IP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Modernizarea curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional, subproiect GEAR 4.0 MOREIP Universitatea Tehnică a Moldovei anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Modernizarea curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional, subproiect GEAR 4.0 MORE

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Consolidarea pregătirii fundamentale pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, electronică, automatică și robotică, ca răspuns

la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0 More)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U2-11 din 27.11.2023

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-413456-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Modernizarea curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, cu perioada de implementare mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare UTM) a obținut subproiectul Consolidarea pregătirii fundamentale pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, electronică, automatică și robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0 More, semnând contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului GEAR 4.0 More, UTM își propune să abordeze şi să remedieze oportunitățile și provocările procesului de remodelare a învățământului superior ingineresc în consonanță cu viziunea Industriei 4.0, îmbunătățind calitatea programelor de studii în domeniul de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin modernizarea curricula, accentul fiind trecut pe curricula unităților de curs aplicative din primii 2 ani de studii, care formează fundamentul pregătirii inginerești, precum și să creeze un HUB de laboratoare didactice pentru „Știința materialelor”.

Urmare a implementării subproiectului GEAR 4.0 More va fi asigurată sporirea calității programelor de studii pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin consolidarea dezvoltării competențelor practice în primii 2 ani de studii, care constituie baza forte de pornire în formarea inginerilor pentru ziua de mâine, în contextul digitalizării activităților inginerești și de provocările de mediu.

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare au fost formulați doi indicatori de rezultat și domenii de implementare, după cum urmează:

 • IR 1 – Reproiectarea/revizuirea Curriculumului pentru toate unitățile de curs cu caracter aplicativ planificate în primii 2 ani de studii la domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești în consonanță cu cerințele Industriei 4.0.
 • IR 2 – Consolidarea capacităților UTM de predare/instruire și cercetare-dezvoltare prin dotarea laboratoarelor/centrelor științifice, didactice și de transfer tehnologic cu echipament modern de analiză, testare și fabricație a materialelor.

 

Serviciile de consultanță includ: modernizarea curriculumului pentru disciplinele Desen tehnic, Toleranțe şi control dimensional în contextul necesității consolidării dezvoltării competențelor practice în cadrul disciplinelor care constituie baza de formare a inginerilor, care vor activa în condițiile digitalizării activităților inginerești și a provocărilor de mediu. 

Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 2 luni.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://utm.md/wp-content/uploads/2024/06/cerere-de-exprimare-a-interesului.-modernizarea-curriculumului-la-disciplinele-desen-tehnic-tolerante-si-control-dimensional.pdf sau pot fi obținuți la adresa de mai jos esenia.turchin@adm.utm.md.

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  („Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a variantei modernizate a curriculumului la disciplinele   Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional - bază în formarea obligatorie pentru toate programele de studii superioare de licenţă din oferta educațională UTM, afiliate domeniului de formare profesională 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că deţin calificarea necesară și experiență relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea curriculumului la disciplinele  Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:

 • studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic;
 • experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic;
 • expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte naţionale şi internaţionale, orientate spre conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • posedarea limbii române la nivel minim C1 (scris și oral).

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 11.07.2024, ora 15:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică (Modernizarea curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional).

 

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md

 

 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Consolidarea pregătirii fundamentale pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, electronică, automatică și robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0 More)

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U2-11 din 27.11.2023

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-413456-CS-INDV

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Modernizarea curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional

 1. Informații generale despre proiect

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială şi se implementează în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Consolidarea pregătirii fundamentale pentru formarea competențelor profesionale în inginerie, electronică, automatică și robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0 More)

Obiectivul general al subproiectului GEAR 4.0 More este de a spori calitatea programelor de studii pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin modernizarea curruculumului general al programelor de studii, regândirea strategiei traseului de formare în primii 2 ani de facultate pentru toți studenții programelor de studii din domeniul general de studiu  Inginerie și activități inginerești, în vederea consolidării fundamentului necesar pentru pregătirea inginerilor capabili să răspundă la provocările zilei de mâine, în contextul digitalizării activităților inginerești, provocările de mediu și tranziția către Industry 4.0, precum şi crearea unui HAB de laboratoare didactice pentru domeniul Știința materialelor.

