CJI anunță concurs de selectare a unei companiei care va presta servicii de auditCentrul de Jurnalism Independent (CJI) anunță un concurs pentru selectarea companiei de audit în scopul auditării proiectului Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-media din Republica Moldova, așa cum este stipulat în acordul dintre partenerul de cooperare și Sida. Auditul va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit (ISA) emise de IAASB. În plus, va fi efectuată o misiune conform Standardelor Internaționale privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400. Auditul și misiunea suplimentară vor fi efectuate de un auditor extern, independent și calificat.

cerereNew

Termeni de referință


Auditul va fi desfășurat începând cu 26 februarie 2024 cu prezentarea Raportului de audit până la 20 martie 2024.

Obiectul auditului

Obiectivul este de a realiza un audit al raportului financiar pentru perioada 01.02.2023 - 31.01.2024, transmis către Sida, și de a exprima o opinie de audit conform ISA, aplicând ISA 800/ISA 805, cu privire la faptul dacă raportul financiar al proiectului Avansarea educației mediatice și sprijinirea mass-media din Republica Moldova este în conformitate cu înregistrările contabile a partenerului de cooperare și cu cerințele Sida de raportare financiară, așa cum sunt stipulate în acordul dintre Sida și partenerul de cooperare (Acord), inclusiv anexele.

Raport individual pentru auditul detaliat


Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Sarcina suplimentară conform procedurilor ISRS 4400 va fi raportată separat într-un raport privind procedurile convenite.


La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 1. De a verifica dacă raportul financiar este structurat într-un mod care să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat.
 2. De a verifica dacă raportul financiar oferă informații cu privire la:
 • Rezultatul financiar pe linie bugetară (atât venituri, cât și costuri) pentru perioada de raportare și coloane pentru informații cumulative privind perioadele anterioare în cadrul acordului curent;
 • Atunci când este cazul, de a compara dacă soldul mijloacelor la începutul perioadei pentru perioada de raportare se potrivește cu ceea ce a fost declarat ca soldul mijloacelor la sfârșitul perioadei în intervalul de raportare anterioară;
 • De a verifica dacă veniturile și pierderile de la diferența de curs valutar sunt reflectate corect în evidența contabilă;
 • Note explicative (cum ar fi, de exemplu, principiile contabile aplicate pentru raportul financiar);
 • Valoarea mijloacelor transmise partenerilor de implementare.
  1. Verificarea corespunderii salariilor cu bugetele proiectelor, sistematizării acestora în decursul anului și pot fi  verificate conform documentelor confirmative.

     De a alege un eșantion de trei persoane pentru trei luni diferite și:

 • A verifica dacă există documente justificative pentru costurile salariale debitate.
 • A verifica dacă timpul efectiv lucrat este documentat și verificat de un manager. Cu ce frecvență se realizează reconcilierea dintre timpul debitat și timpul efectiv lucrat.
 • A verifica dacă partenerul de cooperare respectă legislația fiscală aplicabilă în ceea ce privește impozitele și taxele.
  1. Examinarea și confirmarea că partenerul de cooperare verifică dacă părțile și/sau furnizorii de PI și/sau furnizorii pentru a se asigura că aceste părți nu fac obiectul listei de sancțiuni financiare a Uniunii Europene privind persoanele, grupurile și organizațiile (lista de sancțiuni a UE). Dacă au fost raportate constatări în urma procesului de verificare și, în caz afirmativ, să raporteze cu privire la aceste constată
  2. Verificarea și confirmarea faptului că soldul mijloacelor necheltuite (conform raportului financiar) la sfârșitul anului financiar este în concordanță cu informațiile furnizate în sistemul contabil și/sau contul bancar.

Aplicabil în ultimul an: Verificarea și confirmarea soldului mijloacelor necheltuite    în raportul

    financiar și confirmarea sumei care va fi rambursată către Sida.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Centrului.

Centrul pentru Jurnalism Independent va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit  și de către auditor calificat și licențiat;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf);
 • Raportul de audit general al organizației  și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al Centrului pentru Jurnalism Independent.


Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • rezultatele controlului;
 • recomandări pentru abordarea constatărilor și punctelor slabe identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Centrului pentru Jurnalism Independent ca rezultat al auditurilor precedente;
 • în cazul în care auditorul evaluează că în timpul auditului nu au fost identificate constatări sau deficiențe care ar rezulta într-o scrisoare către administrație, o explicație a acestei evaluări trebuie inclusă în raportarea de audit.


Raportul de audit va conține propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Organizației. Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Centrului pentru Jurnalism Independent fără vreo limitare,  cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.


Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus; 

Criteriile de evaluare a ofertelor
       Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina  alocată, termenii) -50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 3. Punctajul maxim total - 100 puncte.
   

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.
 
Depunere  

Ofertele urmează a fi depuse până la 12 februarie 2024, ora 18.00, la adresa str. Sciusev 53, MD-2012 Chișinău sau la adresa: accountant@ijc.md.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 16 Februarie 2024. Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare. Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul-limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare  pot fi obținute la numărul de tel. +373 234 236, 069646224
Persoana de contact: Garbuz Eugenia, Directoare financiară.

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.