IP Universitatea Tehnică anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea suporturilor didactice pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”, subproiectul GEAR 4.0IP Universitatea Tehnică anunţă concursul pentru Contractarea unui expert pentru Elaborarea suporturilor didactice pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”, subproiectul GEAR 4.0

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354598-CS-INDV

Extinderea termenului de prezentare a CV-urilor la Cererea de exprimare a interesului din 05.10.2023

 

Titlul sarcinii: Elaborarea suporturilor didactice pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0 și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului GEAR 4.0, UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare ale domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, lansarea a 3 programe noi (1 program licență, 1 program master și 1 program modular de formare profesională continuă a specialiștilor din piața muncii), precum şi dezvoltarea unităților de curs pe tematica problemelor de mediu şi crearea unui Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare.

Urmare a implementării subproiectului GEAR 4.0 va fi asigurată sporirea calității programelor de studii pentru domeniul general de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea activităților inginerești și de provocările de mediu.

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare, au fost formulate două indicatoare de rezultat (outcomes) și domenii de implementare, după cum urmează:

 • IR 1 –  Reproiectarea/revizuirea Curriculumului pentru domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești în consonanță cu cerințele Industriei 4.0.
 • IR 2 –  Consolidarea capacităților UTM de predare/instruire și cercetare-dezvoltare prin dotarea laboratoarelor/centrelor științifice, didactice și de transfer tehnologic cu echipament modern de fabricație și automatizare a proceselor de producție.

Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 3 luni.

Serviciile de consultanță includ: analiza conţinutului fişelor disciplinelor pentru programul de master Dezvoltarea integrată de produs, elaborarea curriculumului unităţilor de curs/modulelor şi a suportului didactic (note de curs, prezentări, studii de caz, exerciții, lucrări practice şi/sau de laborator, sarcini individuale, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării, după caz) pentru 2 discipline/module de specialitate, prevăzute de planul de învăţământ şi selectate de şeful de departament.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: https://utm.md/wp-content/uploads/2023/11/cerere-de-exprimare-a-interesului.-elaborarea-suporturilor-didactice-pentru-programul-de-master-%E2%80%9Edezvoltarea-integrata-de-produs.pdf sau pot fi obținuți la adresa de mai jos esenia.turchin@adm.utm.md.

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  („Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a suportului didactic pentru disciplinele din cadrul programului de studii superioare de master Dezvoltarea integrată de produs.

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că deţin calificarea necesară și experiență relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea suportului didactic pentru disciplinele din cadrul programului de studii superioare de master Dezvoltarea integrată de produs.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:

 • experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru științifico-didactic în învățământul superior tehnic;
 • cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii de nivel 7 ISCED/CNC în învățământul superior tehnic;
 • experienţă în elaborarea suportului didactic pentru discipline/unităţi de curs pentru programele de studii de nivel 7 ISCED/CNC din învățământul superior tehnic;
 • expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • cunoștințe de limbă engleză.

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile publice), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 24.11.2023, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică (Elaborarea suporturilor didactice pentru programul de master Dezvoltarea integrată de produs).

 

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md


 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354598-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Consultant individual pentru Elaborarea suporturilor didactice pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

 

Obiectivul general al subproiectului GEAR 4.0 este de a spori calitatea programelor de formare profesională în cadrul învățământului superior pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională, asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea intensă a activităților inginerești și de provocările de mediu. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri și modernizarea infrastructurii de învățare-cercetare prin dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare, precum şi crearea unui Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare. Acest proces va facilita pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economii bazate pe tehnologii şi orientate spre mediu şi va contribui la creșterea cu cel puțin 25% a capacității instituționale în formarea competențelor necesare pentru absolvenți în scopul sporirii inserției pe piața muncii, precum și va consolida capacitatea de cercetare-dezvoltare a UTM.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: elaborarea şi aprobarea în cadrul departamentului academic a curriculumului pentru 2 discipline şi a suportului didactic aferent acestora.

