Asociaţia Obştească „Artemida” anunță concurs pentru identificarea unui expert / experți / companie pentru facilitarea atelierului de instruire privind „Evaluarea și integrarea perspectivei de sensibilitatea la conflicte” desfășurat în cadrul organi

Acest  atelier  de  instruire va fi realizat în cadrul  Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia în corespundere cu următorii termeni de referință:

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

CONTEXT

Asociația Obștească „Artemida”  este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul în or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3, înregistrată în anul 1998, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.

OBIECTIVUL GENERAL:

 • Instruire privind „Evaluarea şi integrarea perspectivei sensibilitatea la  conflicte” a specialiştilor şi consiliului de administrare al A.O. „Artemida” cu scopul de îmbunătăţirea și dezvoltarea capacităţii organizației pe aspectele de sensibilitatea  la  conflicte.
 • Analiza şi oferirea recomandărilor privind ajustarea  politicii organizaţionale referitoare la respectarea principiului „de a fi sensibili la conflicte ”.

SCOPUL deşfăşurării  atelierului   de instruire cu tematica  „Evaluarea şi integrarea  perspectivei de sensibilitatea  la  conflicte” este abordarea şi  oferirea  imaginei  detaliate următoarelor   subiecte:

 • Determinarea cauzelor apariţiei conflictelor şi conştientizarea propriilor reacţii şi comportamente în soluţionarea conflictelor;
 • Cunoaşterea şi aplicarea etapelor de negociere în vederea soluţionării conflictelor;
 • Determinarea strategiilor de diminuare a conflictelor organizațiionale
 • Asigurarea unui climat de munca agreabil si construirea unei imagini (prestigiu) în societate.
 • Capacitatea de a preveni anumite tensiuni şi conflicte între angajați și benificiari aplicând reguli clare şi sancţiuni constructive.

 

CERINȚE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Trainingul va dura 12 ore  de  formare  care  vor  fi repartizate în 2- 3 zile calendaristice pentru 10-14 participanţi.
 • Elaborarea agendei de instruirii, materialelor(teste,formulare ș.a.)și suportului de curs.
 • Elaborarea unui raport analitic în limba romana și engleză, cu formularea de recomandări concrete pentru fiecare participant /-ă.
 • Realizarea unei analize si a recomandărilor privind politica organizaţională referitoare la sensibilitatea la conflict al O. „Artemida” .

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ARTEMIDA VA ASIGURA:

 • O „Artemida” va asigura suportul necesar pentru desfăsurarea trainingului.
 • Participarea activă a angajaților și membrilor A.O „Artemida” la activităţile planificate.

 

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ȘI TERMENII DE PRESTARE A SERVICIILOR

     Activitățile menționate vor fi coordonate cu Directorul-Executiv sau Vicedirectoarea al A.O. „Artemida”. Serviciile vor fi oferite în perioada august – septembrie  (datele vor  fi   coordonate   din  timp).

     Data concretă și modul  de desfășurarea atelierului  de  instruire va fi stabilit  prealabil  de către Expertul selectat şi  Directorul- Executiv sau  Managerul de Oficiu al A.O. „Artemida”.

PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE:

     Persoana selectată (fizică/juridică) va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin transfer bancar după finisarea trainingului şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între A.O. „Artemida” și Expert /-ă selectat.

 

CERINŢE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experiență demonstrată de prestare de servicii similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze capacitatea de petrecere a trainingului la tema menționată.
 • O bună cunoaștere și utilizare a metodelor interactive de predare .
 • Cunoașterea specificului de activitate al ONG-urilor.
 • Bune abilități de comunicare, inter-relaționare, flexibilitate.

 

OFERTA (DOSARUL) DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 • Denumirea ofertantului(persoană juridică/fizică), numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate în deşfăsurarea  atelierului   de instruire.
 • Descrierea companiei ofertante (CV-ul expertului, studiile, perfecționările, certificate de participare la diverse instruiri ș.a.), a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia.
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor, TVA - la  cota 0%, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
 • Planul de lucru si termenile  de  îndeplinirea  a  obiectivelor 

CRITERII DE EVALUAREA OFERTELOR:

 • Calitatea ofertei tehnice.
 • Termenul de executare propus (este flexibil).
 • Oferta financiară.
 • Instituția contractantă va semna contract de prestări servicii cu persoana fizică sau juridică (expert / experți / compania de consultanță) care va prezenta cea mai bună ofertă, atât din punctul de vedere al ofertei tehnice, cât și a ofertei financiare.
 • Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității.
 • A.O. „Artemida” va oferi oportunități egale  tuturor companiilor  care vor participa la concurs.
 • A.O „ Artemida” asigură  că  deciziile  luate  în  procesul  de  selecție  vor  fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.
 • AO „Artemida” promovează  egalitatea  de  șanse,  nu  permite  și  nu tolerează  discriminarea  pe  criteriu  de  naționalitate,  rasă,  origine  etnică,  religie  sau  convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 • Doar compania selectată va fi contactată.

TERMENII ȘI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Data limită de  prezentarea  a  ofertei :  31 iulie 2021

Oferta urmează  a  fi expediată   prin e-mail la adresele: paveltuvacov@yahoo.com , cebotari.tat95@gmail.com  si simionsirbu@yahoo.com

sau  depusă  direct  la  oficiul  Asociații or. Drochia str. N. Testemițanu 2/3, boc B,   în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului, cu  mențiunea  Evaluarea şi integrarea  perspectivei de sensibilitatea  la  conflicte”

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon  +37369608041  Pavel Tuvacov Coordonatorul Programului ”Dezvoltare Instituțională” A.O „ Artemida” sau  +37369481540  Tatiana Cebotari   Jurist  A.O „ Artemida”


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă