Licitație: Proiectarea, dezvoltarea și implementarea sistemului informațional „e-Monitorizare”logo

 ANUNȚ DE PARTICIPARE

CERERE DE PARTICIPARE: INFORMAȚII GENERALE

I.1) Numele și adresa Autorității Contractante

Denumirea oficială: DAI Global Austria – în numele Uniunii Europene, în beneficiul Guvernului Republicii Moldova

Adresa poștală: Lothringerstr., nr.16

Orașul: Viena

Codul poștal: 1030

E-mail: tender@ta-md-association.eu

Adresa de internet: www.dai.com

II.1) Titlul:

Proiectarea, dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional „e-Monitorizare”

II.2) Tipul contractului

Servicii

II.3) Descrierea succintă a contractului

O companie specializată este solicitată să realizeze activități de proiectare, dezvoltare și implementare a Sistemului informațional „e-Monitorizare” (un sistem informațional integrat, care va cuprinde tot cadrul de planificare strategică, în general, precum și planificarea și monitorizarea progresului în implementarea Acordului de Asociere/DCFTA Republica Moldova-Uniunea Europeană (UE) și în special, monitorizarea angajamentelor care decurg din statutul de stat candidat la UE). DAI organizează un proces de selecție competitiv pentru a identifica și contracta o companie cu calificări și experiență corespunzătoare.

SI „e-Monitorizare” va fi o soluție din categoria Guvern către Guvern (G2G) și Guvern către Cetățeni (G2C), îndreptată spre asigurarea tranziției de la modalitățile tradiționale de procesare manuală a documentelor spre digitalizarea extensivă a activităților de planificare, raportare și monitorizare necesare consolidării eforturilor de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană prin eficientizarea colaborării instituționale.

II.4) Valoarea totală estimată

Valoarea fără TVA: 300.000 Euro.

II.5) Tipul de procedură

Restricționată.

II.6) Locul executării

Republica Moldova

II.7) Criterii de atribuire

Criterii tehnice 80 %, Preț 20 %

II.8) Termenul limită pentru cererile de participare (expresii de interes)

Data: 2 ianuarie 2024

Ora: 18:00, ora locală, Republica Moldova.

IV.2.6) Termenul minim în decursul căruia ofertantul trebuie să mențină oferta (perioada de valabilitate a propunerii)

Durată în luni: 3 luni de la data limită de depunere a ofertei tehnice și de preț.

 

CERERE DE OFERTĂ: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1.       Eligibilitate

Pentru această procedură de atribuire a contractelor, finanțată de Comisia Europeană, participarea este deschisă tuturor persoanelor juridice (care participă fie individual, fie în cadrul unui consorțiu – de candidați/ofertanți) care sunt stabilite efectiv într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară sau teritoriu eligibil, astfel cum este definit la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe (CIR) pentru instrumentul aplicabil în temeiul căruia este finanțat contractul. În cazul în care aveți îndoieli, vă rugăm să contactați autoritatea contractantă.

2.       Candidatura

Toate persoanele juridice eligibile sau grupuri de astfel de persoane (consorții) pot participa sau depune oferte. Un consorțiu poate fi un grup permanent, stabilit în mod legal sau un grup care a fost constituit în mod neformal pentru o procedură specifică de achiziții publice. Toți partenerii din cadrul unui consorțiu (și anume, liderul și toți ceilalți parteneri) poartă răspundere solidară față de autoritatea contractantă. Participarea sau oferta unei persoane neeligibile va duce la excluderea automată a persoanei respective. În special, în cazul în care o persoana neeligibilă aparține unui consorțiu, întregul consorțiu va fi exclus.

3.       Numărul de cereri de participare sau de oferte

O persoană juridică nu poate depune mai mult de o cerere de participare sau ofertă, indiferent de forma de participare (în calitate de persoană juridică individuală sau de lider sau de partener al unui consorțiu care depune o cerere de participare sau o ofertă). În cazul în care o persoană juridică depune mai multe cereri de participare sau mai multe oferte, toate cererile de participare sau ofertele la care a participat persoana respectivă, vor fi excluse.

4.       Motive de excludere

Candidații trebuie să depună o declarație semnată, inclusă în formularul de cerere de participare (a se vedea secțiunea 13 de mai jos).

5.       Subcontractarea

Subcontractarea nu este permisă.

6.       Numărul de candidați care vor fi selectați pentru lista scurtă

În baza cererii de participare primite, între 4 și 8 candidați vor fi invitați să depună oferte detaliate pentru acest contract. În cazul în care numărul candidaților eligibili care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mic decât minimul de 4, autoritatea contractantă poate invita candidații care îndeplinesc criteriile să depună o ofertă. În cazul în care numărul candidaților eligibili care îndeplinesc criteriile de selecție este mai mare decât numărul maxim permis, autoritatea contractantă îi va clasifica pe baza criteriilor de reexaminare menționate mai jos.

7.       Alianțele dintre candidații de pe lista scurtă sunt interzise

Toate ofertele primite de la ofertanți cu o componență diferită de cele menționate în formularele de participare din lista scurtă vor fi excluse de la prezenta procedură de licitație restrânsă, cu excepția cazului în care s-a obținut aprobarea prealabilă din partea autorității contractante. Candidații de pe lista scurtă nu pot forma alianțe și nu pot să se subcontracteze reciproc pentru contractul în cauză.

8.       Data provizorie a invitației de participare la licitație

22 ianuarie 2024.

9.       Data provizorie de începere a contractului

31 mai 2024.

10.    Limba de procedură

Toate comunicările scrise pentru prezenta procedură de licitație și contract trebuie să fie redactate în limba engleză.

