Cerere Oferta de Preț - Achiziția spațiului publicitar la posturile de televiziune și radioÎn cadrul proiectului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB şi Malariei (GFATM) Centrul pentru Politici și Analiză în Sănătate (Centrul PAS) invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru:

  • 70 minute de spațiu publicitar la fiecare din posturile de televiziune: Prime, Publika TV, Canal N4, Canal 3 pentru difuzarea a opt (8) spoturi video privind depistarea, prevenirea și tratamentul tuberculozei
  • 49 minute de spațiu publicitar la fiecare din posturile de radio: Retro FM, Hit FM, Auto radio, Novoe radio, pentru difuzarea a patru (4) spoturi audio privind depistarea, prevenirea și tratamentul tuberculozei.

 Spoturi video/ radio vor fi puse la dispoziție de către Centrul PAS.

Termeni și Condiții de Prestare cât și cerințele față de difuzare pot fi accesați la acest link:https://pas.md/ro/PAS/Tenders/Details/591 

Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate elementele din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate elementele împreună și contractul va fi acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat.

Oferta dumneavoastră, în formatul atașat, va fi transmisă prin E-mail sau fax la adresa:

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. V. Alecsandri 99/1

Fax: /+373/ 22 22-63-87

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Data limită pentru primirea ofertelor de către Centrul PAS la adresa menționată la alineatul 3 este: 29 septembrie 2023 ora 18 00. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de către Centrul PAS până la data limită menționată pentru depunere.

Oferta dumneavoastră în limba română va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de livrare și trebuie să fie însoțită de:

Prestatorul se obliga de a respecta ”Codul de conduita pentru Furnizor” elaborat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TB și Malariei (GFATM).

Evaluarea ofertelor de preț vor fi efectuate prin intermediul procedurii de procurare stabilite în Ghidul Băncii Mondiale: Achiziții în cadrul împrumuturilor IBRD și creditelor IDA, ediția iunie 2014, Paragraf 3.5 "Shopping".

Oferta trebui să fie prezentate în conformitate cu următoarele instrucțiuni.

Termenii și Condițiile de Prestare atașați sunt parte integrantă a Contractului și necesită a fi completați, semnați și returnați Centrului PAS.

  • Ø PREŢUL:  Prețul trebuie să fie scutit de TVA cu drept de deducere indicat în Lei Moldovenești (MDL), și trebuie să includă toate cheltuielile necesare pentru difuzarea spoturilor video/audio.
  • Ø EVALUAREA ŞI ACORDAREA CONTRACTULUI: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor.

La evaluarea ofertelor, Centrul PAS  va stabili pentru fiecare propunere prețul evaluat prin  ajustarea ofertei de preț, cu efectuarea corecțiilor pentru orice erori aritmetice, după cum urmează:

(a) în cazul în care există o diferență între sumele în cifre și litere, suma în litere va predomina;
(b) în cazul în care există o diferență între rata unitară și suma totală pe linie, care rezultă din înmulțirea ratei unitare cu cantitatea, rata unitară va predomina;
(c) în cazul în care ofertantul refuză să accepte corectarea, oferta sa va fi respinsă.

  • Ø ACORDAREA CONTRACTULUI Contractul va fi  acordat companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat și după aprobarea de către Centrul PAS a graficului de difuzare a spoturilor video/audio la posturile de TV/Radio.
  • Ø VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă timp de patruzeci și cinci (45) zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 4 de mai sus.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Cezar Captaciuc –Specialist Procurări

Tel: /+373/ 22 22-63-43 ext. 111

E-mail: cezar.captaciuc@pas.md

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris Centrul PAS la adresa specificată în paragraful 8. Centrul PAS va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de cinci (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

 În orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Centrul PAS poate modifica Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Cererea de Ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Centrul PAS.

 Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar Centrul PAS nu va fi responsabil pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de licitare.

 Centrul PAS își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferă, de a anula procesul de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.