Anunț privind achiziționarea serviciilor IT de elaborare a caietului de sarcini a platformei de e-learningColegiul “Alexei Mateevici” va angaja o companie sau o persoană fizică care, în colaborare cu echipa de lucru a colegiului, va elabora caietul de sarcini pentru dezvoltarea unei platforme online de tip e-learning destinat educabililor din distemul DUAL pedagogic. Compania/Consultantul va asista la procesul de evaluare și va oferi consultanță de specialitate pe parcursul procesului de selecție a companiei/persoanei fizice ce va dezvolta în continuare platforma.

Cerinţe generale privind caietul de sarnici și asistența consultantului

 • Elaborarea caietului de sarcini privind dezvoltarea unei platforme web de tip e-learning.

Caietul de sarcini va conține specificațiile tehnice, criterii de atribuire și factori de evaluare a ofertelor care vor fi utilizați la stabilirea ofertei câștigatoare. Caietul de sarcini va fi elaborat în limba română;

 • Oferirea asistenței în vederea redactării răspunsurilor la solicitările de clarificare;
 • Oferirea unei note informative de specialitate cu privire la evaluarea ofertei din punct de vedere al elementelor tehnice propuse;
 • Asistență în etapa de evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic.

Entitatea Contractantă este responsabilă pentru:

-punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

-desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

-asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

Cerinţe specifice faţă de companie/candidat

 • Experiență similară: Prezentarea scrisorilor de recomandare/documentelor constatatoare ca a mai avut calitatea de consultant/expert IT în cel puțin trei proiecte similare implementate cu succes, de complexitate și natură similară, și să dea dovadă de o experiență în domeniu de minim 3 ani.
 • Abilitatea de a lucra în termeni restrânși.
 • Ofertantul ce depune oferta trebuie să dovedească înregistrarea și după caz, atestarea ori apartenența din punct de vedere profesional, la genul de activități care fac obiectul serviciilor ce urmează a fi achiziționate.

Cerinte minime

 • Studii superioare finalizate cu diploma de licentă;
 • Experiența generală de minim 3 ani în domeniul/specializarea IT&C;
 • Experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin trei proiect/contracte similare la nivelul căruia să fie elaborat un caiet de sarcini pentru implementarea unei platforme de tip e-learning;
 • Deținerea competențelor în domeniu, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificări.

 Criterii de selecţie

 • Experienţa companiei/persoanei care aplică;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate;
 • Termenele de realizare a serviciilor solicitate.

Compania/persoana interesată va depune dosarul pentru concurs, care va conţine:

 • Oferta financiară detaliată;
 • Descrierea experienţei în domeniu a companiei/persoanei aplicante; Cu anexarea documentelor doveditoare cu privire la implicarea consultantului in proiecte similare.
 • Lista clienţilor anteriori şi a produselor realizate cu date de contact cu posibilitatea contactării lor.

Perioada de prestare a serviciilor: 

22 septembrie 2021 – 26 septembrie 2021.

Depunerea dosarului:

Vă rugăm să prezentaţi materialele solicitate la Colegiul “Alexei Mateevici” până pe data de 20 septembrie 2021, ora 10:00. Documentele pot fi depuse la următoarea adresă: str. Puşkin 54, Or. Chişinău, MD-2005, Moldova sau expediate la adresa de e-mail: colegiulalexeimateevici@gmail.com  cu indicarea “achiziționarea serviciilor IT de elaborare a caietului de sarcini a platformei de e-learning” în linia de subiect.

Doar companiile/persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Achitarea se va face prin transfer în baza contractului de prestări- servicii.

Prestatorul care va presta serviciile de consultanță îi este interzisă participarea în orice calitate (ofertant, asociat, subcontractor) la procedura de atribuire a contractului rezultat în baza caietului de sarcini pe care îl va elabora în cursul prestării serviciilor.

 

Ofertanților interesați li se atrage în mod special atenția asupra faptului că Autoritatea contractantă dorește achiziționarea serviciilor de consultanță din partea unei companii sau persoane fizice independente de orice furnizor și care nu are interese directe sau indirecte de atribuire ulterioară a contractului de implementare.

Acțiunea este implementată cu suportul proiectului ”Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) finanțat de către Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Articol adaugat de: Natalita Gavrilenco