Concurs pentru selectarea unei companii specializată în realizarea lucrărilor de reparație și construcție în or. CăușeniConcurs pentru selectarea unei companii specializată în realizarea lucrărilor de reparație și construcție în or. Căușeni

Concurs pentru selectarea unei companii specializată în realizarea lucrărilor de reparație și construcție în or. Căușeni

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Locul: or. Căușeni

Termen limită pentru aplicare:  25 februarie 2024, ora 14:00

Termen de executare: 2 săptămâni maxim

Informații generale

HelpAge International este organizație apărătoare de drepturi și lucrează cu și pentru persoane în etate în mai multe țări ale lumii, inclusiv în R. Moldova. Câteva din domeniile de lucru ale organizației se axează pe integrarea îmbătrânirii în politici publice, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase, educația pe tot parcursul vieții, promovarea comunităților prietenoase vârstnicilor, etc. În contextul acestor domenii, HelpAge este partener de implementare al Fondului ONU pentru Populație care susține realizarea activităților Programului național privind îmbătrânirea activă şi sănătoasă pentru anii 2023-2027. În anii 2023-2024 se realizează o serie de activități care își propun să încurajeze APL să dezvolte la nivel local activități și servicii de îmbătrânire activă și sănătoasă, să îmbunătățească accesul persoanelor în etate la digitalizare și servicii publice electronice, să consolideze coeziunea socială dintre localnici și persoane strămutate din Ucraina și să întărească dialogul intergenerațional.

În perioada noiembrie 2023 – martie 2024, HelpAge International implementează proiectul „Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit, implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 10 localități din Moldova.

La moment, HelpAge este în căutarea unei companii specializată în realizarea lucrărilor de reparație și construcție în or. Căușeni pentru renovarea coridorului în cadrul Centrului de Recreere pentru Vârstnici aflat pe str. Alexei Mateevici 7.

Aplicare la concurs

Companiile interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 1. Formularul de Aplicare (Anexa 1) completat integral (datat, semnat și ștampilat de ofertant), va fi prezentată în limba română;
 2. Declarație privind statutul ofertantului (Anexa 2) completată, semnată și ștampilată, va fi prezentată în limba română;
 3. Devizele conform caietului de sarcini, completate integral, datate, semnate și ștampilate, prețurile vor fi indicate fără TVA (Anexa 3) - (vom prezenta scrisorile de scutire TVA ale proiectului în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 246)
 4. Copia extrasului companiei din registrul persoanelor juridice;
 5. Copia licenței pentru executarea lucrărilor solicitate;
 6. CV al companiei și/sau alte documente care vor demonstra experiența în domeniul construcțiilor, executare de lucrări de construcții la monumente istorice, va fi un avantaj.

Descărcare Anexe:

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Cernițe față de ofertant:

 • agent economic înregistrat oficial în Republica Moldova;
 • deținerea licenței pentru activitatea de construcții;
 • diriginte de șantier atestat;
 • posedă experiență în domeniul realizării lucrărilor de construcție nu mai puțin de 3 ani.

Criterii de selectare

Comisia de selecție va examina toate documentele depuse de ofertanți, inclusiv ofertele tehnice și financiare, certificările și documentele de conformitate, precum și orice alte documente relevante în funcție de specificul lucrărilor. Dosarele care nu îndeplinesc toate cerințele și condițiile vor fi respinse.

Comisia de selecție va urmări ca oferta câștigătoare să fie cea mai avantajoasă din punct de vedere al prețului. În același timp, ofertele trebuie să corespundă solicitărilor din caietele de sarcini și să corespundă cerințelor de calitate și performanță înaintate.

Criterii de excludere sunt necorespunderea ofertanților cerințelor și condițiilor indicate în Termenii de referință de mai sus.

Comisia va evalua cel puțin următoarele aspecte:

 • Corespunderea cu cerințele de formă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor cu cerințele înaintate. Ofertele trebuie să includă toate cerințele înaintate în prezentele Termene de referință și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.
 • Corespunderea cu cerințele tehnice – Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calității Ofertantului, inclusiv credibilitatea oferită și condițiile propuse, se va evidenția profilul companiei, certificări, experiență anterioară, graficul propus de executare a lucrărilor, termenele de garanție oferite și verificări de referință.
 • Oferta financiară propusă – Ofertele vor fi evaluate prin compararea prețurilor, specificate în ofertă.

Pentru atribuirea contractului ofertantului câștigător se va aplica raportul dintre dosar complet, condițiile ofertate și preț.

HelpAge International își rezervă dreptul de a solicita și alte documente în cadrul evaluării, fie explicații suplimentare în cazul apariției unor neclarități.

Dreptul la prezentări și valabilitatea propunerii:

HelpAge International își rezervă dreptul de a invita ofertanții să facă prezentări verbale. Aceste prezentări vor fi evaluate pe baza acelorași criterii.

Ofertele trebuie să rămână valabile timp de 30 de zile de la data limită de depunere.

Dezvăluirea evaluării și responsabilitatea costurilor:

HelpAge International nu este obligat să dezvăluie ofertanților modul în care sunt evaluate ofertele sau să furnizeze informații despre procesul de selecție;

Ofertanții sunt responsabili pentru propriile cheltuieli suportate pentru pregătirea și depunerea ofertei în temeiul prezenților Termeni de referință. Aceasta include inclusiv costurile pentru demonstrații funcționale, întâlniri și negocieri.

Nu este un contract: Acești Termeni de referință nu sunt un contract sau angajament. Depunerea/transmiterea unei oferte nu obligă HelpAge International să încheie un contract, și HelpAge International nu se angajează să acopere nici un cost suportat în pregătirea ofertei.

Ofertele se vor expedia la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs Companie de Construcții- Căușeni”, până la data de 25 februarie 2024, ora 14:00,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Ofertele vor fi deschise în cadrul unei comisii formate în acest scop după data limită de depunere a ofertelor. În baza rezultatelor evaluării de către comisie, va fi semnat un contract de executare a lucrărilor cu compania care va fi selectată câștigătoare.

Contractul cu compania câștigătoare va fi semnat în MDL. Prețul stabilit în contract va rămâne fix pe toată perioada de implementare a contractului (cu excepția cazurilor când vor fi modificate lucrările, cantitățile, volumele).

Pentru informații suplimentare contactați-ne la numărul de telefon 060450560 sau ne scrieți pe adresa renata.rusu@helpage.org .