Specialist în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău

Distribuie prietenilor:


Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, str. Dosoftei, 99, or. Chișinău;

Denumirea funcţiei vacante:

 1. Specialist Serviciul de Dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor.

Scopul general al funcţiei – responsabil de organizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor, consilierea tinerilor în domeniul dezvoltării personale;

Sarcinile de bază ale funcţiei

 • Facilitează organizarea activităților și programelor de dezvoltare personală a tinerilor;
 • Oferă consultații privind dezvoltarea personală a tinerilor;
 • Implică tinerii în campanii de promovare a educației non-formale;
 • Oferă suport tuturor tinerilor beneficiari din cadrul Serviciului de dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor din cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău;

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcției publice vacante:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaște limba română și rusă
 3. are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 2 ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de pensionare;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 6. are studii necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 7. nu a fost concediată în ultimii 5 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) din Codul Muncii;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicție.

 

Cerinţe specifice pentru funcția de specialist Serviciul de dezvoltare personală și animare a timpului liber a tinerilor:

 

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, administrație publică;
 • experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 2 ani;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională ar fi un avantaj;
 • cunoașterea drepturilor tinerilor și necesităților acestora;
 • cunoașterea legislației în domeniul tineretului;
 • abilităţi de lucru la calculator (MS Office, Excel, Power Point, Internet ).

Abilităţi:  planificare, lucru în echipă, cooperare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, motivare, comunicare, flexibilitate;


Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • cererea de participare la concurs, al cărei model este indicat în anexa nr.1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii, precum și alte acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniul lucrului de tineret;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae, după modelul Europass;
 • scrisoarea de motivare;
 • două referințe de la locurile de muncă anterioare/de voluntariat;
 • certificatul medical  care atestă că este apt din  punct de vedere fizic  și neuropsihic;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării probei scrise a concursului,  sub  sancţiunea  respingerii dosarului de concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Actele vor fi depuse în cancelaria Direcției generale educație, tineret și sport pe adresa: Chișinău, str. Dosoftei, 99, biroul 35, prin poștă sau e-mail.

 

Data anunțului: 17 ianuarie 2020
Data limită de depunere a actelor: 05 februarie 2020, ora 17.00

 

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Veronica Donțu, șef interimar, serviciul resurse umane, telefon de contact: (022) 201618, adresa electronică: cadredgets@gmail.com


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet