RFP: Selectarea unei companii/agenții de creație care să dezvolte o campanie de promovare a Republicii Moldova drept țară gazdă pentru specialiștii ITRFP: Selectarea unei companii/agenții de creație care să dezvolte o campanie de promovare a Republicii Moldova drept țară gazdă pentru specialiștii IT

Denumire: Servicii de creare a identității vizuale pentru o campanie de branding, poziționare și comunicare, pentru a prezenta Republica Moldova drept țară gazdă pentru specialiștii IT din Europa, țările CSI și STAN.

Țara: Republica Moldova

Perioada de prestare a serviciilor: martie - mai 2024

Denumire internă proiect: Campanie de promovare „Why is Moldova a perfect IT land” 

Beneficiar: Administrația Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” (MITP)

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Pentru aplicare, vă rugăm să analizați Termenii de referință și să expediați pe mail o ofertă integrală pentru elaborarea conceptului și implementarea campaniei „Why is Moldova a perfect IT land”.

Oferta integrală se va expedia pe adresa de mail: veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Oferta_Campanie de PR_[denumirea ofertantului]” și urmează să conțină 2 documente separate:

 1. Oferta tehnică cu privire la descrierea serviciilor prestate, care să includă metodologia de realizare a proiectului în viziunea ofertantului, termenii de realizare, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, precum și prezentarea / background-ul ofertantului, experiența în prestarea serviciilor similare, capacitatea profesională ș.a.. Oferta va conține actele confirmative în privința eligibilității Ofertantului (a se vedea Secțiunea V Eligibilitatea și calificarea Ofertantului).
 2. Oferta financiară (în lei moldovenești, fără TVA). 

Termen limită pentru depunere – 12 februarie 2024, ora 18.00.

Limba de comunicare - limba română sau engleză, limba de prezentare a livrabilelor – limba română și engleză.

Fiecare Ofertă (financiară și tehnică) urmează a fi semnată. Ofertele târzii nu vor fi acceptate. 

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă poate fi trimisă prin e-mail la adresele veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md până la data de 1 februarie 2024, ora 18:00. Vom răspunde în scris (doar pe e-mail) la orice solicitare de clarificare primită înainte de termenul limită pentru clarificări, așa cum este indicat mai sus.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Moldova Innovation Technology Park (MITP), în parteneriat cu Asociația Industriilor Creative „COR”, lansează procesul de achiziție a unor servicii de consultanță și creație la elaborarea unui concept creativ și implementarea lui pentru o campanie de branding, poziționare și comunicare (inclusiv targeting online), pentru a prezenta Republica Moldova drept țară gazdă pentru specialiștii IT din Europa, țările CSI și STAN.

Cu un mediu global în continuă schimbare, este important să fim sensibili la evoluțiile din regiunile din jurul nostru. In acest context, se observă că numărul de specialiști IT care emigrează din Ucraina, Romania, Rusia și Belarus a crescut substanțial. Aceasta poate fi o oportunitate pentru Republica Moldova de a atrage aceste talente și de a-și consolida industria IT locală. Propunem desfășurarea unei campanii de informare despre beneficiile Republicii Moldova pentru acești emigranți și să ne concentrăm pe atragerea și integrarea acestor specialiști în piața locală, contribuind astfel la dezvoltarea industriei IT în Republica Moldova.

Potrivit art. 2 al Legii nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (în continuare “Legea 77/2016”) în vigoare din 01.01.2017, Administrația MITP este o autoritate administrativă constituită de Guvern pentru administrarea unui parc pentru tehnologia informației. Totodată, potrivit art. 6  al aceleiași Legi, Guvernul a instituit Administrația cu statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanțare. Moldova Innovation Technology Park (denumire brand) este un model unic și inovator pentru a sprijini competitivitatea sectorului IT din Moldova și dezvoltarea ecosistemului de inovare digitală la nivel local și internațional. MITP reunește astăzi peste 1.600 de antreprenori în domeniul tehnologiei și peste 20.100 de angajați, reprezentând 80-85% din întregul sector IT din Moldova în ceea ce privește km vânzările, exporturile și locurile de muncă. Rezidenții MITP beneficiază de un stimulent fiscal special, plătind un impozit unic de 7% și având o conformitate simplificată fiscală și contabilă. 

Valoarea estimată a achiziției - 40 000 USD net (fără TVA). Serviciile prestate în cadrul campaniei PR solicitate sunt parte componentă a activităților de implementare a Proiectului Tehnologiile Viitorului conform Contractului de grant încheiat între Administrația MITP și Chemonics, astfel că aceste servicii sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Câștigătorului procedurii de achiziție i se vor prezenta toate confirmările aferente scutirii de TVA.

Perioada de implementare: Martie - Mai 2024

III. DESCRIEREA SERVICIILOR

Următoarele criterii/obiective sunt de așteptat să fie îndeplinite în cadrul campaniei „Why Moldova is a perfect IT land”:

 • Poziționarea Republicii Moldova ca țară cu condiții bune pentru specialiștii IT, atât pentru muncă, cât și pentru trai permanent.
 • Schimbarea percepției de inferioritate a Moldovei față de alte țări din Europa, CSI și țările STAN.
 • Atragerea specialiștilor calificați din domeniul IT în Moldova și creșterea industriei și comunității locale atât din punct de vedere al calității/diversității/specializării serviciilor/produselor/soluțiilor IT digitale, cât și al volumului lor (prin prisma unui bazin mai mare de talente implicat în sector). 

Scopul proiectului

Cât mai mulți specialiști IT, freelanceri (nu companii) din Romania, Rusia, Belarus și Ucraina să aleagă Republica Moldova drept țară de reședință - pentru muncă și trai, împreună cu familiile lor, pe termen lung.

Ofertanții sunt încurajați să propună completări de conținut a campaniei, care în viziunea acestora sunt de interes, precum și recomandări pentru materiale informative incluse. Sugestiile de conținut considerate pertinente vor constitui un avantaj la analiza ofertei tehnice.

La pregătirea livrabilului, ofertantul se va baza pe legislația aplicabilă la momentul livrării, precum și pe potențialele modificări puse în discuție cu mediul de afaceri și autorități, care pot avea impact asupra activității rezidenților MITP.

Orice livrabil prezentat la prestarea serviciilor va fi considerat ca produs al Administrației MITP cu toate drepturile de autor incluse. 

IV. LIVRABILE 

Principalele livrabile ale prestatorului vor consta în:

 • Conceptul creativ al campaniei – document textual/în word în limba română care va include minim conținutul menționat la Secțiunea III supra.
 • Livrabilele creative propuse în conceptul creativ vor fi elaborate după caz în română și/sau engleză. 

V. ELIGIBILITATEA ȘI CALIFICAREA OFERTANTULUI

Ofertanții trebuie să demonstreze că au o experiență în prestarea serviciilor de creație. 

Ofertantul trebuie să asigure capacitatea de a acoperi în totalitate solicitările din Termenii de referință prin resurse și efort propriu sau, după caz, prin subcontractare. Nu vor fi calificate spre evaluare Ofertele care nu vor acoperi în totalitate solicitările din Termenii de referință.

Criteriile minime de calificare și selecție sunt: 

 • Cel puțin 3 ani de experiență în domeniul creativ.
 • Echipă de experți, formată din personal calificat și cu experiență dovedită în realizarea proiectelor similare. Cerințe minime pentru personal: lider de echipă cu studii superioare în domenii relevante pentru obiectivul proiectului. Cel puțin 3 ani experiență în elaborarea și implementarea campaniilor de comunicare și promovare. 
 • Declarația Ofertantului, care ar confirma (aplicabil după caz):
  • Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale (după caz);
  • Capacitatea ofertantului de a îndeplini pe deplin și în timp util toate obligațiile care îi revin (a nu fi insolvent) (după caz);
  • Neîncadrarea ofertantului sau a beneficiarilor efectivi ai acestuia în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani.

