Concurs repetat de selectare a unei companii/agenții pentru elaborarea unui site web pentru activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui

Concurs repetat de selectare a unei companii/agenții pentru elaborarea unui site web pentru activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui.

Autoritatea contractantă: AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, cu sediul în mun. Chișinău.

Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), cu sediul pe str. Academiei 11, mun. Chișinău.

I. Scopul
- Realizarea unui site web pentru activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui.
- Activităţile prevăzute spre implementare sunt prevăzute a fi externalizate sub forma unui contract de prestări servicii.

- Operatorul economic selectat va desfăşura activităţile de realizare, implementare, actualizare şi asigurare mentenanţă a site-ului web.

II. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele:

Companiile/agențiile interesate urmează să prezinte următoarele documente/informații pentru a demonstra calificările lor:

1. CV-ul companiei/agenției care confirmă experiența relevantă, cu specificarea personalului cheie implicat în realizarea materialelor promoționale/informaționale. Minim 3 persoane de referințe (ne rezervăm dreptul de a contacta aceste persoane pentru a confirma experiența din CV), exemple de livrabile similare realizate de companie/agenție (sub formă de link-uri).

2.Oferta tehnică
Oferta tehnică va trebui să prezinte toate serviciile pe care prestatorul se angajează să le realizeze şi va trebui să respecte întocmai cerinţele din caietul de sarcini, inclusiv aspectele convenite în process de lucru aprobate bilateral.
Cerinţele solicitate prin caietul de sarcini sunt minime şi obligatorii.
Termen de realizare 4 săptămîni de la semnarea contractului. Site-ul va putea fi lansat după aprobarea primită din partea achizitorului.

3. Oferta Financiară
În oferta financiară se va prezenta costul total al activităților menționate in caietul de sarcini:
- design site,
- introducere conţinut şi dezvoltare,
- garanție/mentenanță website (12 luni) pentru remedierea eventualelor probleme de securitate și funcționare.
Se va specifica preț unitar fără TVA, în LEI . Oferta trebuie să fie valabilă  minim 25 zile. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la recepție.

III. Atribuirea
Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pentru întreaga ofertă. În cazul în care două oferte vor avea cel mai mic preţ departajarea acestora se va face prin reofertarea ofertei financiare, în plic.

Note:
(1) Administrarea site-ului va fi realizată intern.
(2) Recepţia calitativă va fi efectuat ă la beneficiar. Livrarea se va face în prezența unui reprezentant al furnizorului.

(3) Drepturi de proprietate intelectuală: Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv
drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca
urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea
Autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar.

IV.  Depunerea dosarului

Termenul-limită pentru depunerea dosarului: 22 iunie 2022, ora 17.00

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă e-mail: smaimcnts@gmail.com cu indicarea referinței „Web Site Donarea de sânge”.

Numărul de telefon al persoanei de contact: +37369161619.

Swiss Red Cross își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare în caz de necesitate.

Aplicațiile incomplete sau aplicațiile expediate după termenul-limită indicat nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Caietul de sarcini (vezi mai jos) şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui www.cnts.md

 

V. Caiet de sarcini
Se solicită prezentarea unei oferte de realizare a site-ului web al Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui.
Operatorul economic selectat va trebuie să asigure elaborarea site-ului:
- design site;
- introducere conţinut şi dezvoltare;
- garanție/mentenanță 12 luni de la data recepției, cu posibilitatea extinderii serviciilor de suport.

Platforma online va trebui să fie realizată conform principiului KISS (Keep It Straight Simple) şi
să respecte următoarele cerinţe tehnice minimale:

- platformă full CMS de tip open source (Wordpress, Drupal sau Joomla);
- PHP5, HTML5, CSS3, Javascript;

- opțiuni atractive de design;

- gestionare ușoară a conținutului;
- compatibilitate desktop și mobil;
- Search engine cu filtre;
- Responsive Web Design;
- asigurare acces utilizatori;

- asigurare servicii WEB Mail
- asigurarea serviciilor de optimizare;

- asigurarea interfețelor de programare a aplicațiilor (API);

- asigurare interfaţă în limba română, rusă și engleză;
- asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate;

- asigurare de viteză și eficiență de navigare;
- furnizare de rapoarte lunare Google analytics sau similar, precum şi privind numărul de
accesări, numărul de utilizatori unici în funcţie de nivelul de acces;

- furnizare de actualizări rapide;

- ușor și simplu de folosit;

- flexibil și stabil.