Actualizarea programelor de studii pentru domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești, va răspunde suplimentar la disparitățile de gen prin atragerea la aceste programe a fetelor, în condițiile în care se vor realiza acțiuni de promovare intensă a specialităților STEM în rândul elevelor de la instituțiile preuniversitare din RM, de organizare a evenimentelor de orientare și consiliere în carieră, oferirea altor forme de instruire, orientate spre îmbunătățirea abilităților femeilor angajate în companii.

Totodată, programele modernizate vor fi pregătite pentru a răspunde la vulnerabilitățile legate de schimbările climatice și vor contribui la dezvoltarea competențelor interdisciplinare- transformatoare (verzi): de a reflecta, de a se implica, de a schimba, de a acționa și de a modela viitorul.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: modernizarea  curriculumului la disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional - bază în formarea obligatorie pentru toate programele de studii superioare de licenţă din oferta educațională UTM, afiliate domeniului de formare profesională 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • analiza planurilor de învăţământ din oferta educaţională a UTM cu referire la domeniul de formare profesională 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor;
 • analiza curricula disciplinelor cu tematică similară disciplinelor Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional, predate la UTM;
 • elaborarea, în baza formularului aprobat la UTM, a curriculumului modernizat pentru disciplinele Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional în contextul pregătirii fundamentale a specialiştilor în perioada de tranziție către societatea digitală și exigențele Industriei 4.0;
 • prezentarea spre aprobare a curriculumului modernizat la ședința departamentului de profil.

 

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada iulie-septembrie 2024.    

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza planurilor de învăţământ pentru programele de studii din domeniul de formare profesională 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor, prezente în oferta educaţională a UTM în contextul stabilirii locului disciplinelor în planul de învăţământ şi a legăturilor interdisciplinare.

Maxim 6 zile de lucru

Maxim 10 zile de la semnarea contractului

Analiza curricula disciplinelor cu tematică similară disciplinelor Desen tehnic, Toleranţe şi control dimensional, predate la UTM:

●    stabilirea conţinuturilor şi a principiilor de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare;

●    formularea propunerilor de unificare şi modernizare a curricula pe componentele conţinut, activităţi teoretice şi practice, metode de predare.

Livrabil 1: Notă informativă.

Până la 10 zile de lucru

Până la 22 zile de la semnarea contractului

Elaborarea curriculumului pentru disciplinele Desen tehnic,  Toleranţe şi control dimensional, pe componentele:

●    Preliminarii.

●    Precondiţii de acces.

●    Competenţele care urmează să fie dezvoltate.

●    Administrarea disciplinei.

●    Rezultatele învăţării, conţinuturi şi metode didactice aplicate.

●    Sugestii pentru activitatea individuală a studenţilor.

●    Evaluarea şi Criterii de evaluare.

●    Lista de subiecte pentru evaluările periodice şi cea finală.

●    Referinţe bibliografice.

●    Prezentarea currcicula în cadrul depratamentului de profil şi redactarea acestora la necesitate.

●    Livrabil 2: Curriculum.

Până la 24 zile de lucru

Până la 56 zile de la semnarea contractului

Raport final şi prezentare:

●    Prezentarea curricula modernizate în vederea aprobării în cadrul şedinţei departamentului de profil.

Livrabil 3: Raport final.

Până la 2 zile de lucru

Până la 60 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 42 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru didactic în învățământul superior tehnic.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de naţionale şi internaţionale, orientate spre conceperea și elaborarea planurilor de învățământ/curricula, orientate spre formarea specialiștilor din domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii în învățământul superior tehnic.

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române la nivel minim C1 (scris și oral);
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta către şeful departamentului de profil sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la departamentul de profil. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor departamentului, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

 

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

 

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

NUME PRENUME___________________