AO Laolaltă anunţă concurs de selectare a unui operator economic care va presta servicii de tiparAO Laolaltă anunţă concurs de selectare a unui operator economic care va presta servicii de tipar

Asociația Obștească Laolaltă anunţă concurs de oferte de preț privind selectarea unui agent
economic care va presta servicii de tipar în cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s
Capacity to Respond to the Refugee Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO
Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru Pace”.

Obiectivul concursului: Selectarea unui operator economic care va presta servicii de tipar în
cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee
Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova
pentru Pace”.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va fi aleasă pentru a oferi servicii de tipar conform
condițiilor solicitate de Asociația Obștească Laolaltă în prezentul document şi în baza
contractului semnat între părţi (compania selectată şi AO “Laolaltă”).

Dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:
● Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
● Termenii de Referință, inclusiv oferta financiară în MDL (semnat și ștampilat).

https://docs.google.com/document/d/18nOPUQG0AKtQU6a3EsGfPW0jqy4Nu2_xorXzVBJeMY8/edit

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura olografă și
amprenta ștampilei (în cazul în care operatorul economic deține ștampilă) sau semnătura
electronică, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Criterii de Evaluare:

1. 60 de puncte se vor oferi operatorului economic care va prezenta:
- 3 recomandări - 20 de puncte;
- portofoliul de produse - 40 puncte.

2. 40 de puncte se vor oferi operatorului economic pentru oferta financiară cu
cel mai mic preț.

Cerințe minime de calificare: Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate.
Operatorul economic va prezenta dovada executării în ultimii 2 ani a cel puțin 3 contracte cu
servicii similare executate.

Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate în 2 tranșe egale, înainte și după
recepționarea bunurilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).
Termenul limită de executare a contractului este 31.12.2023.

Ofertele pot fi expediate în versiune electronică la adresa: achizitii@laolalta.md.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 07 octombrie 2023.

Pentru informații suplimentare:
Gherman Anna, 068208989, achizitii@laolalta.md