IP Universitatea Tehnică a moldovei anunță concurs pentru contractarea unui consultant pentru Elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”, subproiect GEAR 4.0CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului: Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354596-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, Universitatea Tehnică a Moldovei a obținut subproiectul Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 - GEAR 4.0 și respectiv a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Prin implementarea subproiectului GEAR 4.0 UTM își propune îmbunătățirea calității programelor de studii în domeniul de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin modificarea și actualizarea programelor de studii în conformitate cu tendințele de dezvoltare a domeniului și apropierea ofertei educaționale a UTM la cerințele pieței muncii, lansarea a 3 programe noi (1 program licență, 1 program master și 1 program modular de formare profesională continuă a specialiștilor din piața muncii), să dezvolte unități de curs pe tematica problemelor de mediu, precum şi să creeze un Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare.

Urmare a implementării subproiectului GEAR 4.0 va fi asigurată sporirea calității programelor de studii pentru domeniul general de formare 071 – Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea activităților inginerești și de provocările de mediu.

Ținând cont de domeniul prioritar de implementare, au fost formulate două indicatoare de rezultat (outcomes) și domenii de implementare, după cum urmează:

 • IR 1 –  Reproiectarea/revizuirea Curriculumului pentru domeniul general de studiu Inginerie și activități inginerești în consonanță cu cerințele Industriei 4.0.
 • IR 2 –  Consolidarea capacităților UTM de predare/instruire și cercetare-dezvoltare prin dotarea laboratoarelor/centrelor științifice, didactice și de transfer tehnologic cu echipament modern de fabricație și automatizare a proceselor de producție.

Timpul alocat pentru realizarea sarcinii este de 2 luni.

Serviciile de consultanță includ: analiza necesităţilor pieţei muncii cu referire la cadre cu nivel de formare 7 ISCED în domeniul de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor; analiza programelor de master din oferta educaţională a UTM și a celor din universităţile cu renume; elaborarea recomandărilor pentru actualizarea programelor de master existente şi/sau lansarea programului de master nou Dezvoltarea integrată de produs, adaptat la conceptul Industriei 4.0 în cadrul domeniului de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web:  Elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

Universitatea Tehnică a Moldovei invită consultanții eligibili  („Consultanți”) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că deţin calificarea necesară și experiență relevantă pentru a presta Serviciile de consultanță pentru elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să corespundă următoarelor cerinţe de calificare:

 • experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru ştiinţifico-didactic în învățământul superior tehnic;
 • cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • experiență în elaborarea documentelor curriculare pentru programele de studii de nivel 7 ISCED/CNC în învățământul superior tehnic;
 • expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea programelor de studii din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate;
 • posedarea limbii române (scris și oral);
 • cunoștințe de limbă engleză.

 

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru esenia.turchin@adm.utm.md, între orele: 08.00-17.00.

Cererile ar trebui să includă scrisoarea de exprimare a interesului, CV și scrisori de recomandare aferente, dacă există.

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau prin e-mail) până la  data de: 04.09.2023, ora 14:00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică (Elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”).

 

 

 

 

Adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 108

Tel: +373 69668248, 022-23-51-59

E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md


 

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

 

Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0)

 

Nr. MD-MOED-6542-ASF-U-14 din 24.10.2022

Nr. Referinţă: MD-TECHUNI-354596-CS-INDV

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Consultant individual pentru Elaborarea recomandărilor pentru programul de master „Dezvoltarea integrată de produs”

 1. Informații generale despre proiect

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

Costul total al creditului este de 35,7 milioane Euro (echivalentul a 39,4 milioane USD) finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare (IDA) și este acordat Republicii Moldova în sprijinul învățământului superior din Moldova.

Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți orientarea către piața muncii a instituțiilor de învățământ superior selectate și mecanismele de asigurare a calității. Proiectul este organizat în jurul a trei componente și include intervenții sistemice în domeniile calității, finanțării și managementului învățământului superior.

O componentă a PÎSM este Programul de Îmbunătățire a Învățământului Superior (PÎÎS) care urmează să fie implementat de instituțiile de învățământ superior și colegiile pedagogice selectate pentru a răspunde unora dintre cele mai stringente necesități ale acestora în scopul orientării către piața muncii.

Astfel, pentru realizarea obiectivelor PÎÎS, Ministerul a semnat cu Universitatea Tehnică a Moldovei Acordul de subfinanțare a subproiectului Modernizarea curricula pentru formarea competențelor profesionale în Inginerie, Electronică, Automatică și Robotică, ca răspuns la cerințele Industriei 4.0 (GEAR 4.0).

 

Obiectivul general al subproiectului GEAR 4.0 este de a spori calitatea programelor de formare profesională în cadrul învățământului superior pentru domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești prin reducerea decalajului între oferta educațională, asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea intensă a activităților inginerești și de provocările de mediu. Acest obiectiv include dezvoltarea de programe noi de studii universitare și formare continuă, reproiectarea unor programe existente prin introducerea de noi cursuri și modernizarea infrastructurii de învățare-cercetare prin dotarea laboratoarelor cu echipamente necesare, precum şi crearea unui Cluster universitar IND-4.0, care va include laboratoare didactice și de cercetare. Acest proces va facilita pregătirea specialiștilor capabili să facă față provocărilor inerente unei economii bazate pe tehnologii şi orientate spre mediu şi va contribui la creșterea cu cel puțin 25% a capacității instituționale în formarea competențelor necesare pentru absolvenți în scopul sporirii inserției pe piața muncii, precum și va consolida capacitatea de cercetare-dezvoltare a UTM.

 1. Obiectivul sarcinii

            Obiectivul principal al sarcinii este: elaborarea recomandărilor pentru lansarea unui nou program de master în domeniul de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor, adaptat la necesităţile pieţei muncii prin reducerea decalajului între oferta educațională asigurată de UTM și cerințele pieței muncii, dictat de digitalizarea activităților inginerești și de provocările de mediu.

3. Domeniul de aplicare (sarcini și responsabilități):

Pe parcursul realizării contractului Consultantul va fi responsabil de următoarele sarcini:

 • analiza necesităţilor pieţei muncii cu referire la cadre cu nivel de formare 7 ISCED în domeniul de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor;
 • analiza programelor de master din oferta educaţională a UTM în domeniul de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor;
 • analiza programelor de master din universităţile cu renume, oferite în domeniul de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor;
 • elaborarea recomandărilor pentru actualizarea programelor de master existente şi/sau lansarea programului de master nou Dezvoltarea integrată de produs, adaptat la conceptul Industriei 4.0 în cadrul domeniului de formare profesională 0715 Mecanică și prelucrarea metalelor.

4. Durata sarcinii

Realizarea sarcinii este preconizată pentru perioada septembrie - noiembrie 2023.

Activități, livrabile

Volum de lucru

Termen de realizare

Analiza necesităţilor pieţei muncii cu referire la cadre cu nivel de formare 7 ISCED:

·     Analiza competenţelor specifice angajaţilor care deţin nivelul 7 de calificare ISCED/CNC. 

·     Analiza activităţii realizate de persoanele cu nivel 7 ISCED/CNC în cadrul întreprinderilor de profil.

Livrabil 1: Notă informativă.

Maxim 20 zile de lucru

Maxim 22 zile de la semnarea contractului

Analiza programelor de master din oferta educaţională a UTM:

·     Analiza corespondenţii programelor de master în derulare cu cerinţele pieţei muncii.

·     Analiza conţinuturilor programelor de master în contextul încadrării în prevederile conceptului Industria 4.0.

Până la 10 zile de lucru

Până la 32 zile de la semnarea contractului

Analiza programelor de master din universităţile cu renume:

·     Selectarea instituțiilor de învățământ relevante care oferă programe de master în domeniul dat de formare profesională.

·     Analiza conținuturilor programelor de master cu evidențierea aspectelor specifice Industriei 4.0 și a impactului de mediu.

Până la 10 zile de lucru

Până la 42 zile de la semnarea contractului

Elaborarea recomandărilor pentru actualizarea/lansarea programelor de master:

·     Elaborarea propunerilor cu privire la actualizarea planurilor de învățământ și curricula pentru programele de master în derulare.

·     Argumentarea, după caz, a necesității de elaborare a unui nou program de master.

Livrabil 2: Recomandări de actualizare/lansare a programelor de master.

Până la 20 zile de lucru

Până la 62 zile de la semnarea contractului

Raport final şi prezentare:

·     Prezentarea recomandărilor elaborate în cadrul şedinţei departamentului de profil.

Livrabil 3: Raport final.

Până la 5 zile de lucru

Până la 67 zile de la semnarea contractului

Număr TOTAL de zile estimate

Până la 65 zile de lucru

 

5. Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare)

Experiență generală (30 p.):

 • Studii superioare în domeniul Inginerie şi activităţi inginereşti;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în calitate de cadru științifico-didactic în învățământul superior tehnic;
 • Experiență în elaborarea programelor de studii de nivel 7 ISCED/CNC în învățământul superior tehnic și a documentelor curriculare aferente.

Corespunderea cu sarcinile proiectului (50 p.):

 • Experiență în calitate de expert în grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaționale/de competenţă/calificare pentru Domeniul general de studiu 071 – Inginerie și activități inginerești;
 • Expertiză în calitate de expert/consultant în proiecte de dezvoltare a capacităților, prin conceperea și elaborarea programelor de studii pe cicluri de învățământ superior, orientate spre formarea specialiștilor din domeniul ingineriei mecanice, automatizarea proceselor de fabricație, electronică și robotică;
 • Experiență în implementarea tehnologiilor avansate în producere, care au contribuit la eficientizarea proceselor de producție industriale, inclusiv la soluționarea problemelor de mediu;
 • Experiență în cadrul proiectelor naționale/internaționale educaționale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare a Republicii Moldova în domeniul organizării învățământului superior;
 • Experiența managerială în învățământul superior.

Limbă și experiență (20 p.):

 • Posedarea limbii române (scris și oral);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare, cu capacitatea de a lucra eficient cu diferite părți interesate.

6. Cerințe de raportare și aranjamente instituționale

Consultantul va raporta către şeful departamentului de profil sau persoana desemnată de acesta.

Materialele elaborate vor fi analizate și aprobate la departamentul de profil. În cazul recomandărilor sau obiecțiilor din partea membrilor departamentului, consultantul va ajusta/argumenta conținutul materialelor prezentate.

Aranjamente instituționale:

Angajatorul va pune la dispoziția consultantului accesul la planurile de învățământ, regulamentele UTM și alte documente necesare pentru realizarea sarcinii.

 

7. Declarație de confidențialitate

Toate datele și informațiile primite în scopul realizării prezentei sarcini trebuie tratate în mod confidențial și urmează să fie utilizate numai în legătură cu executarea acestor Termeni de referință. Toate drepturile de proprietate intelectuală care decurg din executarea acestor Termeni de referință sunt atribuite Universității Tehnice a Moldovei. Conținutul materialelor scrise obținute și utilizate pe parcursul realizării prezentei sarcini nu poate fi divulgat nici unei terțe părți fără autorizația scrisă prealabilă exprimată a Universității Tehnice a Moldovei.

8. Eligibilitate

Consultantul va trebui să fie eligibil conform Regulamentului privind achizițiile pentru debitorii IPF din iulie 2016, revizuit în noiembrie 2017 și august 2018 (https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework).