„Locuința protejată” – un cămin ce va permite persoanelor cu probleme de sănătate mintală să ducă o viață independentăRo

Articol Original

„Locuința protejată” – un cămin ce va permite persoanelor cu probleme de sănătate mintală să ducă o viață independentă

„Locuința

 

 

Caritas Cehia susține procesul de dezinstituționalizare și dezvoltare a serviciilor de calitate pentru persoanele cu dizabilități din Moldova. O primă activitate în acest sens constă în sporirea gradul de independentă și integrare în comunitate a persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Astfel, în 2023, Caritas Cehia urmează să amenajeze 2 „locuințe protejate”.  Persoanele rezidente ale „locuințelor protejate” vor avea șansa să se reintegreze în comunitate și să ducă o viață diferită de cea din internate sau instituții rezidențiale.

Ce presupune serviciul social „Locuința Protejată”?

„Locuința Protejată” este un serviciu social care facilitează dezinstituționalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală și permite menținerea lor într-un mediu obișnuit, oferindu-le șansa să ducă o viață independentă.

„Locuința Protejată” este un cămin destinat persoanelor cu probleme de sănătate mintală care vor beneficia de suport pentru integrarea în comunitate, sub ghidarea constantă a Centrelor comunitare de sănătate minată, medicilor de familie și asistentului social din comunitate. 

Rezidenții locuinței vor dobândi în noul lor cămin abilități casnice, de relaționare și comunicare, de participare la activitățile socio-culturale desfășurate în comunitate. Totodată, ei vor primi îndrumări pentru angajarea în câmpul muncii.

Caritas Cehia va pilota 2 „Locuințe Protejate” în 2023

 În cadrul celei mai noi inițiative, Caritas Cehia urmează să inaugureze 2 „Locuințe Protejate” în Moldova. Echipa Caritas Cehia a identificat locațiile viitoarelor cămine care vor adăposti persoanele cu probleme de sănătate mintală din regiunea Nord și Centru. Spațiile vor fi oferite gratuit de către autoritățile publice locale care susțin crearea și multiplicarea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități. Cele 2 locuințele protejate vor fi amenajate și dotate identic unei case obișnuite și vor găzdui până la 6 persoane per casă.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

Rezidenții locuinței vor avea șansa să ducă o viață diferită cu mult de cea din internate sau instituții rezidențiale. În noul lor cămin, ei vor învăța cum să comunice și să relaționeze cu membrii comunității, cum să realizeze sarcinile casnice, cum să apeleze la asistentul social sau la medicul de familie, cum să-și poată încasa alocațiile de la oficiul poștal, cum să facă cumpărături sau cum să-și administreze bugetul.

Prima „Locuință Protejată” urmează a fi inaugurată la Glodeni. În acest sens, Caritas Cehia în parteneriat cu Centrul pentru Dezvoltarea Sănătății Mintale din Praga au semnat un acord de colaborare cu Consiliul raional Glodeni și Direcția asistență socială și protecție a familiei Glodeni. Spațiul oferit de autoritățile publice locale din Glodeni va fi reparat și dotat și va adăposti pentru început 4 persoane cu probleme de sănătate mintală din regiune.

Play Video

 „Locuință Protejată va servi ca și un spațiu sigur în care autoritățile locale pot plasa persoanele cu probleme de sănătate mintală sau care întimpină dificultăți sociale și necesită suport urgent ”. a menționat Vasile Vasiliev, directorul de țară Caritas Cehia.  

„Locuință Protejată” din Călărași - un exemplu viu de reușită

Pentru a dezvolta un serviciu social calitativ și eficient, Caritas Cehia a vizitat „Locuință Protejată” care funcționează din 2011 în  or. Călărași.

