 • Asigurarea mecanismului de consultare, cu societatea civilă şi alte autorităţi/instituţii, a proiectelor documentelor de politici și elaborarea Raportului anual privind transparenţa procesului decisional;
 • Acordarea asistenţei consultative subdiviziunilor Ministerului privind asigurarea consultărilor publice şi transparenţei procesului decizional în elaborarea documentelor de politici cu impact asupra societăţii.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare în domeniul dreptului, economiei, științelor sociale sau politice, administrării publice.

Experiența profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail:daniela.martin@social.gov.md).

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă