Termen extins de aplicare: Concurs de granturi mici (pentru dezvoltarea instituțională) pentru organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale râului NistruArticol adaugat de: Ghenadie Ciobanu

UN Women intenționează să acorde 6 (șase) granturi instituționale mici organizațiilor eligibile ale societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru, în valoare de până la 10.000 USD fiecare. Granturile mici sunt preconizate exclusiv pentru finanţarea unui şir limitat de activităţi eligibile pentru a sprijini dezvoltarea sau consolidarea capacităţilor instituţionale ale OSC-urilor.

UN Women vizează OSC-urile în contextul proiectului „Construirea unei păci durabile și incluzive, consolidarea încrederii și a coeziunii sociale în Moldova”, implementat de UN Women în parteneriat cu OHCHR, PNUD și finanțat de Fondul pentru consolidarea păcii.

UN Women invită solicitanţii eligibili să depună solicitările de granturi mici pentru finanţarea activităților eligibile, după cum se descrie în prezentul anunţ. UN Women va oferi câteva granturi mici, în limitele fondurilor disponibile în Fondul pentru consolidarea păcii.

Prezentul anunţ este bază pentru depunerea cererilor de granturi mici. Nu va fi interpretat drept acord de grant sau o confirmare a acordării unui grant mic de către UN Women unei entităţi. Respectiv, UN Women nu poartă răspundere pentru nicio obligaţie financiară sau de altă natură suportată de entitate în legătură cu răspunsul acesteia la prezentul anunţ. UN Women nu va aproba includerea unor astfel de costuri în bugetul grantului mic, iar beneficiarul nu va utiliza fondurile grantului pentru a acoperi astfel de costuri.

Scopul granturilor mici este de a sprijini dezvoltarea organizaţională a OSC-ului solicitant, NU de a finanţa toate activitățile programate.

Implementarea grantului este de maximum 6 luni (începînd din februarie 2023 până în iulie 2023).

Pentru mai multe detalii despre apelul de granturi, vă rugăm să accesați următorul link: https://eca.unwomen.org/en/programme-implementation/2022/12/unw-eca-mda-cfa-2022-003

Termenul limită de depunere a solicitărilor a fost extins pînă la data de 27 ianuarie 2023, ora 23:59, ora locală a Chișinăului.

Toate propunerile urmează a fi trimise la următoarea adresă de e-mail: tender.md@unwomen.org

UN Women nu va lua în considerare solicitările trimise prin alte mijloace. Propunerile primite după termenul limită nu pot fi acceptate pentru examinare. Orice întrebări de clarificare pot fi trimise la adresa de e-mail: iulia.terpan@unwomen.org

_____________________________________________

Конкурс заявок на предоставление малых грантов (институциональное развитие) для местных организаций гражданского общества с обоих берегов реки Днестр

Структура «ООН-женщины» планирует предоставить 6 (шесть) малых институциональных грантов организациям гражданского общества с обоих берегов Днестра в размере до 10 000 долларов США каждый. Малые гранты предназначены исключительно для финансирования ограниченного круга приемлемых мероприятий по поддержке развития или укрепления институционального потенциала ОГО.

Структура «ООН-женщины» работает с ОГО в контексте проекта «Построение устойчивого и инклюзивного мира, укрепление доверия и социальной сплоченности в Молдове», реализуемого Структурой «ООН-женщины» в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и Программой развития ООН при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН.

Структура «ООН-женщины» предлагает соответствующим требованиям кандидатам подавать заявки на малые гранты для поддержки приемлемых мероприятий, указанных в настоящем объявлении. Структура «ООН-женщины» рассмотрит возможность предоставления нескольких малых грантов на основе имеющихся средств в рамках проекта Фонда миростроительства.

Настоящее объявление является основанием для подачи заявки на малые гранты. Его нельзя рассматривать ни как соглашение о малом гранте, ни как подтверждение малого гранта, присужденного структурой «ООН-женщины» какой-либо организации. Следовательно, структура «ООН-женщины» не несет ответственности за какие-либо финансовые или иные обязательства, понесенные какой-либо организацией в ответ на настоящее объявление. «ООН-Женщины» не утвердит такие расходы в рамках любого бюджета малого гранта, и грантополучатель не должен использовать малый грант для покрытия таких расходов.

Целью малых грантов является поддержка организационного развития ОГО-заявителя, а НЕ финансирование программной деятельности.

Реализация гранта рассчитана максимум на 6 месяцев (с февраля 2023 г. по июль 2023 г.).

Для получения более подробной информации о конкурсе на получение гранта перейдите по следующей ссылке: https://eca.unwomen.org/en/programme-implementation/2022/12/unw-eca-mda-cfa-2022-003

Заявка должна быть получена структурой «ООН-женщины» tender.md@unwomen.org не позднее 27 января 2023 года, 23:00 по местному времени Кишинэу.  «ООН-Женщины» не будет рассматривать заявки, отправленные любым другим способом. Предложения, полученные после крайнего срока, могут быть не приняты к рассмотрению.

Любые уточняющие вопросы можно направлять по электронной почте: iulia.terpan@unwomen.org

telegram