Locuința Protejată din Călărași este un model de cămin care oferă persoanelor cu probleme de sănătate mintală posibilitatea de a duce o viață obișnuită și demnă. Locuința de aici este orientată pe viața independentă a rezidenților săi. Apreciem deschiderea autorităților locale în prestarea acestui serviciului social și dorința de a perpetua și multiplica această experiență”, a conchis Galina Bujor, manageră proiecte Caritas Cehia, în urma vizitei realizate la Călărași.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

„Crearea și multiplicarea serviciilor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală este o prioritate pentru dezvoltarea unei societăți incluzive. Serviciul social „Locuință Protejată” din Călărași este un exemplu viu de reușită și asigură dreptului la un trai independent în comunitate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală.”  a relatat Elena Rusu, șefă Direcția asistență socială și protecție a familiei din Călărași.

Totodată, în cadrul întâlnirilor cu autoritățile locale, Caritas Cehia a abordat procesul de selecție al viitorilor rezidenți și activitățile concrete de care vor avea nevoie pentru traiul în comunitate.

Amenajarea „Locuințelor Protejate” face parte din cadrul proiectului Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova   finanțat de Agenția ei Cehe pentru Dezvoltare și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe, în cadrul proiectului Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul serviciilor sociale din Republica Moldova.

En

Traducere Automata

"Protected housing" – a home that will allow people with mental health problems to lead an independent life

„Locuința

 

 

Caritas Czech Republic supports the process of deinstitutionalization and development of quality services for persons with disabilities in Moldova. A first activity in this regard consists in increasing the degree of independence and integration into the community of people with mental health problems. Thus, in 2023, Caritas Czech Republic is to arrange 2 "protected dwellings".  Residents of "protected housing" will have the chance to reintegrate into the community and lead a different life than in boarding schools or residential institutions.

What does the social service "Protected Housing" involve?

"Protected Housing" is a social service that facilitates the deinstitutionalization of people with mental health problems and allows them to be kept in a regular environment, giving them the chance to lead an independent life.

"Protected Housing" is a home for people with mental health problems who will benefit from support for integration into the community, under the constant guidance of the Community Centers for Mined Health, family doctors and social worker in the community. 

The residents of the home will acquire in their new home household skills, of networking and communication, of participation in socio-cultural activities carried out in the community. At the same time, they will receive guidance for employment.

Caritas Czech Republic will pilot 2 "Protected Housing" in 2023

  Within the newest initiative, Caritas Czech Republic is to inaugurate 2 "Protected Housing" in Moldova. The Caritas Czech Republic team has identified the locations of the future dormitories that will house people with mental health problems in the North and Center region. The spaces will be offered free of charge by the local public authorities that support the creation and multiplication of social services for people with disabilities. The 2 protected dwellings will be arranged and equipped identically to a regular house and will accommodate up to 6 people per house.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

Residents of the home will have the chance to lead a different life much from that in boarding schools or residential institutions. In their new home, they will learn how to communicate and relate to community members, how to perform household tasks, how to turn to the social worker or family doctor, how to collect their allowances from the post office, how to shop or how to manage their budget.

The first "Protected Dwelling" is to be inaugurated in Glodeni. In this regard, Caritas Czech Republic in partnership with the Center for The Development of Mental Health in Prague signed a collaboration agreement with the Glodeni District Council and the Directorate of Social Assistance and Protection of the Glodeni family. The space offered by the local public authorities in Glodeni will be repaired and equipped and will initially house 4 people with mental health problems in the region.

Play Videos

 "Sheltered housing will serve as a safe space where local authorities can place people with mental health problems or who experience social difficulties andneedurgent support." mentioned Vasile Vasiliev, the country director of Caritas Czech Republic.  

"Protected Home" in Calarasi - a living example of success

In order to develop a qualitative and efficient social service, Caritas Czech Republic visited "Protected Housing" which has been operating since 2011 in  Chisinau. Calarasi.

"The Protected Home in Calarasi is a model of a home that offers people with mental health problems the opportunity to lead an ordinary and dignified life. The dwelling here is oriented on the independent life of its residents. We appreciate the openness of the local authorities in providing this social service and the desire to perpetuate and multiply this experience", concluded Galina Bujor, project manager of Caritas Czech Republic, following her visit to Calarasi.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

"The creation and multiplication of social services for people with mental health problems is a priority for the development of an inclusive society. The social service "Protected Housing" in Calarasi is a living example of success and ensures the right to an independent living in the community for people with mental health problems."  reported Elena Rusu, head of the Social Assistance and Family Protection Department in Calarasi.

At the same time, during the meetings with the local authorities, Caritas Czech Republic approached the selection process of the future residents and the concrete activities they will need for living in the community.

The arrangement of "Protected Housing" is part of the project Capacity building to ensure sustainable changes in the system of social services in the Republic of Moldova  funded by its Czech Agency for Development and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, within the project Capacity building to ensure sustainable changes in the system of social services in the Republic of Moldova.

It

Traducere Automata

"Alloggio protetto" – una casa che permetterà alle persone con problemi di salute mentale di condurre una vita indipendente

„Locuința

 

 

Caritas Repubblica Ceca sostiene il processo di deistituzionalizzazione e sviluppo di servizi di qualità per le persone con disabilità in Moldavia. Una prima attività in questo senso consiste nell'aumentare il grado di indipendenza e integrazione nella comunità delle persone con problemi di salute mentale. Così, nel 2023, Caritas Repubblica Ceca organizzerà 2 "abitazioni protette".  I residenti di "alloggi protetti" avranno la possibilità di reintegrarsi nella comunità e condurre una vita diversa rispetto ai collegi o alle istituzioni residenziali.

In cosa consiste il servizio sociale "Abitazioni protette"?

"Protected Housing" è un servizio sociale che facilita la deistituzionalizzazione delle persone con problemi di salute mentale e consente loro di essere tenute in un ambiente regolare, dando loro la possibilità di condurre una vita indipendente.

"Protected Housing" è una casa per persone con problemi di salute mentale che beneficeranno del sostegno per l'integrazione nella comunità, sotto la guida costante dei Community Centers for Mined Health, dei medici di famiglia e degli assistenti sociali della comunità. 

I residenti della casa acquisiranno nella loro nuova casa competenze domestiche, di networking e comunicazione, di partecipazione ad attività socio-culturali svolte nella comunità. Allo stesso tempo, riceveranno una guida per l'occupazione.

Caritas Repubblica Ceca piloterà 2 "Alloggi protetti" nel 2023

  Nell'ambito della nuova iniziativa, Caritas Repubblica Ceca sta per inaugurare 2 "Alloggi protetti" in Moldavia. Il team di Caritas Repubblica Ceca ha identificato le posizioni dei futuri dormitori che ospiteranno persone con problemi di salute mentale nella regione Nord e Centro. Gli spazi saranno offerti gratuitamente dalle autorità pubbliche locali che sostengono la creazione e la moltiplicazione dei servizi sociali per le persone con disabilità. Le 2 abitazioni protette saranno disposte e attrezzate in modo identico a una casa normale e ospiteranno fino a 6 persone per casa.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

I residenti della casa avranno la possibilità di condurre una vita diversa da quella nei collegi o nelle istituzioni residenziali. Nella loro nuova casa, impareranno come comunicare e relazionarsi con i membri della comunità, come svolgere le faccende domestiche, come rivolgersi all'assistente sociale o al medico di famiglia, come raccogliere le loro indennità dall'ufficio postale, come fare acquisti o come gestire il loro budget.

A Glodeni verrà inaugurata la prima "Abitazione protetta". A questo proposito, Caritas Repubblica Ceca in collaborazione con il Centro per lo Sviluppo della Salute Mentale di Praga ha firmato un accordo di collaborazione con il Consiglio distrettuale di Glodeni e la Direzione dell'assistenza sociale e della protezione della famiglia Glodeni. Lo spazio offerto dalle autorità pubbliche locali a Glodeni sarà riparato e attrezzato e ospiterà inizialmente 4 persone con problemi di salute mentale nella regione.

Riproduci video

 "Gli alloggi protetti serviranno come spazio sicuro in cui le autorità locali possono collocare persone con problemi di salute mentale o che hanno difficoltà sociali e hanno bisogno di sostegno urgente  ". ha menzionato Vasile Vasiliev, direttore nazionale di Caritas Repubblica Ceca.  