Administrația MITP va califica Ofertanții eligibili, conform criteriilor de calificare și selecție expuse în Termenii de Referință. Ulterior, va fi selectată cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic și tehnic, cu evaluarea prin Metoda de compromis, potrivit criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – preț”, cu aplicarea următorilor factori de evaluare:

Factorul de evaluare

Ponderea factorului de evaluare / punctajul maxim

Scurtă descriere a factorului de evaluare și algoritmul de calcul:

Oferta tehnică

40 puncte

Se va evalua răspunsul ofertei tehnice la specificațiile și cerințele tehnice ale Administrației MITP, metodologia de realizare a campaniei în viziunea ofertantului, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, termenul de livrare și propunerile de includere a altor aspecte în conceptul campaniei ș.a. Sugestiile de completare a conceptului, considerate pertinente, vor constitui un avantaj la evaluarea ofertei tehnice. 

La evaluarea ofertei tehnice se va ține cont de corespunderea conceptului cu sarcina tehnică din termenii de referință; originalitatea conceptului; alinierea la obiectivul de atragere a specialiștilor IT străini în Republica Moldova și alte aspecte tehnice relevante proiectului.

Oferta financiară

25 puncte

Propunerea financiară să prezinte toate costurile pentru serviciile și produsele livrabile din conceptul creativ propus, indicând comisionul agenției. Prețurile să fie indicate în lei moldovenești, fără TVA.

Oferta financiară se va evalua cu referință la următorii subfactori: comisionul Ofertantului din bugetul alocat; distribuirea bugetului alocat pe activități relevante proiectului; prețurile pentru serviciile indicate să fie rezonabile în condițiile de piață existente.

Experiență anterioară

20 puncte

Se va evalua performanța ofertantului în proiecte anterioare/scop de lucru similar; experiența de minim 3 ani în domeniul Relațiilor publice și implementarea unor campanii de promovare la nivel național și/sau internațional. Experiența care implică promovarea ofertei Republicii Moldova și a Parcului pentru persoanele interesate de domeniul tech  va constitui un avantaj.

Capacități

15 puncte

Se va evalua capacitatea profesională a ofertantului – echipa de experți propusă de ofertant pentru executarea contractului, calificarea și experiența personalului în realizarea proiectelor similare (campanii de promovare la nivel național și internațional) și alte calificări/expertize relevante proiectului. 

O ofertă va fi respinsă dacă nu răspunde la aspecte importante ale Termenilor de referință sau dacă nu atinge punctajul minim indicat (60 de puncte).

VI. CRONOLOGIE

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă urmează a fi trimisă prin e-mail la adresa veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Clarificari_Campanie de PR”. 

Următorul calendar rezumă termenele limită în procesul de aplicare. Ofertanții sunt rugați să respecte aceste termene limită.

 • Termen de depunere a ofertei: 12 februarie 2024, ora 18.00
 • Termen limită pentru întrebări scrise: 1 februarie 2024, ora 18.00
 • Răspunsuri oferite la întrebări/clarificări: 2 februarie 2024
 • Rezultatele evaluării (estimativ): 19 februarie 2024
 • Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului (estimativ): până pe 1 martie 2024

Datele de mai sus pot fi modificate la discreția Moldova Innovation Technology Park. Orice modificare va fi publicată într-un amendament la această cerere de ofertă.

Lansarea procedurii de achiziție nu obligă Administrația MITP să efectueze achiziţia respectivă. Administrația MITP își rezervă dreptul de anulare a procedurii de achiziție din motive argumentate. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziții.

 

Articol adaugat de: Moldova Innovation Technology Park (MITP)