11.    CRITERII DE SELECȚIE ȘI DE ATRIBUIRE

Criterii de selecție

Entități furnizoare de capacitate

Un operator economic (și anume, candidat sau ofertant) poate, după caz și pentru un anumit contract, să se bazeze pe capacitățile altor entități, indiferent de natura juridică a legăturilor pe care le are cu acestea. În cazul în care operatorul economic se bazează pe alte entități, acesta trebuie în acest caz, să dovedească autorității contractante că el va dispune de resursele necesare pentru executarea contractului prin prezentarea unui angajament, din partea respectivelor entități, de a pune la dispoziția sa resursele necesare. Astfel de entități, de exemplu societatea-mamă a operatorului economic, trebuie să respecte aceleași reguli de eligibilitate și, în special, cele de cetățenie ca și operatorul economic care se bazează pe acestea și trebuie să respecte criteriile de selecție pe care operatorul economic se bazează. Adițional, datele referitoare la această entitate terță privind criteriul de selecție relevant trebuie incluse într-un document separat. De asemenea, la cererea autorității contractante va trebui furnizată dovada capacității.

În ceea ce privește criteriile tehnice și profesionale, un operator economic se poate baza pe capacitățile altor entități numai în cazul în care acestea din urmă vor îndeplini sarcinile pentru care sunt necesare capacitățile respective.

În ceea ce privește criteriile economice și financiare, entitățile pe a căror capacitate se bazează operatorul economic, poartă răspundere solidară pentru executarea contractului.

Următoarele criterii de selecție vor fi aplicate candidaților. În cazul cererilor de participare depuse de un consorțiu, aceste criterii de selecție vor fi aplicate consorțiului în ansamblu, dacă nu este specificat altfel.

Candidatul nu va utiliza experiența anterioară ce a cauzat încălcarea contractului și rezilierea de către o autoritate contractantă ca referință pentru criteriile de selecție.

   1.   Capacitatea economică și financiară Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi perioada fiscală completă pentru ultimii 3 ani anteriori depunerii ofertei.

  • Cifra de afaceri medie anuală a candidatului sau a ofertantului pentru ultimii 3 ani financiari trebuie să fie de cel puțin 300.000 euro; și
  • Coeficientul curent (active curente/pasive curente) în ultimul an, pentru care conturile au fost închise, trebuie să fie de cel puțin 1. În cazul unui consorțiu, acest criteriu trebuie îndeplinit de fiecare membru al consorțiului.

   2.   Capacitatea profesională Perioada de referință care va fi luată în considerare va fi ultimii trei ani anteriori termenului limită de depunere a candidaturii sau ofertei.

  • În prezent, cel puțin 10 angajați lucrează pentru ofertant în domenii ce au legătură cu prezentul contract.

   3.   Capacitatea tehnică:

  • Candidatul trebuie să aibă experiență în Republica Moldova (dobândită prin activități profesionale ca urmare a existenței reședinței sau sucursalei permanente sau partenerului de consorțiu pe teritoriul Republicii Moldova): cel puțin 5 ani de experiență generală în domeniu;
  • Candidatul a prestat servicii în cadrul a cel puțin 2 contracte, fiecare cu un buget de cel puțin 200.000 euro în domenii relevante, în ultimii trei ani de la data limită de depunere. În cererea de participare, candidatul va descrie experiența sa în implementarea software-ului de înregistrare, a fluxului de lucru și gestionare a documentelor, software-ul de e-raportare. Includeți clientul, valoarea proiectului și calendarul.

   4.   Certificare: candidatul trebuie să prezinte dovezi de certificare ISO 9001 și ISO 27001.

În cazul în care mai mult de 8 candidați eligibili îndeplinesc criteriile de selecție menționate anterior, punctele forte și punctele slabe aferente cererii de participare a acestor candidați trebuie reexaminate pentru a fi ierarhizate și pentru a identifica cele mai bune 8 cereri de participare la procedura de licitație. Singurul criteriu comparativ suplimentar care va fi luat în considerare în cursul acestei reexaminări, în ordinea în care sunt prezentate mai sus, este numărul cel mai mare de proiecte care îndeplinesc criteriul 3.

12.    PARTICIPARE

13.    Forma cererilor de participare și detaliile ce trebuie furnizate

Cererile de participare trebuie depuse utilizând formularul de cerere de participare, al cărui format și instrucțiuni trebuie respectate cu strictețe. Formularul poate fi obținut la adresa de e-mail tender@ta-md-association.eu.

Cererea de participare trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și selecție, utilizând modelul respectiv (anexat la formularul de cerere de participare).

Niciun document (broșură, scrisoare etc.), trimis împreună cu cererea de participare, adițional la ceea ce a fost solicitat, nu va fi luată în considerare.

14.    Cum pot fi depuse cererile de participare

Cererile de participare trebuie depuse exclusiv prin e-mail la adresa tender@ta-md-association.eu. Cererile de participare depuse în orice alt mod (de exemplu, la o altă adresă de e-mail sau prin scrisoare) nu vor fi luate în considerare.

15.    Rezultatul evaluării

Candidații vor fi informați cu privire la rezultatul evaluării cererilor de participare prin e-mail. Notificarea va fi trimisă la adresa de e-mail furnizată în cererea de participare (a liderului, în cazul consorțiului).

16.    Modificarea sau retragerea cererilor de participare

După depunerea unei cereri de participare, dar înainte de termenul limită de recepționare a cererilor, candidatul își poate retrage cererea de participare sau o poate retrage și înlocui.

 

EN_Contract Notice_Development of Information System for “e-Monitoring”

 

logo