(Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 20.10.2023) Consultanță în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie și expertiza programului(Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 20.10.2023) Consultanță în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie și expertiza programului

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

 

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

 

Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-353933-CS-INDV

(Extinderea termenului Cererii de exprimare a interesului din 20.10.2023)

 

Titlul sarcinii: Consultanță în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie și expertiza programului

Proiectul Învățământului Superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului Învățământului Superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Subproiectul propus este orientat spre atingerea a următoarelor obiective specifice după cum urmează:

 1. Îmbunătățirea calității programelor de studii pedagogice în vederea adaptării lor la necesitățile pieței muncii.
 2. Digitalizarea procesului de formare profesională a studenților-pedagogi.
 3. Facilitarea tranziției absolvenților din mediul academic universitar pe piața muncii.
 4. Creșterea gradului de atractivitate a profesiei de pedagog în rândul potențialilor studenți, absolvenți din învățământul general.
 5. Consolidarea resurselor și a capacităților instituționale ale UPSC.

Serviciile de consultanță includ acordarea suportului în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie, domeniul general de studiu Științe ale Educației, și expertiza pachetului de documente (planul de învățământ, fișa disciplinelor, curricula, suportul curricular). Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 3 luni, începutul activității – noiembrie 2023.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://upsc.md/2023/11/15/consultanta-in-elaborarea-programului-de-studii-superioare-de-licenta-pedagogie-prescolara-si-psihopedagogiesi-expertiza programului/

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de consultanță în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie și expertiza pachetului de documente (planul de învățământ, fișa disciplinelor, curricula, suportul curricular).

            Consultanții interesați vor expedia informații/documente care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță în elaborarea programului de studii superioare de licență Pedagogie preșcolară și psihopedagogie și expertiza pachetului de documente (planul de învățământ, fișa disciplinelor, curricula, suportul curricular).

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii superioare în domeniul Științe ale educației;
 2. Titlu științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat/ conferențiar universitar/ profesor universitar);
 3. Experiență didactico-științifică de minim 5 ani în domeniul învățământului superior;
 4. Experiență în elaborarea și evaluarea documentelor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, standarde de calificare, programe de formare continuă, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor, suporturi curriculare etc.);
 5. Experiență în managementul universitar (în calitate de decan, șef de catedră, coordonator de program, responsabil de asigurarea calității etc.) de minim 2 ani;
 6. Experiență de predare și cercetare în domeniul educației timpurii și/ sau psihopedagogiei.

Limbă și abilități):

 1. Capacitate de comunicare scrisă excelentă în limba română;
 2. Capacitate de lucru în echipă;
 3. Capacitate de analiză și sinteză;
 4. Capacitate de planificare și organizare a activităților;
 5. Responsabilitate și management al timpului.

Constituie avantaje:

 1. Publicații științifice și științifico-didactice în domeniul educației timpurii și/ sau psihopedagogiei;
 2. Experiență în evaluarea internă și/ sau externă de asigurare a calității programelor de studii superioare;
 3. Experiență în cadrul proiectelor instituționale, naționale/ internaționale din domeniul educației și cercetării.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum vitae în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină,  (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); două Scrisori de referință.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 01 decembrie 2023, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova

Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30

Manager în achiziții Guțu Mihaela

Tel. +373 (22) 24-07-91

Email: achizitii.bm@upsc.md

https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/

 

Semnătura Managerului de proiect

Nume Prenume: Lucia sava