"Casa protetta" a Calarasi - un esempio vivente di successo

Al fine di sviluppare un servizio sociale qualitativo ed efficiente, Caritas Repubblica Ceca ha visitato "Protected Housing" che opera dal 2011 a  Chisinau. Calarasi.

"La Casa Protetta di Calarasi è un modello di casa che offre alle persone con problemi di salute mentale l'opportunità di condurre una vita ordinaria e dignitosa. L'abitazione qui è orientata alla vita indipendente dei suoi residenti. Apprezziamo l'apertura delle autorità locali nel fornire questo servizio sociale e il desiderio di perpetuare e moltiplicare questa esperienza", ha concluso Galina Bujor, project manager di Caritas Repubblica Ceca, dopo la sua visita a Calarasi.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

"La creazione e la moltiplicazione dei servizi sociali per le persone con problemi di salute mentale è una priorità per lo sviluppo di una società inclusiva. Il servizio sociale "Protected Housing" di Calarasi è un esempio vivente di successo e garantisce il diritto a una vita indipendente nella comunità per le persone con problemi di salute mentale".  ha riferito Elena Rusu, capo del Dipartimento di assistenza sociale e protezione della famiglia a Calarasi.

Allo stesso tempo, durante gli incontri con le autorità locali, Caritas Repubblica Ceca ha affrontato il processo di selezione dei futuri residenti e le attività concrete di cui avranno bisogno per vivere nella comunità.

La disposizione di "Alloggi protetti" fa parte del progetto Capacity building per garantire cambiamenti sostenibili nel sistema dei servizi sociali nella Repubblica di Moldova finanziato dalla sua Agenzia ceca per lo sviluppo e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca, nell'ambito del progetto Capacity building per garantire cambiamenti sostenibili nel sistema dei servizi sociali nella Repubblica di Moldova  .

Ua

Traducere Automata

«Захищене житло» – будинок, який дозволить людям з проблемами психічного здоров'я вести самостійне життя

„Locuința

 

 

Карітас Чеської Республіки підтримує процес деінституціалізації та розвитку якісних послуг для людей з інвалідністю в Молдові. Перша діяльність в цьому плані полягає в підвищенні ступеня самостійності та інтеграції в співтовариство людей з проблемами психічного здоров'я. Так, у 2023 році Карітас Чехії має облаштувати 2 «захищених житла».  Мешканці «захищеного житла» матимуть шанс реінтегруватися в громаду та вести інше життя, ніж у школах-інтернатах чи інтернатах.

Що передбачає соціальна служба «Захищене житло»?

«Захищене житло» - це соціальна послуга, яка сприяє деінституціалізації людей з проблемами психічного здоров'я і дозволяє утримувати їх у звичайному середовищі, даючи їм можливість вести самостійне життя.

«Захищене житло» – це дім для людей з проблемами психічного здоров'я, які скористаються підтримкою інтеграції в громаду, під постійним керівництвом Громадських центрів охорони здоров'я, сімейних лікарів та соціального працівника в громаді. 

Мешканці будинку набудуть у своєму новому будинку побутових навичок, нетворкінгу та комунікації, участі в соціально-культурних заходах, що проводяться в громаді. При цьому вони отримають орієнтири на працевлаштування.

Карітас Чехії у 2023 році пілотуватиме 2 «Захищене житло»

  У рамках новітньої ініціативи Карітас Чеської Республіки відкриє 2 «Захищене житло» в Молдові. Команда Карітасу Чеської Республіки визначила локації майбутніх гуртожитків, де будуть розміщуватися люди з проблемами психічного здоров'я в регіоні Півночі та Центру. Простори будуть безкоштовно запропоновані місцевими органами державної влади, які підтримують створення та примноження соціальних послуг для людей з інвалідністю. 2 захищених житла будуть влаштовані та обладнані ідентично звичайному будинку та вміщатимуть до 6 осіб на будинок.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

Мешканці будинку матимуть шанс вести життя, відмінне від того, що є в інтернатах чи інтернатах. У своєму новому домі вони навчаться спілкуватися та спілкуватися з членами громади, як виконувати побутові завдання, як звертатися до соціального працівника чи сімейного лікаря, як збирати свої надбавки з пошти, як робити покупки або як розпоряджатися своїм бюджетом.

Перше «Заповідне житло» має бути урочисто відкрито в Глодені. У зв'язку з цим Карітас Чехії у партнерстві з Центром розвитку психічного здоров'я в Празі підписав угоду про співпрацю з районною радою Глодені та Директоратом соціальної допомоги та захисту сім'ї Глодені. Простір, запропонований місцевими органами державної влади в Глодені, буде відремонтований та обладнаний і спочатку в регіоні розмістяться 4 людини з проблемами психічного здоров'я.

Відтворення відео

 - Житло з притулком буде служити безпечним простором, де місцева влада може розмістити людей з проблемами психічного здоров'я або які відчувають соціальні труднощі іпотребуютьтермінової підтримки ». – згадав Василе Васильєв, директор Карітасу Чехії.  

«Захищений будинок» в Каларасі - живий приклад успіху

З метою розвитку якісного та ефективного соціального обслуговування Карітас Чехії відвідав у Кишиневі «Захищене житло», яке працює з 2011  року. Каларасі.

«Захищений будинок в Каларасі - це модель будинку, який пропонує людям з проблемами психічного здоров'я можливість вести звичайне і гідне життя. Житло тут орієнтоване на самостійне життя його мешканців. Ми цінуємо відкритість місцевої влади у наданні цієї соціальної послуги та бажання увічнити та примножити цей досвід», – підсумувала Галина Буйор, керівник проекту Карітасу Чеської Республіки, після візиту до Каларасі.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

«Створення та примноження соціальних послуг для людей з проблемами психічного здоров'я є пріоритетом для розвитку інклюзивного суспільства. Соціальна служба «Захищене житло» в Каларасі є живим прикладом успіху і забезпечує право на самостійне життя в громаді для людей з проблемами психічного здоров'я».  повідомила Олена Русу, начальник відділу соціальної допомоги та захисту сім'ї в Каларасі.

Водночас під час зустрічей з місцевою владою Карітас Чехії підійшов до процесу відбору майбутніх мешканців та конкретних заходів, які їм знадобляться для проживання в громаді.

Організація «Захищене житло» є частиною проекту «Розбудова потенціалу для забезпечення стійких змін у системі соціальних послуг в Республіці Молдова », що фінансується її Чеським агентством з розвитку та Міністерством закордонних справ Чеської Республіки, в рамках проекту «Розбудова потенціалу для забезпечення стійких змін у системі соціальних послуг в Республіці Молдова».

Bg

Traducere Automata

"Защитено жилище" – дом, който ще позволи на хората с психични проблеми да водят самостоятелен живот

„Locuința

 

 

"Каритас" Чехия подкрепя процеса на деинституционализация и развитие на качествени услуги за хората с увреждания в Молдова. Първата дейност в това отношение се състои в повишаване на степента на независимост и интеграция в общността на хората с психични проблеми. Така през 2023 г. "Каритас Чехия" трябва да организира 2 "защитени жилища".  Жителите на "защитени жилища" ще имат шанса да се реинтегрират в общността и да водят различен живот, отколкото в интернати или жилищни институции.

Какво включва социалната услуга "Защитено жилище"?

"Защитено жилище" е социална услуга, която улеснява деинституционализацията на хората с психични проблеми и позволява те да бъдат държани в редовна среда, като им дава шанс да водят самостоятелен живот.

"Защитено жилище" е дом за хора с психични проблеми, които ще се възползват от подкрепа за интеграция в общността, под постоянното ръководство на Читалищата за минно здраве, семейни лекари и социален работник в общността. 

Обитателите на дома ще придобият в новия си дом домакински умения, на работа в мрежа и комуникация, на участие в социално-културни дейности, извършвани в общността. В същото време те ще получат насоки за заетостта.

"Каритас" Чехия ще пилотира 2 "Защитени жилища" през 2023 г.

  В рамките на най-новата инициатива "Каритас Чехия" ще открие 2 "Защитени жилища" в Молдова. Екипът на "Каритас Чехия" е идентифицирал локациите на бъдещите общежития, в които ще се настаняват хора с психични проблеми в Северния и Централния регион. Пространствата ще се предлагат безплатно от местните публични власти, които подпомагат създаването и мултиплицирането на социални услуги за хора с увреждания. Двете защитени жилища ще бъдат подредени и оборудвани идентично с обикновена къща и ще приютяват до 6 души на къща.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

Жителите на дома ще имат шанса да водят различен живот много от този в интернати или жилищни институции. В новия си дом те ще се научат как да общуват и да се отнасят към членовете на общността, как да изпълняват домакински задачи, как да се обръщат към социалния работник или семейния лекар, как да събират надбавките си от пощата, как да пазаруват или как да управляват бюджета си.

Първото "Защитено жилище" предстои да бъде открито в Глодени. В тази връзка "Каритас Чехия" в партньорство с Центъра за развитие на психичното здраве в Прага подписа споразумение за сътрудничество с Областния съвет на Глодени и Дирекцията за социално подпомагане и защита на семейство Глодени. Пространството, предлагано от местните публични власти в Глодени, ще бъде ремонтирано и оборудвано и първоначално ще приюти 4 души с психични проблеми в региона.

Възпроизвеждане на видеоклипове

 "Защитените жилища ще служат като безопасно място, където местните власти могат да поставят хора с психични проблеми или които изпитват социални затруднения исе нуждаят отспешна подкрепа". спомена Василе Василиев, директор на "Каритас Чехия".  

"Защитено жилище" в Кълъраш - жив пример за успех

За да развие качествена и ефективна социална услуга, "Каритас Чехия" посети "Защитено жилище", което работи от 2011 г. в  Кишинев. Кълъраш.

"Защитеното жилище в Кълъраш е модел на дом, който предлага на хората с психични проблеми възможността да водят обикновен и достоен живот. Жилището тук е ориентирано към независимия живот на своите жители. Оценяваме откритостта на местните власти в предоставянето на тази социална услуга и желанието да увековечим и умножим това преживяване", заключи Галина Бужор, ръководител на проекта на "Каритас Чехия", след посещението си в Кълъраш.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

"Създаването и мултиплицирането на социални услуги за хора с психични проблеми е приоритет за развитието на приобщаващо общество. Социалната услуга "Защитено жилище" в Кълъраш е жив пример за успех и гарантира правото на независим живот в общността за хора с психични проблеми".  съобщи Елена Русу, ръководител на отдел "Социално подпомагане и защита на семейството" в Кълъраш.

В същото време, по време на срещите с местните власти, "Каритас Чехия" подходи към процеса на подбор на бъдещите жители и конкретните дейности, от които те ще се нуждаят, за да живеят в общността.

Организацията на "Защитено жилище" е част от проекта "Изграждане на капацитет за осигуряване на устойчиви промени в системата на социалните услуги в Република Молдова", финансиран от Чешката агенция за развитие и Министерството на външните работи на Чешката република, в рамките на проекта "Изграждане на капацитет за осигуряване на устойчиви промени в системата на социалните услуги в Република Молдова  ".

Ru

Traducere Automata

«Защищенное жилье» – дом, который позволит людям с проблемами психического здоровья вести самостоятельную жизнь

„Locuința

 

 

Каритас Чешская Республика поддерживает процесс деинституционализации и развития качественных услуг для инвалидов в Молдове. Первое мероприятие в этом отношении заключается в повышении степени независимости и интеграции в сообщество людей с проблемами психического здоровья. Таким образом, в 2023 году Caritas Czech Republic должна обустроить 2 «защищенных жилища».  Жители «защищенного жилья» получат возможность реинтегрироваться в общину и вести иную жизнь, чем в интернатах или интернатах.

Что включает в себя социальная услуга «Защищенное жилье»?

