Cerere Instruire privind implementarea tehnologiilor informaționale interactiveCerere Instruire privind implementarea tehnologiilor informaționale interactive

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

(Servicii de consultanță – selectarea companiei)

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP)

Nr. Acord de subfinanțare:  MD-MOED-6542-ASF-C-01 din 24.10.2022

Nr. Referință : MD-A. MATEEVICI-411312-CS-CQS

 Titlul sarcinii: Instruirea cadrelor didactice privind implementarea tehnologiilor informaționale interactive în procesul de predare –învățare

 Instituția Publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău în scopul implementării subproiectului Program de asigurare a calității în învățământul pedagogic (PACÎP) a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova în cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova finanțat de către Banca Mondială și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului sus-menționat, Colegiul propune modernizarea și dotarea a 6 hub-uri/laboratoare și a unui spațiu educațional deschis, după cum urmează:  sala “Open space education” și  6 clase de studii „Aleea Hub-uri educaționale” - ”MetaMind hub”, “MultiMedia hub”, “Ecology hub”, “Digital hub”, “VideoTech hub”, “Smart hub”, precum și promovarea unităților de curs: robotică, educație pentru mediu, managementul proiectelor educaționale, etc. pentru specialitățile: Învățământ primar și Educație timpurie; dezvoltarea pe platforma colegiului a unităților de curs digitizate, transformarea în tradiție a  conceptului “Zilele ușilor deschise”.

 Subproiectul propus este orientat spre atingerea următoarelor obiectivelor specifice:

-  Crearea hub-urilor educaționale deschise la nivel local pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilităților, competențelor elevilor necesare pentru a se adapta cât mai ușor la imperativele timpului, în special la cele ce țin de dezvoltarea durabilă în domeniul pedagogic;

-  Îmbunătățirea competențelor profesionale a elevilor racordate la cerințele pieței muncii prin intervenții specifice domeniului educațional;

-  Sporirea accesului la educație prin digitizarea unor conținuturi curriculare din domeniul pedagogic;

-  Creșterea numărului de candidați înscriși / selectați, inclusiv al băieților,  la programele de formare profesională din domeniul pedagogic.

Serviciile de consultanță includ realizarea instruirii cadrelor didactice privind implementarea tehnologiilor informaționale interactive în procesul de predare–învățare-evaluare pentru specialitățile ”Educație timpurie” și ”Învățământ primar”  cu scopul de a realiza ore de curs mai atractive și a spori interesul elevilor pentru studii. Consultanții vor asigura formarea cadrelor didactice în vederea implementării practice a resurselor hard și soft în procesul de predare-învățare-evaluare inclusiv utilizarea: display-uri interactive, design grafic, realitatea virtuală, tehnologia ZSpace, imprimantelor 3D și crearea secvențelor orelor de curs digitalizate. Beneficiarii instruirii: 50 de cadre didactice (2 grupuri a câte 25). Perioada de realizare a sarcinii va fi de 10 zile a câte 8 ore pe zi  pentru fiecare grup și 3 zile de fllow-up (consultanta online, la necesitate, în crearea secvențelor pentru orelor de curs cu utilizarea tehnologiei interactive). Data estimativă de începere a activităților în conformitate cu termenii de referință atașați este luna august 2024.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: cpam.md  sau pot fi obținuți la adresa: cpam.curosliudmila@gmail.com.

Instituția Publică Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chișinău invită companiile de consultanță eligibile  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice privind implementarea tehnologiilor informaționale interactive în procesul de predare –învățare.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea Serviciilor.

Criteriile de selecție sunt:

Experiența specifică a companiei în prestarea serviciilor similare

1.Experiență, minim 3 ani, de instruire în utilizarea tehnologiilor interactiv: table și display-uri interactive, AR/VR (realitate augmentata / virtuala), Zspace, imprimante 3D, etc;

2.Experiență, minim 3 ani, de prestare a serviciilor de instruire privind utilizarea tehnologiilor informaționale interactive în procesul educațional.

3.Cel puțin 3 activități similare organizate pentru formarea cadrelor didactice.

Experiența profesională a echipei de experți implicată în realizare  a sarcinii

1.Echipa de specialiști implicați în realizarea instruirii să includă minim 2 specialiști cu experiență relevantă pentru sarcina solicitată..

2.Managerul de proiect să dețină experiență de proiectare a programelor în instruirea cadrelor didactice de a utiliza tehnologiile interactive.

3.Managerul de proiect să dețină experiență profesională de minim 3 ani în elaborare a materialelor educaționale digitale.

Experții cheie nu vor fi evaluați la etapa de stabilire a Listei scurte.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultanții se pot asocia cu alte companii pentru a-și îmbunătăți calificările, dar ar trebui să indice clar dacă asociația este sub forma unei asocieri mixte și/sau a unui contract de subconsultanță. În cazul unei asocieri, toți partenerii din asociere vor fi răspunzători solidar pentru întregul contract, dacă sunt selectați.

Compania de consultanță va fi selectată în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția bazată pe calificarea consultanților”, prevăzută în Regulamentul de achiziții.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul programului de lucru 08:00 până la 17:00.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la  data de: 24.07.2024, ora 16:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: IP Colegiul Alexei Mateevici, or. Chișinău, str. Pușkin 54.

Tel/fax: 022 220 241

E-mail: cpam.curosliudmila@gmail.com