Cerere de exprimare a interesului privind Instruire în domeniul Inginerie și activităţi inginereşti ,,Tehnologii aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto”Cerere de exprimare a interesului privind Instruire în domeniul Inginerie și activităţi inginereşti ,,Tehnologii aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto”

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 Republica Moldova

Denumirea subproiectului ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” (CONPROPRECERC)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-08 din 24.10.2022

Nr. Referinţă MD-ALECUR.UNI-354152-CS-INDV

 Titlul sarcinii: Instruire în domeniul Inginerie și activităţi inginereşti ,,Tehnologii aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto”

 Proiectul învățământul superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământul superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a obținut subproiectul ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” (CONPROPRECERC) și, respectiv, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin intermediul acestui subproiect Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își propune realizarea unui set de intervenții orientate spre modernizarea condițiilor de organizare a procesului educațional prin crearea unui spațiu modern pentru formarea specialiștilor competitivi pe piața muncii, creșterea angajabilității absolvenților și fortificarea calității pregătirii specialiștilor din domeniul general de studiu 071 Inginerie și activităţi inginerești prin dotarea a 2 laboratoare: Laboratorul ,,Studiul materialelor” și Laboratorul ,,Tehnologia materialelor”

Subproiectul CONPROPRECERC  ,,Consolidarea procesului de predare, învățare, cercetare în domeniul ingineriei și activităților inginerești” este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

 • Consolidarea infrastructurii laboratoarelor de Studiul materialelor şi Tehnologia materialelor a catedrei Științe fizice și inginerești necesare pregătirii specialiştilor ingineri de înaltă calificare în programele de studii ale ciclului I şi II licenţă, precum şi  dezvoltarea cercetării studenţilor şi cadrelor didactice, prin a asigurarea credibilităţii şi veridicităţii rezultatelor obţinute;
 • Iniţierea şi crearea unui program de master pe domeniul ingineriei inovaţionale şi transferului tehnologic necesar agenţilor economici din zona de nord a Republicii Moldova;
 • Formarea continuă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar implicat în programele de studii de licenţă şi master în vederea utilizării utilajelor procurate și a softurilor inginerești;
 • Promovarea activităților de predare-învățare, de cercetare-inovare direcționate spre pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul inginerie, și anume pregătirea specialiștilor la ciclul I de studii în domeniul ingineriei și managementului, la ciclul II de studii în domeniul ingineriei inovaționale și transferului de tehnologie.
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între catedra Științe fizice și inginerești a USARB cu companiile cu profil ingineresc, din țară și de peste hotare, pentru implementarea în practică a rezultatelor obținute din activitățile de predare-învățare, de cercetare-inovare;
 • Stabilirea relațiilor de colaborare și parteneriat între catedra Științe fizice și inginerești a USARB cu alte catedre din cadrul universităţilor din țară şi de peste hotare;
 • Promovarea și diseminarea rezultatelor de la activitățile de predare-învățare, cercetare-inovare, obținute de catedra Științe fizice și inginerești a USARB, prin utilizarea utilajelor din laboratoarele dotate la evenimente ştiinţifico-didactice naționale și internaționale;
 • Informarea potențialilor beneficiari-agenți economici privind pregătirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul ingineriei și activităților inginerești (a produsului intelectual).

Serviciile de instruire includ formarea cadrelor didactice în vederea dezvoltării competențelor de utilizare a tehnologiilor aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto. Grup de instruire – 1 grup de 15 studenţi şi 3 cadre didactice şi personal auxiliar, durata formării 5 zile (8 ore/zi: 4 ore contact direct și 4 ore follow up).

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://usarb.md/wp-content/uploads/2024/02/Instruire_Tehnologii-aditive-de-formare-a-pieselor-din-materialele-plastice-si-compozite-biodegradabile-in-industria-auto.pdf

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți invită consultanții eligibili  („Consultanți) să-și exprime interesul pentru prestarea serviciilor de formare a cadrelor didactice pentru a multiplica cunoștințele și a consolida competențele de utilizare a tehnologiilor aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto. Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile de formare a cadrelor didactice universitare, personalului auxiliar și studenților la subiectul ,,Tehnologii aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile în industria auto”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 • studii superioare în domeniul inginerie și activităţi inginerești sau domenii conexe;
 • experiență profesională de cel puțin 5 ani de utilizare a tehnologiilor aditive de formare a pieselor din materialele plastice și compozite biodegradabile, în special în industria auto;
 • experiență de formator în domeniul inginerie și activităţi inginerești sau domenii conexe;
 • abilități digitale, în special procesare text, prezentări și utilizare browser;
 • posedarea limbii române Nivelul C1/ maternă (scris și oral);
 • abilități de lucru în echipă și gestionarea echipelor în procesul de training.

 Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din ,,Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda ,,Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru:   8:00 - 16:30  

mun. Bălți, str.  A. Pușkin 38,  3100,  Republica Moldova +373 231 52473

 e-mail: proiect.usarb@gmail.com

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și cel puțin două scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la  data de: 21 februarie, ora 14:00, (ora locală a Republicii Moldova), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa: mun. Bălți, str.  A. Pușkin 38,  3100,  Republica Moldova

Tel/fax: +373 231 52 473

E-mail: proiect.usarb@gmail.com

  

SEMNĂTURA MANAGERULUI DE PROIECT

PRIȚCAN VALENTINA ___________________