«Защищенное жилье» - это социальная услуга, которая способствует деинституционализации людей с проблемами психического здоровья и позволяет им содержаться в обычной среде, давая им возможность вести независимую жизнь.

«Защищенное жилье» - это дом для людей с проблемами психического здоровья, которые получат поддержку для интеграции в сообщество под постоянным руководством общинных центров по охране здоровья шахтеров, семейных врачей и социальных работников в сообществе. 

Жители дома приобретут в своем новом доме навыки домашнего хозяйства, налаживания связей и общения, участия в социально-культурных мероприятиях, проводимых в общине. В то же время они получат рекомендации по трудоустройству.

Каритас Чехия пилотирует 2 «Защищенное жилье» в 2023 году

  В рамках новейшей инициативы Каритас Чешская Республика откроет 2 «Охраняемое жилье» в Молдове. Команда Caritas Czech Republic определила места расположения будущих общежитий, в которых будут размещаться люди с проблемами психического здоровья в Северном и Центральном регионе. Места будут бесплатно предоставляться местными органами государственной власти, которые поддерживают создание и расширение социальных услуг для людей с ограниченными возможностями. 2 охраняемых жилища будут организованы и оборудованы идентично обычному дому и будут вмещать до 6 человек на дом.

306288303_411910611138020_5248538517852192569_n

У жителей дома будет возможность вести жизнь, сильно отличающуюся от той, что есть в интернатах или интернатных учреждениях. В своем новом доме они узнают, как общаться и общаться с членами общины, как выполнять домашние задачи, как обращаться к социальному работнику или семейному врачу, как собирать свои пособия в почтовом отделении, как делать покупки или как управлять своим бюджетом.

Первое «Защищенное жилище» должно быть открыто в Глодень. В этой связи Каритас Чешская Республика в партнерстве с Центром развития психического здоровья в Праге подписала соглашение о сотрудничестве с Глоденским районным советом и Управлением социальной помощи и защиты семьи Глодени. Пространство, предлагаемое местными органами государственной власти в Глодень, будет отремонтировано и оборудовано и первоначально будет содержать 4 человека с проблемами психического здоровья в регионе.

Воспроизведение видео

 «Защищенное жилье будет служить безопасным местом, где местные власти могут размещать людей с проблемами психического здоровья или тех, кто испытывает социальные трудности инуждается всрочной поддержке». упомянул Василия Васильева, странового директора Caritas Czech Republic.  

«Защищенный дом» в Кэлэрашь – живой пример успеха

С целью развития качественного и эффективного социального обслуживания Caritas Czech Republic посетила компанию «Protected Housing», которая работает с 2011 года в  Кишиневе. Кэлэрашь.

«Защищенный дом в Кэлэрашь является моделью дома, который предлагает людям с проблемами психического здоровья возможность вести обычную и достойную жизнь. Жилище здесь ориентировано на самостоятельную жизнь своих жителей. Мы ценим открытость местных властей в предоставлении этой социальной услуги и желание увековечить и приумножить этот опыт», - заключила Галина Буйор, руководитель проекта Caritas Czech Republic, по итогам своего визита в Кэлэрашь.  

316116774_3223407481209017_910555719885557812_n

«Создание и приумножение социальных услуг для людей с проблемами психического здоровья является приоритетом для развития инклюзивного общества. Социальная служба «Защищенное жилье» в Кэлэрашь является живым примером успеха и обеспечивает право на самостоятельную жизнь в обществе для людей с проблемами психического здоровья».  об этом сообщила Елена Русу, начальник отдела социальной помощи и защиты семьи в Кэлэрашь.

В то же время, во время встреч с местными властями, Каритас Чешская Республика подошла к процессу отбора будущих жителей и конкретным мероприятиям, которые им понадобятся для проживания в общине.

Организация «Защищенное жилье» является частью проекта «Наращивание потенциала для обеспечения устойчивых изменений в системе социальных услуг в Республике Молдова  », финансируемого Чешским агентством по развитию и Министерством иностранных дел Чешской Республики, в рамках проекта «Наращивание потенциала для обеспечения устойчивых изменений в системе социальных услуг в Республике Молдова».