Anunt Repetat. Cerere Oferte de pret produse alimentare

1. Denumirea autoritătii contractante: AO Media Vest Europa

2. IDNO: 1010620006192

3. Adresa: str. Mihai Emescu 1, s. Telita, raionul Anenii Noi

4. Numărul de telefon/fax: 026531217

5. Adresa de e-mail si de internet a autoritătii contractante: mediavesteuropa@mail.ru

6. Tipul autoritătii contractante si obiectul principal de activitate: ONG.  

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesati, care îi pot satisface necesitătile, să participe la procedura de achizitie privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1

 

Carne de pasare congelata

kg

200

Fasonat cate 1 kg pachetul

2

 

Peste mintai congelat

kg

200

Fasonat cate 1 kg pachetul

3

 

Crupe in asortiment

kg

120

Fasonat cate 1 kg, crupe de grau, orz, arpacas

4

 

Crupe de hrisca

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

5

 

Crupe de gris

kg

120

Fasonat cate 1 kg pachetul

6

 

orez

kg

120

Fasonat cate 1 kg pachetul

7

 

Mazare uscata

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

8

 

Fasole uscate

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

9

 

naut

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

10

 

Paste fidea

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

11

 

Paste spaghete

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

12

 

Paste sfredelus

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

13

 

zahar

kg

200

Fasonat cate 5 kg pachetul

14

 

sare

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

15

 

Faina de grau

kg

200

Fasonat cate 1 kg pachetul

16

 

Faina de porumb

kg

80

Fasonat cate 1 kg pachetul

17

 

Ulei de floarea soarelui

litri

200

Fasonat butelii a cate 5 litri

18

 

Conserve de carne de porc inabusita ( tusionka)

buc

200

Conserve a cate 200 gr

19

 

Conserve de Pateu de peste

buc

120

 

20

 

Conserve cu pateu de gaina

buc

120

 

21

 

Pasta de tomate

buc

80

Borcane a cate 0,75 kg

22

 

Unt Nutella

buc

40

Fasonat in recipient de plastic de 0, 450 kg

23

 

Servicii trasnport a bunurilor in satul Telita

     

 

  1. În cazul în care contractul este împărtit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
    1. Pentru un singur lot;Un singur lot

 

  1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___nu se admit____________

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii si conditiile de livrare/prestare/executare solicitati:

 Livrarea bunurilor  se va face in s. Telita, raionul Anenii Noi.

11. Termenul de valabilitate a contractului:_2 luni__________________________

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerintelor eventual impuse; se mentioneazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerintei

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

 

Certificat de calitate a productiei

Eliberarea Certificatului de garantie a calitatii productiei

 

13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz___valoarea mica a contractului _____________

14. Tehnici si instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____sistem dinamic de achizitie_____________

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________________________________________________________________produsele vor fi livrate intr-un singur lot, se vor respecta normele de livrare pentru produsele perisabile si congelate - cu masina cu refrigerare _

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ____cel mai mic pret.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

Cel mai mic pret

100%

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: [ora exactă]__17.00__________________________

pe: [data]__15 august 2022_____________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin posta electronic la adreresa;

 mediavesteuropa@mail.ru 

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: _15 zile__________________

21. Locul deschiderii ofertelor: ______s. Telita, raionul Anenii Noi. _______

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________romana sau rusa______________________________

24. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene, prin People in NEED: _Programul Impreuna sustinem populatia vulnerabila afectata de criza energetica ____ ____________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

 

25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

da

sistemul de comenzi electronice

nu

facturarea electronică

nu

plățile electronice

nu

26. Contractul intră sub incidenta Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu__________________

(se specifică da sau nu)

27. Alte informatii relevante: _________achizitie scutita de plata TVA conform HG 246 din 04.04.2010__________________

Articol adaugat de: Rodica Russu