Prestatorul va livra Autorităţii Contractante codurile sursă necompilate, editabile ale părţilor componente ale platformei, inclusiv a elementelor de grafică, precum şi toate informaţiile relevante privind programele folosite pentru dezvoltare. Având acces la platforma de găzduire a site-ului Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, prestatorul va instala codul și va încărca toate datele necesare funcționării site-ului.

Prestatorul va accesa versiunea actuală a site-ului WEB al Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui pentru a prelua date, informații, fișiere și link-uri.

Prestatorul va asigura, pe o perioadă de 12 luni de la predarea site-ului, cu titlu gratuit şi prin mijloace proprii, rezolvarea disfuncţionalităţilor de dezvoltare apărute şi corectarea erorilor de aplicaţie apărute.

Prestatorul va pune la dispoziţia Autorităţii Contractante un manual de utilizare.

Cerințe referitoare la structura platformei
Site-ul web va fi structurat după conținutul aprobat de Beneficiar, care va pune la dispoziție, în format text și/sau imagine (acolo unde este cazul), conținutul care trebuieînserat/încărcat.


Structurarea informaţiei se va face în mod arborescent, cu categorii şi subcategorii. Harta site-ului se va genera şi actualiza automat. Beneficiarul va întocmi harta site-ului cu schema de detaliuprivind conţinutul fiecărei pagini în parte.


Pentru toate paginile vor exista variante paralele în limba română, limba rusă și limba engleză.
Platforma va avea încorporat un motor de căutare după cuvinte-cheie introduse, căutarea efectuându-se în tot conţinutul site-ului, inclusiv după cuvintele-cheie definite pentru documentele încărcate pe site. Rezultatele căutării vor fi afişate după relevanţă şi data încărcării.


Structura finală a platformei online va fi elaborată de comun acord cu Beneficiarul și  Autoritatea Contractantă.


Cerinţe tehnologice

Tehnologia utilizată în dezvoltarea platformei nu trebuie să implice costuri suplimentare de licenţiere din partea Autorităţii Contractante.
Conţinutul va fi optimizat pentru utilizarea browser-elor: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, ultimele 3 versiuni.
Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu.
Secţiunea site web public va fi optimizată pentru motoarele de căutare Google, Yahoo, MSN, fiind respectate condiţiile necesare pentru căutarea după cuvinte şi fraze cheie, folosirea şi actualizarea tag-urilor Meta pentru descriere, includerea cuvintelor cheie defi nite în tag-urile TITLE de pe toate paginile la cererea beneficiarului.

 

Cerinţe privind grafica

Designul site-ului trebuie să fie atrăgător, cu sobrietatea necesară imaginii unei instituții publice, dar fără a da impresia de rigiditate.
Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarea rapidă a conținutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser sau platforma utilizatorilor.
Propunerile grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar și recogniscibil și să respecte draftul de layout anexat. Se vor prezenta două-trei propuneri din care se va alege una (se va întocmi un proces verbal cu propunerea aleasă anexată). Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile în funcţie de categorie (titlu, cap lista, lista, text, etc.). Toate paginile, cu excepţia primei pagini, vor avea acelaşi design de bază. Se va asigura o unitate crescută în cadrul fiecărui modul / fiecărei secţiuni a platformei.

Designul va fi optimizat pentru rezoluţii mici (varianta mobilă), medii și mari (varianta desktop).
Imaginile utilizate vor fi optimizate de către prestator pentru vizualizare. Excepţiile vor fi specificate de către beneficiar dacă este cazul (conţinut destinat mass-media).


În cazul în care ofertantul va include în design fotografii sau ilustrații care trebuie achiziționate, costul estimativ al acestora trebuie inclus în oferta financiară. De asemenea, ofertantul va verifica disponibilitatea fotografiilor utilizate înainte de a le include în propunere. Prestatorul va livra Autorității Contractante fișierul sursa PSD al graficii site-ului pentru toate paginile.

Imaginile din galeria de imagini se vor afișa folosind un efect lightbox și va exista posibilitatea derulării fișierelor media făcând click pe butoane tip “înainte/înapoi” (utilizatorii nu vor fi obligațisă se întoarcă la meniu pentru a deschide următoarea imagine din același set). Va exista posibilitatea adăugării de detalii de tip text fiecărei fotografii din cadrul galeriei.
Fișierele video atașate articolelor vor apărea încorporate în pagina site-ului. Va exista posibilitatearulării fișierelor video uploadate pe server, direct în cadrul paginii site-ului.

Cerințe referitoare la interfața cu utilizatorul
Interfaţa site-ului trebuie proiectată ţinându-se cont de recomandările şi standardele naţionale şi internaţionale existente în domeniu. Soluţia proiectată şi realizată trebuie s ă conţină 2 secţiuni esenţiale:
- Interfaţa client – care reprezintă partea publică a site-ului accesibilă tuturor utilizatorilor
Internet, adică partea site-ului afişată la deschiderea URL a site-ului.
- Interfaţa administrator – care reprezintă interfaţa site-ului prin intermediul căreia va fi
posibilă administrarea structurii şi conţinutului site-ului (aprox. 5 administratori).

Interfaţa administrator trebuie să fie accesibile doar unor persoane autorizate (trebuie făcută verificarea după user și parolă pentru a acorda acces la interfaţă).

Modulul de login va avea implementată o funcție de tip CAPTCHA (completely automated public turing test to tell computers and humans apart) pentru verificarea identității utilizatorului, va avea timeout și blocare automată, pentru o perioadă de timp, în cazul introducerii unei parole eronate de 3 ori consecutiv. Parola din modulul de login va fi ascunsă și încriptată. Administratorul va putea adăuga, şterge sau modifica informaţiile din site, inclusiv conturile de utilizator şi parolele.

Pentru actualizarea informaţiei pe secţiunea generală a site-ului, Prestatorul va realiza o interfaţă care să ofere posibilitatea administrării şi utilizării facile de către personalul responsabil, non-tehnic, şi care să permită formatarea textului introdus şi introducerea semnelor diacritice. Se vor utiliza fișiere CSS externe, iar site-ul se va structura utilizând „div-uri” arborescente. Astfel, elementele vor fi separate și configurabile individual. Modulul de administrare va permite înserarea aceluiaşi text, imagine sau fişier audio/video în toate paginile site-ului simultan sau doar în anumite pagini selectate. De asemenea, va permite ordonarea paginilor în cadrul structurii arborescente. Se vor folosi stiluri CSS pentru afișarea diferențiată a meniurilor principale, a sub-meniurilor și a link-urilor către articole. Va exista un stil implicit pentru textul introdus.

 

Cerințe minimale referitoare la baza de date
La baza platformei online trebuie să stea o bază de date în care să fie salvat tot conţinutul său, cu excepţia documentelor externe mari în format PDF, DOC, RTF, XLS, ZIP, JPG, AVI, MPEG, etc.
În calitate de Sistem de Gestiune a Bazelor de Date trebuie utilizate preponderent cele libere (cu licenţă GPL). Baza de date va fi configurată și va găzdui foldere identice ca modulele interfețelor WEB.
Baza de Date va conţine 3 categorii de informaţie:
- Metainformaţie. Reprezintă informaţia care va conţine reguli de administrare şi vizualizare a conţinutului site-ului (structură, afişare informaţie, redactare informaţie, configurări adiţionale, etc.).
- Informaţie de conţinut. Reprezint ă informaţia de conţinut a site-ului introdusă de administratori şi vizualizată de utilizatori (pagini HTML de context, documente DOC,
RTF, XLS, PDF, JPG, etc.).
- Informaţie de sistem. Reprezintă informaţia introdusă în mod automat de către sistem.
Aceste informaţii pot fi: rezultatele sondajelor, informaţia statistică de vizitare a site-ului, etc.


