Termen Extins! Cerere de oferta pentru servicii de curățare a canalului de scurgere a apelor pluviale din satul Seliște, raion Nisporeni

Anunț de lansare a Licitației Publice

 

Global Business Acces SRL invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea serviciilor în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 1. Denumirea autorității contractante: Global Business Acces SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 2. Obiectul achiziției: Lucrări de curățare a canalului de evacuare a apelor pluviale din s. Seliște r-nul Nisporeni”.
 3. Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 4. Termenii și condițiile de livrare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului de execuție;
 5. Locația livrării bunurilor și serviciilor: sat Seliște, raion Nisporeni;
 6. Modul de formare a prețului: scutire deTVA cu drept de deducere (cota 0%).
 7. Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL.
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale, după realizarea lucrărilor conform volumelor verificate și aprobate.
 9. Termenul de garanție:  18 luni
 10. Criteriul de evaluareRaportul optim între preţul calculat reieşind din metologia de execuţie şi termenul propus.
 11. Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform CAIETULUI DE SARCINI
 12. Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor serviciilor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA 0%), conform:  Formularul ofertei (F1.1),Specificaţii tehnice (F2.1)și Specificaţii preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarația aplicantului, în formă liberă, privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
 • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Declarație privind deținerea echipamentelor tehnice necesare sau a contractelor cu companii de la care se vor închiria aceste echipamenteconfirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie, finalizateconfirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Lista tuturor subcontractanților care vor fi implicați în proiect, inclusiv o mică descriere despre aceștia (după caz), confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
 • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-125-786, E-mail: rescom@finantari.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Panfilii Alexandru

 

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul extins de depunere a ofertelor:  05.07.2022, ora 16.00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresarescom@finantari.md,indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru lucrări de curățare a canalului sat Seliște____Denumirea ofertantului”. Ex: ”Lucrări de curățare a canalului sat Seliște_AgropromUnited SRL”
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clarfără corectări, având număr și data de ieșirecu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format .PDF ( Nu se acceptă, documente în format word, .Jpg, etc)
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse, și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!