 1. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • analiza conţinutului fişelor disciplinelor elaborate pentru programul de master Dezvoltarea integrată de produs;
 • elaborarea, în baza formularului aprobat la UTM, a curriculumului pentru 2 discipline/module din planul de învăţământ al programului de master Dezvoltarea integrată de produs;
 • elaborarea suportului didactic (note de curs, prezentări, studii de caz, caiete de sarcini şi exerciții, lucrări practice şi/sau de laborator, sarcini individuale, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării, după caz) respectând prevederile Regulamentului cu privire la elaborarea lucrărilor ştiinţifice, didactice şi didactico-metodice la Universitatea Tehnică a Moldovei https://utm.md/wp-content/uploads/2023/04/Regulament-editare-mat-le-didactice-la-UTM-2023.pdf
 • prezentarea spre aprobare a curriculumului şi a suportului didactic elaborate la ședința departamentului de profil.

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada noiembrie 2023 - ianuarie 2024.

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza conţinutului fişelor disciplinelor:

·      Analiza componentelor disciplinei, prevăzute de fişă. 

·      Analiza listei surselor bibliografice de bază şi a celor suplimentare.

Maxim 5 zile de lucru

Maxim 7 zile de la semnarea contractului

Elaborarea curriculumului pentru 2 discipline/module, pe componentele:

·      Preliminarii.

·      Precondiţii de acces.

·      Competenţele care urmează să fie dezvoltate.

·      Administrarea disciplinei.

·      Rezultatele învăţării, conţinuturi şi metode didactice aplicate.

·      Sugestii pentru activitatea individuală a studenţilor.

·      Evaluarea şi Criterii de evaluare.

·      Lista de subiecte pentru evaluările periodice şi cea finală.

·      Referinţe bibliografice.

·      Prezentarea currciculumurilor în cadrul depratamentului de profil şi redactarea acestora la necesitate.

Livrabil 1: 2 curriculumuri.

Până la 10 zile de lucru

Până la 21 zile de la semnarea contractului

Suport didactic pentru diciplinele/modulele selectate:

·      Elaborarea notelor de curs pentru disciplinele/modulele  selectate.

·      Elaborarea materialelor didactice pentru  disciplinele selectate (prezentări, studii de caz, exerciții, proiecte și/sau orice alte resurse utile pentru facilitarea învățării, după caz).

Livrabil 2: Note de curs pentru fiecare disciplină selectată.

Livrabil 3: Cel puţin un suport didactic pentru fiecare disciplină selectată.

Până la 45 zile de lucru

Până la 84 zile de la semnarea contractului

Raport final şi prezentare:

·      Prezentarea curriculumurilor şi a suporturilor didactice elaborate în vederea aprobării acestora în cadrul şedinţei departamentului de profil.

Livrabil 4: Raport final.

Până la 5 zile de lucru

Până la 89 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 65 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

 

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru științifico-didactic în învățământul superior tehnic;
 • Experiență în elaborarea programelor de studii de nivel 7 ISCED/CNC în învățământul superior tehnic și a documentelor curriculare aferente.
 • Experienţă în elaborarea materialelor didactice şi ştiinţifico-didactice curriculare pentru programele de studii de nivel 7 ISCED/CNC în învățământul superior tehnic.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Experiență în calitate de expert în grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaționale/de competenţă/calificare pentru Domeniul general de studiu 071 – Inginerie și activități inginerești;
 • Expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea planurilor de învățământ/curricula, orientate spre formarea specialiștilor din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • Experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • Experiență în cadrul proiectelor naționale/internaționale educaționale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • Experiența managerială în învățământul superior.

 

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

 

Consultantul va raporta către şeful departamentului de profil sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la departamentul de profil. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor departamentului, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

 

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).

 

 

FACULTATEA _______________________________________

DEPARTAMENTUL ___________________________________________________________

APROBAT

la şedinţa Departamentului .. nr.____din____________

Șef departament

________________________

conf. univ., dr.

__________________________

 

APROBAT

la şedinţa Consiliului Facultăţii ...

nr.____din____________

Președintele Consiliului ......

___________________________,

conf. univ., dr.

_______________________

La necesitate

COORDONAT

Șef departament ........

________________________

conf. univ., dr.

__________________________

data

 

 

Program de studii:

 

Cod, Denumirea disciplinei:

Beneficiari:

 

Ciclul de învățământ:

Numărul de credite ECTS:

 

 

 

Titularul/titularii disciplinei

             

                                            _______________________________

                                                       semnătura titularului

                  

 

FACULTATEA _______________________________________

Dep. responsabil de programul de studii. Facultatea gazdă a programului

DEPARTAMENTUL ___________________________________________________________

APROBAT

la şedinţa Departamentului .. nr.____din____________

Șef departament

________________________

conf. univ., dr.

__________________________

 

APROBAT

la şedinţa Consiliului Facultăţii ...

nr.____din____________

Președintele Consiliului ......

___________________________,

conf. univ., dr.

_______________________

Program de studiu:

 

Cod, Denumirea disciplinii/modulului:

Beneficiari:

 

Ciclul de învățământ:

Numărul de credite ECTS:

 

 

 

Titularii disciplinelor componente a modulului

             

                                            _______________________________

                                                     Nume, prenume,  semnătura titularilor

                  

 

Informaţii despre aprobare şi organizare modul (se completează de responsabilul programului de studii)

Componentă modul

Departament responsabil

Referinţe de aprobare (proces-verbal, data)

     
     
     
     

Componentă modul

Credite aferente

Distribuire pe componente formative (curs, l. lab, sem)

     
     
     
     

 

 1. PRELIMINARII
 • Scopul, obiectivele, sarcinile de bază ale cursului
 1. PRECONDIŢII DE ACCES LA DISCIPLINĂ/MODUL:

Pentru a atinge obiectivele cursului studenţii trebuie să posede cunoștințe despre ...................

 

 • COMPETENŢELE CARE URMEAZĂ A FI DEZVOLTATE

Disciplina/modulul prevede formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale:

Se descriu competenţele conform planului de învăţământ al programului de studii

 1. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI/MODULULUI

Cod

Anul

Semestrul

Numărul de ore

Credite

Curs

Seminar

Lucrări de laborator

Lucrul individual

 

Învăţământ cu frecvenţă

             

Învăţământ cu frecvenţă redusă

             
                 

 

 

 1. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII, CONŢINUTURI ŞI METODE DIDACTICE APLICATE

 

Rezultatele învăţării.

Studentul trebuie:

Conţinuturi

Metode de predare

Realizarea în timp (ore)*

Curs

Aplicaţii

învăţământ cu frecvenţă

învăţământ cu frecvenţă redusă

curs

sem/ pr

lab

curs

sem/pr

lab

1

2

3

4

5

6

 

7

8

 

În rezultatul însuşirii temei studentul trebuie:

să cunoască:

 

să fie capabil:

     

 

 

 

 

 

 

                     


 1. SUGESTII PENTRU ACTIVITATEA INDIVIDUALĂ A STUDENŢILOR

 

Nr. crt.

Capitol, temă

Conținut activitate individuală

Durata, ore

Forma de control

Termene de control (perioada)

1

2

3

4

5

6

1

         
       

2

         
       

Total

 

   
 • EVALUAREA DISCIPLINEI

Periodică

Curentă

Studiu individual

Proiect/teză

Examen

EP 1

EP 2

Învăţământ cu frecvenţă

           

Învăţământ cu frecvenţă redusă

       

Standard minim de performanţă

VIII. CRITERII DE EVALUARE

Denumire

Modul de desfăşurare

Pondere pe componente de conţinut

Frecvenţă

Frecvenţă redusă

Evaluare curentă

 

 

 

 

 

 

 

Studiu individual

 

 

 

Sarcina 1: ……

     

Sarcina 2: ……

     

Evaluare periodică

 

 

 

EP 1

     

EP 2

     

Proiect/teză

     

 

     

Examen semestrial

 

 

 

 

IX. LISTA DE SUBIECTE PENTRU EVALUĂRI PERIODICE ŞI CEA FINALĂ

                                                           Chestionar pentru EP I

Chestionar pentru EP II

Chestionar pentru examen

 

X. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

 

Obligatorii

Suplimentare