Accesul la informaţia Bazei de Date va fi asigurată în 3 regimuri:
- Regimul de vizualizare informaţii de interes public – disponibil tuturor categoriilor de utilizatori Internet prin intermediul interfeţei utilizator internet;
- Regimul de actualizare – disponibil doar administratorilor prin intermediul interfeţei administrator.
Va fi asigurată facilitatea care îi permite beneficiarului crearea de copii de rezervă a bazei de date în producţie. Sistemul de backup al site-ului web pentru protejarea datelor trebuie să asigure:


- Posibilitatea de creare a unei copii de backup a întregului site;
- Posibilitatea restaurării site-ului pe baza copiei de backup;
- Posibilitatea de filtrare a fişierelor şi directoarelor pentru care se doreşte crearea de copii de backup;
- Posibilitatea programării unui proces de backup automat.
- Politica de back-up intră în responsabilitatea beneficiarilor site-ului.

Cerințe și principii de asigurare a securității
Site-ul Web trebuie realizat asigurând existenţa a 2 nivele de acces:

- Administrator – este nivelul de acces la ”interfaţa administrator” cu drepturi absolute asupra interfeţei administrator şi a datelor bazei de date. Acest nivel de acces dispune de toate drepturile funcţionale: gestiune structură site, gestiune comentarii, gestiune conţinut, gestiune pagină principală, gestiune utilizatori, reorganizarea informaţiei, vizualizare informaţie statistică, etc.

- Utilizator Internet – reprezintă cel mai limitat nivel de acces care poate accesa doar interfaţa publică a site-ului, naviga, descărca documente publice, trimite comentarii sub formă de mesaje e-mail.

Platforma online trebuie să conţină module care înregistrează în mod automat oricare accesare a conţinutului site-ului din afară. Acest lucru va fi folosit atât pentru vizualizarea statisticii popularităţii site-ului în ansamblu şi a rating-ului şi popularităţii fiecărei pagini în parte, cât și pentru a reprezenta un instrument de monitorizare şi vizualizare a totalităţii utilizatorilor şi timpului când au accesat diferite compartimente ale site -ului, lucru binevenit pentru auditul securităţii site-ului.
Platforma online trebuie să suporte comunicaţii software prin protocol criptat; parolele introduse în scopul realizării login-ului administratorilor vor fi în mod obligatoriu criptate MD5;

Platforma online va trebui să fie configurată astfel încât să ofere protecţie pentru următoarele vulnerabilităţi:
- Cross-site scripting (XSS) și reflected (RXSS)
- Information leakage
- Content spoofing
- Predictable resource location
- SQL injection
- Insufficient authentication
- Insufficient authorization
- Abuse of functionality
- Directory indexing
- HTTP response splitting
- Alte vulnerabilităţi cunoscute ale programelor utilizate în dezvoltarea platformei.


Prestatorul va efectua review-uri periodice ale incidentelor de securitate şi riscurilor desecuritate şi va realiza optimizările necesare. Va notifica, de asemenea, Autoritatea Contractantă cu privire la incidentele majore de securitate survenite pe perioada monitorizării (12 luni după predare).

Web feed
Crearea în cadrul site-ului a unui sistem web feed care să ofere conţinut web din cadrul site-ului şi legături către acest conţinut. Acest sistem web feed va trebui să permită:


- Abonarea utilizatorilor la conţinutul site-ului şi la actualizări, astfel încât aceste date să se transmită în mod automat către utilizatori;

- Posibilitatea de creare a unui număr nelimitat de web feed-uri;
- Posibilitatea alegerii numărului de articole ce apar în web feed;
- Posibilitatea ordonării articolelor în cadrul feed-ului (ordonare după dată sau după secţiunile site-ului);
- Posibilitatea alegerii numărului de cuvinte care vor fi afişate în prezentarea fiecărui articol în cadrul feed-ului;
- Posibilitatea alegerii modului de randare HTML;
- Posibilitatea alegerii modului de includere a imaginilor din articole;

- Posibilitatea alegerii secţiunilor din site pe baza cărora să se creeze web feed-uri;
- Posibilitatea alegerii individuale a articolelor ce vor fi incluse în cadrul web feed-uri.

Cerințe de performanță
- Timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 3 secunde;
- Număr mediu de utilizatori concurenţi suportați să fie de 1000;
- Număr minim de cereri/minut suportate să fie de 1000;
- Disponibilitate 99.9% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanţă);
- Capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puţin 50.000 de vizitatori unici pe lună pentru pagina de internet;
- Capacitatea de a suporta aproximativ 5 utilizatori interni cu roluri de administrare;
- Capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens.


Cerințe obligatorii
Toate cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi vor fi prezentate şi comentate detaliat, în oferta tehnică.
Site-ul va fi înscris în cel puțin unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (gen Google Analytics).
Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet (se vor opera up-grade- urile necesare în cazul apariției unor noi versiuni de browsere pe toată durata garanţiei);
O utilizare a unei platforme tehnologice care să nu genereze costuri hard ware & software pentru dezvoltarea în viitor a soluţiei şi care să îndeplinească condiţiile necesare găzduirii pe server.

Mentenață, actualizare, dezvoltare și instruire
Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului:
- să actualizeze conţinutul platformei cu informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă (text, multimedia, etc.) la cererea Autorităţii Contractante (pe durata primelor 6 luni de la recepția site-ului);
- să optimizeze materialul multimedia ce va fi adăugat pe site la cererea Autorităţii Contractante (pe durata primelor 6 luni de la recepția site-ului);
- să dezvolte platforma în concordanţă cu necesităţile sesizate la cererea Autorităţii Contractante (pe durata primelor 12 luni de la recepția site-ului);
- să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea securităţii cu o periodicitate lunară şi la cererea Autorităţii Contractante (pe durata primelor 12 luni de la recepția site-ului);
- prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncţionalităţile sesizate şi să corecteze erorile de aplicaţie apărute (pe durata primelor 12 luni de la recepția site-ului).
Prestatorul va oferi consultanță și suport tehnic gratuit pe toată durata contractului și va fi asigurat
minim între orele 7.00-19.00 x 5zile/săptămînă.

Timp de răspuns la solicitările beneficiarului.
Pentru caracterizarea timpului de răspuns se definesc următoarele:
- disfuncționalități critice – timp de răspuns 1 ora, timp de remediere 2 ore;
- disfuncționalități majore – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 4 ore;
- disfuncționalități normale – timp de răspuns 2 ore, timp de remediere 24 ore.
Prestatorul va asigura instruirea a minimum 2 persoane din partea Părţii Contractante care vor fi implicați în administrarea şi exploatarea curentă a site-ului, în primele 2 săptămîni de la recepția site-ului. Instruirea va avea loc la sediul Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui, fie online.

Instruirea va fi realizată de către minim un reprezentant al prestatorului și va consta în explicarea utilizării fiecărei funcționalități incluse în interfața de administrare a site-ului. Manualul de utilizare pentru administratori va fi livrat în limba română, atât în format electronic (pe CD/DVD), cât și pe suport de hârtie.

Găzduire web
Prestatorul va instala și încărca codul sursă și toate fi șierele necesare rulării site-ului web, pe
Platforma de găzduire, printr-un canal de comunica ție securizat. Prestatorul trebuie să se asigure de
compatibilitatea codului sursă și a aplicațiilor utilizate în crearea site-ului, cu sistemul de operare
al infrastructurii platformei:


VI. Monitorizare și evaluare
Durata de derulare a contractului este de maxim 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție.
Între Autoritatea Contractantă şi operatorul economic selectat va avea loc cel puţin în fiecare lună câte o întâlnire obligatorie, la sediul Autorităţii contractante, la date stabilite de comun acord, în vederea discutării necesitatilor constatate, stabilirea modului de rezolvare si planul de lucru.

Articol adaugat de: Daniela Alexeev