Aveți grijă de sănătatea Dvs. și a celor dragi. Spălați-vă regulat și minuțios pe mâini, respectați eticheta tusei, păstrați distanța socială și stați acasă. #Covid19 #StaiAcasa

AO Servicii Sociale Durabile solicită oferte comerciale pentru contractarea serviciilor de construcții

Distribuie prietenilor:


Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile solicită ofertă comercială pentru contractarea companiei care să efectueze lucrări de accesibilizare al unui imobil în satul Bolohani Orhei unde va fi dezvoltat serviciul social Casă comunitară. Lucrările de accesibilizare se efectuează în cadrul proiectului „De la instituție la trai în comunitate„, care are ca scop dezvoltarea serviciului social Casă comunitară. Acest proiect este implementat de AO Servicii Sociale Durabile din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

CAIET DE SARCINI

În cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect:

executarea lucrărilor de accesibilizare al serviciului social Casă comunitară Bolohani

 1. GENERALITĂŢI

Prin prezentul caiet de sarcini, sunt invitați operatorii economici să depună oferta pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect executarea lucrărilor de accesibilizare al serviciului social Casă comunitară Bolohani.

Prezentul Caiet de Sarcini, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractulu și în mod obligatoriu conține anumite specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA(se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Documente care să demonstreze forma de înregistrare :

 1. Certificatul de înregistrare (copie);
 2. Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie );
 3. Adeverința șefului de șantier precum că este atestat în protecția muncii ( copie)

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 7 zile de la data depunerii ofertei.

 

 1. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea executării lucrărilor de accesibilizare al seviciului social Casă comunitară Bolohani.

 

 1. SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr. crit.

Simbol norme și cod resurse

Denumirea lucrărilor

Unitatea de măsură

Volum

   

Capitolul 1. Lucrări de reparație

Capitolul 1.1 Demolarea

   

1.

RpCG29C

Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusive schela și curațirea caramizilor

0,315

2.

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

1,620

3.

RpCM33A

Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică

0,192

4.

RpCO56A

Demontarea ușilor din lemn și ferestrelor din PVC

1,332

   

Capitolul 1.2 Baie

 

Capitolul 1.2.1 Schimbarea ușii din 650 mm în una de 900 mm

   

5.

CI21A

Placarea pereților cu plăci din ceramic-granit (Materiale mărunte (cirpe,disc)=1,010)

4,000

6.

CF61A

Driscuire continua a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuride ferestre și uși plane

1,530

7.

Pretul firmei

Profiluri de colt din aluminiu

m

5,100

8.

CK03A

Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m.

1,845

   

Capitolul 1.2.2. panta de acces în camera sanitară de 10%

   

9.

RpCK01A

Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton class C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zggiriata pentru asigurarea aderării

0,540

10.

CG17D1

Pardoseli din placi de gresie ceramic inclusive stratul de support din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2

0,720

   

Capitolul 1.2.3. Accesorii

 

   

11.

SD02A

Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indifferent de modul de închidere, inclusive pentru handicapați, montată pe pereți din zidărie de cărămidă sau b.c.a.

Material mărunt (cânepă, fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005

buc

1,000

12.

CH06A

Mina curentă metalica montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1….1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixate în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țeavă din oțel D=1 ¼” și oțel laminat, dreapta

m

3,000

13.

SB28B

Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 110 mm.

Material mărunt (ciment, nisip, apă etc)=1,010

buc

1,000

   

Capitolul 1.3. WC

 

Capitolul 1.3.1, schimbarea ușii din 650 mm în una de 900 mm

   

14.

C121A

Placarea pereților cu placi din ceramic-granit material mărunte (cîrpe, disc)=1,010

4,000

15.

CF61A

Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane

1,530

16.

Pretul firmei

Profiluri de colt de aluminiu

m

5,100

17.

CK03A

Uși din lemn interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusive izolația hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m

1,845

   

Capitolul 1.3.2. Panta de acces în camera sanitară de 10%

   

18.

RpCK01A

Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4(B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fașa zgârîiată pentru asigurarea aderării

0,540

19.

CG17D1

Pardoseli din placi de gresie ceramic inclusive stratul support din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2

0.540

   

Capitolul 1.4. Antreu

 

Capitolul 1.4.1 panta de access în camera sanitară de 10%

   

20.

RpCK01A

Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosimi de 5 cm – cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fața zgârâiată pentru asigurarea aderării

 

0,720

21.

CG17D1

Pardoseli din plăci de gresie ceramic inclusive stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2

0,172

   

Capitolul 1.5. Rampa de acces în clădire

   

22.

CL17B

Confecții metalice diverse, montate apparent: balustrade (17 1 m de balustrada)

kg

425,000

23.

CD55A

Fortan Zidărie din blocuri de calcar (cotileț) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară

3,500

24.

TsC54A

Strat de fundație din Balast

1,960

25.

CA03D

Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 200

Material mărunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

0,490

26.

CF15A

Tencuieli interioare, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T DE 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane

3,500

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanţi. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie cu respectarea în totalitate a cerinţelor de calitate;

La sfârşitul fiecărei zile de muncă se va curăţa în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele, va asigura transportul şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor, va asigura organizarea de şantier (unde este cazul),

- la întocmirea ofertei de preţ se va ţine cont ca execuţia lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească materiale de calitate superioară,

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor,

- execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

- în timpul execuţiei lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curăţenie,

- la începerea execuţiei se vor proteja pardoselile (care nu vor face obiectul lucrărilor),etc, pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor,

- recepţia lucrărilor se va face conform legislaţiei în vigoare.

Condiţii tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare,

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe şantier, înainte de procurarea materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de lucrări,

- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

Termen de execuţie: 20 de zile calendaristice de la acceptarea ofertei si incheierea contractului de executie a lucrarilor de reparatii curente

Garanţia lucrărilor: 12 de luni, de la încheirea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanţiei, executantul va remedia toate defecţiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepţie: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

 1. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI
 • Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 14 zile de la data depunerii ofertei.
 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ
 • Plata se va efectua in conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.

 

 1. PRECIZĂRI FINALE
 • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Digori Ion ( date de contact 068921273,  ssdurabile@gmail.com)
 • Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
 • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
 • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

 


Distribuie prietenilor:


Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet