Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de Șef serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

  1. Șef, (fpc), Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor - 1 unitate;

Scopul general al funcției: Coordonează activitățile de elaborare, monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice, modificarea și completarea documentelor de politici promovate de minister, în conformitate cu prevederile concepțiilor, strategiilor, programelor și planurilor naționale, după caz racordarea documentelor intersectoriale şi sectoriale și la politicile și necesitățile naționale, în concordanță cu obiectivele de integrare europeană și tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

Sarcinile de bază:

  • Coordonarea activităților de elaborare, modificare şi completare a documentelor de politici publice și a cadrului normativ și legislativ în domeniu;
  • Coordonarea procesului de planificare și definitivare a planulurilor de activitate a Ministerului;
  • Coordonarea și elaborarea Rapoartelor trimestriale, semestriale şi anuale în domeniile de activitate a Ministerului;
  • Examinarea rezultatelor evaluării impactului politicilor publice elaborate pe domeniu și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora în baza evaluării;
  • Cordonarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici publice la nivel de organ central de specialitate al administraţiei publice de profil;
  • Coordonarea și avizarea proiectelor documentelor de politici publice, altor acte normative şi documente care conţin rezultatele evaluării impactului, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice elaborate de alte subdiviziuni a Ministerului;
  • Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare din domeniul dreptului, economiei, științelor sociale sau politice, administrării publice.

Experiența profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994.
Codul Muncii al Republicii Moldova Nr. 154 din 28.03.2003

Legea nr. 158-XVI/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” ;
Hotărîrea Guvernului nr. 201/2001 „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public ;

Legea nr. 25-XVI/2008 „Cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public” ;
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr. 780-XV/2001 privind actele legislative;

Legea nr. 317-XV/2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

Legea nr. 595-XIV/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova

Carta Sociala Revizuita, ratificată  prin Legea de ratificare nr. 484-XV/2001;

Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, ratificată - Hotărîrea Parlamentului nr. 87-XIII/1994;

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, ratificata prin Legea nr.166-XVIII/2010;

Hotărârea Guvernului nr. 168/2010 cu privire la analiza, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul Aparatului central de specialitate al administrației publice;

Hotărârii Guvernului nr. 176/2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale";

Hotărîrea Guvernului nr. 33/2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

HG nr.120/2001  cu privire la Regulamentul privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale;

Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale;

Hotărîrea Guvernului nr. 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decisional;

Hotărîre Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.

Date de contact:

tel: 022 262 172

daniela.martin@social.gov.md

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă