Concurs de oferte pentru efectuarea auditului financiar al organizației Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria” (RCTV Memoria), ONC

Distribuie prietenilor:Companiile de audit interesate, sunt rugate să expedieze oferta la adresa de email: [email protected] sau pe adresa sediului: Chișinău, str. Ismail 44.

CAIET DE SARCINI PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI FINANCIAR/ TERMENII DE REFERINŢĂ:

Obiectul auditului

Compania selectată va efectua auditul financiar al organizației pentru perioada 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 și auditul financiar pentru proiectul”Joint efforts in the Strengthening the capacities of the National Preventive Mechanism and in the on preventing and combating torture and ill-treatment in Moldova, through training and sharing the experience of RCTV Memoria”, implementat in perioada 20 decembrie 2018 - 31 decembrie 2019, de către Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”, cu sprijinul financiar din Fondul Special OPCAT.

Auditul rapoartelor financiare urmează să fie desfăşurat începând cu 01 februarie 2020 cu prezentarea Raportului de audit până la 20 februarie 2020.

Raportul de audit financiar al organizaţiei:

Scopul auditului financiar al organizaţiei reprezintă expunerea opiniei asupra situaţiei contabilităţii şi managementului financiar, asupra veridicităţii reflectării în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale pentru perioada de activitate indicată - 20 decembrie 2018 - 31 decembrie 2019.

Auditul financiar al organizației va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 800/805, cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc.

În cadrul auditului financiar, se va examina ținerea evidenței contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800/805, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.

Raportul individual pentru auditul detaliat:

Scopul raportului de audit separat pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorilor de către RCTV “Memoria”, ONC și exprimarea opiniei de audit privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800/805 şi trebuie să conţină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

- Analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă corespund condiţiilor de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate prin documente necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile efectuate sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant.

- Evaluarea sistemului de evidenţă contabilă a organizaţiei, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operaţiunile de intrare şi ieșire a mijloacelor grantului.

- Verificarea corectitudinii reflectării veniturilor și pierderilor de la diferența de curs valutar în evidența contabilă.

- Verificarea calculării și achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare.

- Verificarea corespunderii soldurilor la sfârșitul perioadei precedente cu soldurile la începutul perioadei curente.

- Verificarea corespunderii salariilor cu bugetul proiectului și sistematizarea în decursul anului și verificarea conform documentelor confirmative.

- Verificarea existenţei unui sistem de control intern în cadrul organizaţiei, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare, cât şi cu clauzele contractului de grant.

- Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant, respectarea bugetului aprobat şi verificarea respectării altor condiţii importante stipulate în contract. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a grantului Organizației.

Sarcini tehnice

- Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”.

- Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.

- Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.

- Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză, 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

 

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.